Home

Besluit kwaliteit leefomgeving

Geldig van 3 juli 2018 tot 1 januari 2024
Geldig van 3 juli 2018 tot 1 januari 2024

Besluit kwaliteit leefomgeving

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 30 juni 2017, nr. IenM/BSK-2017/167239, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op het biodiversiteitsverdrag, het Europees landschapsverdrag, de grondwaterrichtlijn, de habitatrichtlijn, de kaderrichtlijn afvalstoffen, de kaderrichtlijn mariene strategie, de kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning, de kaderrichtlijn water, het Londen-protocol, de monitoringsmechanisme-verordening, de nec-richtlijn, het Ospar-verdrag, het PRTR-Protocol, de PRTR-verordening, de richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht, de richtlijn industriële emissies, de richtlijn luchtkwaliteit, de richtlijn omgevingslawaai, de richtlijn overstromingsrisico’s, de richtlijn prioritaire stoffen, de richtlijn stedelijk afvalwater, de richtlijn storten afvalstoffen, de richtlijn toegang tot milieu-informatie, de richtlijn winningsafval, de Seveso-richtlijn, het verdrag van Aarhus, het verdrag van Granada, het verdrag van Valletta, het VN-gehandicaptenverdrag, het VN-Zeerechtverdrag, de vogelrichtlijn, het werelderfgoedverdrag, de zwemwaterrichtlijn, en de artikelen 1.5, tweede lid, 2.11, tweede lid, 2.12, tweede lid, 2.15, eerste lid, aanhef en onder a, b, en c, 2.24, eerste lid, 2.26, eerste lid en derde lid, aanhef en onder a tot en met h, 2.27, aanhef en onder a tot en met d en onder e, onder 1°, 2.28, aanhef en onder a, b, c, e en f, 2.30, aanhef en onder a, b en c, 2.31, eerste en tweede lid, 2.32, tweede lid, 2.39, vierde lid, 2.41, tweede lid, 2.42, eerste en tweede lid, 3.10, tweede lid, aanhef en onder b, 5.18, eerste lid, 5.22, 5.23, 5.24, eerste tot en met vierde lid, 5.26, eerste lid, 5.27, 5.28, 5.31, eerste lid, 5.34, eerste en tweede lid, 5.38, derde lid, 5.40, eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, aanhef en onder a, 5.42, eerste en derde lid, 16.88, eerste lid, 19.14, eerste lid, 20.1, derde lid, 20.2, eerste en derde lid, 20.6, eerste lid, onder a, onder 1° en 2°, en onder b, 20.7, aanhef en onder a tot en met d, 20.10, eerste lid, aanhef en onder a, 20.11, aanhef en onder a tot en met c, 20.14, derde lid, aanhef en onder b, 20.16, eerste lid, en 20.17, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Omgevingswet en de artikelen 8.48, derde lid, en 17.5a, tweede lid, van de Wet milieubeheer;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 december 2017, nr. W14.17.0199/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018, nr. 2018-0000524061, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. (begripsbepalingen) [Nog niet in werking]

Bijlage I bij dit besluit bevat begrippen en definities voor de toepassing van dit besluit.

Artikel 1.2. (exclusieve economische zone) [Nog niet in werking]

De artikelen 1.1, 3.1, 3.15 en 4.8 tot en met 4.10, afdeling 4.4, hoofdstuk 8, met uitzondering van de afdelingen 8.1 en 8.3 en artikel 8.17, en de artikelen 10.14, 10.16 en 10.37 zijn ook van toepassing op de exclusieve economische zone.

Hoofdstuk 2. Omgevingswaarden

Afdeling 2.1. Omgevingswaarden waarborgen van de veiligheid

§ 2.1.1. Omgevingswaarden veiligheid primaire waterkeringen

§ 2.1.2. Omgevingswaarden veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk

Afdeling 2.2. Omgevingswaarden beschermen van de gezondheid en van het milieu

§ 2.2.1. Omgevingswaarden kwaliteit van de buitenlucht

Artikel 2.1. (omgevingswaarden luchtkwaliteit) [Nog niet in werking]
Artikel 2.2. (toepassingsbereik omgevingswaarden luchtkwaliteit) [Nog niet in werking]
Artikel 2.3. (omgevingswaarden zwaveldioxide) [Nog niet in werking]
Artikel 2.4. (omgevingswaarden stikstofdioxide en stikstofoxiden) [Nog niet in werking]
Artikel 2.5. (omgevingswaarden fijnstof) [Nog niet in werking]
Artikel 2.6. (omgevingswaarden benzeen, lood en koolmonoxide) [Nog niet in werking]
Artikel 2.7. (omgevingswaarden ozon) [Nog niet in werking]
Artikel 2.8. (omgevingswaarden richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht) [Nog niet in werking]

§ 2.2.2. Omgevingswaarden waterkwaliteit

Artikel 2.9. (omgevingswaarden waterkwaliteit) [Nog niet in werking]

§ 2.2.2. Omgevingswaarden waterkwaliteit

§ 2.2.2.1. Krw-oppervlaktewaterlichamen
Artikel 2.10. (omgevingswaarden goede chemische toestand krw-oppervlaktewaterlichaam) [Nog niet in werking]
Artikel 2.11. (omgevingswaarde goede ecologische toestand krw-oppervlaktewaterlichaam) [Nog niet in werking]
Artikel 2.12. (uitzonderingsmogelijkheid goed ecologisch potentieel krw-oppervlaktewaterlichaam) [Nog niet in werking]
§ 2.2.2.2. Grondwaterlichamen
Artikel 2.13. (omgevingswaarde goede kwantitatieve toestand grondwaterlichaam) [Nog niet in werking]
Artikel 2.14. (omgevingswaarden goede chemische toestand grondwaterlichaam) [Nog niet in werking]
§ 2.2.2.3. Waterwinlocaties
Artikel 2.15. (omgevingswaarde krw-oppervlaktewater gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water) [Nog niet in werking]
§ 2.2.2.4. Uitzonderingsmogelijkheden
Artikel 2.16. (strengste eis bij samenloop) [Nog niet in werking]
Artikel 2.17. (uitzonderingsmogelijkheden omgevingswaarden en goed ecologisch potentieel) [Nog niet in werking]
Artikel 2.18. (uitzonderingsmogelijkheid termijn omgevingswaarden) [Nog niet in werking]

§ 2.2.3. Omgevingswaarde kwaliteit van de zwemlocatie

Artikel 2.19. (omgevingswaarde zwemlocatie) [Nog niet in werking]
Artikel 2.20. (uitzonderingsmogelijkheid omgevingswaarde) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 3. Specifieke taken

