Home

Uitvoeringsregeling zeevisserij

Geldig van 1 februari 2024 tot 1 april 2024
Geldig van 1 februari 2024 tot 1 april 2024

Uitvoeringsregeling zeevisserij

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2024 tot 01-04-2024]

Aanhef

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op verordening nr. 3440/84; verordening nr. 894/97; verordening nr. 850/98; verordening nr. 1434/98; verordening nr. 2549/2000; verordening nr. 1035/2001; verordening nr. 1936/2001; verordening nr. 2056/2001; verordening nr. 494/2002; verordening nr. 2347/2002; verordening nr. 2371/2002; verordening nr. 882/2003; verordening nr. 1185/2003; verordening nr. 1954/2003; verordening nr. 1984/2003; verordening nr. 26/2004; verordening nr. 600/2004; verordening nr. 601/2004; verordening nr. 811/2004; verordening nr. 812/2004; verordening nr. 827/2004; verordening nr. 1415/2004; verordening nr. 2115/2005; verordening nr. 2187/2005; verordening nr. 388/2006; verordening nr. 1198/2006; verordening nr. 1967/2006; verordening nr. 520/2007; verordening nr. 1098/2007; verordening nr. 1386/2007; verordening nr. 199/2008; verordening nr. 517/2008; verordening nr. 734/2008; verordening nr. 1005/2008; verordening nr. 1006/2008; verordening nr. 1342/2008; verordening nr. 302/2009; verordening nr. 1010/2009; verordening nr. 1224/2009; verordening nr. 1288/2009; verordening nr. 201/2010; verordening nr. 640/2010; verordening nr. 1013/2010; verordening nr. 1236/2010; verordening nr. 57/2011 en uitvoeringsverordening nr. 404/2011;

Gelet op de artikelen 3, 4 en 5, van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 en op artikel 3 van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. aanlandcontingent: in kilogrammen levend gewicht uitgedrukte hoeveelheid van een vissoort, genoemd in artikel 20a, die tijdens één visreis door een Nederlands vissersvaartuig is gevangen voor zover deze vangst op grond van de aanlandplicht moet worden aangeland;

 2. aanlandplicht: aanlandingsverplichting als bedoeld in artikel 15, eerste lid, in samenhang met het vijfde, zesde en zevende lid, van de basisverordening;

 3. contingent: in kilogrammen levend gewicht uitgedrukte hoeveelheid van een vissoort die per kalenderjaar door een Nederlands vissersvaartuig ten hoogste in een vangstgebied mag worden gevangen, vermeerderd of verminderd met eventueel op grond van de artikelen 45 of 46 voor het desbetreffende kalenderjaar in gebruik gekregen, of in gebruik gegeven hoeveelheden van de desbetreffende vissoort dan wel, indien het vangsten van vissoorten betreft waarop de aanlandplicht niet van toepassing is, in een kalenderjaar in een vangstgebied te vangen hoeveelheid van een vissoort in kilogrammen levend gewicht uitgedrukt, vermeerderd of verminderd met eventueel op grond van de artikelen 45 of 46 voor het desbetreffende kalenderjaar in gebruik gekregen, of in gebruik gegeven hoeveelheden van de desbetreffende vissoort, die per vissersvaartuig ten hoogste mag worden aangeland;

 4. controleplan wegen na vervoer: op grond van artikel 61, eerste lid, van de controleverordening vastgesteld controleplan wegen na vervoer voor verse visserijproducten dat is opgenomen in bijlage a1;

 5. deelgebied, sector of deelsector: zeegebied als omschreven in artikel 4 van de verordening vangstmogelijkheden en artikel 3 van de verordening vangstmogelijkheden Oostzee;

 6. deelnemer aan een groepscontingent: ondernemer als bedoeld in artikel 32, tweede lid;

 7. extra hoeveelheid vangstmogelijkheden: de extra hoeveelheid vangstmogelijkheden die aan het groepscontingent wordt toegevoegd ingevolge artikel 32a, eerste lid;

