Home

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975

Geldig van 9 augustus 2005 tot 3 november 2005
Geldig van 9 augustus 2005 tot 3 november 2005

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 03-11-2005]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 9 mei 2005, nr. arc-2005.02131/4);

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975– [Nog niet in werking]

12 oktober 2005

Vaststelling BSD

Op 30 juli 2004 is het ontwerp-BSD door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 3 januari 2005 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie / regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 9 mei 2005 bracht de RvC advies uit (arc-2005.02131/4) hetwelk (naast enkele tekstuele correcties) aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:

de waardering van handeling 106 is gewijzigd van B in V 5 jaar,

de waardering van handeling 93 is gewijzigd van B naar V 5 jaar,

de waardering van handeling 108 is gewijzigd van B naar V 5 jaar,

de waardering van handeling 47 is gewijzigd van B naar V 5 jaar.

Daarop werd het BSD op 9 augustus 2005 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld [C/S&A/05/1647].

Gebruikte afkortingen

Awb: Algemene wet bestuursrecht

BSD: Basisselectiedocument

KNB: Koninklijke Notariële Broederschap (1975–1998)

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (sedert 1999)

NA: Nationaal Archief

PIVOT: Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn

RAD: Rijksarchiefdienst

Stb.: Staatsblad

Stcrt: Staatscourant

Wna: Wet op het notarisambt

WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

WVC: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

1. Achtergrond en doelstelling van de selectie

Algemene opmerkingen

Selectiedoelstelling

De selectielijst is opgesteld tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de RAD/PIVOT, zoals die door de Minister van WVC bij de behandeling van het ontwerp van de Archiefwet 1995 in de Tweede Kamer op 13 april 1994 is verwoord. De selectiedoelstelling luidt: het mogelijk maken van een reconstructie van de hoofdlijnen van het handelen van de overheid. Door het Convent van Rijksarchivarissen is de selectiedoelstelling vertaald in de richting van de (bewaar)doelstelling van de RAD als ‘het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring’. De algemene selectiedoelstelling is geoperationaliseerd voor het terrein van de Koninklijke Notariële Broederschap (sedert 1999: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)) na 1975. Dat wil zeggen dat de geformuleerde handelingen van alle betrokken overheidsactoren zijn gewaardeerd op de bijdrage die zij leveren aan de verwezenlijking van de selectiedoelstelling. De selectie gold derhalve de vraag ten aanzien van welke handelingen de administratieve neerslag noodzakelijk zou zijn om een reconstructie mogelijk te maken van de hoofdlijnen van het handelen op het beleidsterrein en het taakveld van het notariaat.

Selectiecriteria

Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Met behulp van deze algemene criteria wordt in een BSD een waardering toegekend aan de handelingen die door middel van het institutioneel onderzoek in kaart zijn gebracht, gelet op de uit de contextbeschrijving naar voren gekomen hoofdlijnen van het overheidshandelen. De algemene selectiecriteria van PIVOT zijn positief geformuleerd; het zijn bewaarcriteria. Is een handeling op grond van een criterium gewaardeerd met B (‘blijvend te bewaren’), dan betekent dit dat de administratieve neerslag van die handeling te zijner tijd geheel dient te worden overgebracht naar het NA. De neerslag van een handeling die niet aan een van de selectiecriteria voldoet, wordt dus in principe niet overgebracht. De waardering van de desbetreffende handeling luidt dan V (op termijn te vernietigen), onder vermelding van de periode waarna de vernietiging dient plaats te vinden. De neerslag die uit dergelijke handelingen voortvloeit, is niet noodzakelijk geacht voor een reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen. De thans door de Rijksarchiefdienst gehanteerde algemene bewaarcriteria luiden als volgt:

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Deze criteria zijn vooral ontwikkeld door de selectiedoelstelling te koppelen aan het uit de bestuurskunde afkomstige model van de beleidscyclus als voorstelling van feitelijk overheidshandelen. De fasen van de cyclus zijn achtereenvolgens beleidsvoorbereiding (inclusief agendavorming), bepaling, uitvoering en evaluatie/terugkoppeling. De toepassing van het model bij de selectie van overheidsarchief is uiteengezet in de PIVOT-brochure Handelend optreden (Rijksarchiefdienst/PIVOT, ’s-Gravenhage 1993). Naast algemene criteria kunnen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstelling, specifieke criteria worden geformuleerd voor handelingen die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd. In het separate verslag van het driehoeksoverleg wordt op de vraag van de toepasselijkheid van de algemene selectiecriteria, c.q. de noodzaak tot het hanteren van specifieke criteria voor het beleidsterrein, nader ingegaan.

Reikwijdte selectielijst

De selectielijst dient als selectie-instrument voor de bewaring of vernietiging van de archiefbescheiden die voortvloeien uit de handelingen van de rijksoverheid en door het rijk ingestelde zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s), zoals bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet 1995.

2. Hoofdlijnen van de taken en werkzaamheden van de Koninklijke Notariële Broederschap na 1975

Koninklijke Notariële Broederschap

De vereniging Koninklijke Notariële Broederschap ontstond in 1974 uit een fusie van de Broederschap der Notarissen en de Broederschap der Candidaat-Notarissen. Op 1 oktober 1997 kreeg de vereniging de naam Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Zij had als taak op te komen voor de belangen die het notariaat en de praktijkuitoefening raakten. Bovendien kon zij geëigende maatregelen nemen in het belang van het notariaat. Zij kon collectieve arbeidsovereenkomsten aangaan voor medewerkers op notariskantoren en collectieve verzekeringen afsluiten. Bovendien was er een intern tuchtrecht van de Broederschap, in eerste instantie uitgeoefend door scheidsgerechten, en in hoger beroep door een College van Beroep. Het bestuur van de KNB verspreidde Beroeps- en Gedragsregels onder haar leden. Verder gaf zij een tijdschrift uit: het Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie (WPNR) en Nieuwsbrieven.

In elk arrondissement was een ring, gevormd door de in dat arrondissement gevestigde notarissen en kandidaaat-notarissen, met een ringbestuur. Verder was er een ledenraad die een adviesfunctie had en die diende als contactorgaan tussen de leden en het hoofdbestuur.

