Home

Uitvoeringsregeling visserij

Geldig van 1 januari 2015 tot 1 juni 2015
Geldig van 1 januari 2015 tot 1 juni 2015

Uitvoeringsregeling visserij

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015 tot 01-06-2015]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. a.

  Minister: de Minister van Economische Zaken;

 2. b.

  visserijzone: in artikel 1, vierde lid, onder a, van de wet (Stb. 312) bedoelde zone;

 3. c.

  zeegebied: als zodanig in artikel 1 van het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 (Stb. 176) aangewezen wateren;

 4. d.

  kustwateren: als zodanig in artikel 2 van het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 aangewezen wateren;

 5. e.

  binnenwateren: overige Nederlandse wateren, niet behorende tot het zeegebied en de kustwateren;

 6. f.

  riviervisserij: visserij die op de Westerschelde ten oosten van de lijn van de lichtopstand de Nolle nabij Vlissingen naar de lichtopstand Nieuwe Sluis in Zeeuws Vlaanderen wordt uitgeoefend;

 7. g.

  rapen: vergaren, niet zijnde het vissen met enig vistuig geschikt voor het vangen van schelpdieren;

 8. h.

  handmatig: met de hand, zonder gebruikmaking van enig hulpmiddel, dan wel louter met gebruikmaking van een riek of een spade;

 9. i.

  merkje: door of vanwege de Minister verstrekt, bij een vergunning behorend merkteken;

 10. j.

  verordening: verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur (Pb EG L 17);

 11. k.

  producentenorganisatie: organisatie als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de verordening;

 12. l.

  aangeslotene: aangeslotene bij een erkende producentenorganisatie voor het IJsselmeer;

 13. m.

  grote fuik: aalfuik die met behulp van stokken of palen wordt uitgezet en verbonden is aan schutwant, al dan niet deeluitmakend van een fuikregel;

 14. n.

  schietfuik binnenvisserij: aalfuik die door een vleugel met een tweede aalfuik wordt verbonden, welke beide fuiken paarsgewijs worden uitgezet;

 15. o.

  bordennet: vistuig dat bestaat uit één net dat bij het vissen wordt opengehouden door twee aan het net verbonden visborden;

 16. p.

  handzeef: zeef met een lengte en breedte van ten minste 80 centimeter respectievelijk 60 centimeter, in de lengterichting voorzien van gladde draadvormige spijlen, die op gelijke hoogte en met een onderlinge afstand van ten minste 7 millimeter zijn aangebracht;

 17. q.

  functionaris: functionaris als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling zeevisserij;

 18. r.

  visvak: in een tussen het Rijk en de huurder gesloten overeenkomst tot verhuur van het visrecht nader aangeduid visgebied, waarin op grond van deze overeenkomst met een aalfuik, staand want, hoekwant, aalkistje, ankerkuil of enig ander vast vistuig mag worden gevist;

 19. s.

  staatswateren: wateren waarvan de Staat der Nederlanden de eigendom heeft van de grond eronder;

 20. t.
 21. u.

  garnaal: noordzeegarnaal (Crangon crangon).

 22. v.

  spieringdrijfnet: ieder een- of meerwandig wargaren, hetwelk bij gebruik door de stroom wordt voortbewogen, met een maaswijdte van 45 mm of minder;

 23. w.

  recreatieve visserij: het vissen met vaste vistuigen, waarbij de vangst uitsluitend bestemd is voor eigen gebruik;

 24. x.

  mosselzaadinvanginstallatie: al dan niet drijvend, aan de bodem verankerd of bevestigd vistuig, bestaande uit verbindingsmateriaal waaraan met het oogmerk om periodiek mosselzaad te oogsten invangsubstraat is bevestigd waaraan mossellarven zich kunnen hechten;

 25. y.

  vergunning voor een mosselzaadinvanginstallatie: vergunning als bedoeld in artikel 36 voor het vissen met een mosselzaadinvanginstallatie;

 26. z.

  mosselkweekperceel: perceel dat zich bevindt in een kustwater en dat bestemd is voor het kweken van mosselen;

 27. aa.
 28. bb.

  vistuig van het type staand want: kieuwnetten en warrelnetten als bedoeld in bijlage I, tabel 3, van verordening (EG) nr. 26/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 december 2003 betreffende de communautaire gegevensbestand over de vissersvloot (PbEU L5);

 29. cc.

  haven: het water dat begrensd wordt door havendammen en de uiteinden van deze dammen met daarop het groene, respectievelijk rode havenlicht. De grens tussen het open water en de haven wordt gevormd door de lijn tussen deze havenlichten.