 8. Europees quotum: totaal voor de gezamenlijke vissers van de lidstaten van de Europese Unie in het kalenderjaar waarop een verordening over vangstmogelijkheden betrekking heeft te vangen hoeveelheden vis die niet in de vorm van quota over de lidstaten zijn verdeeld zoals deze per vissoort en per deelgebied, sector of deelsector voor het desbetreffende kalenderjaar, uitgedrukt in kilogrammen levend gewicht, onder de beschrijving ‘overig’, ‘andere’, ‘andere lidstaten’ of ‘Unie’ zijn vermeld in bijlage I van de verordening vangstmogelijkheden, in bijlage I bij de verordening vangstmogelijkheden 2023, voor zover van toepassing voor 2024, in de bijlage bij de verordening vangstmogelijkheden Oostzee of in bijlage I, III, IV, V, VI of VII bij de verordening vangstmogelijkheden Middellandse Zee en Zwarte Zee;

 9. functionaris: door de minister voor de registratie- en verificatiewerkzaamheden in het kader van deze regeling aangewezen persoon;

 10. groep: groep als bedoeld in artikel 31, tweede lid;

 11. groepscontingent: groepscontingent als bedoeld in artikel 32, vermeerderd met de hoeveelheden bedoeld in artikel 24, vijfde lid, de vangstmogelijkheden van vervallen contingenten die ingevolge artikel 30a, derde en vijfde lid, onderdeel zijn van het desbetreffende groepscontingent en de extra hoeveelheid vangstmogelijkheden van de desbetreffende vissoort die aan het groepscontingent zijn toegevoegd op grond van artikel 32a, en vermeerderd of verminderd met eventueel op grond van de artikelen 45 of 46 voor het desbetreffende kalenderjaar in gebruik gekregen, of in gebruik gegeven, hoeveelheden van de desbetreffende vissoort;

 12. individueel aandeel: hoeveelheid van een vissoort die op grond van artikel 24 in beheer is gegeven aan een groep of producentenorganisatie of contingent van een vissoort dat een ondernemer in beheer heeft gegeven aan een groep of producentenorganisatie, vermeerderd met door hem gekochte en in gebruik gekregen hoeveelheden van die vissoort en verminderd met door hem verkochte en in gebruik gegeven hoeveelheden van die vissoort, waarover hij in een kalenderjaar kan beschikken;

 13. minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 14. Nederlands quotum: totaal voor de gezamenlijke Nederlandse vissersvaartuigen in het kalenderjaar waarop de verordening vangstmogelijkheden betrekking heeft te vangen hoeveelheden vis zoals deze per vissoort en per deelgebied, sector of deelsector voor het desbetreffende kalenderjaar, uitgedrukt in kilogrammen levend gewicht, zijn vermeld in bijlage I van de verordening vangstmogelijkheden of in bijlage I van de verordening vangstmogelijkheden 2023, voor zover van toepassing voor 2024;

 15. NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

 16. ondermaatse vis: vis die kleiner is dan de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder 17, van de basisverordening;

 17. producentenorganisatie: producentenorganisatie als bedoeld in artikel 6 van de GMO-verordening;

 18. RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

 19. segment: vlootsegment MFL1, MFL2 of AQU, waartoe het vissersvaartuig op grond van de vermelding op de visvergunning behoort;

 20. steekproefplan wegen aan boord: op grond van artikel 60, derde lid, van de controleverordening vastgesteld steekproefplan wegen aan boord van verse visserijproducten dat is opgenomen in bijlage b1;

 21. vangstgebied: deelgebieden, sectoren of deelsectoren, genoemd in bijlage 8;

 22. vangstmogelijkheden van vervallen contingenten: het gedeelte van het Nederlandse quotum waarvoor eerder op grond van artikel 29 een recht op een contingent gold, maar welk contingent ingevolge artikel 30a is vervallen;

 23. vangstopgavebus: vangstopgavebus die aanwezig is in iedere in bijlage 2 vermelde haven, waarvan de exacte plaats gepubliceerd is op de website www.mijnrvo.nl;

 24. vissersvaartuigen van derde landen: vissersvaartuigen die de vlag voeren van, of geregistreerd zijn in een andere staat dan een lidstaat van de Europese Unie;

 25. visserijregister: register als bedoeld in artikel 4 van het Registratiebesluit;

 26. vistuig van het type staandwant: kieuwnetten en warnetten als bedoeld in Bijlage XI van de uitvoeringsverordening controleverordening;

 27. vistuigcategorie BT1: boomkorren als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel b, subonderdeel i, van verordening 2018/973;

 28. vistuigcategorie BT2: boomkorren als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel b, subonderdeel ii, van verordening 2018/973;

 29. vistuigcategorie TR1: bodemtrawls en zegens als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel i, van verordening 2018/973;

 30. vistuigcategorie TR2: bodemtrawls en zegens als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel ii, van verordening 2018/973;

 31. visvergunning: visvergunning als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de controleverordening;

2.

