Home

Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Geldig van 7 december 2020 tot 1 januari 2021
Geldig van 7 december 2020 tot 1 januari 2021

Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2021]
[Regeling ingetrokken per 23-01-2023]

Aanhef

De Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

besluit:

Artikel 1. Definities [Nog niet in werking]

in dit reglement wordt verstaan onder:

 • activiteitenplan: het plan van de aanvrager tot uitvoering van een met elkaar samenhangend geheel van filmactiviteiten niet zijnde een filmproductie;

 • afwerking: het voor bioscoopvertoning en verdere exploitatie gereed maken van een filmproductie na voltooiing van de werkkopie;

 • animatie: een filmproductie die een kunstmatige filmtechniek hanteert waarbij door het na elkaar afspelen van verschillende stilstaande beelden de illusie van beweging ontstaat;

 • arthouse film: een speelfilm waarbij de nadruk op de artistieke kwaliteit ligt en het eindresultaat dusdanig bijzonder is dat dit in potentie nationaal en/of internationaal herkend en gewaardeerd wordt;

 • begroting: de gedetailleerde financiële onderbouwing van de kosten van een filmproductie of filmactiviteit;

 • bestuur: het bestuur van het Fonds;

 • bioscoopuitbreng: de landelijke distributie van een filmproductie, die na de première met een dagelijkse vertoning gedurende meerdere weken en in meerdere bioscopen en/of filmtheaters voor een betalend publiek in Nederland wordt uitgebracht;

 • categorie: een soort filmproductie;

 • coproductie: een filmproductie, waaraan twee of meer coproducenten risicodragend, op basis van een door alle partijen goedgekeurd filmplan en/of scenario een inhoudelijke en financiële bijdrage leveren;

 • documentaire: een non-fictie filmproductie geschikt voor bioscoopvertoning die een aspect van de werkelijkheid belicht waarbij de eigen visie van de regisseur wordt vormgegeven met creatieve gebruikmaking van filmische middelen in een persoonlijke stijl;

 • documentaire script: de inhoudelijke opzet voor een documentaire met daarin opgenomen de visie van de regisseur op het onderwerp, de stijl, de vorm en de ontwikkeling binnen de vertelling;

 • filmconsulent: een gespecialiseerd filmprofessional die voor een beperkte periode door het Fonds is aangesteld om te adviseren over aanvragen bij het Fonds;

 • financieel & productioneel protocol: het protocol waarin specifieke financiële en productionele vereisten die het Fonds aan filmproducties en filmactiviteiten stelt, zijn opgenomen;

 • filmactiviteit: activiteiten op het gebied van film, concreet in de tijd afgebakend, die niet als filmproductie kunnen worden aangemerkt;

 • filmplan: het plan van de aanvrager tot uitvoering van een met elkaar samenhangend geheel van activiteiten dat bestaat uit het financieren, voortbrengen en (doen) exploiteren van een filmproductie;

 • filmproductie: een cinematografisch werk;

 • filmprofessional: een natuurlijk persoon met aantoonbare gedegen en actuele kennis en ervaring op het gebied van filmproductie;

 • het Fonds: Stichting Nederlands Fonds voor de Film;

 • internationale coproductie: een in de Nederlandse bioscoop en/of filmtheaters uit te brengen internationaal gecoproduceerde filmproductie. Bij een minoritaire coproductie is de Nederlandse producent in beperkte mate beslissingsbevoegd en verantwoordelijk en brengt tevens minder dan vijftig procent van de financiering van de filmproductie bijeen. Bij een majoritaire coproductie is de Nederlandse producent hoofdverantwoordelijk en beslissingsbevoegd en brengt tevens meer dan vijftig procent van de financiering van de filmproductie bijeen;

 • korte film: een filmproductie met een vertoningsduur tot 60 minuten

 • mainstream film: een speelfilm waarbij de nadruk ligt op de publiekspotentie, dat wil zeggen de grootte van het publieksbereik in samenhang met de beoogde commerciële resultaten;

 • marktpartijen: partijen wier reguliere professionele activiteiten zijn gericht op het distribueren en exploiteren van filmproducties, in de ruimste zin des woords, ofwel partijen die risicodragende investeringen doen;

 • matching bijdrage: een bijdrage van het Fonds die wordt toegekend indien specifieke partijen ook een bepaalde bijdrage leveren;

 • mediabedrijf: een onderneming die zich bezighoudt met het verspreiden, dan wel doen verspreiden, van audiovisuele media-inhoud aan het algemene publiek of delen daarvan;

 • onderzoek & experiment: een filmproductie, in welke categorie dan ook, die naar het oordeel van het bestuur onderzoekend en/of grensverleggend is;

 • ontwikkeling: alle werkzaamheden verbonden aan de ontwikkeling van een filmproductie tot aan de productie ervan;

 • producent: de natuurlijke persoon die de productiemaatschappij rechtsgeldig vertegenwoordigt en binnen de organisatie van de productiemaatschappij beleidsmatig, bedrijfsmatig en inhoudelijk eindverantwoordelijk is;

 • productiekosten: de kosten gemoeid met de realisering van een filmproductie;