Op 1 oktober 1999 trad de nieuwe Wet op het notarisambt van 3 april 1999 in werking. Daarbij werd de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een publiekrechtelijke beroepsorganisatie in de zin van artikel 134 Grondwet.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid. Haar taak omvat mede de zorg voor de eer en het aanzien van het notariaat. (artikel 61 Wna)

De KNB kan verordeningen vaststellen met betrekking tot onderwerpen waarvan de Wna regeling of nadere regeling bij verordening voorschrijft. (artikel 89 Wna) Zo zijn er bijvoorbeeld de Stageverordening, de Verordening bevordering vakbekwaamheid en de Verordening aktepapier. Deze verordeningen zijn gepubliceerd in de Staatscourant 2000, 182.

De KNB draagt zorg voor een opleiding voor kandidaat-notarissen gedurende de stage, aan het eind waarvan een examen wordt afgenomen. (artikel 33 Wna)

Organisatie

De KNB heeft een bestuur, een ledenraad, een algemene ledenvergadering alsmede afdelingen in elk arrondissement, ringen genaamd. (artikel 61 Wna) De KNB houdt een bureau in stand, dat het bestuur bijstaat in de uitoefening van zijn taken. (artikel 63 Wna)

Reikwijdte BSD

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is op 1 oktober 1999 publiekrechtelijke beroepsorganisatie geworden en met ingang van die datum zijn de voorschriften van de Archiefwet en uitvoeringsregelingen op haar van toepassing. De selectielijst voor de KNB gaat terug tot 1975 en strekt zich ook uit tot haar rechtsvoorganger, de Vereniging Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en nog verder terug de Koninklijke Notariële Broederschap. Aan de archieven tussen 1975 en 1999 is immers ook erfgoedwaarde toe te kennen. De voorbereiding van de nieuwe Wet op het notarisambt is in die periode begonnen. Bovendien heeft de KNB haar archief van vóór 1975 reeds op verzoek vrijwillig aan het toenmalige Algemeen Rijksarchief overgedragen en het zou ongewenst zijn als de archieven tussen 1975 en 1999 zouden worden vernietigd.

Naast de subactoren van de KNB, bestuur, ledenraad, algemene ledenvergadering, de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Examencommissie, en naast de ringvergadering, het ringbestuur en de ringvoorzitters, zijn er nog andere instanties met betrekking tot het notariaat die zijn geregeld in de Wet op het notarisambt en de daarop steunende besluiten. Het al dan niet opnemen in deze selectielijst kan als volgt worden verantwoord.

De Commissie van toezicht beroepsopleiding notariaat en de Stichting voorzieningsfonds zijn geen organen van de KNB. Hun secretariaat wordt vervuld door medewerkers van de KNB en is gevestigd ten kantore van de KNB. Het beheer van deze archieven, die overigens uiterst beperkt zijn, vindt plaats op het bureau van de KNB. Dit alles maakt, dat het niet zinvol is een aparte selectielijst samen te stellen voor de Commissie van toezicht beroepsopleiding en de Stichting voorzieningsfonds. Zij zijn daarom ook opgenomen in de selectielijst van de KNB.

De beheerders van de algemene bewaarplaatsen van protocollen in elk arrondissement zijn notarissen die door de kamers van toezicht worden benoemd op grond van artikel 57 Wna. Hun eigen archief is uiterst beperkt. Ook de bewaarders zijn opgenomen in de selectielijst van de KNB.

De negentien kamers van toezicht in de negentien arrondissementen, vermeld in artikel 93-109 Wna, het Notarieel Pensioenfonds, ingesteld bij wet van 16 september 1954, laatste versie in Staatsblad 2001, 584, en het Centraal Bureau van Bijstand, nu een Bureau Financieel Toezicht, gevestigd te Utrecht, staan geheel los van de KNB en zijn niet opgenomen als archiefvormers in de onderhavige selectielijst.

Ten slotte is besloten ook de notarissen zelf op te nemen. De notaris is voor wat zijn wettelijke taken betreft, immers bestuursorgaan. De Archiefwet is van toepassing op de archiefbescheiden van de notaris voorzover die het openbaar gezag betreffen. Ook voor de notaris moet dus een selectielijst worden opgesteld, hetgeen nu collectief gebeurt.

3. Actoren waarvoor het BSD geldt

Koninklijke Notariële Broederschap en rechtsopvolgers

De handelingen kunnen verricht worden door het bestuur, de ledenraad, de algemene ledenvergadering, de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Examencommissie.

Ring in het arrondissement

Ringvergadering

De ringvergadering in elk arrondissement kiest de leden van het ringbestuur, van de ledenraad en de notariële leden van de kamers van toezicht.

Ringbestuur/voorzitter

Het ringbestuur in elk arrondissement is belast met de leiding van de ring en met het vermogensbeheer. Het brengt aan de ledenraad advies uit over de voorstellen voor verordeningen van de KNB.

De ringvoorzitter in elk arrondissement zit het ringbestuur en de ringvergadering voor. Hij beslist in geschillen over rekeningen van notarissen en verweert zich in administratieve procedures daarover.

Commissie van toezicht

De commissie van toezicht houdt toezicht op de opleiding voor kandidaat-notarissen en op het examen. Daarnaast kunnen belanghebbenden administratief beroep instellen bij de commissie van toezicht tegen beslissingen op grond van de Verordening opleiding kandidaat-notarissen.

Stichting Voorzieningsfonds

De Stichting Voorzieningsfonds van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vergoedt schade van cliënten van notarissen die in gebreke zijn de cliëntengelden waarover zij de beschikking hebben, te verantwoorden. Ook verleent de stichting al dan niet financiële hulp aan notarissen.

Bewaarders van de algemene bewaarplaatsen

De bewaarders hebben de taak aan in de wet omschreven personen afschriften en uittreksels uit te geven van de zich in de algemene bewaarplaatsen bevindende protocollen, of daarvan inzage te geven.

Notaris in het arrondissement

Notarissen zijn ambtenaren die bevoegd zijn authentieke akten te verlijden. Zij zijn bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Leeswijzer bij de selectielijst

Handelingnummer

De handelingen zijn genummerd overeenkomstig de nummering in het RIO, zodat eenduidigheid is gewaarborgd en het naast elkaar gebruiken van RIO en BSD wordt vereenvoudigd.

Handeling

Een handeling is een complex van activiteiten, gericht op het tot stand brengen van een product, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. De formulering van de handelingen is in de regel toegespitst op het product. Echter, een handeling als zodanig omvat alle activiteiten die leiden tot het product. Dientengevolge is de neerslag van een handeling niet beperkt tot het (eind)product, maar omvat ze alle archiefbescheiden die in verband daarmee zijn voortgebracht.

