Home

Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving

Geldig van 21 augustus 2005 tot 11 september 2005
Geldig van 21 augustus 2005 tot 11 september 2005

Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-08-2005 tot 11-09-2005]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluiten:

§ 1. Arbeidsinspectie

Aanwijzing toezichthouders

Artikel 1.1

De ambtenaren van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aangewezen als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 1. de Arbeidsomstandighedenwet 1998;

 2. de Arbeidstijdenwet;

 3. de Stoomwet;

 4. de Warenwet;

 5. de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;

 6. de Wet arbeid vreemdelingen;

 7. de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen;

 8. de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

 9. de Wet op de loonvorming;

 10. de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

 11. de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden.

Aanwijzing ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken

Artikel 1.2

[Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 1.3 [Vervallen per 01-10-2004]

§ 2. [Vervallen per 01-09-2003]

[Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 2.1 [Vervallen per 01-09-2003]

§ 3. Divisie Luchtvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

Aanwijzing toezichthouders

Artikel 3.1

Aanwijzing ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken

Artikel 3.2

§ 4. Politie

Aanwijzing toezichthouders

Artikel 4.1

Aanwijzing ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken

Artikel 4.2

§ 5. Divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

Aanwijzing toezichthouders

Artikel 5.1

Aanwijzing ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken

Artikel 5.2

§ 6. Divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

Aanwijzing toezichthouders

Artikel 6.1

Aanwijzing ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken

Artikel 6.2

§ 7. Staatstoezicht op de Mijnen

Aanwijzing toezichthouders

Artikel 7.1

Aanwijzing ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken

Artikel 7.2

§ 7a. Ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane

[Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 7a.1 [Vervallen per 01-09-2003]

§ 8. [Vervallen per 25-02-2004]

[Vervallen per 25-02-2004]

Artikel 8.1 [Vervallen per 25-02-2004]

Artikel 8.2 [Vervallen per 25-02-2004]

[Vervallen per 25-02-2004]

Artikel 8.3 [Vervallen per 25-02-2004]

Artikel 8.4 [Vervallen per 25-02-2004]

Artikel 8.5 [Vervallen per 25-02-2004]

Artikel 8.6 [Vervallen per 25-02-2004]

Artikel 8.7 [Vervallen per 25-02-2004]

Artikel 8.8 [Vervallen per 25-02-2004]

Artikel 8.9 [Vervallen per 25-02-2004]

Artikel 8.10 [Vervallen per 25-02-2004]

§ 9. Slotbepalingen

Inwerkingtreding

Artikel 9.1

Citeertitel

Artikel 9.2