Home

Arbeidstijdenwet

Geldig vanaf 2 augustus 2022
Geldig vanaf 2 augustus 2022

Arbeidstijdenwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-08-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het met het oog op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid, zulks mede in verband met de tenuitvoerlegging van de Richtlijnen van de Raad van de Europese Unie van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PbEG 1993, L 307) en van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk (PbEG 1994, L 216), en mede ter bevordering van de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken, alsmede andere verantwoordelijkheden buiten de arbeid, noodzakelijk is wettelijke regelen te stellen inzake arbeids- en rusttijden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Begrippen werkgever en werknemer

Artikel 1:1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. werkgever:

  1. 1°.

   degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid, behalve indien die ander aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid, welke die derde gewoonlijk doet verrichten;

  2. 2°.

   degene aan wie een ander ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid als bedoeld onder 1°;

 2. werknemer: de ander bedoeld onder a.

2.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder:

 1. werkgever: degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te zijn, een ander onder zijn gezag arbeid doet verrichten;

 2. werknemer: de ander bedoeld onder a.

3.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder jeugdige werknemer verstaan: een werknemer van 16 of 17 jaar.

Begrippen kind en arbeid in verband met kinderarbeid

Artikel 1:2

Het begrip collectieve regeling

Artikel 1:3

Gelijkstelling met collectieve regeling

Artikel 1:4

Werkingsduur van de collectieve regeling

Artikel 1:5

Het begrip medezeggenschapsorgaan

Artikel 1:6

Overige begrippen

Artikel 1:7

Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied

§ 2.1. Gehele of gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid

Algemeen

Artikel 2:1

Rampen

Artikel 2:2

Onderwijs

Artikel 2:3

Defensie

Artikel 2:4

Toezichthoudende en (bijzondere) opsporingsdiensten

Artikel 2:5

Brandweer

Artikel 2:6 [Vervallen per 01-04-2007]

§ 2.2. Uitbreiding van de toepasselijkheid

Zelfstandigen

Artikel 2:7

Extra-territoriale werking

Artikel 2:8

§ 2.3. Bijzondere voorschriften voor vliegend, varend en rijdend personeel

Artikel 2:9

Hoofdstuk 3. Het verbod van kinderarbeid

Begrip verantwoordelijke persoon

Artikel 3:1

Het verbod van kinderarbeid

Artikel 3:2

Ontheffing

Artikel 3:3

Voorlichting

Artikel 3:4

Nadere voorschriften

Artikel 3:5

Hoofdstuk 4. Algemene verplichtingen

§ 4.1. Algemeen

Beleidsvoering, inventarisatie en evaluatie

Artikel 4:1

Vaststelling arbeids- en rusttijdenpatroon

Artikel 4:1a

Hoofdstuk 4. Algemene verplichtingen

§ 4.1. Algemeen

Artikel 4:1b [Vervallen per 02-08-2022]

