Home

Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Geldig vanaf 1 januari 2018
Geldig vanaf 1 januari 2018

Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2018]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat wenselijk is het overheidspersoneel onder de werkingssfeer van de wettelijke werknemersverzekeringen te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Overgang naar de werknemersverzekeringen

Paragraaf 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Amar: het Algemeen militair ambtenarenreglement, zoals dat luidde op de dag voorafgaande aan de datum waarop deze wet van toepassing wordt;

 2. militaire pensioenbepalingen: bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen;

 3. ARAR: het Algemeen Rijksambtenarenreglement, zoals dat luidde op de dag voorafgaande aan de datum waarop deze wet van toepassing wordt;

 4. beroepsmilitair: de beroepsmilitair in de zin van de Amp-wet;

 5. bezoldiging of uitkering in geval van ziekte: bezoldiging in geval van ziekte tijdens het dienstverband als bedoeld in artikel 39 van het ARAR of een overeenkomstige bepaling van een soortgelijke regeling, alsmede bezoldiging of uitkering wegens ziekte na beëindiging van het dienstverband als bedoeld in artikel 42 van het ARAR of een overeenkomstige bepaling van een soortgelijke regeling, anders dan een WAO-conforme uitkering;

 6. deeltijdfactor: de breuk waarvan de noemer wordt gevormd door het bedrag van het salaris dat in het toepasselijke systeem zou gelden bij volledige werktijd, zo nodig vastgesteld op grond van functiewaardering, en de teller door het bedrag van het feitelijk genoten salaris;

 7. dienstverband: het dienstverband van de overheidswerknemer die door een overheidswerkgever is aangesteld of in dienst is genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht;

 8. FAOP: het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel, bedoeld in artikel 21 van de Wet FVP/ABP;

 9. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 10. [vervallen;]

 11. overheidswerkgever:

  1. 1°.

   het orgaan van een publiekrechtelijk lichaam dan wel het privaatrechtelijk lichaam dat de overheidswerknemer rechtstreeks ten laste van dat lichaam bezoldigt of beloont; en

  2. 2°.

   Onze Minister van Defensie in relatie tot de in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de WPA uitgezonderde personen;

 12. overheidswerknemer:

  1. 1°.

   de overheidswerknemer in de zin van artikel 2 van de WPA, jonger dan 65 jaar; en

  2. 2°.

   de beroepsmilitair; en

  3. 3°.

   degene die door de Koning in dienst is genomen om bij de Koninklijke Hofhouding werkzaam te zijn en die uit dien hoofde onder de Pensioenregeling van de Stichting tot verzorging van de pensioenen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje-Nassau valt, jonger dan 65 jaar;

 13. pensioen ter zake van arbeidsongeschiktheid: een pensioen ter zake van arbeidsongeschiktheid ingevolge de militaire pensioenbepalingen, in voorkomende gevallen verhoogd met een ingevolge die bepalingen toegekende invaliditeitsverhoging;

 14. pensioengrondslag: de op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 1 van deze wet geldende pensioengrondslag waarnaar het pensioen ter zake van arbeidsongeschiktheid dan wel de invaliditeitsverhoging is berekend;

 15. TBA: de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen;

 16. uitkering overeenkomstig de normen van de WAO: een uitkering overeenkomstig de normen van de WAO als bedoeld in artikel 121 van het Amar;

 17. uitkering ter zake van arbeidsongeschiktheid: een WAO-conforme uitkering, een pensioen ter zake van arbeidsongeschiktheid, een uitkering overeenkomstig de normen van de WAO of een uitkering op grond van de WAO;

 18. wachtgeld: een wachtgeld in de zin van het Rijkswachtgeldbesluit 1959, zoals dat luidde op de dag voorafgaande aan de datum waarop de WW ingevolge deze wet op de betreffende overheidswerknemer of gewezen overheidswerknemer van toepassing wordt, of een soortgelijke uitkering van een overheidswerknemer op grond van ontslag of werkloosheid alsmede een wachtgeld of daarmee gelijkgestelde uitkering in de zin van de bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen, met uitzondering van een uitkering in verband met functioneel leeftijdsontslag of vrijwillig vervroegd uittreden;

 19. WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 20. WAO-conforme uitkering: de met overeenkomstige toepassing van de WAO toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de WPA;

 21. Wet FVP/ABP: de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP;

 22. WPA: de Wet privatisering ABP, zoals die wet luidde op de dag voorafgaande aan het tijdstip van aanvang van fase 1 van deze wet;

 23. WW: de Werkloosheidswet;

 24. ZW: de Ziektewet.

Paragraaf 2. Ziekte

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 22-12-2000]

Artikel 7 [Vervallen per 22-12-2000]

Artikel 8 [Vervallen per 22-12-2000]

Artikel 9 [Vervallen per 22-12-2000]

Artikel 10

Paragraaf 3. Arbeidsongeschiktheid

Afdeling 1. Overheidswerknemers uitgezonderd beroepsmilitairen

Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20

Afdeling 2. Beroepsmilitairen

Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28

Afdeling 3. Risicowering arbeidsongeschiktheid

Artikel 29

Paragraaf 4. Werkloosheid

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 32a

Artikel 33

Artikel 34

Paragraaf 5. De uitvoering

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Paragraaf 6. Overige bepalingen

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 45a

Artikel 45b

Artikel 45c

Artikel 46

Hoofdstuk 2. Wijziging van wetten op het terrein van de sociale zekerheid alsmede van de Wet arbeid gehandicapte werknemers en de Wet voorzieningen gehandicapten

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 67a

Artikel 67b

Hoofdstuk 3. Wijziging van andere wetten

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74 [Vervallen per 15-02-2002]

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Hoofdstuk 4. Overige en slotbepalingen

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 90a

Artikel 91 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 92 [Vervallen per 01-01-2002]

Artikel 93

Artikel 94