 • productiemaatschappij: een rechtspersoon die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit met als hoofddoel de productie en exploitatie van filmproducties en/of mediaproducties. De rechtspersoon is ten tijde van de aanvraag gedurende minimaal twee jaar daarvoor gevestigd en actief geweest in Nederland, een lidstaat van de Europese Unie, of in een Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of in Zwitserland;

 • realisering: alle werkzaamheden na de fase van ontwikkeling die verbonden zijn aan het tot stand brengen en voor vertoning gereed maken van een filmproductie die bestemd is voor bioscoopuitbreng in Nederland;

 • regisseur: een natuurlijk persoon die de artistieke regie voert over de uitvoering van een filmproductie;

 • scenario: een beschrijving van opeenvolging van scènes en geschreven tekst met dialoog geschikt om te verfilmen tot een filmproductie;

 • scenarist: de schrijver van een synopsis, treatment, scenario of documentaire script;

 • speelfilm: een filmproductie in het genre fictie met een vertoningsduur van tenminste 60 minuten, die primair bestemd is voor bioscoopuitbreng;

 • storyboard: een opeenvolging van op papier uitgewerkte shots van scènes uit een scenario bestaande uit tekeningen aangevuld met uitgeschreven informatie zoals de dialoog, het geluid en een korte beschrijving en de duur van elk shot;

 • synopsis: een korte omschrijving van het verhaal en de belangrijkste personages van het te schrijven scenario;

 • toeslag: een aanvullende fondsbijdrage op grond van vooraf vastgestelde criteria, opgenomen in het Financieel & Productioneel Protocol;

 • treatment: een per scène of cluster van scènes, geconcentreerd geschreven weergave van het te schrijven scenario, zonder dialogen;

 • uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen het Fonds en de subsidieontvanger ter uitvoering van het besluit tot verlening van een subsidie.

Artikel 2. Toepasselijkheid [Nog niet in werking]

Het Algemeen Reglement is van toepassing naast en in aanvulling op de deelreglementen Ontwikkeling, Realisering, Distributie en Filmactiviteiten tenzij in de betreffende deelreglementen anders is bepaald.

Artikel 3. Subsidieverlening [Nog niet in werking]

1.

Het bestuur verstrekt, ter bevordering van de kwaliteit en de diversiteit van filmproducties in Nederland en voor een voor de filmkunst ontvankelijk klimaat in Nederland, subsidies ten behoeve van professionele filmproducties en filmactiviteiten.

2.

Subsidieverlening wordt in ieder geval geweigerd als niet wordt voldaan aan de culturele criteria zoals bedoeld in artikel 4.

3.

Onverminderd het bepaalde in dit reglement neemt het bestuur bij zijn besluit op de aanvraag tot subsidieverlening het volgende in overweging:

 • de vereisten en beoordelingscriteria genoemd in dit reglement;

 • de vereisten en beoordelingscriteria in de deelreglementen;

 • de door het bestuur vastgestelde en gepubliceerde beleidsprioriteiten;

 • de noodzaak en omvang van de gevraagde subsidie;

 • de beschikbare middelen;

 • de vereisten en richtlijnen vermeld in het Financieel & Productioneel Protocol van het Fonds;

 • de projectanalyse van het subsidiebureau; en,

 • het advies van de filmconsulent(en) en/of ad hoc adviseur(s) en/of hoofd(en), desgevraagd.

4.

De rechten en verplichtingen die uit de subsidieverlening voortvloeien zijn niet overdraagbaar, te bezwaren, tot zekerheid te stellen of te cederen aan derde partijen.

Artikel 4. Culturele criteria en staatssteunpercentages filmproducties [Nog niet in werking]

Artikel 5. Beoordelingscriteria [Nog niet in werking]

Artikel 6. Subsidievormen [Nog niet in werking]

Artikel 7. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud [Nog niet in werking]

Artikel 8. Hoogte van het subsidiebedrag [Nog niet in werking]

Artikel 9. Aanvrager [Nog niet in werking]

Artikel 10. Vereisten [Nog niet in werking]

Artikel 11. Aanvraag [Nog niet in werking]

Artikel 12. Inleverdata [Nog niet in werking]

Artikel 13. Wijze van beoordeling en beslissing op de aanvraag [Nog niet in werking]

Artikel 14. Weigeringsgronden [Nog niet in werking]

Artikel 15. Voorwaarden en uitvoeringsovereenkomst [Nog niet in werking]

Artikel 16. Algemene verplichtingen [Nog niet in werking]

Artikel 17. Bijzondere verplichtingen [Nog niet in werking]

Artikel 18. Voorschotten [Nog niet in werking]

Artikel 19. Verantwoording [Nog niet in werking]

Artikel 20. Subsidievaststelling [Nog niet in werking]

Artikel 21. Betaling [Nog niet in werking]

Artikel 22. Wijziging, intrekking en terugvordering subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 23. Overig [Nog niet in werking]

Artikel 24. Conservering en exploitatie [Nog niet in werking]

Artikel 25. Overgangs- en slotbepalingen [Nog niet in werking]