Afdeling 3.1. Taken ter uitvoering van de kaderrichtlijn mariene strategie

Artikel 3.1. (initiële beoordeling, omschrijving goede milieutoestand en milieudoelen) [Nog niet in werking]

Afdeling 3.2. Kwaliteit en beheer van zwemlocaties

Artikel 3.2. (aanwijzing zwemlocaties) [Nog niet in werking]

Artikel 3.3. (niet aanwijzen zwemlocatie) [Nog niet in werking]

Artikel 3.4. (duur badseizoen) [Nog niet in werking]

Artikel 3.5. (veiligheidsonderzoek en het treffen van maatregelen) [Nog niet in werking]

Artikel 3.6. (zwemwaterprofiel) [Nog niet in werking]

Artikel 3.7. (zwemwaterbeheersmaatregelen bij proliferatie van cyanobacteriën, macroalgen en marien fytoplankton) [Nog niet in werking]

Artikel 3.8. (zwemwaterbeheersmaatregelen bij zwemwaterverontreinigingen) [Nog niet in werking]

Artikel 3.9. (zwemwaterbeheersmaatregelen bij onverwachte omstandigheden) [Nog niet in werking]

Artikel 3.10. (periode voor treffen zwemwaterbeheersmaatregelen) [Nog niet in werking]

Artikel 3.11. (procedures kortstondige zwemwaterverontreiniging) [Nog niet in werking]

Afdeling 3.3. Beheer van watersystemen

Artikel 3.12. (aanwijzing rijkswateren peilbesluit) [Nog niet in werking]

Artikel 3.13. (vrijstelling legger) [Nog niet in werking]

Artikel 3.14. (rangorde bij waterschaarste) [Nog niet in werking]

Artikel 3.15. (calamiteitenplannen) [Nog niet in werking]

Afdeling 3.4. Ontwerp, bouw en onderhoud openbare vuilwaterriolen en ontwerp en bouw zuiveringtechnische werken

Artikel 3.16. (ontwerp, bouw en onderhoud van openbare riolen) [Nog niet in werking]

Artikel 3.17. (ontwerp en bouw van zuiveringtechnische werken) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Programma’s

Afdeling 4.1. Programma’s kwaliteit van de buitenlucht

Artikel 4.1. (bestuursorgaan voor programma’s bij (dreigende) overschrijding van omgevingswaarde) [Nog niet in werking]

Artikel 4.2. (eisen aan programma’s bij (dreigende) overschrijding van omgevingswaarde) [Nog niet in werking]

Afdeling 4.2. Waterprogramma’s

§ 4.2.1. Inhoud programma’s

Artikel 4.3. (waterbeheerprogramma) [Nog niet in werking]
Artikel 4.4. (regionaal waterprogramma) [Nog niet in werking]
Artikel 4.5. (overzicht toestandsklasse regionaal waterprogramma) [Nog niet in werking]
Artikel 4.6. (stroomgebiedsbeheerplan) [Nog niet in werking]
Artikel 4.7. (overstromingsrisicobeheerplan) [Nog niet in werking]
Artikel 4.8. (programma van maatregelen mariene strategie) [Nog niet in werking]
Artikel 4.9. (maritiem ruimtelijk plan) [Nog niet in werking]
Artikel 4.10. (nationaal waterprogramma) [Nog niet in werking]
Artikel 4.11. (overzicht toestandsklasse nationaal waterprogramma) [Nog niet in werking]
Artikel 4.12. (waterprogramma's: vrijstellingen en uitzonderingen) [Nog niet in werking]

§ 4.2.2. Programma’s in relatie tot omgevingswaarden of andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving

§ 4.2.2.1. Krw-oppervlaktewaterlichamen
Artikel 4.13. (omgevingswaarden krw-oppervlaktewater en waterprogramma’s) [Nog niet in werking]
§ 4.2.2.2. Grondwaterlichamen
Artikel 4.14. (omgevingswaarde grondwater en waterprogramma’s) [Nog niet in werking]
§ 4.2.2.3. Andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving
Artikel 4.15. (geen achteruitgang toestand) [Nog niet in werking]
Artikel 4.16. (uitzonderingsmogelijkheden geen achteruitgang) [Nog niet in werking]
Artikel 4.17. (ombuiging significante en stijgende trends) [Nog niet in werking]
Artikel 4.18. (bijzondere plicht ombuiging significante en stijgende trends) [Nog niet in werking]
Artikel 4.19. (geen bacteriële besmetting schelpdierwater) [Nog niet in werking]
§ 4.2.2.4. Waterwinlocaties
Artikel 4.20. (omgevingswaarden krw-oppervlaktewater voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en waterprogramma’s) [Nog niet in werking]
Artikel 4.21. (verbetering van de kwaliteit en geen achteruitgang kwaliteit vanwege vermindering zuiveringsinspanning) [Nog niet in werking]

Afdeling 4.3. Actieplannen geluid

Artikel 4.22. (plandrempel) [Nog niet in werking]

Artikel 4.23. (actieplan geluid gemeente) [Nog niet in werking]

Artikel 4.24. (actieplan geluid provincie) [Nog niet in werking]

Artikel 4.25. (actieplan geluid Rijk) [Nog niet in werking]

Afdeling 4.4. Beheerplannen Natura 2000-gebieden

Artikel 4.26. (beheerplan Natura 2000) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 5. Omgevingsplannen

Afdeling 5.1. Instructieregels met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

§ 5.1.1. Algemene bepalingen

Artikel 5.1. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]