In deze regeling wordt voorts verstaan onder:

 • verordening nr. 3440/84: Verordening (EEG) nr. 3440/84 van de Commissie van 6 december 1984 inzake voorzieningen aan sleepnetten, Deense zegennetten (snurrevod) en soortgelijke netten (Pb EG L 318);

 • verordening nr. 2406/96: Verordening (EG) nr. 2406/96 van de Raad van 26 november 1996, houdende vaststelling van gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde visserijprodukten (PbEG 1996, L 334);

 • verordening nr. 1035/2001: Verordening (EEG) nr. 1035/2001 van de Raad van 22 mei 2001 tot invoering van een documentatieregeling voor de vangst van Dissostichus spp. (PbEG L 145);

 • verordening nr. 1936/2001: Verordening (EG) nr. 1936/2001 van de Raad van 27 september 2001 tot vaststelling van technische maatregelen voor de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden (PbEG L 263);

 • verordening nr. 2056/2001: Verordening (EG) nr. 2056/2001 van de Commissie van 19 oktober 2001 tot vaststelling van aanvullende technische maatregelen voor het herstel van de kabeljauwbestanden in de Noordzee en ten westen van Schotland (PbEG L 277);

 • verordening nr. 494/2002: Verordening (EG) nr. 494/2002 van de Commissie van 19 maart 2002 tot vaststelling van aanvullende technische maatregelen voor het herstel van het heekbestand in de ICES-deelgebieden III, IV, V, VI en VII en in de ICES-sectoren VIIIa, b, d, e (PbEG L 77);

 • verordening nr. 2347/2002: Verordening (EG) nr. 2347/2002 van de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de toegang tot diepzeebestanden en bij de visserij daarop in acht te nemen voorschriften (PbEG L 351);

 • verordening nr. 882/2003: Verordening (EG) nr. 882/2003 van de Raad van 19 mei 2003 tot vaststelling van een regeling voor toezicht op en verificatie van tonijnvangsten (PbEU L 127);

 • verordening nr. 1185/2003: Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad van 26 juni 2003 betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen (PBEU L 167);

 • verordening nr. 1954/2003: Verordening (EG) nr. 1954/2003 van de Raad van 4 november 2003 betreffende het beheer van de visserij-inspanning voor bepaalde vangstgebieden en visbestanden van de Gemeenschap, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 685/95 en (EG) nr. 2027/95 (PbEU L 289);

 • verordening nr. 1984/2003: Verordening (EG) nr. 1984/2003 van de Raad van 8 april 2003 tot invoering in de Gemeenschap van een regeling voor de statistische registratie van blauwvintonijn, zwaardvis en grootoogtonijn (PbEU L 295);

 • verordening nr. 600/2004: Verordening (EG) nr. 600/2004 van de Raad van 22 maart 2004 tot vaststelling van bepaalde technische maatregelen voor de visserij in het verdragsgebied van het Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren (PbEU L 97);

 • verordening nr. 601/2004: Verordening (EG) nr. 601/2004 van de Raad van 22 maart 2004 tot vaststelling van bepaalde controlemaatregelen voor de visserij in het verdragsgebied van het Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 3943/90, (EG) nr. 66/98 en (EG) nr. 1721/1999 (PbEU L 97);

 • verordening nr. 1415/2004: Verordening (EG) nr. 1415/2004 van de Raad van 19 juli 2004 tot vaststelling van het maximale jaarlijkse visserij-inspanningsniveau voor bepaalde visserijgebieden en visserijtakken (PbEU L 258);

 • verordening nr. 1198/2006: Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds (PbEU L223);

 • verordening nr. 1967/2006: Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad van 21 december 2006 inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1626/94 (PbEU L 409);

 • verordening nr. 520/2007: Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van technische maatregelen voor de instandhouding van bepaalde over grote afstanden trekkende visbestanden en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 973/2001 (PbEU L 123);

 • verordening nr. 517/2008: Verordening (EG) nr. 517/2008 van de Commissie van 10 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 850/98 wat betreft de bepaling van de maaswijdte en de meting van de twijndikte van visnetten (PbEU L 151);