Aangezien handelingen voortvloeien uit taken en bevoegdheden is het mogelijk dat een vermelde handeling in de praktijk nimmer is uitgevoerd. Dit maakt gelet op de structurele functie van een BSD evenwel niets uit. Het is immers altijd mogelijk dat een ‘lege’ handeling in de toekomst wel zal plaatsvinden.

In de handelingen is sprake van ‘notariaat’; hieronder wordt verstaan de activiteiten met betrekking tot het notarisambt en de activiteiten die verricht worden ten aanzien van het werkveld van de notaris.

Periode

Deze rubriek betreft in beginsel het tijdvak waarbinnen de handeling (ongeacht de frequentie) is of kan zijn uitgevoerd, gelet op de wettelijke grondslag daarvoor of gezien de gebruikte bronnen. Bij slechts eenmaal uitgevoerde handelingen kan in voorkomende gevallen uit de periode-aanduiding de duur van de handeling worden afgeleid.

Deze rubriek betreft in beginsel het tijdvak waarbinnen de handeling (ongeacht de frequentie) is of kan zijn uitgevoerd, gelet op de wettelijke grondslag daarvoor of gezien de gebruikte bronnen. Bij slechts eenmaal uitgevoerde handelingen kan in voorkomende gevallen uit de periode-aanduiding de duur van de handeling worden afgeleid.

In de selectielijst is 1975 als begindatum aangehouden aangezien de archiefbescheiden vóór 1975 reeds aan het Nationaal Archief zijn overgedragen.

Grondslag

De grondslag betreft de formele wettelijke basis, ingevolge waarvan een handeling binnen een bepaalde periode wordt of kan worden verricht. De rubriek is alleen gebruikt voor handelingen die direct zijn terug te voeren op de Wet op het Notarisambt. Met name bij de handelingen betreffende het primaire proces van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is de grondslag van de handeling als afdoeningsgrond van een zaak veelal tevens het onderscheidende kenmerk ten opzichte van soortgelijke handelingen.

Opmerking

Zo nodig is een korte toelichting gegeven ten behoeve van een beter begrip van de handeling zelf, of wordt een aanvulling verstrekt op de informatie in een andere rubriek. De rubriek is in de regel gebruikt voor een inhoudelijke toelichting op de handelingen.

Waardering

De afkorting ‘B’ staat voor ‘bewaren’, dat wil zeggen het na afloop van de wettelijke overbrengingstermijn overdragen aan het Nationaal Archief van de documentaire neerslag (ongeacht de gegevensdrager) van de handeling, in overeenstemming met de geldende archiefwettelijke bepalingen en conform de normen voor de goede en geordende staat van de Rijksarchiefdienst/PIVOT. Zie voor deze normen de brochure Om de kwaliteit van het behoud: normen goede en geordende staat (RAD/PIVOT, ministerie van WVC, ’s-Gravenhage 1993). Bij een B-handeling is achter de selectiebeslissing aangegeven welk selectiecriterium is toegepast. De afkorting ‘V’ staat voor ‘vernietigen (op termijn)’ oftewel ‘niet overbrengen’. Bij de desbetreffende handelingen wordt de vernietigingstermijn vermeld. Deze termijn betreft het aantal volle jaren dat dient te zijn verlopen sinds het einde van het jaar waarin een archiefbestanddeel (dossier) dat de neerslag van de handeling bevat, is afgesloten, voordat tot vernietiging van dat bestanddeel wordt overgegaan.

5. Selectielijst

Actor Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Algemeen

(1)

Handeling: Het voorbereiden, coördineren en evalueren van het beleid betreffende het notariaat, in samenwerking met de minister van Justitie

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 4 en 5 statuten KNB; artikel 61 en 68 Wna

N.B. Dit omvat mede overleg met de vaste commissies van de Tweede Kamer

Waardering: B, 1

Opmerking: Onder deze handeling valt ook:

– het voeren van overleg met de andere betrokken actoren op het beleidsterrein

– het toetsen van de uitvoering van het beleid (evaluatie)

– het aan een externe adviescommissie verzoeken om advies betreffende het beleidsterrein

– het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid (voorlichting als beleidsinstrument)

(2)

Handeling: Het voorbereiden, coördineren en evalueren van het beleid betreffende de organisatie van het notariaat, in samenwerking met de minister van Justitie

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 4 en 5 statuten KNB; artikel 61 en 68 Wna.

Waardering: B 1/B 2

(3)

Handeling: Het vaststellen van de algemene beleidslijnen van de KNB .

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 28 lid 1 Statuten KNB; artikel 68 Wna.

Waardering: B 1

(4)

Handeling: Het voorbereiden van verordeningen betreffende het notariaat.

Periode: 1999–

Grondslag: artikelen 12, 15 lid 1 jo 29 lid 10, 18 lid 2, 24 lid 3, 31 lid 2, 33, 34, 41 lid 2, 61 lid 2, 77, 86 en 94 Wna

Waardering: V 3 jaar na vaststelling van de verordening

(5)

Handeling: Het, na goedkeuring door de Minister van Justitie, vaststellen, wijzigen en intrekken van verordeningen betreffende het notariaat.

Periode: 1999–

Grondslag: artikelen 12, 15 lid 1 jo 29 lid 10, 18 lid 2, 24 lid 3, 31 lid 2, 33, 34, 41 lid 2, 61 lid 2, 69, 77, 86, 91 lid 1 en 94 Wna

Waardering: B 5

Opmerking: De ledenraad overlegt met het bestuur van de KNB, na advies van de Ringbesturen ingewonnen te hebben, over de voorstellen van verordeningen

en stelt deze vervolgens vast.

(7)

Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen en intrekken van mandaatbesluiten inzake de opgedragen werkzaamheden.

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 10: 3 lid 1 onder a Awb; artikel 10: 3 lid 2 onder a Awb.

Waardering: B 5

(8)

Handeling: Het voorbereiden, wijzigen, vaststellen, intrekken en handhaven van nadere regels betreffende het in een verordening behandelde onderwerp.

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 89 lid 5 Wna; Stageverordening (Staatscourant 2000, 182); Verordening opleiding kandidaat-notarissen (Staatscourant 2000, 182);Verordening beroeps- en gedragsregels van de leden (Staatscourant 2000, 182); Verordening commissie van toezicht (Staatscourant 2000, 182); Verordening vakbekwaamheid (Staatscourant 2000, 182); Verordening aktepapier (Staatscourant 2000, 182).

Waardering: B 5: eindproduct; V 3 jaar: overige stukken.