§ 5.1.2. Waarborgen van de veiligheid

§ 5.1.2.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.2. (veiligheidsrisico’s van branden, rampen en crises) [Nog niet in werking]
Artikel 5.3. (toepassingsbereik gebouwen en locaties) [Nog niet in werking]
§ 5.1.2.2. Veiligheid rond opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen en windturbines
Artikel 5.4. (toepassingsbereik activiteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 5.5. (functionele binding) [Nog niet in werking]
Artikel 5.6. (plaatsgebonden risico) [Nog niet in werking]
Artikel 5.7. (plaatsgebonden risico: kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare gebouwen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.8. (plaatsgebonden risico: afstanden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.9. (plaatsgebonden risico: tot waar afstanden gelden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.10. (plaatsgebonden risico: tijdelijke afwijking kwetsbare gebouwen en locaties) [Nog niet in werking]
Artikel 5.11. (plaatsgebonden risico: beperkt kwetsbare gebouwen en locaties) [Nog niet in werking]
Artikel 5.12. (aandachtsgebieden voor externe veiligheidsrisico’s: categorieën) [Nog niet in werking]
Artikel 5.13. (aandachtsgebieden voor externe veiligheidsrisico’s: begrenzing) [Nog niet in werking]
Artikel 5.14. (aandachtsgebieden en brand- en explosievoorschriftengebieden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.15. (aandachtsgebieden voor externe veiligheidsrisico’s: groepsrisico) [Nog niet in werking]
Artikel 5.16. (risicogebied externe veiligheid: aanwijzing en werking) [Nog niet in werking]
Artikel 5.17. (risicogebied externe veiligheid: beperkingen) [Nog niet in werking]
§ 5.1.2.3. Belemmeringengebied buisleiding gevaarlijke stoffen
Artikel 5.18. (belemmeringengebied buisleiding gevaarlijke stoffen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.19. (belemmeringengebied buisleiding gevaarlijke stoffen: beperkingen) [Nog niet in werking]
§ 5.1.2.4. Veiligheid rond opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
Artikel 5.20. (vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik) [Nog niet in werking]
Artikel 5.21. (vuurwerk: afstanden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.22. (vuurwerk: tot waar afstanden gelden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.23. (explosieaandachtsgebieden vuurwerk) [Nog niet in werking]
Artikel 5.24. (explosieaandachtsgebieden vuurwerk: beperkingen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.25. (explosieaandachtsgebieden vuurwerk: afwijking) [Nog niet in werking]
§ 5.1.2.5. Veiligheid rond het bewerken en opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik en op militaire objecten
Artikel 5.26. (toepassingsbereik ontplofbare stoffen voor civiel gebruik) [Nog niet in werking]
Artikel 5.27. (ontplofbare stoffen voor civiel gebruik: afstanden voor opslaan) [Nog niet in werking]
Artikel 5.28. (civiele explosieaandachtsgebieden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.29. (civiele explosieaandachtsgebieden: beperkingen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.30. (civiele explosieaandachtsgebieden: eerbiedigende werking) [Nog niet in werking]
Artikel 5.31. (toepassingsbereik opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen en voorwerpen op militaire objecten) [Nog niet in werking]
Artikel 5.32. (militaire explosieaandachtsgebieden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.33. (militaire explosieaandachtsgebieden: beperkingen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.34. (militaire explosieaandachtsgebieden: eerbiedigende werking) [Nog niet in werking]
§ 5.1.2.7. Veiligheid van infrastructuur rond Seveso-inrichtingen
Artikel 5.35. (infrastructuur rond Seveso-inrichtingen) [Nog niet in werking]

§ 5.1.3. Beschermen van de waterbelangen

§ 5.1.3.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.36. (eerbiedigende werking) [Nog niet in werking]
Artikel 5.37. (weging van het waterbelang) [Nog niet in werking]
§ 5.1.3.2. Primaire waterkeringen
Artikel 5.38. (geen belemmeringen voor primaire waterkeringen) [Nog niet in werking]
§ 5.1.3.3. Kust
Artikel 5.39. (aanwijzing kustfundament) [Nog niet in werking]
Artikel 5.40. (bouwen binnen het kustfundament) [Nog niet in werking]
§ 5.1.3.4. Grote rivieren
Artikel 5.41. (aanwijzing rivierbed grote rivieren) [Nog niet in werking]
Artikel 5.42. (aanwijzing reserveringsgebieden grote rivieren) [Nog niet in werking]
Artikel 5.43. (algemene criteria toelaten activiteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 5.44. (kleine, tijdelijke en noodzakelijke activiteiten rivierbed) [Nog niet in werking]
Artikel 5.45. (activiteiten bergend deel rivierbed) [Nog niet in werking]
Artikel 5.46. (activiteiten stroomvoerend deel rivierbed) [Nog niet in werking]
Artikel 5.47. (geen grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkelingen) [Nog niet in werking]
§ 5.1.3.5. IJsselmeergebied
Artikel 5.48. (aanwijzing IJsselmeergebied) [Nog niet in werking]
Artikel 5.49. (beperkingen landaanwinning en bouwwerken) [Nog niet in werking]