 • verordening nr. 734/2008: Verordening (EG) nr. 734/2008 van de Raad van 15 juli 2008 betreffende de bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen in volle zee tegen de nadelige effecten van bodemvistuig (PbEU L 201);

 • verordening nr. 1005/2008: Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999 (PbEU L 286);

 • verordening nr. 1010/2009: Verordening (EG) nr. 1010/2009 van de Commissie van 22 oktober 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening nr. 1005/2008/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (PbEU L 280);

 • controleverordening: Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PbEU L 343);

 • verordening nr. 640/2010: Verordening (EU) nr. 640/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 tot vaststelling van een vangstdocumentatieprogramma voor blauwvintonijn Thunnus thynnus en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1984/2003 van de Raad (PbEU L 194);

 • verordening nr. 1236/2010: Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 tot vaststelling van een controle- en handhavingregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2791/1999 van de Raad (PbEU L 348);

 • uitvoeringsverordening controleverordening: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 404/2011 van de Commissie van 8 april 2011 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (PbEU L 112);

 • verordening nr. 1343/2011: Verordening (EU) nr. 1343/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee (PbEU L, 347);

 • uitvoeringsverordening nr. 433/2012: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 433/2012 van de Commissie van 23 mei 2012 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1236/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt (PbEU L, 136);

 • verordening nr. 1026/2012: Verordening (EU) nr. 1026/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende bepaalde maatregelen met het oog op de instandhouding van visbestanden ten aanzien van landen die niet-duurzame visserij toelaten (PbEU L, 316);

 • basisverordening: Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PbEU L, 354);

 • GMO-verordening: Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad (PbEU L, 354);

 • verordening 2016/1139: Verordening (EU) 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad (PbEU L 191);

 • verordening 2016/1627: Verordening (EU) 2016/1627 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad (PbEU L 252);

 • verordening 2016/2336: Verordening (EU) 2016/2336 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, tot vaststelling van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2347/2002 van de Raad (PbEU L 354);

 • verordening 2017/1004: Verordening (EU) 2017/1004 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad (PbEU 2017, L 157);

 • verordening 2017/2107: verordening (EU) 2017/2107 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot vaststelling van in het verdragsgebied van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EG), nr. 1984/2003 en (EG) nr. 520/2007 van de Raad (PbEU 2017, L 315);

 • verordening 2017/2403: verordening (EU) 2017/2403 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad (PbEU 2017, L 347);

 • verordening 2018/973: Verordening (EU) 2018/973 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot vastlegging van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting in de Noordzee en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad (PbEU 2018, L 179);

 • Verordening 2018/975: Verordening (EU) 2018/975 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO) (PbEU 2018, L 179);

 • verordening 2019/472: Verordening (EU) 2019/472 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een meerjarenplan voor bestanden die worden gevangen in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordeningen (EU) 2016/1139 en (EU) 2018/973, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008 van de Raad (PbEU 2019, L 83);

 • verordening 2019/833: Verordening (EU) 2019/833 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1627 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2115/2005 en (EG) nr. 1386/2007 van de Raad (PbEU 2019, L 141);

 • verordening 2019/1022: Verordening (EU) 2019/1022 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijk deel van de Middellandse Zee en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 508/2014 (PbEU 2019, L 172);

 • verordening 2019/1154: Verordening (EU) 2019/1154 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad en Verordening (EU) 2017/2107 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2019, L 188);

 • verordening 2019/1241: Verordening (EU) 2019/1241 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 2013/1380, (EU) nr. 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 en (EU) 2019/1022 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad (PbEU 2019, L198);

 • EMFAF-verordening: Verordening (EU) 2021/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2021 tot oprichting van het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1004 (PbEU 2021, L 247);

 • verordening vangstmogelijkheden: Verordening (EU) 2024/PM van de Raad van PM tot vaststelling voor 2024, 2025 en 2026 van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn, en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/194 met betrekking tot diepzeebestanden (PbEU 2024, L PM);

 • verordening vangstmogelijkheden 2023: Verordening (EU) 2023/194 van de Raad van 30 januari 2023 tot vaststelling, voor 2023, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn, en tot vaststelling, voor 2023 en 2024, van dergelijke vangstmogelijkheden voor bepaalde diepzeevisbestanden (PbEU 2023, L 28);

 • verordening vangstmogelijkheden Oostzee: Verordening (EU) 2023/2638 van de Raad van 20 november 2023 tot vaststelling van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de Oostzee voor 2024 en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/194 wat betreft bepaalde vangstmogelijkheden in andere wateren (PbEU 2023, L 2638);

 • verordening vangstmogelijkheden Middellandse Zee en Zwarte Zee: Verordening (EU) 2024/PM van de Raad van PM tot vaststelling van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden van toepassing in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee voor 2024 (PbEU 2024, L PM).

