Home

Besluit trekkende bevolking WPO

Geldig vanaf 1 april 2022
Geldig vanaf 1 april 2022

Besluit trekkende bevolking WPO

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. G. van Leijenhorst, van 7 juni 1985, nr. 6359/2326, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 115 van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1984, 2);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 10 oktober 1984, nr. O.R. III/99815LO);

De Raad van State gehoord (advies van 23 juli 1985, nr. W05.85.0299/12.5.29);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. G. van Leijenhorst, van 2 augustus 1985, nr. 6640/2326, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Titel A. Algemeen

Artikel A 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

wet: Wet op het primair onderwijs;

school: een basisschool als bedoeld in de titels B en C van dit besluit, tenzij het tegendeel blijkt;

schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend voor zover in dit besluit niet anders is bepaald.

Artikel A 2. Afwijking van bepalingen en van overeenkomstige toepassing zijnde bepalingen van de WPO

1.

Artikel 4 van de wet is niet van toepassing op een school als bedoeld in dit besluit. Artikel 2 van de wet is niet van toepassing op de school, bedoeld in titel C van dit besluit.

2.

De artikelen 8, 10 tot en met 16, behoudens de in artikel 13 bedoelde algemene maatregel van bestuur, 29 tot en met 36, 38a, 40, eerste, tweede en negende tot en met elfde lid, 40b, 41, 42, 45a, 50 tot en met 63, 66, 67, 69, zesde lid, 120, 152, 155, 165 tot en met 179, 181, 182, 183, 187 tot en met 191 en 194 van de wet zijn van overeenkomstige toepassing. Voorts is het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO van overeenkomstige toepassing.

Artikel A 3 [Vervallen per 01-04-2022]

Artikel A 4. Van overeenkomstige toepassing zijnde bepalingen van de Wet register onderwijsdeelnemers

Titel B. Rijdende scholen voor kinderen van kermisexploitanten of van circusmedewerkers

Afdeling 1. Algemeen

Artikel B 1. Standplaats scholen

Afdeling 2. Onderwijs

Artikel B 2. Doelgroep

Artikel B 3. Inhoud onderwijs

Artikel B 3a

Artikel B 4

Artikel B 5 [Vervallen per 01-04-2022]

Afdeling 3. Personeel

Artikel B 6 [Vervallen per 01-08-1992]

Artikel B 7 [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel B 8 [Vervallen per 07-11-1992]

Artikel B 9 [Vervallen per 07-11-1992]

Afdeling 4. Leerlingen

Artikel B 10. Toelatingsleeftijd, duur onderwijs

Afdeling 5. Overige bepalingen

Artikel B 10a [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel B 11 [Vervallen per 07-11-1992]

Afdeling 6. Bekostiging

§ 1. Algemeen

Artikel B 12. Besluit bekostiging WPO 2022

§ 2. Aanvang van de bekostiging

Artikel B 13. Verzoek om bekostiging

§ 3. Voorziening in de huisvesting

Artikel B 14. Voertuigen bestemd voor de huisvesting

§ 4. Bekostiging

Artikel B 15. Onderscheiden kosten
Artikel B 16. Aanvullende bekostiging bij bijzondere ontwikkelingen

§ 4A. [Vervallen per 01-04-2022]

Artikel B 16a [Vervallen per 01-04-2022]
Artikel B 16b [Vervallen per 01-04-2022]
Artikel B 16c [Vervallen per 01-04-2022]
Artikel B 16d [Vervallen per 21-02-2007]
Artikel B 16e [Vervallen per 21-02-2007]
Artikel B 16f [Vervallen per 21-02-2007]
Artikel B 16g [Vervallen per 01-04-2022]
Artikel B 16h [Vervallen per 21-02-2007]
Artikel B 16i [Vervallen per 21-02-2007]
Artikel B 16i.1 [Vervallen per 16-02-2000]
Artikel B 16i.2 [Vervallen per 16-02-2000]
Artikel B 16i.3 [Vervallen per 21-02-2007]
Artikel B 16j [Vervallen per 21-02-2007]
Artikel B 16k [Vervallen per 01-08-1998]
Artikel B 16k.1 [Vervallen per 21-02-2007]
Artikel B 16l [Vervallen per 01-04-2022]
Artikel B 16m [Vervallen per 21-02-2007]