(9)

Handeling: Het vaststellen van een reglement voor de door de ledenraad ingestelde commissies.

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 6 lid 2 verordening ledenraad

Waardering: B 5

(10)

Handeling: Het voeren van periodiek overleg en het bekendmaken van de besluiten

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 64 lid 4 Wna, artikel 2 en 8 Verordening ringen, artikel 5 lid 1 Statuten KNB.

Opmerking: Het verslag van de ringvergadering wordt aan het bureau van de KNB gezonden.

Waardering: B 3

(11)

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 36 en 64 lid 4 Wna.

Waardering: B 3: jaarverslagen; V 1 jaar: kwartaalverslagen, maandverslagen en andere verslagen indien jaarverslagen aanwezig zijn.

Opmerking: Het jaarverslag wordt ter kennisneming aan de Minister van Justitie gezonden.

(12)

Handeling: Het jaarlijks opstellen van een financiële verantwoording alsmede een begroting voor het komende boekjaar met een toelichting.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 56 statuten KNB; artikel 64 lid 5 Wna

Waardering: B 3

(13)

Handeling: Het voorbereiden van (inter-) nationale congressen, symposia, workshops cursussen, opleidingen, etc. over het notariaat.

Periode: 1975–

Waardering: V 2 jaar

(14)

Handeling: Het deelnemen aan (inter-) nationale congressen, symposia, workshops cursussen, opleidingen, etc. over het notariaat.

Grondslag: artikel 5 lid 1 Statuten KNB; artikel 61 Wna.

Periode: 1975–

Waardering: V 2 jaar

(15)

Handeling: Het houden van en doen rapporteren over (inter-) nationale congressen, symposia, workshops cursussen, opleidingen, etc. over het notariaat.

Grondslag: artikel 5 lid 1 Statuten KNB; artikel 61 Wna.

Periode: 1975–

Waardering: B 3

(16)

Handeling: Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten betreffende het notariaat

Periode: 1975–

Waardering: B 1/2

(17)

Handeling: Het voorbereiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten betreffende het notariaat

Periode: 1975–

Waardering: B 1/2

(18)

Handeling: Het vaststellen van richtlijnen in het belang van de maatschappelijke positie van de notarissen en in het notariaat werkzame kandidaat-notarissen en in het belang van hun onderlinge verhouding

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 5 lid 1 Statuten KNB

Waardering: B 1

(19)

Handeling: Het verlenen van steun aan leden van de vereniging en/of hun echtgenoten, kinderen of nagelaten betrekkingen

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 5 lid 1 en 57 Statuten KNB

Opmerking: Het betreft hier ondermeer het Ondersteuningsfonds.

Waardering: V 7 jaar

(20)

Handeling: Het oprichten en instandhouden van een bureau van de KNB

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 5 lid 2 Statuten KNB;

artikel 63 Wna

Waardering: B 4

(21)

Handeling: Het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende medewerkers op notariskantoren, anders dan kandidaat-notarissen

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 5 lid 3 Statuten KNB

Waardering: V 3 jaar

(22)

Handeling: Het afsluiten van collectieve verzekeringen

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 5 lid 3 en 33 lid 2 Statuten KNB;

artikel 61 Wna

Waardering: V 5 jaar

(23)

Handeling: Het vaststellen, aanvullen en wijzigen van een huishoudelijk reglement

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 64 lid 1en 4 Statuten KNB

Waardering: B 4

(24)

Handeling: Het vaststellen, aanvullen en wijzigen van de statuten

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 65 Statuten KNB

Waardering: B 4

(25)

Handeling: Het besluiten tot ontbinden van de vereniging en bepalen van de bestemming van het vermogen van de vereniging

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 65 Statuten KNB

Waardering: B 4

Advisering

(26)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van de Wet op het Notarisambt

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 5 lid 1 statuten KNB; artikel 61 Wna.

Waardering: B 1

(27)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van algemene maatregelen van bestuur betreffende het notariaat.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 57 Grondwet 1953 (Stb. 1953, 295); artikel 89 Grondwet 1983 (Stb. 1983, 22).

Waardering: B 1

(28)

Handeling: Het adviseren van de leden op juridisch en vaktechnisch gebied.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 61 Wna

Waardering: B 5

Opmerking: Deze handeling heeft uitsluitend betrekking op de adviezen van algemene strekking

(29)

Handeling: Het adviseren van de Kroon over de openstelling en opheffing van standplaatsen en de vervulling daarvan.

Periode: 1975–1999

Grondslag:

Waardering: V 10 jaar na uitbrengen advies: adviezen van de Centrale Standplaatsencommissie inzake openstelling/opheffing standplaats

V 10 jaar na einde lidmaatschap: stukken betreffende de vervulling van een standplaats

(30)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie omtrent feiten of omstandigheden op grond waarvan een kandidaat-notaris niet voor benoeming tot notaris in aanmerking komt.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 8 lid 2 Wna

Waardering: V 10 jaar na einde lidmaatschap

Opmerking: Onderdeel van de procedure is het beoordelen van het ondernemingsplan dat de kandidaat-notaris heeft ingestuurd. Het bestuur verstrekt, desgewenst, aan de Commissie van deskundigen inlichtingen betreffende het ondernemingsplan dat een notaris heeft ingestuurd.

(31)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Justitie inzake het verzoek van een notaris om zich in een andere plaats te vestigen.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 10 lid 3 Wna

Waardering: V 10 jaar na einde lidmaatschap

Opmerking: Onderdeel van de procedure is het beoordelen van het ondernemingsplan dat de notaris heeft ingestuurd.

(32)

Handeling: Het, na onderzoek, adviseren aan de algemene ledenvergadering over:

– het verslag van de werkzaamheden van het bestuur,

– de verantwoording van het financiële beleid,

– de ontwerp-begroting van de KNB,

en de daarbijbehorende toelichtingen.

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 73 Wna

Waardering: B 5

Organisatie

(33)

Handeling: Het stellen van nadere regels betreffende de werkwijze van het bestuur, het bureau van de KNB en de algemene ledenvergadering.

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 64 lid 3 en 81 Wna.

Waardering: B 4/B 5

Ledenadministratie

(34)

Handeling: Het beoordelen van verzoeken tot lidmaatschap

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 9 en 18 lid 1 Statuten KNB

Waardering: V 10 jaar na einde lidmaatschap5

(35)

Handeling: Het schorsen, ontzetten uit het lidmaatschap van een lid

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 13 en 14 Statuten KNB

Waardering: V 10 jaar na einde lidmaatschap

(36)

Handeling: Het bekrachtigen of vernietigen van bestuursbesluiten inzake opzegging, ontzetting of schorsing op het lidmaatschap.