Artikel 2. Nadere begripsbepalingen

1.

Voor de toepassing van de in artikel 1, tweede lid, genoemde verordeningen is het visserijcontrolecentrum, bedoeld in artikel 4, vijftiende lid, van de controleverordening, van Nederland de meldkamer van de NVWA te Echt.

2.

Voor de toepassing van de in artikel 1, tweede lid, genoemde verordeningen wordt onder ’ICES-deelgebied IV’ en ’Noordzee’ mede verstaan de in het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 genoemde wateren.

Artikel 3. Verboden op grond van de basisverordening

Artikel 4. Toegang tot 12-mijlszone

Artikel 5. Vaststelling lettertekens gemeenten

Artikel 6. Aanwijzing havens

Artikel 7. Voorschriften aanlanden

Artikel 8. Voorschriften lossen

Artikel 9. Verplichtingen in kader van datacollectie

Hoofdstuk 2. Vangstmogelijkheden

§ 1. Verordening vangstmogelijkheden

Artikel 10. Vangstverboden

Artikel 11

Artikel 12. Reservering vangstmogelijkheden

Artikel 13. Overige verboden

Artikel 14. Visserij op diepzeebestanden

Artikel 15. Pelagische visserij

Artikel 16. Vangstmogelijkheden Oostzee

Artikel 17. Vangstmogelijkheden Middellandse Zee en Zwarte Zee

Artikel 18. Herstelmaatregelen kabeljauw Noordzee

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 20. Overige visserij-inspanning

§ 2. Vangstverboden contingentering

Artikel 20a. Vangstverbod MFL2

Artikel 21. Vangstverbod

Artikel 22. Nadere voorschriften

Artikel 23. Uitzondering vangstverbod MFL1

Artikel 24. Toegestane vangsthoeveelheden

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 27a [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 28 [Vervallen per 28-03-2017]

§ 3. Contingenten

Artikel 29. Bepaling contingent

Artikel 30. Document met contingent

Artikel 30a. Vervallen contingenten

§ 4. Groepscontingenten

Artikel 31. In beheer geven contingent aan groep of PO

Artikel 32. Toekenning groepscontingent

Artikel 32a. Extra hoeveelheid vangstmogelijkheden

Artikel 32b. Benutting groepscontingent

Artikel 33. Recht op individueel aandeel

Artikel 34. Indiening verzoek door groep of PO

Artikel 35. Verplichtingen van bestuur van groep of PO

Artikel 36. Onttrekking aan groepscontingent

Artikel 37. Uitsluiting deelname

Artikel 38. Basis voor bepaling contingenten

§ 5. Korting, overdracht, aanhouding en ingebruikgeving van contingenten

Artikel 39. Korting op contingenten

Artikel 40. Andere verdeling van contingenten over vissersvaartuigen

Artikel 41. Overdraagbaarheid van contingenten

Artikel 42. Voorwaarden voor overdracht van contingenten

Artikel 43. Overdracht van contingenten

Artikel 44. Aanhouden van contingenten

Artikel 45. Ingebruikgeving van contingenten

Artikel 46. Ingebruikgeving van groepscontingenten

§ 6. Overige bepalingen over contingenten

Artikel 46a. Aanlandcontingent

Artikel 46b. Uitzonderingen aanlandcontingent

Artikel 46c. Betaling aanlandcontingent

Artikel 47. Spanvisserij

Artikel 48. Nadere voorschriften contingenten haring

Artikel 49. Nadere voorschriften meldingen

Hoofdstuk 3. Technische maatregelen

Artikel 50. Meting maaswijdte

Artikel 51. Voorzieningen aan sleepnetten

Artikel 52 [Vervallen per 14-08-2019]

Artikel 53. Bescherming jonge exemplaren mariene organismen

Artikel 54. Nationale voorschriften als bedoel in bijlage V, deel B, punt 1.2, van verordening 2019/1241

Artikel 55. Toestemming als bedoeld in de artikelen 25 en 26 van verordening 2019/1241

