Home

Regeling Erfgoed Maken

Geldig van 8 maart 2022 tot 9 maart 2022
Geldig van 8 maart 2022 tot 9 maart 2022

Regeling Erfgoed Maken

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 09-03-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-09-2025]

Aanhef

Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het Algemeen Subsidiereglement van het Fonds voor Cultuurparticipatie;

met goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 februari 2022;

besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Gebruikte begrippen [Nog niet in werking]

1.

In deze regeling worden onderstaande begrippen gebruikt.

 1. Fonds: Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie.

 2. Adviescommissie: een interne of externe adviescommissie zoals bedoeld in het Huishoudelijk Reglement vwan Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie.

 3. Algemeen Subsidiereglement: Algemeen Subsidiereglement Fonds voor Cultuurparticipatie 2021.

 4. Caribisch deel van het Koninkrijk: de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 5. CET: Central European Time, of Midden-Europese Tijd.

 6. Culturele Codes: de Code Diversiteit en Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur.

 7. Cultuurparticipatie: het actief in de vrije tijd beoefenen van kunstzinnige of erfgoedactiviteiten.

 8. Erfgoed: objecten, plekken en praktijken ontstaan door de mens of door de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen in het heden met oog voor het verleden, van wezenlijk belang vinden.

 9. Erfgoededucatie: het binnen of buiten school via gerichte instructie leren door en over immateriële en materiële sporen uit het verleden.

 10. Erfgoedgemeenschap: personen, groepen of netwerken die erfgoed beoefenen en waarde hechten aan specifieke aspecten daarvan, die ze op vrijwillige basis voor en met elkaar ontwikkelen en doorgeven.

 11. Erfgoedparticipatie: het actief in de vrije tijd beoefenen van erfgoedactiviteiten.

 12. Erfgoedvrijwilliger: persoon die zich in de vrije tijd actief inzet voor het beschermen, behouden, ontwikkelen, doorgeven en zichtbaar maken van erfgoed.

 13. Immaterieel erfgoed: recente cultuuruitingen of cultuuruitingen uit het verleden die beoefenaars beleven als erfgoed en die hun een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Het erfgoed wordt vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met de omgeving, en waar mogelijk doorgegeven.

 14. Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de drie openbare lichamen: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 15. Materiaalkosten: aanschafkosten van materialen zonder welke het project niet kan worden uitgevoerd.

 16. Materiële investeringen: aanschaf van materialen voor een project die aanvragers na dat project nog langere tijd kunnen gebruiken.

 17. Zelfstandige erfgoedprofessional: een zzp’er met eenmanszaak, gericht op erfgoedparticipatie of -educatie die diensten of producten ontwikkelt voor gemeenschappen, instellingen of organisaties.

 18. Vrijwilligersorganisatie: lokale erfgoedorganisatie waarin vrijwilligers zich actief inzetten voor het beschermen, behouden, ontwikkelen, doorgeven en zichtbaar maken van erfgoed, met maximaal 2 fte in loondienst.

2.

In hoofdstuk 2 en de daaropvolgende hoofdstukken staat wat wordt verstaan onder de begrippen die in het bijzonder bij het desbetreffende hoofdstuk behoren.

Artikel 1.2. Doel van de regeling [Nog niet in werking]

Met deze regeling stimuleert het Fonds projecten waarin aanvragers activiteiten ontwikkelen om immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken, om lokale erfgoed- en vrijwilligersorganisaties te versterken of om iedereen met erfgoed in aanraking te brengen door educatie.

Artikel 1.3. Subsidieplafond [Nog niet in werking]

Artikel 1.4. Samenstelling van de regeling [Nog niet in werking]

Artikel 1.5. Weigeringsgronden [Nog niet in werking]

Artikel 1.6. Voorwaarden en beperkingen [Nog niet in werking]

Artikel 1.7. Bijzondere verplichtingen [Nog niet in werking]

Artikel 1.8. Indieningsvereisten [Nog niet in werking]

Artikel 1.9. Beoordelingswijze [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 2. Erfgoed met effect

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 2.1. Doel en effecten [Nog niet in werking]

Artikel 2.2. Wie kan aanvragen? [Nog niet in werking]

Artikel 2.3. Indieningstermijnen [Nog niet in werking]

Artikel 2.4. Beoordelingscriteria [Nog niet in werking]

Paragraaf 2. Categorie 1

Artikel 2.5. Waarvoor kan worden aangevraagd [Nog niet in werking]

Artikel 2.6. Hoogte van de subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 2.7. Subsidieplafond [Nog niet in werking]

Paragraaf 3. Categorie 2

Artikel 2.8. Waarvoor kan worden aangevraagd? [Nog niet in werking]

Artikel 2.9. Hoogte van de subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 2.10. Subsidieplafond [Nog niet in werking]

Paragraaf 4. Categorie 3

Artikel 2.11. Waarvoor kan worden aangevraagd? [Nog niet in werking]

Artikel 2.12. Hoogte van de subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 2.13. Subsidieplafond [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 3. Talentontwikkeling ambachten: meester-gezeltraject

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 3.1. Gebruikte begrippen [Nog niet in werking]

Paragraaf 2. Doel en hoogte van de subsidie

Artikel 3.2. Doel [Nog niet in werking]

Artikel 3.3. Wie kan aanvragen [Nog niet in werking]

Artikel 3.4. Waarvoor kan worden aangevraagd? [Nog niet in werking]

Artikel 3.5. Hoogte van de subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 3.6. Subsidieplafond [Nog niet in werking]

Artikel 3.7. Weigeringsgronden [Nog niet in werking]

Paragraaf 3. De aanvraag

Artikel 3.8. Indieningstermijnen [Nog niet in werking]

Artikel 3.9. Indieningsvereisten [Nog niet in werking]

Artikel 3.10. Beoordelingscriteria [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 4.1. Hardheidsclausule [Nog niet in werking]

Artikel 4.2. Algemeen subsidiereglement [Nog niet in werking]

Artikel 4.3. Inwerkingtreding en vervaldatum [Nog niet in werking]

Artikel 4.4. Citeertitel [Nog niet in werking]