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 15 Statuten

Waardering: V 10 jaar na einde lidmaatschap

(37)

Handeling: Het publiceren van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging, ontzetting uit het lidmaatschap of schorsing van een lid

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 14 lid 4 Statuten

Waardering: V 10 jaar na einde lidmaatschap

(38)

Handeling: Het verlenen van ontheffing van de opzeggingstermijn lidmaatschap

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 11 Statuten KNB

Waardering: V 5 jaar

(39)

Handeling: Het opzeggen van het lidmaatschap namens de vereniging aan een lid

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 12 lid 1 Statuten

Waardering: V 5 jaar

(40)

Handeling: Het benoemen van personen tot erelid

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 8 lid 4 Statuten KNB

Waardering: V 5 jaar

(41)

Handeling: Het innen van de contributie/financiële bijdragen verbonden aan het lidmaatschap van de KNB.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 87 Wna; Reglement financiële bijdragen

Waardering: V 7 jaar na afsluiting jaarrekening

(42)

Handeling: Het registreren van kandidaat-notarissen van de Koninklijke Notariële

Beroepsorganisatie

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 32 lid 1 Wna

Waardering: V, 5 jaar na benoeming tot notaris.

(43)

Handeling: Het registreren van notarissen bij de Koninklijke Notariële

Beroepsorganisatie

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 60 Wna

Waardering: B 5

(44)

Handeling: Het registreren van aangeslotenen bij de Koninklijke Notariële

Beroepsorganisatie

Periode: 1999–

Grondslag:

Waardering: V, 5 jaar na beëindiging lidmaatschap

Opmerking: Het betreft hier oud-notarissen en oud-kandidaat-notarissen.

Verbindendheid voor leden van besluiten van organen

(45)

Handeling: Het bekendmaken van besluiten en verordeningen

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 19 lid 1 Statuten KNB; artikel 91 Wna; artikel 5 Verordening ledenraad; artikel 8 Verordening ringen; artikel 3:42 Awb.

Waardering: V 2 jaar

(46)

Handeling: Het vrijstellen van een lid van zijn gebondenheid aan een besluit van een orgaan van een ring

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 19 lid 4 Statuten KNB

Waardering: B 5

(47)

Handeling: Het vernietigen en schorsen van besluiten van organen van ringen

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 19 lid 5, 6 en 7 Statuten KNB

Waardering: V 5 jaar

Overlegorganen

(48)

Handeling: Het instellen van commissies, werkgroepen en overlegorganen ten behoeve van de advisering over het notariaat en zijn werkterrein.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 5 lid 1 en 49 Statuten KNB, artikel 6 lid 1 verordening ledenraad, artikel 7 Reglement inzake werkwijze bestuur.

Waardering: B 4

(49)

Handeling: Het voordragen, benoemen, schorsen en ontslaan van voorzitters, secretarissen van commissies, werkgroepen, overlegorganen

Periode: 1975–

Grondslag: artikelen in instellingsbeschikkingen of andere wet- en regelgeving

Waardering: V 7 jaar

(50)

Handeling: Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- en bestuursorganen van nationale organisaties (met werkzaamheden) op het gebied van het notariaat

Periode: 1975–

Grondslag

Waardering: B 1

Opmerking: het betreft hier organisaties waarvoor de KNB het secretariaat voert.

(51)

Handeling: Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- en bestuursorganen van nationale organisaties (met werkzaamheden) op het gebied van het notariaat

Periode: 1975–

Grondslag

Waardering: V 2 jaar

Opmerking: het betreft hier organisaties waarvoor de KNB het secretariaat niet voert.

(52)

Handeling: Het aan de algemene ledenvergadering doen van voorstellen om nadere regels vast te stellen betreffende:

– haar werkwijze;

– de wijze van vergadering;

– de besluitvorming;

– de wijze waarop in de vergaderingen kan worden gestemd;

– de wijze waarop te behandelen stukken of onderwerpen ter kennis van de leden worden gebracht;

– de wijze waarop haar besluiten aan de leden van de KNB ter kennis worden gebracht.

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 81 Wna

Waardering: B 1

(53)

Handeling: Het vaststellen van nadere regels betreffende:

– de werkwijze;

– de wijze van vergadering;

– de besluitvorming;

– de wijze waarop in de vergaderingen kan worden gestemd;

– de wijze waarop te behandelen stukken of onderwerpen ter kennis van de leden worden gebracht;

– de wijze waarop haar besluiten aan de leden van de KNB ter kennis worden gebracht van de algemene ledenvergadering.

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 81 Wna

Waardering: B 1

(54)

Handeling: Het onderwerpen van bepaalde besluiten van de algemene ledenvergadering, ledenraad en bestuur aan een referendum

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 43 Statuten KNB;

Waardering: B 5

Informatieverstrekking

(55)

Handeling: Het verstrekken van informatie aan individuele burgers, bedrijven en instellingen en overheidsorganen betreffende het notariaat

Periode: 1975–

Waardering: V, 1 jaar

(56)

Handeling: Het informeren van de ledenraad over het beleid van het bestuur en over hetgeen het bestuur in uitvoering, behandeling of onderzoek heeft

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 28 lid 2 Statuten KNB

Waardering: B 5

(57)

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten

Periode: 1975–

Waardering: B 1: eindproduct; V 2 jaar: overige stukken.

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsmateriaal waarbij voorlichtingsmateriaal als beleidsinstrument gehanteerd wordt handeling 1.

(58)

Handeling: Het (doen) uitgeven van publicaties als (vak-)tijdschriften, naslagwerken betreffende het notariaat.

Periode: 1975–

Waardering: B 1: eindproduct; V 2 jaar: overige stukken

(59)

Handeling: Het afsluiten van contracten met auteurs in verband met de uitgave van publicaties als (vak-)tijdschriften, naslagwerken betreffende het notariaat.

Periode: 1975–

Waardering: B 5: contract waarin het auteursrecht aan de KNB wordt overgedragen V 7 jaar na beëindiging contract.

Stage, registratie, beroepsopleiding kandidaat-notaris, bevordering vakbekwaamheid

(60)

Handeling: Het aan de kamer van toezicht in het arrondissement waar binnen de notaris zijn plaats van vestiging heeft meedelen dat een kandidaat-notaris zijn werkzaamheden begonnen is, respectievelijk beëindigd heeft.

