Home

Besluit bekostiging WPO

Geldig van 1 augustus 2022 tot 31 december 2025
Geldig van 1 augustus 2022 tot 31 december 2025

Besluit bekostiging WPO

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2022 tot 31-12-2025]
[Regeling ingetrokken per 09-12-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. G. van Leijenhorst, van 11 juli 1985, nr. 6238/2313, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 51, tweede en derde lid, van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1984, 2) en op de artikelen E 29 en E 32 van de Overgangswet WBO (Stb. 1984, 3);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 5 december 1984, nr. O.R. III/100101 LO);

Gehoord de Raad van State (advies van 20 september 1985, nr. W05.85.0373/11.5.39);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. G. van Leijenhorst, van 14 oktober 1985, nr. 6790/2313, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Titel I. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

wet: Wet op het primair onderwijs;

basisschool: een school waar basisonderwijs wordt gegeven, niet zijnde een speciale school voor basisonderwijs;

speciale school voor basisonderwijs: een school waar basisonderwijs wordt gegeven aan kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een zodanige orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, dat zij althans gedurende enige tijd op een speciale school voor basisonderwijs moeten worden opgevangen;

samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 van de wet;

school: een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, tenzij het tegendeel blijkt;

openbare school: door een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school;

bijzondere school: door een privaatrechtelijke rechtspersoon in stand gehouden school;

nevenvestiging: deel van een school, dat op de plaats waar het onderwijs wordt gegeven voordat het een deel van de school werd als zelfstandige school functioneerde;

centrale dienst: centrale dienst als bedoeld in de wet;

bevoegd gezag van volgens de wet bekostigde scholen: voor wat betreft

 1. een openbare school: het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen dan wel het krachtens een gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

 2. een bijzondere school: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 55 van de wet;

ouders: ouders of voogden;

teldatum: een van de data, bedoeld in artikel 121, eerste en tweede lid, van de wet;

leerling: een leerling die op grond van het artikel 39 van de wet tot een school is toegelaten;

leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond: leerling:

 1. die behoort tot de Molukse bevolkingsgroep,

 2. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Griekenland, Italië, het voormalige Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije,

 3. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname of een van de Caribische delen van het Koninkrijk,

 4. van wie ten minste een van de ouders of voogden als vreemdeling rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8, onder c of d, van de Vreemdelingenwet 2000,

 5. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, echter met uitzondering van Indonesië;

schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend;

hoofdgebouw: het gebouw dat als zodanig is aangewezen ingevolge

 1. de Regeling huisvestingsnormen Overgangswet WBO,

 2. een besluit van Onze Minister ingevolge het overzicht, bedoeld in artikel 69 van de Wet op het basisonderwijs,

 3. een besluit van Onze minister ingevolge de artikelen 70 of 73 van de Wet op het basisonderwijs, of

 4. een besluit van Onze Minister naar aanleiding van een besluit van burgemeester en wethouders ingevolge artikel 67, vierde lid, of artikel 72, derde lid, van de Wet op het basisonderwijs,

zoals deze regeling onderscheidenlijk deze wet luidden op 31 december 1996;

accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

formatiebasisbedrag: het formatiebasisbedrag, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a;

formatieleeftijdsbedrag: het formatieleeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel b;

basisbedrag: het basisbedrag, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel c;

leeftijdsbedrag: het leeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel d;

onderwijsscore: verwachte score van een leerling van een basisschool, niet zijnde een school als bedoeld in artikel 185 van de wet, die op basis van statistische gegevens door het Centraal bureau voor de statistiek wordt bepaald;

achterstandsscore: overeenkomstig artikel 27 berekende score van een basisschool, niet zijnde een school als bedoeld in artikel 185 van de wet, voor de toekenning van aanvullende bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden, bedoeld in artikel 28.

Titel II. Administratieve voorschriften met betrekking tot aanvang en einde bekostiging, en borgstelling

Artikel 2. Gegevens en bescheiden nieuwe scholen en scholen die met toepassing van artikel 84 , 87 of 88 van de wet voor bekostiging in aanmerking komen

Artikel 3. Borgstelling

Artikel 3a. Aanvang van de bekostiging

Artikel 3b. Vaststelling bevoorschotting en verrekening van voorschotten

Artikel 4. Opheffing van een school

Artikel 4a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 5. Gegevens bij mededeling bevoegd gezag over uitzonderingssituatie

Artikel 5a. Inhoudingsbedrag bij voortijdige beëindiging samenwerkingsovereenkomst

Titel III. Leerlingenadministratie en leerlingentelling

Afdeling 1. Leerlingenadministratie

Artikel 6. Inhoud leerlingenadministratie
Artikel 7. Inschrijving
Artikel 8. Uitschrijving
Artikel 9. Bewaren van gegevens

Afdeling 2. Leerlingentelling

Artikel 10. Leerlingentelling
Artikel 11. Terugmelding gegevens aantal leerlingen op de teldatum

Afdeling 3. Verstrekken gewogen gemiddelde leeftijd leraren

Artikel 11a. Verstrekken gewogen gemiddelde leeftijd leraren
Artikel 11b. Verklaring bevoegd gezag

Titel IV. [Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 12 [Vervallen per 10-02-2006]

Hoofdstuk II. Vergoeding voor de uitgaven voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding

Artikel 12a. Vaststelling en nadere vaststelling bekostiging materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding

Artikel 13. Maandelijkse betaling

Artikel 14. Normatieve vaststelling schoolgrootte basisscholen en getal artikel 134, achtste lid, van de wet

Artikel 15 [Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 16. Omschrijving uitgaven materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding

Artikel 16a. Bekostiging materiële instandhouding nieuwe school

Artikel 17. Omvang vergoeding uitgaven materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding

Hoofdstuk III. Bekostiging voor de personeelskosten

Titel I. Algemeen

Artikel 18. Vaststelling bekostiging en latere wijziging bekostiging

Artikel 19. Betaalritme

Artikel 19a. Bekostiging personeelskosten nieuwe school

Titel II. Vergoedingsgrondslagen

Artikel 20. Formatie per leerling t.b.v. berekening bedrag per leerling

Artikel 21. Bekostiging voor ondersteuningsvoorzieningen speciale school voor basisonderwijs

Artikel 22. Vaststelling bedragen

Artikel 23. Aanvullende bekostiging voor zeer kleine basisscholen

Artikel 24. Aanvullende bekostiging voor kleine basisscholen

Artikel 25. Aanvullende bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van basisscholen met een of meer nevenvestigingen

Artikel 26. Aanvullende bekostiging voor de schoolleiding

Artikel 27. Achterstandsscore basisscholen

Artikel 28. Berekening aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding

Artikel 28a [Vervallen per 15-03-2019]

Artikel 29. Aanvullende bekostiging personeelskosten bij reguliere groei

Artikel 29a. Aanvullende bekostiging personeelskosten voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

Artikel 30. Aanvullende bekostiging personeelskosten bijzondere groei

Artikel 31. Personele ondersteuningsbekostiging samenwerkingsverbanden

Artikel 32. Overdracht bekostiging personeelskosten aan speciale school voor basisonderwijs bij toename van het aantal leerlingen na 1 oktober en bij deelname boven 2%

Artikel 33. Overdracht bekostiging personeelskosten aan speciale school voor basisonderwijs bij overgang leerling naar ander samenwerkingsverband

Titel III. Structurele subsidiëring van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen

Artikel 33a. Subsidieverstrekking

Artikel 33b. Subsidiebedrag

Artikel 33c. Nadere regels groepsgrootte en schooljaren

Artikel 33d. Weigeringsgronden

Hoofdstuk IIIa. Meting en beoordeling leerresultaten school en monitor veiligheid op school

Artikel 34.1. Uitgangspunten bij meting leerresultaten

Artikel 34.2 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 34.3 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 34.4. Ministeriële regeling totstandkoming beoordeling en correctie meting leerresultaten

Artikel 34.5. Procedure wijziging systematiek beoordeling leerresultaten

Artikel 34.6. Meting onmogelijk of gegevens incompleet

Artikel 34.6a. Monitor veiligheid op school

Hoofdstuk IIIb. Ontwikkelingsperspectief, deskundigen, inrichting commissies en orthopedagogisch-didactische centra

Artikel 34.7. Ontwikkelingsperspectief

Artikel 34.8. Deskundigen samenwerkingsverband

Artikel 34.9. Tijdelijke landelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

Hoofdstuk IIIc. Vaststelling percentage onderwijstijd in vreemde taal

Artikel 34.10. Voorwaarden inrichting orthopedagogisch-didactische centra

Artikel 34.11. Voorschriften aan meetellen onderwijstijd op andere school of instelling

Artikel 34.12. Percentage onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal

Hoofdstuk IV. Correcties op de bekostiging

Artikel 34a. Onderzoek vanwege de minister en correctie en in mindering brengen op de bekostiging

Artikel 34b. Betaling i.v.m. correcties

Hoofdstuk IVa. Voorschriften betreffende berekening van overschotten bij opheffing of beëindiging van de bekostiging van de laatste school van een bevoegd gezag

Artikel 34c. Berekening exploitatieoverschot bij opheffing of beëindiging van de bekostiging van de laatste school van een bevoegd gezag

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Overgangsbepalingen

Artikel 35. Overgangsbekostiging samenwerkingsverband

Artikel 35a. Overgangsbepaling her te besteden bedrag

Artikel 35b. Vereveningspercentages passend onderwijs

Artikel 36. Overleg over niet herplaatst personeel

Artikel 36a. Overgangsbekostiging onderwijsachterstandenbestrijding

§ 2. Slotbepaling

Artikel 37. Citeertitel

Artikel 38. Dubbelwijziging artikel 34.6

Artikel 39 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 40 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 41 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 42 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 43 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 44 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 44a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 45 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 46 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 47 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 47a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 47b [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 47c [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 47d [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 47e [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 47f [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 47g [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 48 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 49 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 50 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 51 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 51a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 52 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 53 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 54 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 55 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 56 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 57 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 58 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 59 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 60 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 61 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 61a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 62 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 63 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 64 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 65 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 66 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 66a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 67 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 68 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 69 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 70 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 70a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 71 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 72 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 72a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 73 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 74 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 75 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 76 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 76a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 76b [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 76c [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 77 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 78 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 79 [Vervallen per 20-06-1997]

Inhoudsopgave [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV

Bijlage V. Indeling van de gemeenten in klassen, als bedoeld in artikel 35 van het besluit

Bijlage VI. Model-architectenverklaring bij projecten voor het basisonderwijs, behorend bij artikel 16