Home

Wet op het specifiek cultuurbeleid

Geldig vanaf 1 juli 2016
Geldig vanaf 1 juli 2016

Wet op het specifiek cultuurbeleid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2016]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het verstrekken van specifieke uitkeringen uit 's Rijks kas ten behoeve van cultuuruitingen wettelijk dient te worden geregeld, dat het wenselijk is het cultuurbeleid van het Rijk eenmaal per vier jaar in een nota vast te leggen en het verstrekken van subsidies ten behoeve van cultuuruitingen een grondslag in de wet te geven en voorts dat het wenselijk is de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te machtigen tot het oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen die de verbreiding van cultuuruitingen bevorderen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  2. cultuuruitingen: de cultuuruitingen op de terreinen van de cultuur waarover het beleid van Onze Minister zich uitstrekt;

  3. fonds: een privaatrechtelijke rechtspersoon die is opgericht op grond van de machtiging van artikel 9;

  4. de Raad: de Raad voor cultuur, bedoeld in artikel 2a.

2.

De artikelen 4 tot en met 8 zijn niet van toepassing op het verstrekken van subsidies ten behoeve van cultuuruitingen voorzover daarvoor bij of krachtens een andere wet regels zijn gesteld.

Artikel 1a

Deze wet is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 2

Hoofdstuk IA. Raad voor cultuur

Artikel 2a

Artikel 2b [Vervallen per 11-07-2007]

Artikel 2c

Artikel 2d [Vervallen per 11-07-2007]

Artikel 2e [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2f [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2g [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2h [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2i [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2j [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2k [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2l [Vervallen per 21-02-1997]

Hoofdstuk II. Wijziging hoofdlijnen cultuurbeleid

Artikel 3

Hoofdstuk III. Subsidies ten behoeve van cultuuruitingen

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 4b [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4c

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8a

Hoofdstuk IV. Fondsen

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10

Artikel 11

Hoofdstuk IVA. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 11a [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 11b [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen

Artikel 12

Artikel 13 [Vervallen per 01-08-2008]

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

Artikel 14

Artikel 15 [Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18