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 32 lid 4–5 Wna

Waardering: V 5 jaar

(61)

Handeling: Het, op verzoek, afgeven van een stageverklaring.

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 32 lid 6 Wna

Waardering: V 5 jaar

(62)

Handeling: Het benoemen van de notariële leden van de commissie van toezicht.

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 34 lid 1 Wna

Waardering: V 5 jaar

Opmerking: De commissie van toezicht is belast met het toezicht op de opleiding voor kandidaat-notarissen en op het examen.

(63)

Handeling: Het aanwijzen van een instelling die de opleiding voor kandidaat-notarissen gedurende de stage verzorgt.

Periode: 1987–

Grondslag: artikel 5 lid 1 Statuten KNB; artikel 33 Wna.

Opmerking: Het betreft hier de Stichting Beroepsopleiding Notariaat te Nijmegen.

Waardering: B 5

(64)

Handeling: Het in mandaat nemen van besluiten op grond van de Verordening opleiding kandidaat-notarissen

Periode: 2000–

Grondslag: artikel 22 Onderwijs- en examenreglement;

Mandaatbesluit Onderwijs- en examenreglement;

artikelen 2 lid 2, 6 lid 2, en 7 lid 2 Vrijstellingsreglement

Opmerking: In het mandaatbesluit is de bepaling opgenomen, dat de Stichting aan het KNB-bestuur ook verantwoording aflegt van het beheer van de archiefbescheiden die betrekking hebben op de in mandaat uitgevoerde werkzaamheden

Waardering: B 1

(65)

Handeling: Het organiseren van de opleiding en het examen

Periode: 1987–

Grondslag: artikel 33 Wna;

overeenkomst KNB-SBN-betrokken universiteiten

Waardering: B 5

(66)

Handeling: Het vaststellen van examinatoren, vaststellen van eindbeoordelingen examens en beslissingen over eventuele herkansingen

Periode: 1987–

Grondslag: artikel 33 Wna; artikel 6 Onderwijs- en examenreglement

Handeling: het beoordelen van huiswerkopdrachten en examens

Periode: 1987–

Grondslag: artikel 33 Wna;

overeenkomst KNB-SBN

Waardering: V 2 jaar

Subsidie, financiën

(67)

Handeling: Het bij de Minister van Justitie aanvragen van een subsidie voor de uitvoering van incidentele taken.

Periode: 1975–

Waardering: V 7 jaar

(68)

Handeling: Het stellen van (nadere) regels voor de financiering van c.q. subsidieverstrekking aan de door de KNB ingestelde en/of in stand gehouden instellingen, externe fondsen

Periode: 1975–

Waardering: B 5

(69)

Handeling: Het financieren van c.q. subsidieverstrekken aan, vaststellen van budgetten voor de door de KNB ingestelde en/of in stand gehouden instellingen, externe fondsen

Periode: 1975–

Waardering: V 7 jaar

(70)

Handeling: Het verstrekken van een incidentele bijdrage aan instellingen, externe fondsen, particulieren, verenigingen

Periode: 1975–

Waardering: V 7 jaar

(71)

Handeling: Het vaststellen van het boekjaar van de KNB

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 88 lid 1 Wna

Waardering: V 3 jaar

(72)

Handeling: Het, zonodig, beslissen over:

– het verslag van de werkzaamheden van het bestuur van de KNB;

– de financiële verantwoording;

– het verslag van de registeraccountant;

– de ontwerp-begroting voor het komende jaar;

– de daarbijbehorende toelichtingen en adviezen.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 56 Statuten KNB, artikel 80 Wna

Waardering: B 2/B 3

(73)

Handeling: Het vaststellen van de contributie/financiële bijdragen en eventuele bijzondere omslagen.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 51, 53 lid 3 en 54 Statuten KNB; artikel 87 Wna.

Waardering: V 3 jaar

(74)

Handeling: Het vaststellen van de hoofdelijke omslag van de premie van door de vereniging afgesloten collectieve verzekeringen

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 53 lid 1 Statuten KNB artikel 87 Wna

Waardering: V 3 jaar

(75)

Handeling: Het vaststellen van de bijdrage aan de Stichting Voorzieningsfonds

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 52 en 54 Statuten KNB; artikel 87 Wna.

Waardering: V 3 jaar

(76)

Handeling: Het vaststellen van reis- en verblijfkosten van de bestuursleden, ledenraadsleden en commissieleden, leden en plaatsvervangende leden van de kamers van toezicht

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 55 lid 1 en 2 Statuten KNB; artikel 13 Reglement inzake werkwijze bestuur.

Waardering: V 3 jaar

(77)

Handeling: Het vaststellen van een tegemoetkoming van commissieleden voor het bijwonen van vergaderingen.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 55 lid 3 Statuten KNB; artikel 14 Reglement inzake werkwijze bestuur.

Waardering: V 3 jaar

(78)

Handeling: Het vaststellen van een kostenvergoeding en tegemoetkoming aan afgevaardigden naar vergaderingen in het buitenland

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 55 lid 4 Statuten KNB; artikel 14 Reglement inzake werkwijze bestuur.

Waardering: V 3 jaar

(79)

Handeling: Het vaststellen van een honorarium voor bestuursleden

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 55 lid 5 Statuten KNB; artikel 13 Reglement inzake werkwijze bestuur.

Waardering: V 3 jaar

Notariële tarieven

(81)

Handeling: Het vaststellen van de notariële tarieven

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 59 Statuten KNB

Waardering: B 5

Personeel, bestuur, ledenraad, ringbestuur

(82)

Handeling: Het aanstellen, bevorderen, schorsen en ontslaan van het personeel van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 41 lid 2 Statuten KNB; artikel 64 lid 2 Wna

Waardering: V, 75 jaar na geboorte

(83)

Handeling: Het benoemen, schorsen, ontslaan van het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 71 lid 1 en 72 Wna; artikel 34 lid 3, 37 lid 3, 48 lid 3 en 48 lid 5 Statuten KNB.

Waardering: V 5 jaar na beëindiging lidmaatschap

Opmerking: De bestuurssamenstelling is terug te vinden in de jaarverslagen.

(84)

Handeling: Het bepalen van het aantal bestuursleden van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 34 lid 2 en 35 lid 2 Statuten KNB; artikel 71 lid 1 Wna

Waardering: V 2 jaar

(85)

Handeling: Het één of meer kandidaten stellen voor de verkiezing van bestuursleden

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 34 Statuten KNB;

artikel 1 Reglement benoeming en aftreden van de leden van het bestuur.