Artikel 56 [Vervallen per 22-12-2015]

Artikel 57 [Vervallen per 14-08-2019]

Artikel 58. Over grote afstand trekkende visbestanden in IOTC-gebied

Artikel 59. Aanvullende maatregelen herstel kabeljauwbestanden in Noordzee

Artikel 60. Aanvullende maatregelen herstel heek in ICES III, IV, V, VI, VII en VIIIa, b, d, e

Artikel 61. Toezichtsdocumenten

Artikel 62. Verbod afsnijden haaienvinnen

Artikel 63. Antarctische wateren

Artikel 64 [Vervallen per 14-08-2019]

Artikel 65 [Vervallen per 14-08-2019]

Artikel 66. Technische maatregelen over grote afstand trekkende visbestanden

Artikel 67. Kwetsbare mariene ecosystemen in volle zee

Hoofdstuk 4. Meerjarenplannen en overige instandhoudingsmaatregelen

Artikel 68. Meerjarenplan Noordzee

Artikel 69. Beheer visserij-inspanning westelijke wateren

Artikel 70. Meerjarenplan westelijke wateren

Artikel 71 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 72. Meerjarenplan westelijk deel Middellandse Zee

Artikel 73. Beheersmaatregelen visbestanden in Middellandse Zee

Artikel 73a. Instandhoudings- en handhavingsmaatregelen in GFCM-overeenkomstgebied

Artikel 73b. Herstelplan mediterrane zwaardvis

Artikel 74. Meerjarenplan Oostzee

Artikel 75. Instandhoudings- en handhavingsmaatregelen in NAFO-gebied

Artikel 76. Meerjarig herstelplan blauwvintonijn in Atlantische Oceaan en Middellandse Zee

Artikel 77. Controle- en handhavingregeling in NEAFC-gebied

Artikel 78. Over grote afstand trekkende visbestanden in ICCAT-gebied

Artikel 78a. Instandhoudings- en controlematregelen in SPRFMO-gebied

Hoofdstuk 5. Nationale maatregelen en maatregelen binnen 12 mijlzone

Artikel 79. Verbod uitoefening visserij op gequoteerde soorten met niet vissersvaartuigen

Artikel 80. Verbod gebruik bepaalde vistuigen door niet vissersvaartuigen

Artikel 81. Visserij-inspanning staandwant

Artikel 82. Vermelding staandwant op visvergunning

Artikel 83. Berekening resterende visserij-inspanning staandwant

Artikel 84. Maximale lengte staandwant

Artikel 84a. Voorwaarden vismachtiging zeebaars

Artikel 85. Aanlandverboden

Artikel 86. Kabeljauw vermijdende netaanpassingen

Artikel 86a. Voorwaarden vismachtiging in het kader van het meerjarenplan Noordzee

Artikel 86b. Visserij in Skagerrak

Artikel 87. Verzegeling motoren

Artikel 87a. Erkenning meet- of zegelbureau

Artikel 87b. Werkwijze erkend meet- of zegelbureau

Artikel 87c. Intrekken erkenning

Artikel 88. Documenten aan boord

Artikel 89. Vermelding vissoort op verpakking

Artikel 90. Traceerbaarheid

Hoofdstuk 6. Controleverordening

§ 1. Algemene voorwaarden voor toegang tot wateren en hulpbronnen

Artikel 91. Autoriteit

Artikel 92. Visvergunning

Artikel 93. Verlening visvergunning

Artikel 94. Geldigheid visvergunning

Artikel 95 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 96. Schorsing of intrekking visvergunning

Artikel 97. Vismachtiging

Artikel 98. Verlening vismachtiging

Artikel 99 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 100. Schorsing of intrekking vismachtiging

Artikel 101. Markering vissersvaartuig en vistuig

Artikel 102. Vms voor vaartuigen

Artikel 103. AIS

§ 2. Controle op gebruik vangstmogelijkheden

Artikel 104. Invullen en overleggen papieren logboek, papieren aangiften van overlading en papieren aangifte van aanlanding

Artikel 104a. E-Lite

Artikel 105. Elektronisch invullen/verzenden visserijlogboekgegevens

Artikel 106. Voorafgaande kennisgeving aanlanding

Artikel 107. Overladen

Artikel 108. Elektronisch invullen/verzenden aangifte van overlading

Artikel 109. Elektronisch invullen/verzenden aangifte van aanlanding

§ 3. Controle op visserij-inspanning

Artikel 110. Kennisgeving vistuig

Artikel 111. Visserij-inspanningsverslag en uitputting van de visserij-inspanning

