Home

Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021

Geldig van 16 juli 2020 tot 5 september 2020
Geldig van 16 juli 2020 tot 5 september 2020

Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 16-07-2020 tot 05-09-2020]
[Regeling ingetrokken per 05-09-2020]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Paragraaf 1. Basisscholen

Artikel 2. Gemiddelde leeftijd en bedragen

Artikel 3. Aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen

Artikel 4. Aanvullende bekostiging voor bestrijding onderwijsachterstanden

Artikel 5. Aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en groei

Artikel 6. Aanvullende bekostiging schoolleiding

Artikel 7. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

Artikel 8. Bedragen voor scholen voor kinderen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden

Artikel 9. Bekostiging voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

Paragraaf 2. Speciale scholen voor basisonderwijs

Artikel 10. Gemiddelde leeftijd en bedragen

Artikel 11. Bedragen ondersteuningsvoorzieningen

Artikel 12. Bedragen aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding

Artikel 13. Bedragen aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en voor de schoolleiding

Artikel 14. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

Paragraaf 3. Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in cluster 3 en 4

Artikel 15. Gemiddelde leeftijd en basisbedragen

Artikel 16. Bedragen voor personele bekostiging voor ondersteuning

Artikel 17. Aanvullende bekostiging voor bestrijding onderwijsachterstanden

Artikel 18. Bedragen aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en voor de schoolleiding

Artikel 19. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

Hoofdstuk 3. Bekostiging samenwerkingsverbanden

Paragraaf 1. Lichte ondersteuning en schoolmaatschappelijk werk

Artikel 20. Bedragen lichte ondersteuning PO

Artikel 21. Schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs in het kader van veiligheid en opvang risicoleerlingen

Paragraaf 2. Zware ondersteuning

Artikel 22. Bedrag personele bekostiging zware ondersteuning PO

Artikel 23. Bedrag personele bekostiging zware ondersteuning VO

Artikel 24. Bedrag overdracht personele bekostiging bij groei op 1 februari

Hoofdstuk 4. Bekostiging instellingen

Artikel 25. Basisbedragen

Artikel 26. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

Artikel 27. Bedragen voor personele bekostiging voor ondersteuning instellingen

Hoofdstuk 5. Bijzondere bekostiging schooljaar 2020–2021

Artikel 28. Algemeen artikel

Artikel 29. Aanwezigheid schipperskinderen

Artikel 30. Aanwezigheid van leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti

Artikel 31. Leerlingen afkomstig uit ‘Blijf van mijn lijf huizen’

Artikel 32. Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen basisscholen

Artikel 33. Onderwijs aan asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland

Artikel 34. Eerste opvang vreemdelingen op speciale scholen voor basisonderwijs

Artikel 35. Opvang asielzoekers in procesopvanglocaties en gezinslocaties

Artikel 36. Justitiële jeugdinrichtingen en instellingen voor gesloten jeugdzorg verbonden aan scholen voor Cluster 4

Artikel 37. Bijzondere bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

Artikel 38. Bijzondere bekostiging bij het samengaan van een basisschool met een speciale school voor basisonderwijs

Artikel 39. Bedrag prestatiebox primair onderwijs

Hoofdstuk 6. Gewogen gemiddelde leeftijd en betaalritme

Artikel 40. Nadere regels gewogen gemiddelde leeftijd

Artikel 41. Betaalritme

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 42. Besteding

Artikel 43. Inwerkingtreding

Artikel 44. Citeertitel