Mededeling arbeids- en rusttijdenpatroon

Artikel 4:2

Registratie

Artikel 4:3

§ 4.2. Jeugdige werknemers

Arbeid in verband met onderwijs

Artikel 4:4

§ 4.3. Vrouwelijke werknemers

Arbeid en zwangerschap

Artikel 4:5

Bevalling

Artikel 4:6

Arbeid na bevalling

Artikel 4:7

Voedingsrecht

Artikel 4:8

§ 4.4. Gezondheidsproblemen in relatie met het verrichten van nachtdiensten

Artikel 4:9

Hoofdstuk 5. Arbeids- en rusttijden

§ 5.1. Algemene bepalingen

Gelijkstelling met de zondag

Artikel 5:1

Gelijkstelling met arbeidstijd

Artikel 5:2

§ 5.2. Arbeids- en rusttijden

Dagelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5:3

Pauzeregeling

Artikel 5:4

Wekelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5:5

Arbeid op zondag

Artikel 5:6

Arbeidstijd

Artikel 5:7

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5:8

Consignatie

Artikel 5:9

Plotseling onvoorziene situaties

Artikel 5:10
Artikel 5:11

§ 5.3. Bijzondere voorschriften

Artikel 5:12

§ 5.4. Vrijstelling en ontheffing

Artikel 5:13 [Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5:14

§ 5.5. Samenloop

Artikel 5:15. Samenloop van arbeid

Artikel 5:16

Hoofdstuk 6. Medezeggenschapsaspecten

Beraadslaging

Artikel 6:1

Informatierecht

Artikel 6:2

Vergezelrecht en recht op een onderhoud

Artikel 6:3

Hoofdstuk 7. Overige bestuursrechtelijke aspecten

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 7:1

Artikel 7:2

Vrijstelling en ontheffing

Artikel 7:3

Nadere voorschriften inzake vrijstelling en ontheffing

Artikel 7:4

Eis tot naleving

Artikel 7:5 [Vervallen per 01-04-2007]

Nadere voorschriften registratiemiddelen

Artikel 7:6

Artikel 7:7

Hoofdstuk 8. Toezicht

§ 8.1. Toezicht

Aanwijzing toezichthouders

Artikel 8:1

§ 8.2. Het bevel tot staken van de arbeid

Het bevel tot staken van de arbeid

Artikel 8:2. Bevel tot staken of niet aanvangen van de arbeid

Aansprakelijkheid

Artikel 8:3

§ 8.2. Het bevel tot staken van de arbeid

Artikel 8:3a. Bevel tot staken van de arbeid in verband met recidive

§ 8.3. Geheimhouding

Artikel 8:4

§ 8.4. Controlemiddelen toezichthouders

Artikel 8:5

Artikel 8:6

§ 8.5. Gegevensuitwisseling

Artikel 8:7

§ 8.6. Openbaarmaking van door toezicht op de naleving verkregen gegevens

Artikel 8:8 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 9. Zelfstandige bestuursorganen

§ 9.1. Dienst Wegverkeer

Artikel 9:1

Artikel 9:2

§ 9.2. Exameninstantie installateur en reparateur tachograaf

Artikel 9:3

Hoofdstuk 10. Bestuursrechtelijke handhaving

§ 10.1. Overtredingen

Aanwijzing overtredingen

Artikel 10:1

Hoofdstuk 10. Bestuursrechtelijke handhaving

§ 10.1. Overtredingen

Artikel 10:2 [Vervallen per 01-07-2009]

§ 10.2. Het boeterapport

Boeterapport

Artikel 10:3

§ 10.3. Oplegging van de boete

Artikel 10:4 [Vervallen per 01-07-2009]

Het opleggen van de boete

Artikel 10:5

Geen oplegging van de bestuurlijke boete

Artikel 10:6

De hoogte van de bestuurlijke boete

Artikel 10:7

Artikel 10:8 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 10:9 [Vervallen per 01-07-2009]

§ 10.4. Inlichtingenplicht en terugbetaling

Inlichtingenplicht jegens de boeteoplegger

Artikel 10:10

§ 10.4. Inlichtingenplicht en terugbetaling

Artikel 10:11 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 10:12 [Vervallen per 01-07-2009]

§ 10.5. Terugbetaling

Terugbetaling

Artikel 10:13

§ 10.6. Bijzondere voorschriften voor bestuurders van motorrijtuigen zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland

Begrippen

Artikel 10:14

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 10:15
Artikel 10:16

Betaling van de boete

Artikel 10:17

Voorlopige maatregelen

Artikel 10:18

Hoofdstuk 11. Strafbaarstelling en daarmee samenhangende bepalingen

Toepasselijkheid Nederlandse strafwet

Artikel 11:1

Bijzondere aansprakelijkheid

Artikel 11:2

Strafbepalingen

Artikel 11:3

Strafoplegging

Artikel 11:4

Uitreiking gerechtelijke mededelingen

Artikel 11:5

Hoofdstuk 12. Slotbepalingen

Voordracht

Artikel 12:1

Tarifering

Artikel 12:2

Citeertitel

Artikel 12:3