Home

Wet arbeid vreemdelingen

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet arbeid vreemdelingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen met betrekking tot de tewerkstelling van vreemdelingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ I. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 2. werkgever:

  1. 1°.

   degene die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten;

  2. 2°.

   de natuurlijke persoon die een ander huishoudelijke of persoonlijke diensten laat verrichten;

 3. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000;

 4. niet eerder toegelaten vreemdeling: een vreemdeling die niet eerder over een voor het verrichten van arbeid geldige vergunning tot verblijf heeft beschikt, dan wel een vreemdeling die, na over een zodanige vergunning te hebben beschikt, zijn hoofdverblijf weer buiten Nederland heeft gevestigd dan wel buiten Nederland heeft voortgezet;

 5. tewerkstellingsvergunning: vergunning voor een werkgever die wordt verleend door Onze Minister op grond van artikel 5, eerste lid, ten behoeve van een vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft of heeft aangevraagd, anders dan op grond van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000 die is verleend onder de beperking «arbeid in loondienst» of «lerend werken»;

 6. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 7. prioriteitgenietend aanbod: aanbod van de zijde van Nederlanders en vreemdelingen als bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, onder a, en 4, eerste lid;

 8. gecombineerde vergunning: verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000, verleend door Onze Minister van Veiligheid en Justitie onder de beperking «arbeid in loondienst», «lerend werken» of «seizoenarbeid», tevens zijnde vergunning voor het verrichten van werkzaamheden bij een specifieke werkgever, met het aanvullend document;

 9. aanvullend document: document waarin de aanvullende informatie is opgenomen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, tweede alinea, van de Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (PbEU 2011, L343);

 10. toezichthouder: de toezichthouder, bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, en als zodanig aangewezen op grond van artikel 14, eerste lid.

§ II. Tewerkstelling van vreemdelingen

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11a

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 12b

Artikel 13

§ III. Toezicht

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 17b

Artikel 17d

§ IV. Bestuursrechtelijke handhaving

Artikel 18

Artikel 18a [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18b

Artikel 19 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 19a

Artikel 19b [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 19c [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 19d

Artikel 19e [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 19f

Artikel 19g

Artikel 19h [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 19i [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 19j [Vervallen per 01-07-2009]

§ V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 22

Artikel 22a

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30