Home

Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970

Geldig vanaf 20 juli 2023
Geldig vanaf 20 juli 2023

Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 20-07-2023]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 20 maart 1970, No. J 654, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gehoord het Produktschap voor Vis en Visprodukten, het Visserijschap, het Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven en de Algemeene Hengelaarsbond;

Gelet op artikel 1, vierde lid, onder b en c, van de Visserijwet 1963;

De Raad van State gehoord (advies van 8 april 1970, nr. 23);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 15 april 1970, nr. J 907, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als zeegebied, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel b, van de Visserijwet 1963 worden aangewezen:

 1. de havens van IJmuiden en de toeleidingskanalen naar het Noordzeekanaal tot de meest zeewaarts gelegen waterkeringen;

 2. het Uitwateringskanaal te Katwijk tot de meest zeewaarts gelegen waterkering;

 3. de havens van Scheveningen tot de meest zeewaarts gelegen waterkeringen.

Artikel 2

Als kustwater, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder c, van de Visserijwet 1963, worden aangewezen:

 1. de Waddenzee en het Nederlands gedeelte van de Dollard en de Eems binnen de volgende grenzen:

  1. voor de Westereems: de lijn gaande van de lichttoren van Borkum naar de Emder- of Grote Kaap op Rottumeroog, voor zover die lijn over Nederlands gebied loopt;

  2. voor het Schild, de Lauwers, het Friesche Gat, het Pinkegat, het Amelandergat, het Vlie, het Eierlandsche Gat en het Texelsche Gat: de basislijn van de territoriale zee van Nederland.

  1. de Maasmond;

  2. de Nieuwe Waterweg tot de lijn gaande van het oostelijk havenhoofd van Maassluis naar het punt met het coördinaat 51°54.649'NB 04°14.870'OL;

  3. het Calandkanaal met de daaraan direct en indirect gelegen open havens;

  4. het Beerkanaal, voor zover gelegen ten westen van de lijn tussen de coördinaten 51°56.573'NB 04°04.990'OL en 51°56.358'NB 04°04.760'OL, met de daaraan direct en indirect gelegen open havens;

  5. het Yangtzekanaal met de daaraan direct en indirect gelegen open havens.

 2. Het zeegat van Goeree, landwaarts van een lijn getrokken tussen punt A (51°55'20"NB 03°59'23"OL) en punt B (51°50'00"NB 03°50'01"OL) tot de meest zeewaarts gelegen waterkeringen in het zuidwesten begrensd door de lijn getrokken vanaf de vuurtoren Westhoofd op Goeree (51°48'50"NB 03°51'55"OL) in noordwestelijke richting (315° r.w.) tot punt B.

 3. Het Brouwershavense Gat, landwaarts van een lijn getrokken van punt B tot punt C (51°44'48"NB 03°40'23"OL) tot de meest zeewaarts gelegen waterkering, in het noordoosten begrensd door het Zeegat van Goeree en in het zuidwesten door de lijn getrokken vanaf de lichtopstand "De Verklikker" op Schouwen-Duiveland (51°43'34"NB 03°42'23"OL) in noordwestelijke richting (315° r.w.) tot punt C.

 4. De Oosterschelde, landwaarts van een lijn getrokken van punt C via punt D (51°42'36"NB 03°36'40"OL) naar de kerktoren van de Nederlandse Hervormde kerk te Oostkapelle (51°33'59"NB 03°33'07"OL) tot de Grevelingendam, Philipsdam en Oesterdam.

 5. De Westerschelde voor zover gelegen ten oosten van de basislijn van de territoriale zee van Nederland.

 6. De aan de onder 1 tot en met 6 bedoelde wateren gelegen open havens en de met die wateren in open gemeenschap staande inhammen, kreken, spranken, gaten en killen.

Artikel 2a

De coördinaten in artikel 2 zijn uitgedrukt in lengte en breedte volgens het World Geodetic System 84 (WGS84), in graden en minuten en, in voorkomend geval, in seconden.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5