Artikel 112. Vrijstellingen

Artikel 113. Sluiting visserij

§ 4. Controle op vlootbeheer

Artikel 114. Motorvermogen

Artikel 115. Certificering motorvermogen

§ 5. Controle op meerjarenplannen

Artikel 116. Aangewezen haven en gescheiden opslag demersale vangsten meerjarenplannen

§ 6. Controle op technische maatregelen

Artikel 117. Vistuig en samenstelling vangst

Artikel 117a. Gescheiden opslag van ondermaatse vis aan boord en na aanlanding

Artikel 118. Controle voor visserij beperkte gebieden

Artikel 119. verwerking aan boord en pelagische visserijen

Artikel 120. Recreatievisserij

§ 7. Controle op de afzet

Artikel 121. Beginselen voor controle op de afzet

Artikel 122. Traceerbaarheid

Artikel 123. Eerste verkoop visserijproducten

Artikel 124. Weging visserijproducten

Artikel 124a. Weging verse visserijproducten aan boord of na vervoer

Artikel 125. Verkoopdocument

Artikel 126. Aangifte van overname

Artikel 127. Vervoersdocument

§ 8. Bewaking, inspecties, procedures en handhaving

Artikel 128. Bewaking, inspecties en procedures

Artikel 129. Handhavingmaatregelen

Artikel 130. Puntensysteem voor ernstige inbreuken

Hoofdstuk 7. Toegangsregels derde landen, IUU en vangstdocumentatieregelingen

§ 1. Toegangsregels derde landen

Artikel 131. Duurzaam beheer van externe vissersvloten

Artikel 131a. Maatregelen ten aanzien van derde landen die niet-duurzame visserij toelaten

§ 2. Invoer

Artikel 132 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 3. IUU en vangstdocumentatieregelingen

Artikel 133. Toegang tot havens en gebruik havendiensten vaartuigen derde landen

Artikel 134. Vangstcertificaten bij invoer

Artikel 135. Vangstcertificaten bij aanlanding of overlading door EU-vissersvaartuigen en bij interne verhandeling

Artikel 136. Bevoegde autoriteit

Artikel 137. Erkende marktdeeldemers

Artikel 138. Vangstcertificaten bij uitvoer

Artikel 139. Vangstcertificaten bij wederuitvoer

Artikel 140. Maatregelen tegen bij IUU betrokken vaartuigen en staten

Hoofdstuk 7a. Gemeenschappelijke marktordening visserij- en aquacultuurproducten

Artikel 140a. Verzoek tot erkenning als producentenorganisatie of brancheorganisatie

Artikel 140b. Productie- en afzetprogramma's

Artikel 140c. Drempelprijzen

Artikel 140d. Gemeenschappelijke handelsnormen

Artikel 140e. Consumenteninformatie

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 141. Bijhouden gegevens

Artikel 142. Toekomstige wijziging begrip groepscontingent

Artikel 143. Wijziging regelingen

Artikel 144. Overgangsbepalingen

Artikel 145. Intrekken regelingen

Artikel 146. Inwerkingtreding en citeertitel

Bijlage a1. behorende bij de artikel 1, eerste lid , van de Uitvoeringsregeling zeevisserij

Bijlage b1. behorende bij de artikel 1, eerste lid , van de Uitvoeringsregeling zeevisserij

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 5 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 6 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 7 [Vervallen per 01-01-2017]

Bijlage 8. behorende bij de artikelen 1, eerste lid , 21, eerste lid , en 29, eerste lid , van de Uitvoeringsregeling zeevisserij

Bijlage 8a. Vistuigen met de codes, in voorkomend geval de maaswijdte en bijbehorende vissoorten, behorende bij artikel 21

Bijlage 9. behorende bij artikel 24 van de Uitvoeringsregeling zeevisserij

Bijlage 10

Bijlage 11. behorende bij artikel 140c van de Uitvoeringsregeling zeevisserij

Bijlage 12a. behorend bij de artikelen 87a en 87b

Bijlage 12b. behorend bij de artikelen 87 , 87a en 87b

Bijlage 13. Locaties waar garnalen worden ingedeeld in de versheidsklassen en grootteklassen, behorend bij artikel 140d