§ 5. Wijze van bekostiging

Artikel B 17. Vergoeding Rijk aan bevoegd gezag van een bijzondere school van kosten voor voertuigen bestemd voor de huisvesting
Artikel B 18 [Vervallen per 01-04-2022]
Artikel B 19 [Vervallen per 21-02-2007]
Artikel B 20. Vaststelling bekostiging en latere wijziging bekostiging
Artikel B 21. Betaalritme

§ 6. Beëindiging van de bekostiging

Artikel B 21a. Berekening aantal leerlingen
Artikel B 22. Einde bekostiging
Artikel B 23. Overdracht van gebouwen, terreinen en roerende zaken

Titel C. Het onderwijs aan varende kinderen

Afdeling 1. Algemeen

Artikel C 1. De school voor varende kinderen

Afdeling 2. Onderwijs

Artikel C 2. Doelgroep

Artikel C 2a [Vervallen per 02-10-2002]

Artikel C 3. Inhoud onderwijs

Artikel C 4 [Vervallen per 01-08-1991]

Artikel C 5 [Vervallen per 02-10-2002]

Artikel C 6 [Vervallen per 07-11-1992]

Artikel C 7 [Vervallen per 07-11-1992]

Artikel C 8 [Vervallen per 07-11-1992]

Afdeling 3. Leerlingen

Artikel C 9. Toelatingsleeftijd en duur onderwijs

Afdeling 4. Bekostiging

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel C 10. Besluit bekostiging WPO 2022

Paragraaf 2. Bekostiging

Artikel C 11. Vaststelling bekostiging
Artikel C 12. Aanvullende bekostiging bij bijzondere ontwikkelingen

Paragraaf 3. Wijze van bekostiging

Artikel C 13. Bekostiging van voorzieningen in de huisvesting
Artikel C 14 [Vervallen per 21-02-2007]
Artikel C 15 [Vervallen per 01-04-2022]
Artikel C 16. Vaststelling bekostiging en latere wijziging bekostiging
Artikel C 16.1. Betaalritme
Artikel C 17. Overschrijdingsregeling
Artikel C 18 [Vervallen per 21-02-2007]
Artikel C 19. Ondersteuning en vergoeding van onderwijs aan andere school voor basisonderwijs

Paragraaf 4. Beëindiging van de bekostiging

Artikel C 20. Beëindiging bekostiging

Titel D

Afdeling 1

Artikel D 1 [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel D 2 [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel D 2a [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel D 2b [Vervallen per 14-07-1999]

Afdeling 2

Artikel D 3 [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel D 4 [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel D 5 [Vervallen per 14-07-1999]

Afdeling 3

Artikel D 6 [Vervallen per 14-07-1999]

Afdeling 4

Artikel D 6a [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel D 7 [Vervallen per 14-07-1999]

Afdeling 5

§ 1

Artikel D 8 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 9 [Vervallen per 14-07-1999]

§ 2

Artikel D 10 [Vervallen per 14-07-1999]

§ 3

Artikel D 11 [Vervallen per 14-07-1999]

§ 4

Artikel D 12 [Vervallen per 14-07-1999]

§ 4A

Artikel D 12a [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12b [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12c [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12d [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12e [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12f [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12g [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12h [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12i [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12i.1 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12i.2 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12i.3 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12j [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12k [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12k.1 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12l [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 12m [Vervallen per 14-07-1999]

§ 5

Artikel D 13 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 13a [Vervallen per 14-07-1999]

