Home

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Intake & Service bij de regionale eenheid Oost-Nederland 2019

Geldig van 9 september 2019 tot 19 september 2024
Geldig van 9 september 2019 tot 19 september 2024

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Intake & Service bij de regionale eenheid Oost-Nederland 2019

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-09-2019 tot 19-09-2024]
[Regeling ingetrokken per 19-09-2024]

Aanhef

De Minister voor Rechtsbescherming,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

1.

De personen, werkzaam in de functie van assistent Intake en Service B en medewerker Intake en Service in dienst van de regionale eenheid Oost-Nederland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

2.

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt op grond van het gestelde in het onderdeel Beperkte opsporingsbevoegdheden van bijlage H van de Beleidsregels Buitengewoon opsporingsambtenaar, ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de voorwaarde dat een certificaat is overgelegd, waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg binnen een periode van vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag heeft deelgenomen aan een op deze functie gerichte interne opleiding.

Artikel 3

1.

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein VI, Generieke Opsporing, zoals opgenomen in de bijlage bij de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar.

2.

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

3.

De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9