Home

Rechtbank Oost-Brabant, 23-03-2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:1853, 01/266418-22

Rechtbank Oost-Brabant, 23-03-2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:1853, 01/266418-22

Gegevens

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
23 maart 2023
Datum publicatie
18 april 2023
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2023:1853
Zaaknummer
01/266418-22

Inhoudsindicatie

Beslissing van de rechter-commissaris op onderzoekswensen na verwijzing door de meervoudige kamer van de rechtbank.

De onderzoekswensen van de verdediging hebben voor het overgrote deel betrekking op de rechtmatigheid van de Sky ECC-hack. De verdediging wenst dat nadere processen-verbaal worden opgemaakt teneinde een volledig beeld te krijgen van de start van het onderzoek (Yucca, Werl en 26Argus). De rechter-commissaris is van oordeel dat de verdediging voldoende is voorzien van informatie betreffende de start van het onderzoek. Nu de onderzoekswensen wat betreft onderliggende standpunten op vele punten overeenkomen met verzoeken in andere zaken, waarin al een beslissing is genomen, wijst de rechter-commissaris deze verzoeken af. Geen aanleiding om de beantwoording van de prejudiciële vragen af te wachten. Het verzoek om een (mogelijk) slachtoffer van marteling te horen wordt afgewezen vanwege het gegronde vermoeden dat zijn gezondheid of welzijn door het afleggen van een verklaring in gevaar wordt gebracht. Het belang om veronderstelde tegencontacten in de crypto-communicatie te horen is onvoldoende onderbouwd.

Uitspraak

De meervoudige kamer heeft de zaak op 24 januari 2023 verwezen naar het kabinet voor het indienen van onderzoekswensen. De rechter-commissaris heeft op 12 februari 2023 van mr. [naam 1] en op

14 februari 2023 van mr. [naam 2] een verzoek tot het verrichten van onderzoekshandelingen ontvangen.

Aan de officieren van justitie is een afschrift van de verzoeken gezonden en de gelegenheid geboden schriftelijk hun zienswijze mede te delen. Van de officieren van justitie is op 17 februari 2023 een reactie ontvangen (aangevuld op 26 februari 2023). Deze stukken zullen achter deze brief worden gehecht.

Inleiding

De verdenking in deze zaak is dat verdachte zich, al dan niet in vereniging, schuldig heeft gemaakt aan vrijheidsberoving en zware mishandeling met voorbedachten rade van de heer [naam 3] op 26 juni 2020. Onder parketnummer 01-135204-21 wordt verdachte daarnaast verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan kortgezegd drugsdelicten en wapendelicten in de periode maart 2020 tot mei 2021; dit is onderzoek 26Charley. In die zaak is (door een andere rechter-commissaris) op 23 september 2022 beslist op onderzoekswensen van de verdediging.Het verzoek van 12 februari 2023 ziet op de rechtmatigheid van de Sky ECC hack in het algemeen (verzoeken 1-21) en op een zaaksinhoudelijk deel (verzoeken 22 en 23).

De raadslieden stellen zich samengevat op het standpunt dat het interstatelijke vertrouwensbeginsel in de onderhavige zaak niet (onverkort) van toepassing is en dat op een groot aantal punten nader proces-verbaal moet worden opgemaakt teneinde een volledig beeld te krijgen over de start van het onderzoek welke uiteindelijk heeft geleid tot de interceptie van servers van Sky-ECC. Zij verwijzen daartoe onder meer naar de prejudiciële vragen die door de rechtbank Noord-Nederland zijn gesteld aan de Hoge Raad op 19 december 2022 in het onderzoek Shifter. Ook zijn de raadslieden van mening dat het Nederlandse OM en de Nederlandse politie een grotere rol hebben gehad bij genoemde interceptie dan door het OM gesteld.

Het verzoek van 14 februari 2023 heeft betrekking op het horen van aangever [naam 3] , het horen van eventueel geïdentificeerde tegencontacten van [Sky-account 1] en het ter beschikking stellen aan de verdediging van de door de gebruiker van dit account ontvangen en verstuurde berichten.

De officieren van justitie stellen zich op het standpunt dat het in deze zaak uitsluitend gaat op cryptodata van aanbieder Sky-ECC, en dus niet van andere aanbieders. Volgens de officieren geldt ten aanzien van de uit het buitenland afkomstige informatie het vertrouwensbeginsel onverkort en is er geen reden tot twijfel dat overeenkomstig het EVRM is gehandeld. Gewezen wordt op jurisprudentie van rechtbanken waarin is geoordeeld op vergelijkbare standpunten vanuit de verdediging.