Artikel 1a

Hoofdstuk 2. Aanwijzingsbepalingen en administratieverplichtingen

§ 2.1. Aanwijzingen op grond van de Visserijwet 1963

Artikel 2

Artikel 3 [Vervallen per 18-10-2012]

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a [Vervallen per 15-11-2014]

Artikel 5b

Artikel 5c

§ 2.2. Aanwijzingen op grond van het Reglement voor de binnenvisserij 1985

Artikel 6 [Vervallen per 18-10-2012]

§ 2.3. Administratieverplichtingen

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 10b [Vervallen per 01-01-2012]

Hoofdstuk 3. Verbodsbepalingen

§ 3.1. Verbodsbepalingen visserijzone, zeegebied en kustwateren

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 23a

Artikel 23b

§ 3.2. Verbodsbepalingen binnenwateren

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27 [Vervallen per 18-10-2012]

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 28b

Artikel 28c

§ 3.3. Verbodsbepalingen IJsselmeer

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 31a

Artikel 31b

Artikel 32

§ 3.4. Verbodsbepalingen voor alle wateren

Artikel 32a

Artikel 32b

Hoofdstuk 4. Vrijstellingen, ontheffingen en vergunningen

§ 4.1. Algemeen

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35a

Artikel 36

Artikel 37

§ 4.2. Vrijstellingen sleepnetvisserij

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

§ 4.3. Vrijstellingen schelpdiervisserij

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

§ 4.4. Vrijstelling rapen schelpdieren

Artikel 48

§ 4.5. Vrijstellingen garnalenvisserij

Artikel 49

Artikel 50

§ 4.6. Vrijstellingen visserij met vaste vistuigen

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 52a

Artikel 52b

§ 4.7. Vrijstelling visserij met oesterkor in het Grevelingenmeer

Artikel 53

§ 4.8. Vrijstelling kunstaasvisserij in het Oostvoornsemeer

Artikel 54

§ 4.9. Vrijstelling visserij met grote vistuigen

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 57a

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 60a

§ 4.10. Vrijstelling visserij op baars en snoekbaars

Artikel 61

§ 4.11. Vrijstelling uitzet graskarpers

Artikel 62

§ 4.12. Vrijstelling nachtvisserij

Artikel 63 [Vervallen per 18-10-2012]

§ 4.13. Vrijstellingen IJsselmeer

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

§ 4.14. Vergunning garnalenvisserij

Artikel 70

Artikel 71

§ 4.15. Vergunning IJsselmeervisserij

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

§ 4.16. Vergunning mosselzaadinvanginstallatie

Artikel 77a

Artikel 77b

Artikel 77c

Artikel 77d

Artikel 77e

Artikel 77f

Artikel 77g

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 78

Artikel 79

Bijlage 1. behorend bij artikel 2

Bijlage 2. behorend bij artikel 24 : gebieden waar het is verboden te vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur vóór zonsopgang

Bijlage 3. Aanduiding van het referentiegebied in de Waddenzee, behorend bij de artikelen 11 , 18, tweede lid , 34 en 35, eerste lid, onderdeel a en b

Bijlage 3a. Aanduidingen van gebieden in de Waddenzee, behorend bij artikel 35, eerste lid

Bijlage 3b. Aanduidingen van gebieden in de Vlakte van de Raan, behorend bij artikel 13, onder b , en bij artikel 35, eerste lid

Bijlage 4. Gebieden in de visserijzone, buiten de 12-mijlszone, behorend bij artikel 17, sub a

Bijlage 5. Aanduidingen van gebieden in de Waddenzee en de Oosterschelde, behorend bij de artikelen 13 , 18, derde lid , 35, eerste lid, onderdeel b en 48

Bijlage 5a. Aanduidingen van gebieden in de Waddenzee, behorend bij artikel 35, tweede lid

Bijlage 6. Gebiedsaanduiding (Dollard-Zuid) behorend bij de artikelen 20 en 35, onderdeel c

Bijlage 7. behorend bij artikel 25 : de wateren waarin het verboden is te vissen met de hengel in de periode van 1 april tot en met 31 mei.

Bijlage 8. behorend bij artikel 30 : gebieden in het IJsselmeer waarin het is verboden te vissen met schietfuik binnenvisserij.

Bijlage 9. behorend bij artikel 31 : gebieden in het IJsselmeer waarin het is verboden te vissen met de aaskuil.

Bijlage 10. Behorend bij artikel 38, vijfde lid

Bijlage 11 [Vervallen per 18-10-2012]

Bijlage 12. behorend bij artikel 76, tweede lid : omrekentabel merkjes

Bijlage 13. , behorend bij artikel 77d, eerste lid

Bijlage 14a. , behorend bij artikel 77d, tweede lid

Bijlage 14b. , behorend bij artikel 77d, derde lid

Bijlage 15. , behorend bij artikel 23b : gebieden in de visserijzone, het zeegebied en de kustwateren waar het verboden is te vissen op aal en wolhandkrab

Bijlage 16. , behorend bij artikel 28b : wateren waar het verboden is te vissen op aal en wolhandkrab

Bijlage 17. , behorend bij artikel 52a, tweede lid

Bijlage 18. behorend bij artikel 52a, derde lid, onderdeel a

Bijlage 19. behorend bij artikel 52b, eerste lid