§ 5.1.4. Beschermen van de gezondheid en van het milieu

§ 5.1.4.1. Kwaliteit van de buitenlucht
Artikel 5.50. (luchtkwaliteit wegtunnels, auto(snel)wegen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.51. (luchtkwaliteit in aandachtsgebieden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.52. (uitgezonderde locaties luchtkwaliteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.53. (niet in betekenende mate luchtkwaliteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.54. (standaardgevallen niet in betekenende mate luchtkwaliteit) [Nog niet in werking]
§ 5.1.4.2. Geluid
§ 5.1.4.2.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.55. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 5.56. (geluidgevoelige gebouwen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.57. (geluidgevoelige ruimten) [Nog niet in werking]
Artikel 5.58. (meerdere activiteiten beschouwen als één activiteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.59. (geluid door activiteiten – rekening houden met en aanvaardbaarheid) [Nog niet in werking]
Artikel 5.60. (waar waarden gelden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.61. (functionele binding) [Nog niet in werking]
Artikel 5.62. (voormalige functionele binding) [Nog niet in werking]
§ 5.1.4.2.2. Geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten
Artikel 5.63. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 5.64. (verhouding met aanvaardbaarheid) [Nog niet in werking]
Artikel 5.65. (standaardwaarden en grenswaarden voor geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.66. (flexibiliteit – afwijken van standaardwaarden tot grenswaarden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.67. (flexibiliteit – waarden maximaal geluidniveau in de dagperiode) [Nog niet in werking]
Artikel 5.68. (flexibiliteit – waarden gelden niet bij festiviteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 5.69. (flexibiliteit – afwijken van waar waarden gelden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.70. (flexibiliteit – geen waarden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.71. (flexibiliteit – andere regels dan waarden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.72. (beperking flexibiliteit militaire terreinen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.73. (uitzonderingen geluidbronnen) [Nog niet in werking]
§ 5.1.4.2.3. Geluid door specifieke activiteiten
Artikel 5.74. (windturbines en windparken) [Nog niet in werking]
Artikel 5.75. (windturbines en windparken – verhouding met aanvaardbaarheid) [Nog niet in werking]
Artikel 5.76. (civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.77. (civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen – verhouding met aanvaardbaarheid) [Nog niet in werking]
Artikel 5.78. (spoorwegemplacementen) [Nog niet in werking]
§ 5.1.4.4. Trillingen
Artikel 5.79. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 5.80. (trillinggevoelige gebouwen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.81. (trillinggevoelige ruimten) [Nog niet in werking]
Artikel 5.82. (meerdere activiteiten beschouwen als een activiteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.83. (trillingen door activiteiten – rekening houden met en aanvaardbaarheid) [Nog niet in werking]
Artikel 5.84. (functionele binding) [Nog niet in werking]
Artikel 5.85. (voormalige functionele binding) [Nog niet in werking]
Artikel 5.86. (verhouding met aanvaardbaarheid) [Nog niet in werking]
Artikel 5.87. (standaardwaarden continue en herhaald voorkomende trillingen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.88. (afwijken van standaardwaarden activiteit op bedrijventerrein tot aan grenswaarde) [Nog niet in werking]
Artikel 5.89. (afwijken van standaardwaarde en grenswaarde) [Nog niet in werking]
§ 5.1.4.6. Geur
§ 5.1.4.6.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.90. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 5.91. (geurgevoelige gebouwen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.92. (geur door activiteiten – rekening houden met en aanvaardbaarheid) [Nog niet in werking]
Artikel 5.93. (waar waarden gelden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.94. (tot waar afstanden gelden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.95. (functionele binding) [Nog niet in werking]
Artikel 5.96. (voormalige functionele binding) [Nog niet in werking]
Artikel 5.97. (bebouwingscontour geur) [Nog niet in werking]
§ 5.1.4.6.2. Geur door het exploiteren van zuiveringtechnische werken
Artikel 5.98. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 5.99. (verhouding met aanvaardbaarheid) [Nog niet in werking]
Artikel 5.100. (grenswaarde exploitatie van zuiveringtechnisch werk) [Nog niet in werking]
Artikel 5.101. (flexibiliteit – afwijken van grenswaarden bij cumulatie of lokale omstandigheden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.102. (flexibiliteit – afwijken van grenswaarden bij zwaarwegende maatschappelijke belangen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.103. (geen grenswaarde bij specifieke geurgevoelige gebouwen) [Nog niet in werking]
§ 5.1.4.6.3. Geur door het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf
Artikel 5.104. (begripsbepalingen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.105. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 5.106. (verhouding met aanvaardbaarheid) [Nog niet in werking]
Artikel 5.107. (vanaf waar afstanden gelden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.108. (concentratiegebieden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.109. (geur landbouwhuisdieren met geuremissiefactor – standaardwaarde en grenswaarde) [Nog niet in werking]
Artikel 5.110. (geur landbouwhuisdieren met geuremissiefactor – afstand tot geurgevoelig gebouw met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000) [Nog niet in werking]
Artikel 5.111. (geur landbouwhuisdieren met geuremissiefactor – afstand tot ruimte-voor-ruimtewoning) [Nog niet in werking]
Artikel 5.112. (geur landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor, met uitzondering van fokteven van nertsen – afstand en ondergrens afstand tot geurgevoelig gebouw) [Nog niet in werking]
Artikel 5.113. (geur fokteven van nertsen – afstand en ondergrens afstand tot geurgevoelig gebouw) [Nog niet in werking]
Artikel 5.114. (geur fokteven van nertsen – afstand en ondergrens afstand tot geurgevoelig gebouw met functionele binding of geen functionele binding meer op of na 19 maart 2000) [Nog niet in werking]
Artikel 5.115. (geur landbouwhuisdieren zonder geuremissiefactor – afstand tot ruimte-voor-ruimtewoning) [Nog niet in werking]
Artikel 5.116. (geur landbouwhuisdieren met en zonder geuremissiefactor – afstand gevel dierenverblijf tot geurgevoelig gebouw) [Nog niet in werking]
Artikel 5.117. (flexibiliteit – afwijken van grenswaarde en afwijken van ondergrens afstand) [Nog niet in werking]
§ 5.1.4.6.4. Geur door andere agrarische activiteiten
Artikel 5.118. (verhouding met aanvaardbaarheid) [Nog niet in werking]
Artikel 5.119. (vanaf waar de afstanden gelden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.120. (geur opslaan van vaste mest, champost en dikke fractie – afstand) [Nog niet in werking]
Artikel 5.121. (geur opslaan van gebruikt substraatmateriaal – afstand) [Nog niet in werking]
Artikel 5.122. (geur opslaan kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen – afstand) [Nog niet in werking]
Artikel 5.123. (geur opslaan drijfmest, digestaat en dunne fractie – afstand) [Nog niet in werking]
Artikel 5.124. (geur exploiteren mestvergistingsinstallatie – afstand) [Nog niet in werking]
Artikel 5.125. (geur composteren of opslaan van groenafval – afstand) [Nog niet in werking]
Artikel 5.126. (andere afstand bij bestaande situatie) [Nog niet in werking]
Artikel 5.127. (flexibiliteit – afwijken van afstanden) [Nog niet in werking]

§ 5.1.5. Beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden en cultureel erfgoed

§ 5.1.5.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.128. (eerbiedigende werking) [Nog niet in werking]
§ 5.1.5.2. Kust
Artikel 5.129. (behoud vrije horizon) [Nog niet in werking]
§ 5.1.5.5. Cultureel erfgoed en werelderfgoed
Artikel 5.130. (behoud cultureel erfgoed) [Nog niet in werking]
Artikel 5.131. (behoud werelderfgoed) [Nog niet in werking]

§ 5.1.6. Behoud van ruimte voor toekomstige functies

§ 5.1.6.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.132. (eerbiedigende werking) [Nog niet in werking]
§ 5.1.6.2. Autowegen, autosnelwegen en hoofdspoorwegen
Artikel 5.133. (aanwijzing reserveringsgebieden autowegen, autosnelwegen en hoofdspoorwegen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.134. (geen bouwactiviteiten) [Nog niet in werking]
§ 5.1.6.3. Buisleidingen van nationaal belang
Artikel 5.135. (buisleiding van nationaal belang) [Nog niet in werking]
Artikel 5.136. (aanwijzing reserveringsgebieden buisleidingen van nationaal belang) [Nog niet in werking]
Artikel 5.137. (nadere uitwerking ligging reserveringsgebied) [Nog niet in werking]
Artikel 5.138. (geen belemmeringen voor aanleg van buisleidingen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.139. (aanleg buisleiding van nationaal belang) [Nog niet in werking]
§ 5.1.6.4. Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Artikel 5.140. (aanwijzing aanleggebieden Maasvlakte 2 en compensatie) [Nog niet in werking]
Artikel 5.141. (functies aanleggebied Maasvlakte 2) [Nog niet in werking]
Artikel 5.142. (geen belemmeringen voor aanleg en ontwikkeling natuur) [Nog niet in werking]
Artikel 5.143. (aanwijzing natuur- en recreatiegebieden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.144. (natuur- en recreatiegebied Midden-IJsselmonde) [Nog niet in werking]
Artikel 5.145. (natuur- en recreatiegebied Schiebroekse en Zuidpolder) [Nog niet in werking]
Artikel 5.146. (natuur- en recreatiegebied Schiezone) [Nog niet in werking]
§ 5.1.6.5. Parallelle Kaagbaan
Artikel 5.147. (aanwijzing reserveringsgebied parallelle Kaagbaan) [Nog niet in werking]
Artikel 5.148. (beperkingen reserveringsgebied parallelle Kaagbaan) [Nog niet in werking]

