Home

Besluit Vervanging Archiefbescheiden IND 2022

Geldig van 17 augustus 2022 tot 2 september 2022
Geldig van 17 augustus 2022 tot 2 september 2022

Besluit Vervanging Archiefbescheiden IND 2022

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 02-09-2022]

Aanhef

De directeur-generaal Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Besluit:

de besluiten vervanging archiefbescheiden, te weten:

in te trekken en te vervangen door het volgende besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Besluit om over te gaan tot routinematige of retrospectieve digitale vervanging van archief-bescheiden van de IND en rechtsvoorgangers, die:

  1. deel uitmaken van de werkprocessen van de IND of rechtsvoorgangers;

  2. volgens de geldende selectielijst voor vernietiging of bewaring in aanmerking komen;

  3. worden ontvangen of opgemaakt na de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Besluit dat bij de overweging om tot vervanging over te gaan, rekening is gehouden met de waarde van de archiefbescheiden, zoals aangegeven in artikel 2, lid 1, aanhef en onder c en d van het Archiefbesluit.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Besluit dat digitale vervanging plaatsvindt volgens de eisen van artikel 26b van de Archiefregeling 2008. De digitaal vervangen archiefbescheiden worden in het Centraal Digitaal Depot (CDD+) van de Justitiële Informatiedienst gedurende de vastgestelde bewaartermijnen in goede, geordende en toegankelijke staat bewaard.

Artikel 4 [Nog niet in werking]