§ 6

Artikel D 14 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 15 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 16 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel D 17 [Vervallen per 14-07-1999]

Titel E. Afdelingen voor zeer jeugdige kinderen van woonwagenbewoners verbonden aan scholen voor basisonderwijs

Afdeling 1. Onderwijs

Artikel E 1 [Vervallen per 28-04-1995]

Artikel E 2 [Vervallen per 28-04-1995]

Artikel E 2a [Vervallen per 28-04-1995]

Artikel E 3 [Vervallen per 28-04-1995]

Artikel E 4 [Vervallen per 28-04-1995]

Afdeling 2. Personeel

Artikel E 5 [Vervallen per 28-04-1995]

Artikel E 6 [Vervallen per 28-04-1995]

Artikel E 7 [Vervallen per 28-04-1995]

Afdeling 3. Leerlingen

Artikel E 8 [Vervallen per 28-04-1995]

Afdeling 4. Overige bepalingen

Artikel E 8a [Vervallen per 28-04-1995]

Artikel E 9 [Vervallen per 28-04-1995]

Artikel E 10 [Vervallen per 28-04-1995]

Afdeling 5. Bekostiging

§ 1. Algemeen

Artikel E 11 [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 12 [Vervallen per 28-04-1995]

§ 2. Aanvang van de bekostiging

Artikel E 13 [Vervallen per 28-04-1995]

§ 3. Voorziening in de huisvesting

Artikel E 14 [Vervallen per 28-04-1995]

§ 4. Materiële instandhouding

Artikel E 15 [Vervallen per 28-04-1995]

§ 4A. Formatie personeel

Artikel E 15a [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 15b [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 15c [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 15d [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 15e [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 15f [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 15g [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 15h [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 15h.1 [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 15i [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 15j [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 15k [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 15l [Vervallen per 28-04-1995]

§ 5. Wijze van bekostiging

Artikel E 16 [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 16a [Vervallen per 28-04-1995]

§ 6. Beëindiging van de bekostiging

Artikel E 17 [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 18 [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 19 [Vervallen per 28-04-1995]
Artikel E 20 [Vervallen per 28-04-1995]

Titel F

Afdeling 1

Artikel F 1 [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel F 2 [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel F 2a [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel F 2b [Vervallen per 14-07-1999]

Afdeling 2. Personeel

Artikel F 3 [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel F 4 [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel F 5 [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel F 6 [Vervallen per 14-07-1999]

Afdeling 4. Overige bepalingen

Artikel F 6a [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel F 7 [Vervallen per 14-07-1999]

Artikel F 8 [Vervallen per 14-07-1999]

Afdeling 5. Bekostiging

§ 1. Algemeen

Artikel F 9 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 10 [Vervallen per 14-07-1999]

§ 2. Aanvang van de bekostiging

Artikel F 11 [Vervallen per 14-07-1999]

§ 3. Voorziening in de huisvesting

Artikel F 12 [Vervallen per 14-07-1999]

§ 4. Materiële instandhouding

Artikel F 13 [Vervallen per 14-07-1999]

§ 4A. Formatie personeel

Artikel F 13a [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13b [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13c [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13d [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13e [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13f [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13g [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13h [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13i [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13i.1 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13i.2 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13i.3 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13j [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13k [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13k.1 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13l [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 13m [Vervallen per 14-07-1999]

§ 5. Wijze van bekostiging

Artikel F 14 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 14a [Vervallen per 14-07-1999]

§ 6

Artikel F 15 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 16 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 17 [Vervallen per 14-07-1999]
Artikel F 18 [Vervallen per 14-07-1999]

Titel G. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel G 1. Omhangbepaling

Artikel G 1.a [Vervallen per 01-04-2022]

Artikel G 1.b [Vervallen per 01-04-2022]

Artikel G 2. Inwerkingtreding

Artikel G 3. Citeertitel

Inhoudsopgave [Vervallen per 20-09-2006]