De verzoeken tot het horen van de heer [naam 3] en van andere betrokkenen moeten volgens de officieren van justitie worden afgewezen.

Overzicht van de verstrekte stukken

Het eindproces-verbaal in dit onderzoek is van 19 oktober 2022 en bevat onder meer een brief van

2 juni 2022 van de officieren van justitie LAP0814 en LAP0832, met een groot aantal aanvullende stukken (p. 508 e.v.). Hierin is onder meer ingegaan op de chronologie van de onderzoeken Yucca, Werl en 26Argus en de mate van samenwerking tussen Nederland, België en Frankrijk. In het digitale dossier zijn deze stukken opgenomen in een map getiteld Aanvullende stukken Sky-ECC. In die map is ook opgenomen het NFI-rapport “Volledigheid en correctheid van decodering van Sky ECC berichten met de toolboxmethode”; het PV ter beschikkingstelling data Argus en het PV van de rechters-commissarissen van 1 februari 2022 betreffende artikel 126dd Sv.

Het OM geeft aan dat op 14 februari 2023 de volledige chats van de verdachte aan de raadslieden zijn verstrekt.

Beoordeling

De verzoeken 1 tot en met 21 betreffen vrijwel uitsluitend verzoeken tot het opmaken van nadere processen-verbaal en zijn volgens de verdediging ingediend teneinde een volledig beeld te kunnen vormen van de start van het onderzoek. Het gaat derhalve kennelijk om stukken die niet reeds door het OM zijn ingebracht en die zelfs nog zouden moeten worden opgemaakt.

De rechter-commissaris is van oordeel dat de verdediging met de hierboven aangeduide stukken voldoende is voorzien van informatie betreffende de start van het onderzoek. De rechter-commissaris verwijst ter motivering hiervan naar hetgeen de officieren van justitie in hun reactie hebben gesteld en kan zich daarin vinden. Ook wordt verwezen naar hetgeen de rechter-commissaris in haar beslissing van 23 september 2022 in het aanverwante onderzoek 26Charley heeft overwogen met betrekking tot Sky ECC (pagina 8-9).

De rechter-commissaris heeft voorts geconstateerd dat de onderzoekswensen van de raadsman wat betreft onderliggende standpunten en veronderstellingen op vele punten overeenkomen met verzoeken die zijn gedaan in andere zaken, waarin al beslissingen omtrent Sky ECC zijn genomen. Tussenbeslissingen die in dit verband kunnen worden genoemd zijn:

ECLI:NL:RBOBR:2022:312 (2 februari 2022);

ECLI:NL:RBOBR:2022:856 (10 maart 2022);

ECLI:NL:RBAMS:2022:6561 (28 oktober 2022);

ECLI:NL:RBOBR:2022:4957 (10 november 2022).

Als einduitspraken waarin de Sky ECC-verweren zijn afgewezen kunnen worden genoemd:

ECLI:NL:RBDHA:2022:4585 (13 mei 2022);

ECLI:NL:RBAMS:2022:6299 (1 november 2022);

ECLI:NL:RBLIM:2022:8994 (15 november 2022);

ECLI:NL:RBAMS:2022:6620 (15 november 2022);

ECLI:NL:RBAMS:2022:6800 e.a. (21 november 2022; Zenne);

ECLI:NL:RBAMS:2022:7845 e.a. (23 december 2022; mega Cherokee).

Onder verwijzing naar deze jurisprudentie is de rechter-commissaris is van oordeel dat de algemene onderzoekswensen inzake Sky ECC moeten worden afgewezen. Het standpunt van de officieren van justitie vindt steun in deze jurisprudentie. Er bestaat derhalve ook geen aanleiding om in dit verband getuigen te horen of om nog meer stukken in te brengen. Hetgeen de raadsman in afwijking van genoemde zaken heeft aangevoerd, zoals het feit dat de rechtbank Noord-Nederland prejudiciële vragen heeft gesteld aan de Hoge Raad, brengt de rechter-commissaris niet tot een ander oordeel.

De rechter-commissaris merkt daarnaast op dat de raadslieden volgens het OM reeds beschikken over een aantal door hen gevraagde documenten. Ook daarom bestaat geen aanleiding de verzoeken toe te wijzen.

Het horen van de heren [getuige 1] en [getuige 2]

Het horen van de heer [naam 3]

Identificatie van - en horen van tegencontacten

Beslissing