Home

Archiefbesluit 1995

Geldig vanaf 1 januari 2020
Geldig vanaf 1 januari 2020

Archiefbesluit 1995

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis, van 6 september 1995, 95022683/8010, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 9, eerste lid, 12, tweede lid, 21, eerste en tweede lid, 23, vierde lid, 25, tweede lid, onderdeel b, en 41, tweede lid, van de Archiefwet 1995;

Gezien het advies van de Raad voor het cultuurbeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 31 oktober 1995, nr. W05.95.0489);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis, van 12 december 1995, 95031870/8010, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. de wet: de Archiefwet 1995;

  2. selectielijsten: selectielijsten als bedoeld in artikel 5 van de wet.

Hoofdstuk II. Het ontwerpen van selectielijsten, alsmede de vervanging en vervreemding van archiefbescheiden

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Hoofdstuk III. Overbrenging van archiefbescheiden

Artikel 9

Artikel 10

Hoofdstuk IV. Duurzaamheid, ordening en toegankelijkheid van archiefbescheiden; bouw, verbouwing, inrichting en verandering van inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen; ingebruikneming van gebouwen of gedeelten van gebouwen als archiefruimte of archiefbewaarplaats

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Hoofdstuk V. Zorg voor de archiefbescheiden van het rijk en van de in artikel 41, eerste lid, van de wet bedoelde overheidsorganen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats

Artikel 14

Hoofdstuk VI. Opleiding tot en het verkrijgen van diploma’s in de archivistiek

Artikel 15

Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 16 [Vervallen per 15-05-1998]

Artikel 17 [Vervallen per 15-05-1998]

Artikel 18 [Vervallen per 15-05-1998]

Artikel 19 [Vervallen per 15-05-1998]

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 20b

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24