§ 5.1.7. Behoeden van de staat en werking van infrastructuur of voorzieningen voor nadelige gevolgen van activiteiten

§ 5.1.7.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.149. (eerbiedigende werking) [Nog niet in werking]
§ 5.1.7.2. Landsverdediging en nationale veiligheid
Artikel 5.150. (aanwijzing militaire terreinen en terreinen met een militair object) [Nog niet in werking]
Artikel 5.151. (geen belemmeringen voor militaire terreinen en objecten) [Nog niet in werking]
Artikel 5.152. (geen belemmeringen voor oefen- en schietgebieden) [Nog niet in werking]
Artikel 5.153. (geen belemmeringen voor militaire zend- en ontvangstinstallaties) [Nog niet in werking]
Artikel 5.154. (geen belemmeringen voor laagvliegroutes voor jacht- en transportvliegtuigen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.155. (geen belemmeringen voor radarbeeld) [Nog niet in werking]
§ 5.1.7.3. Elektriciteitsvoorziening
Artikel 5.156. (aanwijzing locaties voor elektriciteitsvoorziening) [Nog niet in werking]
Artikel 5.157. (waarborging locaties grootschalige elektriciteitsopwekking) [Nog niet in werking]
Artikel 5.158. (waarborging locaties kernenergiecentrale) [Nog niet in werking]
Artikel 5.159. (waarborging hoogspanningsverbinding) [Nog niet in werking]
§ 5.1.7.4. Rijksvaarwegen
Artikel 5.160. (aanwijzing vrijwaringsgebieden rijksvaarwegen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.161. (voorkomen belemmeringen scheepvaart) [Nog niet in werking]

§ 5.1.8. Bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen

Artikel 5.162. (toegankelijkheid openbare buitenruimte) [Nog niet in werking]

Afdeling 5.2. Instructieregels over de uitoefening van taken voor de fysieke leefomgeving

Artikel 5.163. (voorkomen belemmeringen gebruik en beheer hoofdspoorweginfrastructuur en rijkswegen) [Nog niet in werking]

Artikel 5.164. (lokale spoorwegen binnen vervoerregio’s) [Nog niet in werking]

Artikel 5.165. (lozen industrieel afvalwater in openbaar vuilwaterriool) [Nog niet in werking]

Afdeling 5.3. Ontheffing

Artikel 5.166. (ontheffing instructieregels omgevingsplan) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 6. Waterschapsverordeningen

Artikel 6.1. (instructieregel lozingen) [Nog niet in werking]

Artikel 6.2. (beoordelingsregels activiteit met gevolgen voor waterlichaam) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 7. Omgevingsverordeningen

Afdeling 7.1. Instructieregels met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Artikel 7.1. (algemeen) [Nog niet in werking]

Artikel 7.2. (bouwen binnen het kustfundament Friese Waddeneilanden) [Nog niet in werking]

Afdeling 7.2. Instructieregels met het oog op het behoud van werelderfgoed en cultureel erfgoed

Artikel 7.3. (aanwijzing en begrenzing van werelderfgoed en erfgoed op de Voorlopige Lijst werelderfgoed) [Nog niet in werking]

Artikel 7.4. (kernkwaliteiten) [Nog niet in werking]

Afdeling 7.3. Instructieregels met het oog op natuurbescherming

§ 7.3.1. Natuurnetwerk Nederland

Artikel 7.5. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 7.6. (aanwijzing en begrenzing natuurnetwerk Nederland) [Nog niet in werking]
Artikel 7.7. (wezenlijke kenmerken en waarden) [Nog niet in werking]
Artikel 7.8. (beschermingsregime) [Nog niet in werking]

Afdeling 7.4. Instructieregels over de uitoefening van taken voor de fysieke leefomgeving

Artikel 7.9. (voorkomen belemmeringen gebruik en beheer hoofdspoorweginfrastructuur en rijkswegen) [Nog niet in werking]

Artikel 7.10. (lokale spoorwegen buiten vervoerregio’s) [Nog niet in werking]

Artikel 7.11. (stiltegebieden en grondwaterbeschermingsgebieden) [Nog niet in werking]

Artikel 7.12. (beoordelingsregels activiteit met gevolgen voor waterlichaam) [Nog niet in werking]

Artikel 7.13. (nadere regels rangorde bij waterschaarste) [Nog niet in werking]

Afdeling 7.5. Instructieregels over de provinciale beoordelingsregels voor een milieubelastende activiteit

Artikel 7.14. (omgevingsverordening beoordeling milieubelastende activiteit) [Nog niet in werking]

Afdeling 7.7. Ontheffing

Artikel 7.15. (ontheffing instructieregels omgevingsverordening) [Nog niet in werking]

Afdeling 8.2. Omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot infrastructuur

Artikel 8.1. (toepassingsbereik en oogmerk) [Nog niet in werking]

Artikel 8.2. (beoordelingsregels beperkingengebiedactiviteit) [Nog niet in werking]

Artikel 8.3. (afbakening maatwerk) [Nog niet in werking]

Afdeling 8.4. Omgevingsvergunning mijnbouwactiviteit

Artikel 8.4. (toepassingsbereik en oogmerk) [Nog niet in werking]

Artikel 8.5. (beoordelingsregels mijnbouwactiviteit) [Nog niet in werking]

Artikel 8.6. (afbakening maatwerk) [Nog niet in werking]

Afdeling 8.5. Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit

§ 8.5.1. Beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning milieubelastende activiteit

§ 8.5.1.1. Algemene beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
Artikel 8.7. (toepassingsbereik en oogmerk) [Nog niet in werking]
Artikel 8.8. (aanwijzing milieubelastende activiteiten vanwege Wet bibob ) [Nog niet in werking]
Artikel 8.9. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit algemeen) [Nog niet in werking]
Artikel 8.10. (bepalen beste beschikbare technieken) [Nog niet in werking]
Artikel 8.11. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit overig algemeen) [Nog niet in werking]
§ 8.5.1.2. Specifieke beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
Artikel 8.12. (beoordelingsregels activiteit externe veiligheidsrisico’s) [Nog niet in werking]
Artikel 8.13. (beoordelingsregels Seveso-inrichting) [Nog niet in werking]
Artikel 8.14. (beoordelingsregels vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik) [Nog niet in werking]
Artikel 8.15. (beoordelingsregels ontplofbare stoffen voor civiel gebruik) [Nog niet in werking]
Artikel 8.16. (beoordelingsregels opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen en voorwerpen op militaire objecten) [Nog niet in werking]
Artikel 8.17. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit luchtkwaliteit) [Nog niet in werking]
Artikel 8.18. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit geluid – grenswaarde geluidgevoelige ruimten bij activiteiten, anders dan specifieke activiteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 8.19. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit geluid – grenswaarden bij militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen) [Nog niet in werking]
Artikel 8.20. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit geluid, trillingen en geur bij functionele binding) [Nog niet in werking]
Artikel 8.21. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit ammoniak en veehouderij) [Nog niet in werking]
Artikel 8.22. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit gevolgen voor watersystemen) [Nog niet in werking]
Artikel 8.23. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit indirecte lozing) [Nog niet in werking]
Artikel 8.24. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit geologische opslag kooldioxide) [Nog niet in werking]
Artikel 8.25. (beoordelingsregels milieubelastende activiteit afvalverbrandingsinstallaties of afvalmeeverbrandingsinstallaties) [Nog niet in werking]

