Home

Verordening aktepapier

Geldig vanaf 1 oktober 2000
Geldig vanaf 1 oktober 2000

Verordening aktepapier

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2000]

Aanhef

De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB;

Overwegende dat het gewenst is regelen te stellen omtrent het papier waarop de akte wordt gesteld en de wijze waarop de tekst van de akte op dit papier wordt gesteld;

Gelet op artikel 41 lid 2 van de Wet op het notarisambt;

Gezien het ontwerp van het bestuur met bijbehorende toelichting;

Gelet op de adviezen van de kamers van toezicht;

Gelet op de adviezen van de ringen;

stelt de navolgende verordening vast:

Materiaal

Artikel 1

Het papier waarop akten, afschriften, grossen en notariële verklaringen worden gesteld en al hetgeen daarop gedrukt en geschreven staat, moeten voldoen aan de in of krachtens deze verordening gestelde vereisten; dit papier wordt hierna genoemd: aktepapier. Deze vereisten gelden niet indien en voor zover de notaris verplicht is van ander, van overheidswege verstrekt papier gebruik te maken.

Eisen en reglement

Artikel 2

Slotbepalingen

Artikel 3

Artikel 4