Waardering: V 2 jaar

(86)

Handeling: Het vaststellen van nadere regels betreffende de benoeming en het aftreden van bestuursleden.

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 71 lid 3 Wna

Waardering: B 4/B 5

(89)

Handeling: Het aanwijzen van een opvolgend of inkomend voorzitter

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 36 lid 4 Statuten KNB;

artikel 5 Reglement benoeming en aftreden van de leden van het bestuur.

Waardering: V 2 jaar

(97)

Handeling: Het – op diens verzoek en om redenen ter beoordeling van het bestuur – indelen van een lid bij een andere ring

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 45 lid 4 Statuten KNB

Waardering: V 2 jaar

Beroeps- en gedragsregels/Richtlijnen collegiale verhoudingen

(99)

Handeling: Het vaststellen, aanvullen en wijzigen van beroeps- en gedragsregels en richtlijnen collegiale verhoudingen

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 58 en 64 lid 2 en 4 Statuten KNB

Opmerking: M.i.v. 1999 worden beroeps- en gedragsregels vastgesteld bij verordening. Zie handeling 3

Waardering: B 5

Geschillen, bezwaar- en beroep, afhandeling van klachten

(100)

Handeling: Het aan een kamer van toezicht verzoeken een onderzoek in te stellen naar de gedragingen van een lid van de KNB.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 61 Statuten KNB; artikel 96 lid 2 Wna.

Opmerking: In de nieuwe wet op het Notarisambt heeft alleen het KNB-bestuur deze bevoegdheid gekregen artikel 96 lid 2 Wna.

Waardering: V 5 jaar

(101)

Handeling: Het indienen van een klacht bij de bevoegde kamer van toezicht in haar functie van tuchtrechter tegen een lid

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 61 Statuten KNB; artikel 99 Wna

Waardering: V 5 jaar

(102)

Handeling: Het onderzoeken van feiten die het ernstig vermoeden rechtvaardigen dat een lid zich niet conform het reglement voor de tarieven aan de vastgestelde tarieven heeft gehouden

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 61 lid 6 en 7 Statuten KNB.

Waardering: V 5 jaar

(103)

Handeling: Het vaststellen, aanvullen en wijzigen van een reglement voor geschillen en klachten

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 62 lid 4 en 64 lid 1en 4 Statuten KNB

Waardering: B 3

(105)

Handeling: Het procederen in civiele en administratieve procedures.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 5 lid 1 Statuten KNB Burgerlijk Wetboek; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; artikel 8:1 Awb; artikel 64 en 96 lid 2 jo 107 Wna.

Waardering: V 5 jaar

(106)

Handeling: Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften tegen beslissingen van de KNB.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 32 Wna; artikel 3:1 en 7:1 Awb; Verordeningen, bijvoorbeeld: Verordening interdisciplinaire samenwerking; Verordening bevordering vakbekwaamheid.

Waardering: V 5 jaar

(109)

Handeling: Het behandelen van klachten over het bestuur respectievelijk het ringbestuur.

Periode: 1999–

Grondslag: hoofdstuk 9 Awb

Waardering: V 5 jaar

(110)

Handeling: Het behandelen van klachten over notarissen.

Periode: 1975–

Waardering: V 5 jaar

Actor Ring in het arrondissement

(6)

Handeling: Het adviseren van de ledenraad over de vast te stellen, te wijzigen en in te trekken verordeningen betreffende het notariaat.

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 83 Wna

Waardering: B 1

(10)

Handeling: Het voeren van periodiek overleg en het bekendmaken van de besluiten

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 64 lid 4 Wna, artikel 2 en 8 Verordening ringen, artikel 5 lid 1 Statuten KNB.

Opmerking: Het verslag van de ringvergadering wordt aan het bureau van de KNB gezonden.

Waardering: B 3

(45)

Handeling: Het bekendmaken van besluiten en verordeningen

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 19 lid 1 Statuten KNB; artikel 91 Wna; artikel 5 Verordening ledenraad; artikel 8 Verordening ringen; artikel 42 Awb.

Waardering: V 2 jaar

(48)

Handeling: Het instellen van commissies, werkgroepen en overlegorganen ten behoeve van de advisering over het notariaat en zijn werkterrein.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 5 lid 1 en 49 Statuten KNB, artikel 6 lid 1 verordening ledenraad, artikel 7 Reglement inzake werkwijze bestuur.

Waardering: B 4

(80)

Handeling: Het jaarlijks in de ringvergadering uitbrengen van een financieel verslag.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 10 Huishoudelijk reglement KNB;

artikel 7 Verordening ringen.

Waardering: B 3

(87)

Handeling: Het één of meer kandidaten stellen, of kandidaatstellingen van leden verzamelen voor de verkiezing van leden van de ledenraad

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 5 Verordening ringen; artikel 29 lid 3 Statuten KNB

Waardering: V 2 jaar

(88)

Handeling: Het verkiezen, schorsen, ontslaan van de leden van de ledenraad.

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 29 lid 3 en 29 lid 9 Statuten KNB; artikel 67 lid 2 en 74 Wna.

Waardering: V 5 jaar

(90)

Handeling: Het schriftelijk mededelen aan het bestuur van de verkiezing of schorsing van een ledenraadslid

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 29 lid 8 en 28 lid 10 Statuten KNB; artikel 5 Verordening ringen.

Waardering: V 2 jaar

(91)

Handeling: Het doen van een niet-bindende voordracht aan de ringvergadering voor de verkiezing van ringbestuursleden

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 7 lid 2 Huishoudelijk reglement KNB; artikel 1 Verordening ringen.

Waardering: V 2 jaar

(92)

Handeling: Het beleggen van een ringvergadering waarin een voordracht van het bestuur wordt gedaan en de notariële leden van de Kamer van Toezicht worden benoemd

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 8 Huishoudelijk reglement KNB; artikel 2 Verordening benoeming notariële leden kamers van toezicht.

Waardering: V 2 jaar

(93)

Handeling: Het benoemen van het ringbestuur

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 48 lid 2 Statuten KNB; artikel 85 Wna

Waardering: V 5 jaar

(94)

Handeling: Het verzamelen van kandidaatstellingen voor de notariële leden van de kamer van toezicht en van de voorkeuren van de leden

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 1 Verordening benoeming notariële leden van de kamers van toezicht.

