Home

Besluit mandaat, volmacht en machtiging ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2023

Geldig vanaf 30 december 2022
Geldig vanaf 30 december 2022

Besluit mandaat, volmacht en machtiging ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2023

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-12-2022]

Aanhef

De Griffier,

Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen ten aanzien van de beslissings- en ondertekeningbevoegdheden bij publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen;

Gelet op titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, titel 3 van het Burgerlijk Wetboek 3, de Comptabiliteitswet en de artikelen 6.2, 6.3, en 6.4 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

Gezien het advies van de Ondernemingsraad op 23 december 2022;

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. a.

  Griffier: het ambtelijk hoofd van de ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal;

 2. b.

  Directeur Huisvesting: de functionaris zoals bedoeld in artikel 6.3 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

 3. c.

  CIO: Chief Information Officer;

 4. d.

  portefeuillehouder: de Griffier, directeur Huisvesting en CIO met onder zich een aantal organisatieonderdelen;

 5. e.

  portefeuille: organisatieonderdelen vallend onder de Griffier dan wel de directeur Huisvesting dan wel de CIO;

 6. f.

  staf: het team dat rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de directeur Huisvesting en CIO valt en directeur Huisvesting en CIO ondersteunt bij hun werkzaamheden;

 7. g.

  diensthoofd: leidinggevende laag rechtstreeks vallend onder een portefeuillehouder;

 8. h.

  diensthoofd HR: diensthoofd van de stafdienst Human Resources;

 9. i.

  diensthoofd FEZ: diensthoofd van de stafdienst Financieel Economische Zaken;

 10. j.

  dienst: organisatieonderdeel dat rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van een diensthoofd valt;

 11. k.

  integraal management: management van directie of dienst met inbegrip van aangelegenheden op organisatorisch, personeel, financieel en materieel gebied;

 12. l.

  leidinggevende: een leidinggevende functie van een organisatieonderdeel anders dan het diensthoofd;

 13. m.

  team: onderdeel binnen een dienst dat rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van een leidinggevende valt;

 14. n.

  medewerker: de ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017 die werkzaam is bij de Tweede Kamer;

 15. o.

  mandaat: de bevoegdheid om namens de Griffier besluiten te nemen;

 16. p.

  volmacht: de bevoegdheid om namens de Griffier privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 17. q.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van de Griffier handelingen te verrichten die noch besluiten noch privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn. Dit zijn feitelijke handelingen;

 18. r.

  mandaatgever: degene die voor zijn bevoegdheid mandaat verleent;

 19. s.

  gemandateerde: degene aan wie mandaat is verleend;

 20. t.

  volmachtgever: degene die voor zijn bevoegdheid volmacht verleent;

 21. u.

  gevolmachtigde: degene aan wie volmacht is verleend;

 22. v.

  machtiger: degene die voor zijn bevoegdheid een andere functionaris machtigt;

 23. w.

  gemachtigde: degene aan wie een machtiging is verleend;

 24. x.

  grensbedrag: een maximumbedrag waarvoor een medewerker, leidinggevende, diensthoofd of portefeuillehouder volmacht krijgt, zoals is omschreven in hoofdstuk 3 van dit besluit;

 25. y.

  presidium: het orgaan van de Tweede Kamer als bedoeld in artikel 3.6 van het Reglement van Orde Tweede Kamer;

 26. z.

  Avg: Algemene verordening gegevensverwerking;

 27. aa.
 28. bb.

Artikel 2. Organisatie

De structuur van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer en daarmee de portefeuilles zijn vastgesteld conform het in bijlage 1 opgenomen organogram.

Hoofdstuk 2. Mandaat, volmacht en machtiging

Artikel 3. Mandaat, volmacht en machtiging directeur Huisvesting en CIO

Artikel 4. Volmacht en machtiging diensthoofden HR, FEZ en Automatisering en teamleider Juridische Zaken

Artikel 5. Volmacht en machtiging van diensthoofden en leidinggevenden

Artikel 6. Tijdelijk mandaat, volmacht of machtiging

Hoofdstuk 3. Beperkingen

Artikel 7. Uitgezonderde bevoegdheden

Artikel 8. Toepassingsbereik

Artikel 9. Grensbedragen en informatieplicht portefeuillehouders 1

Artikel 10. Grensbedragen en ondertekening diensthoofden en andere medewerkers

Hoofdstuk 7. Ondertekening mandaat en volmacht

Artikel 11. Ondertekening mandaat en volmacht

Hoofdstuk 5. Vervanging

Artikel 12. Afwezigheid

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 13. Mandaat-, volmacht- en machtigingsregister

Artikel 14. Intrekking vorig besluit

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel

Organogram