§ 8.5.2. Voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit

§ 8.5.2.1. Algemene voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
Artikel 8.26. (voorschriften over emissiegrenswaarden) [Nog niet in werking]
Artikel 8.27. (met beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus) [Nog niet in werking]
Artikel 8.28. (voorschriften over minder strenge emissiegrenswaarden) [Nog niet in werking]
Artikel 8.29. (voorschriften over specifieke onderwerpen) [Nog niet in werking]
Artikel 8.30. (voorschriften over strengere voorwaarden beste beschikbare technieken) [Nog niet in werking]
Artikel 8.31. (voorschriften over technische maatregelen en gelijkwaardige parameters) [Nog niet in werking]
Artikel 8.32. (overige voorschriften) [Nog niet in werking]
Artikel 8.33. (voorschriften over monitoring) [Nog niet in werking]
Artikel 8.34. (voorschriften in verband met het PRTR-verslag) [Nog niet in werking]
Artikel 8.35. (afwijkende geldingsduur voorschriften, innovatie) [Nog niet in werking]
§ 8.5.2.2. Specifieke voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit, met uitzondering van geluid, bodembescherming stortplaatsen en winningsafvalvoorzieningen
Artikel 8.36. (voorschriften afvalverbrandingsinstallatie of afvalmeeverbrandingsinstallatie) [Nog niet in werking]
Artikel 8.37. (voorschriften over geologische opslag van koolstofdioxide) [Nog niet in werking]
Artikel 8.38. (voorschriften over domino-effecten Seveso-inrichting) [Nog niet in werking]
Artikel 8.39. (voorschriften over nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen) [Nog niet in werking]
§ 8.5.2.3. Specifieke voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit – geluid
Artikel 8.40. (voorschriften milieubelastende activiteit geluid – stemgeluid en hulpverlening) [Nog niet in werking]
Artikel 8.41. (voorschriften milieubelastende activiteit geluid – windturbines en windparken) [Nog niet in werking]
Artikel 8.42. (voorschriften milieubelastende activiteit geluid – militaire schietbanen en militaire springterreinen) [Nog niet in werking]
Artikel 8.43. (voorschriften milieubelastende activiteit geluid – militaire terreinen) [Nog niet in werking]
§ 8.5.2.4. Specifieke voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit – bodembescherming stortplaatsen, anders dan voor baggerspecie op land
Artikel 8.44. (toepassingsbereik voorschriften bodembescherming stortplaatsen) [Nog niet in werking]
Artikel 8.45. (nadere regels) [Nog niet in werking]
Artikel 8.46. (voorschriften over vakbekwaamheid en opleiding) [Nog niet in werking]
Artikel 8.47. (voorschriften in verband met grondwaterstand) [Nog niet in werking]
Artikel 8.48. (voorschriften over onder- en bovenafdichting) [Nog niet in werking]
Artikel 8.49. (voorschriften over percolaat) [Nog niet in werking]
Artikel 8.50. (voorschriften over ondergrondse stortplaatsen) [Nog niet in werking]
Artikel 8.51. (voorschriften over nuttige toepassing in uitgegraven ruimten) [Nog niet in werking]
Artikel 8.52. (voorschriften over asbest) [Nog niet in werking]
Artikel 8.53. (voorschriften over stortgas) [Nog niet in werking]
Artikel 8.54. (voorschriften over de terugneembaarheid van voorzieningen) [Nog niet in werking]
Artikel 8.55. (voorschriften over controlesysteem grondwater) [Nog niet in werking]
Artikel 8.56. (voorschriften over oppervlaktewaterlichamen) [Nog niet in werking]
Artikel 8.57. (voorschriften over naleving, onderzoek en rapportage) [Nog niet in werking]
Artikel 8.58. (voorschriften over bereiken interventiepunten) [Nog niet in werking]
Artikel 8.59. (voorschriften over inspectie en keuring) [Nog niet in werking]
Artikel 8.60. (voorschriften over goede staat van onderhoud) [Nog niet in werking]
Artikel 8.61. (strengere voorschriften) [Nog niet in werking]
Artikel 8.62. (geldingsduur voorschriften) [Nog niet in werking]
§ 8.5.2.6. Specifieke voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit – winningsafvalvoorzieningen
Artikel 8.63. (toepassingsbereik voorschriften winningsafvalvoorzieningen) [Nog niet in werking]
Artikel 8.64. (voorschriften over wijziging of herziening van een winningsafvalbeheersplan) [Nog niet in werking]
Artikel 8.65. (voorschriften over vakbekwaamheid en opleiding) [Nog niet in werking]
Artikel 8.66. (voorschriften over aanleg, aanpassing of bouw van een winningsafvalvoorziening) [Nog niet in werking]
Artikel 8.67. (voorschriften over beheer en onderhoud van een winningsafvalvoorziening) [Nog niet in werking]
Artikel 8.68. (voorschriften over verslaglegging winningsafvalvoorziening) [Nog niet in werking]
Artikel 8.69. (overige voorschriften over preventie) [Nog niet in werking]
Artikel 8.70. (voorschriften voor een winningsafvalvoorziening categorie A) [Nog niet in werking]
§ 8.5.2.7. Beperkingen voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit
Artikel 8.71. (broeikasgasemissies of energiegebruik) [Nog niet in werking]
Artikel 8.72. (CO 2 of energieverbruik) [Nog niet in werking]
Artikel 8.73. (overbrenging van afval naar of uit de provincie) [Nog niet in werking]
Artikel 8.74. (afbakening maatwerk) [Nog niet in werking]

Afdeling 8.7. Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit

§ 8.7.1. Beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit

Artikel 8.75. (toepassingsbereik en oogmerk) [Nog niet in werking]
Artikel 8.76. (beoordelingsregels ontgrondingsactiviteit) [Nog niet in werking]