Waardering: V 2 jaar

(95)

Handeling: Het verkiezen van de notariële leden en hun plaatsvervangers in de kamers van toezicht

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 8 Huishoudelijke reglement KNB; artikel 94 lid 4 Wna.

Waardering: V 2 jaar

(96)

Handeling: Het benoemen van een kascommissie welke belast is met de controle van het financiële beleid en het aan de ringvergadering uitbrengen van een verslag

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 10 lid 3 Huishoudelijk reglement KNB; artikel 7 Verordening ringen.

Waardering: V 2 jaar

(98)

Handeling: Het vaststellen van het aantal ringbestuursleden

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 48 lid 1en 2 Statuten KNB; artikel 85 Wna.

Waardering: B 4

(100)

Handeling: Het aan een kamer van toezicht verzoeken een onderzoek in te stellen naar de gedragingen van een lid van de KNB.

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 61 Statuten KNB; artikel 96 lid 2 Wna.

Opmerking: In de nieuwe wet op het Notarisambt heeft alleen het KNB-bestuur deze bevoegdheid gekregen artikel 96 lid 2 Wna.

Waardering: V 5 jaar

(101)

Handeling: Het indienen van een klacht bij de bevoegde kamer van toezicht in haar functie van tuchtrechter tegen een lid

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 61 Statuten KNB; artikel 99 Wna

Waardering: V 5 jaar

(104)

Handeling: Het benoemen van de leden van het scheidsgerecht

Periode: 1975–1999

Grondslag: artikel 62 lid 5 Statuten KNB

Waardering: V 2 jaar

(107)

Handeling: Het nemen van een beslissing naar aanleiding van een verzoek van de meest gerede partij, indien over een rekening van een notaris geschil ontstaat en het behandelen van bezwaarschriften.

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 55, tweede lid Wna

Opmerking: Indien noodzakelijk kunnen partijen opgeroepen worden voor overleg en het verkrijgen van nadere inlichtingen. Daarnaast kan overlegging van stukken gevraagd worden (artikel 55 lid 2 Wna).

Waardering: B 5: uitspraak en beslissing; V 2 jaar: overige stukken.

(108)

Handeling: Het voeren van verweer in beroep en hoger beroep

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 8:1 Awb,

artikel 37 lid 1 Wet op de Raad van State

Waardering: V 5 jaar

(109)

Handeling: Het behandelen van klachten over het bestuur respectievelijk het ringbestuur.

Periode: 1975–

Grondslag: hoofdstuk 9 Awb

Waardering: V 5 jaar

Actor Commissie van Toezicht

(11)

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 36 en 64 lid 4 Wna.

Waardering: B 3: jaarverslagen; V 1 jaar: kwartaalverslagen, maandverslagen en andere verslagen indien jaarverslagen aanwezig zijn.

(106)

Handeling: Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften tegen beslissingen van de KNB.

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 32 Wna; artikelen 3:1 en 7:1 Awb; verordeningen.

Waardering: V 5 jaar

Actor Stichting Voorzieningsfonds

(11)

Handeling: Het opstellen van periodieke verslagen

Periode: 1975–

Grondslag:

Waardering: B 3: jaarverslagen;

V 1 jaar: kwartaalverslagen, maandverslagen en andere verslagen indien jaarverslagen aanwezig zijn.

(111)

Handeling: Het beheren van het vermogen en het afleggen van rekening en verantwoording

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 4 en 7 Statuten Stichting Voorzieningsfonds

Opmerking: Deze stukken worden ter kennisneming aan de ledenraad voorgelegd.

Waardering: V 7 jaar

(112)

Handeling: Het beslissen op verzoeken tot schadevergoeding van cliënten

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 2 Statuten Stichting Voorzieningsfonds

Waardering: B 1

(113)

Handeling Het beslissen op verzoeken van notarissen tot bijstand

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 2 Statuten Stichting Voorzieningsfonds

Waardering: B 1

Actor Bewaarders van de algemene bewaarplaatsen

(114)

Handeling: Het opmaken van een verklaring van overneming van een protocol

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 9 lid 3 Archiefbesluit 1995

Waardering: B 3

(115)

Handeling: Het inventariseren en overbrengen van notariële archiefbescheiden naar de rijksarchiefbewaarplaatsen

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 69a WNA oud

Ministeriële regeling van de ministers van Justitie en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 20 oktober 1969 (Stcrt. 1969, 240), artikel 59 Wna, Regeling overbrenging notariële archiefbescheiden naar de rijksarchiefbewaarplaats

Waardering: B 3

(116)

Handeling: Het voeren van overleg met rechthebbenden en fiscus over inlichtingen en afschriften

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 57 lid 3 Wna

Waardering: V 5 jaar

(117)

Handeling: Het voeren van overleg met de Minister van Justitie, de kamer van toezicht, de KNB en de ringen over de notariële archieven

Periode: 1999–

Waardering: V 5 jaar

Actor Notaris in het arrondissement

(118)

Handeling: Het verlijden van authentieke akten

Periode: 1975–

Grondslag: artikel 2 Wna, artikel 38 lid 1 Wna

Product: Authentieke akten

Opmerking: Deze akten worden, met uitzondering van de akten van volmachtverlening, die in originali zijn uitgegeven, in het protocol opgenomen, alsook de afschriften van de akten, genoemd in art. 38 lid 2 Wna.

Waardering: B 1

(119)

Handeling: Het voorbereiden en afhandelen van authentieke akten

Periode: 1975–

Grondslag

Product:

Waardering: V 30 jaar: milieuzaken V 20 jaar: overige zaken

(120)

Handeling: Het inschrijven van akten in een register

Periode: 1975–

Grondslag: Registratiewet 1970

Product: Repertoria

Waardering: B 3

(121)

Handeling: Het toegankelijk maken van het protocol

Periode: 1975–

Grondslag

Product: Kaartenbakken, databases

Waardering: B 3

(122)

Handeling: Het opstellen van financiële verslagen

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 24 lid 4 Wna

Product: Jaarstukken

Waardering: V 7 jaar

(123)

Handeling: Het legaliseren van handtekeningen

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 52 lid 2 Wna

Waardering: V 1 jaar

(124)

Handeling: Het legaliseren van handtekeningen ten dienste van activiteiten buiten Nederland waar tevens een legal opinion of bevoegdheidsverklaring is gemoeid

Periode: 1999–

Grondslag: artikel 52 lid 2 Wna

Waardering: V 20 jaar.