Home

Archiefwet 1995

Geldig vanaf 19 juni 2024
Geldig vanaf 19 juni 2024

Archiefwet 1995

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-06-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de ontwikkelingen op het gebied van het archiefwezen het wenselijk maken de Archiefwet 1962 te vervangen en in verband daarmede enige andere wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 2. overheidsorgaan:

  1. 1°.

   een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

  2. 2°.

   een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed;

 3. archiefbescheiden:

  1. 1°.

   bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;

  2. 2°.

   bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op enig overheidsorgaan zijn overgegaan;

  3. 3°.

   bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten;

  4. 4°.

   reprodukties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn gesteld van de onder 1°, 2° of 3° bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het bepaalde in artikel 7 zijn vervaardigd;

 4. zorgdrager: degene die bij of krachtens de wet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden;

 5. archiefruimte: een ruimte, bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging ingevolge artikel 12, eerste lid of 13, eerste lid;

 6. archiefbewaarplaats: een bij of krachtens deze wet voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden aangewezen bewaarplaats.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder overheidsorganen tevens begrepen overheidsorganen, welke voor of na de inwerkingtreding van deze wet zijn of zullen worden opgeheven.

Artikel 2a

Artikel 2b. Hergebruik

Hoofdstuk II. Archiefbescheiden in het algemeen

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Hoofdstuk III. Archiefbescheiden van het rijk

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 25b

Artikel 26

Hoofdstuk IV. Archiefbescheiden van provincies

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Hoofdstuk V. Archiefbescheiden van gemeenten

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 34 [Vervallen per 01-10-2012]

Hoofdstuk VI. Archiefbescheiden van waterschappen

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39 [Vervallen per 01-10-2012]

Hoofdstuk VII. Archiefbescheiden van andere overheidsorganen

Artikel 40

Artikel 41

Hoofdstuk VIII. Strafbepaling

Artikel 42

Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87