§ 8.7.2. Voorschriften omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit

Artikel 8.77. (voorschriften ontgrondingsactiviteit) [Nog niet in werking]
Artikel 8.78. (afbakening maatwerk) [Nog niet in werking]

Afdeling 8.8. Omgevingsvergunning rijksmonumentenactiviteit

§ 8.8.1. Beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning rijksmonumentenactiviteit

Artikel 8.79. (toepassingsbereik en oogmerk) [Nog niet in werking]
Artikel 8.80. (beoordelingsregels rijksmonumentenactiviteit) [Nog niet in werking]

§ 8.8.2. Voorschriften omgevingsvergunning rijksmonumentenactiviteit

Artikel 8.81. (voorschriften over archeologische monumentenzorg) [Nog niet in werking]
Artikel 8.82. (voorschriften over verplaatsen gebouwde monumenten) [Nog niet in werking]

Afdeling 8.9. Omgevingsvergunning wateractiviteit

§ 8.9.1. Algemene beoordelingsregels aanvraag en algemene voorschriften omgevingsvergunning wateractiviteit

§ 8.9.1.1. Beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit
Artikel 8.83. (toepassingsbereik en oogmerk) [Nog niet in werking]
Artikel 8.84. (beoordelingsregels wateractiviteit) [Nog niet in werking]
§ 8.9.1.2. Algemene voorschriften omgevingsvergunning wateractiviteit
Artikel 8.85. (voorschriften wateractiviteit) [Nog niet in werking]

§ 8.9.2. Specifieke beoordelingsregels aanvraag en specifieke voorschriften omgevingsvergunning wateractiviteit

§ 8.9.2.1. Specifieke beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit
Artikel 8.86. (specifieke oogmerken) [Nog niet in werking]
Artikel 8.87. (beoordelingsregels stortingsactiviteit op zee) [Nog niet in werking]
Artikel 8.88. (beoordelingsregels lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk) [Nog niet in werking]
Artikel 8.89. (beoordelingsregels wateronttrekkingsactiviteit) [Nog niet in werking]
Artikel 8.90. (beoordelingsregels beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk) [Nog niet in werking]
§ 8.9.2.2. Specifieke voorschriften omgevingsvergunning wateractiviteit
Artikel 8.91. (voorschriften beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk) [Nog niet in werking]
Artikel 8.92. (voorschriften lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk) [Nog niet in werking]
Artikel 8.93. (voorschriften lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk) [Nog niet in werking]
Artikel 8.94. (voorschriften wateronttrekkingsactiviteit met infiltratie) [Nog niet in werking]
Artikel 8.95. (voorschriften stortingsactiviteit op zee) [Nog niet in werking]
Artikel 8.96. (afbakening maatwerk) [Nog niet in werking]

Afdeling 8.10. Actualisering, wijziging en intrekking

§ 8.10.1. Algemene gronden actualisering, wijziging en intrekking

Artikel 8.97. (algemene gronden – bevoegdheid tot wijziging voorschriften en intrekking omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]

§ 8.10.2. Specifieke gronden actualisering, wijziging en intrekking

Artikel 8.98. (specifieke gronden – plicht tot bezien omgevingsvergunning in verband met nieuwe BBT-conclusies) [Nog niet in werking]
Artikel 8.99. (specifieke gronden – plicht tot wijziging voorschriften) [Nog niet in werking]
Artikel 8.100. (specifieke gronden – plicht tot intrekking omgevingsvergunning milieubelastende activiteit en lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk) [Nog niet in werking]
Artikel 8.101. (specifieke gronden – bevoegdheid tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit en lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk) [Nog niet in werking]
Artikel 8.102. (specifieke gronden – bevoegdheid tot intrekking omgevingsvergunning milieubelastende activiteit of een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 9. Projectbesluiten

Afdeling 9.1. Algemene bepalingen

Artikel 9.1. (instructieregels projectbesluit) [Nog niet in werking]

Artikel 9.2. (instructieregels voor werelderfgoed en erfgoed op de Voorlopige Lijst werelderfgoed) [Nog niet in werking]

Artikel 9.3. (instructieregels voor natuurnetwerk Nederland) [Nog niet in werking]

Afdeling 9.2. Ontheffing

Artikel 9.4. (ontheffing instructieregels projectbesluit) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 10. Monitoring en informatie

Afdeling 10.1. Waarborgen van de veiligheid

§ 10.1.1. Externe veiligheidsrisico’s

§ 10.1.1.1. Gegevensverzameling
Artikel 10.1. (verantwoordelijkheid gegevensverzameling externe veiligheidsrisico’s) [Nog niet in werking]
Artikel 10.2. (gegevensverzameling externe veiligheidsrisico’s algemeen) [Nog niet in werking]
Artikel 10.3. (gegevensverzameling milieubelastende activiteit, anders dan mijnbouw, basisnet en buisleidingen met gevaarlijke stoffen) [Nog niet in werking]
Artikel 10.4. (gegevensverzameling mijnbouw) [Nog niet in werking]
Artikel 10.5. (gegevensverzameling basisnet, buisleidingen met gevaarlijke stoffen en militaire objecten) [Nog niet in werking]
Artikel 10.6. (gegevensverzameling gebouwen en locaties) [Nog niet in werking]
Artikel 10.7. (gegevensverzameling wegen, anders dan het basisnet) [Nog niet in werking]
§ 10.1.1.2. Gegevensbeheer
Artikel 10.8. (register externe veiligheidsrisico’s) [Nog niet in werking]
§ 10.1.2.2. Gegevensverzameling richtlijn overstromingsrisico’s
Artikel 10.9. (gegevensverzameling voor overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten) [Nog niet in werking]
§ 10.1.2.3. Kaarten richtlijn overstromingsrisico’s
Artikel 10.10. (overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten) [Nog niet in werking]

Afdeling 10.2. Milieu en gezondheid

§ 10.2.1. Kwaliteit van de buitenlucht

Artikel 10.11. (monitoring omgevingswaarden luchtkwaliteit) [Nog niet in werking]
Artikel 10.12. (gegevensverzameling luchtkwaliteit door gemeenten, provincies en Rijk) [Nog niet in werking]
Artikel 10.13. (monitoring andere parameters luchtkwaliteit) [Nog niet in werking]
Artikel 10.14. (monitoring andere parameters nec-richtlijn) [Nog niet in werking]

§ 10.2.2. Waterkwaliteit

§ 10.2.2.1. Monitoring en gegevensverzameling kaderrichtlijn water
Artikel 10.15. (gegevensverzameling beschermde gebieden kaderrichtlijn water) [Nog niet in werking]
§ 10.2.2.2. Monitoring kaderrichtlijn mariene strategie
Artikel 10.16. (monitoring kaderrichtlijn mariene strategie) [Nog niet in werking]
§ 10.2.2.3. Gegevensverzameling richtlijn stedelijk afvalwater
Artikel 10.17. (gegevensverzameling inzameling, transport en behandeling stedelijk afvalwater en afvoer slib) [Nog niet in werking]
§ 10.2.2.4. Gegevensbeheer kaderrichtlijn water
Artikel 10.18. (register beschermde gebieden kaderrichtlijn water) [Nog niet in werking]
§ 10.2.2.6. Verslagen richtlijn stedelijk afvalwater
Artikel 10.19. (verslag inzameling, transport en behandeling stedelijk afvalwater en afvoer slib) [Nog niet in werking]

§ 10.2.3. Kwaliteit van de zwemlocatie

Artikel 10.20. (monitoring omgevingswaarde zwemlocaties) [Nog niet in werking]
Artikel 10.21. (monitoring andere parameters zwemlocaties) [Nog niet in werking]

§ 10.2.4. Geluid

§ 10.2.4.1. Gegevensverzameling
Artikel 10.22. (gegevensverzameling belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens) [Nog niet in werking]
Artikel 10.23. (gegevensverzameling voor geluidbelastingkaarten) [Nog niet in werking]
§ 10.2.4.2. Kaarten
Artikel 10.24. (plicht tot opstellen geluidbelastingkaarten) [Nog niet in werking]
Artikel 10.25. (verbeelding van gegevens op geluidbelastingkaarten) [Nog niet in werking]

§ 10.2.5. PRTR

Artikel 10.26. (begripsbepalingen) [Nog niet in werking]

§ 10.2.5. PRTR

§ 10.2.5.1. Gegevensverzameling
Artikel 10.27. (aanwijzing bestuursorganen gegevensverstrekking PRTR) [Nog niet in werking]
Artikel 10.28. (kwaliteitsbeoordeling PRTR-verslag) [Nog niet in werking]
Artikel 10.29. (niet tijdige indiening PRTR-verslag) [Nog niet in werking]
Artikel 10.30. (inwerkingtreding verklaring niet voldoend of niet tijdig ingediend verslag) [Nog niet in werking]
Artikel 10.31. (geheimhouding gegevens) [Nog niet in werking]
Artikel 10.32. (gegevensverzameling diffuse bronnen) [Nog niet in werking]
§ 10.2.5.2. Gegevensbeheer
Artikel 10.33. (PRTR) [Nog niet in werking]
Artikel 10.34. (minimale inhoud PRTR) [Nog niet in werking]

Afdeling 10.3. Behoud van cultureel erfgoed en werelderfgoed

§ 10.3.1. Gegevensverzameling

Artikel 10.35. (gegevensverzameling omgevingsvergunningen rijksmonumentenactiviteit) [Nog niet in werking]

§ 10.3.2. Gegevensbeheer

Artikel 10.36. (register omgevingsvergunningen rijksmonumentenactiviteit) [Nog niet in werking]

Afdeling 10.4. Tegengaan van klimaatverandering

Artikel 10.37. (monitoring broeikasgassen) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Artikel 11.1. (inwerkingtreding) [Nog niet in werking]

Artikel 11.2. (citeertitel) [Nog niet in werking]

Bijlage I. bij artikel 1.1 van dit besluit (begrippen) [Nog niet in werking]

Bijlage II. bij afdeling 2.1 van dit besluit (veiligheid waterkeringen) [Nog niet in werking]

Bijlage III. bij de artikelen 2.10, eerste en derde lid , 4.13, tweede lid , en 4.15, derde lid , van dit besluit (omgevingswaarden voor prioritaire stoffen en bepaalde krw-verontreinigende stoffen voor de goede chemische toestand van een krw-oppervlaktewaterlichaam) [Nog niet in werking]

Bijlage IV. bij de artikelen 2.14, eerste lid , en 4.17, derde lid , van dit besluit (omgevingswaarden voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen) [Nog niet in werking]

Bijlage V. bij artikel 2.15, eerste lid , van dit besluit (omgevingswaarde krw-oppervlaktewater gebruikt voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water) [Nog niet in werking]

Bijlage VI. bij artikel 5.3, tweede en derde lid , van dit besluit (beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare gebouwen) [Nog niet in werking]

Bijlage VII. bij de artikelen 5.4 , 5.8, eerste en tweede lid , 5.9, tweede lid , 5.13, eerste, tweede en vierde lid , 5.14, vijfde lid , 5.16, eerste en derde lid , 8.12, eerste lid , en 10.1 tot en met 10.5 van dit besluit (opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen en windturbines) [Nog niet in werking]

Bijlage VIII. bij artikel 5.23 van dit besluit (explosieaandachtsgebieden vuurwerk) [Nog niet in werking]

Bijlage IX. bij artikel 5.28 van dit besluit (civiele explosieaandachtsgebieden) [Nog niet in werking]

Bijlage X. bij artikel 5.32 van dit besluit (militaire explosieaandachtsgebieden) [Nog niet in werking]

Bijlage XI. bij artikel 5.39 van dit besluit (kustfundament) [Nog niet in werking]

Bijlage XII. bij artikel 5.41, eerste lid , van dit besluit (grote rivieren) [Nog niet in werking]

Bijlage XIII. bij de artikelen 5.76 , 8.19 en 8.42 van dit besluit (militaire terreinen met militaire schietbanen en militaire springterreinen waarvoor in het omgevingsplan de standaardwaarde voor het toelaatbare geluid op een geluidgevoelig gebouw moet worden opgenomen) [Nog niet in werking]

Bijlage XIV. bij de artikelen 5.150 , 5.155, eerste lid , en 7.6, tweede lid , van dit besluit (locaties van militaire terreinen en terreinen met militaire objecten en maximale hoogtes van bouwwerken in radarverstoringsgebieden) [Nog niet in werking]

Bijlage XV. bij artikel 5.156 van dit besluit (elektriciteitsvoorziening) [Nog niet in werking]

Bijlage XVI. bij paragraaf 5.1.7.6 van dit besluit (landelijke fiets- en wandelroutes) [Nog niet in werking]

Bijlage XVII. bij artikel 7.4, eerste lid , van dit besluit (kernkwaliteiten werelderfgoederen en erfgoederen op de voorlopige lijst werelderfgoed) [Nog niet in werking]

Bijlage XVIII. bij de artikelen 8.9, vierde lid , 8.10 , 8.33, tweede lid , 8.88, derde lid , 8.93 , en 8.98 , van dit besluit (informatiedocumenten over milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk) [Nog niet in werking]

Bijlage XIX. bij artikel 8.89, tweede lid , van dit besluit (toetsingswaarden voor het te infiltreren water) [Nog niet in werking]