Home

Omgevingswet

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2032
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2032

Omgevingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2032]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om, mede gelet op internationaalrechtelijke verplichtingen en artikel 21 van de Grondwet, met het oog op duurzame ontwikkeling, samenhangende, doelmatige en vereenvoudigde regels te stellen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1. (begripsbepalingen)

1.

De bijlage bij deze wet bevat begripsbepalingen voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen.

2.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in een bijlage bij een algemene maatregel van bestuur op grond van deze wet zijn ook van toepassing op een ministeriële regeling op grond van deze wet, tenzij in die regeling anders is bepaald.

Afdeling 1.2. Toepassingsgebied en doelen

Artikel 1.2. (fysieke leefomgeving)

Artikel 1.3. (maatschappelijke doelen van de wet)

Artikel 1.4. (verhouding tot andere wetgeving)

Artikel 1.5. (toepassing in de exclusieve economische zone en internationaal)

Afdeling 1.3. Zorg voor de fysieke leefomgeving

Artikel 1.6. (zorgplicht voor een ieder)

Artikel 1.7. (activiteit met nadelige gevolgen)

Artikel 1.7a. (verbod activiteit met aanzienlijke nadelige gevolgen)

Artikel 1.8. (verhouding tot specifieke regels)

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van bestuursorganen

Afdeling 2.1. Algemene bepalingen

Artikel 2.1. (uitoefening taken en bevoegdheden)

Artikel 2.2. (afstemming en samenwerking)

Artikel 2.3. (algemene criteria verdeling van taken en bevoegdheden)

Afdeling 2.2. Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening

Artikel 2.4. (omgevingsplan)

Artikel 2.5. (waterschapsverordening)

Artikel 2.6. (omgevingsverordening)

Artikel 2.7. (verplicht opnemen en uitsluiten van decentrale regels)

Artikel 2.8. (delegatie)

Afdeling 2.3. Omgevingswaarden

§ 2.3.1. Algemene bepalingen

Artikel 2.9. (omgevingswaarden)
Artikel 2.10. (aard, termijn en locaties van omgevingswaarden en onderbouwing)

§ 2.3.2. Omgevingswaarden gemeente

Artikel 2.11. (omgevingswaarden gemeente)
Artikel 2.11a. (verplichte omgevingswaarden gemeente voor geluidproductie industrieterreinen)

§ 2.3.3. Omgevingswaarden provincie

Artikel 2.12. (omgevingswaarden provincie)
Artikel 2.12a. (omgevingswaarden provincie voor geluidproductie industrieterreinen)
Artikel 2.13. (verplichte omgevingswaarden provincie voor watersystemen)
Artikel 2.13a. (verplichte omgevingswaarden provincie voor geluidproductie wegen en lokale spoorwegen)

§ 2.3.4. Omgevingswaarden Rijk

Artikel 2.14. (omgevingswaarden Rijk)
Artikel 2.15. (verplichte omgevingswaarden Rijk)
Artikel 2.15a. (omgevingswaarden stikstofdepositie)

Afdeling 2.4. Toedeling van taken en aanwijzing van locaties

§ 2.4.1. Toedeling van specifieke taken aan gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk

Artikel 2.16. (gemeentelijke taken voor de fysieke leefomgeving)
Artikel 2.17. (waterschapstaken voor de fysieke leefomgeving)
Artikel 2.18. (provinciale taken voor de fysieke leefomgeving)
Artikel 2.19. (rijkstaken voor de fysieke leefomgeving)

§ 2.4.2. Aanwijzing van locaties

Artikel 2.20. (aanwijzing en begrenzing van rijkswateren)
Artikel 2.21. (grondslag aanwijzing en begrenzing van andere locaties)
Artikel 2.21a. (aanwijzing en begrenzing van beperkingengebieden)

Afdeling 2.5. Instructieregels en instructies

§ 2.5.1. Doorwerking van beleid door instructieregels

Artikel 2.22. (grondslag algemene instructieregels provincie)
Artikel 2.23. (inhoud instructieregels provincie)
Artikel 2.24. (grondslag algemene instructieregels Rijk)
Artikel 2.25. (inhoud instructieregels Rijk)
Artikel 2.26. (verplichte instructieregels Rijk programma’s)
Artikel 2.27. (verplichte instructieregels Rijk omgevingsverordening)
Artikel 2.28. (verplichte instructieregels Rijk omgevingsplan en projectbesluit)
Artikel 2.29. (verplichte instructieregels Rijk omgevingsplan en projectbesluit voor luchthavens)
Artikel 2.29a. (verplichte instructieregels Rijk geluidproductieplafonds)
Artikel 2.30. (verplichte instructieregels Rijk zwemlocaties)
Artikel 2.31. (verplichte instructieregels Rijk stedelijk afvalwater)
Artikel 2.31a. (verplichte instructieregels Rijk natuurgebieden, flora en fauna)
Artikel 2.32. (ontheffing instructieregels)

§ 2.5.2. Doorwerking van beleid door instructies

Artikel 2.33. (grondslag instructie provincie)
Artikel 2.34. (grondslag instructie Rijk)
Artikel 2.35. (toepassing instructie)

§ 2.5.3. Indeplaatstreding en vernietiging waterschapsbeslissingen

Artikel 2.36. (bevoegdheid tot indeplaatstreding)
Artikel 2.37. (vernietiging waterschapsbeslissingen door het Rijk)

Afdeling 2.6. Bijzondere taken en bevoegdheden

§ 2.6.1. Bijzondere beheertaken en -bevoegdheden water, waterstaatswerken en wegen

Artikel 2.38. (zwemverbod en negatief zwemadvies)
Artikel 2.39. (legger)
Artikel 2.40. (toegangsverbod waterstaatswerken en wegen)
Artikel 2.41. (peilbesluit)
Artikel 2.42. (rangorde bij waterschaarste)

§ 2.6.2. Bijzondere bevoegdheden geluid

Artikel 2.43. (geluidwerende maatregelen aan gebouwen)

§ 2.6.3. Bijzondere bevoegdheden natuur en landschap

Artikel 2.44. (aanwijzing natuurgebieden en landschappen)
Artikel 2.45. (toegangsbeperking natuurgebieden)
Artikel 2.46. (stikstofdepositieruimte)

Hoofdstuk 3. Omgevingsvisies en programma’s

Afdeling 3.1. Omgevingsvisies

Artikel 3.1. (vaststellen omgevingsvisie)

Artikel 3.2. (inhoud omgevingsvisie)

Artikel 3.3. (doorwerking beginselen)

Afdeling 3.2. Programma’s

§ 3.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 3.4. (vaststellen programma)
Artikel 3.5. (inhoud programma)

§ 3.2.2. Verplichte programma’s

Artikel 3.6. (verplichte programma’s gemeente)
Artikel 3.7. (verplichte programma’s waterschap)
Artikel 3.8. (verplichte programma’s provincie)
Artikel 3.9. (verplichte programma’s Rijk)
Artikel 3.10. (verplicht programma bij (dreigende) overschrijding van omgevingswaarde)
Artikel 3.11. (wijziging met oog op doelbereik)
Artikel 3.12. (uitvoering maatregelen)
Artikel 3.13. (gezamenlijke vaststelling programma’s)

§ 3.2.3. Onverplichte programma’s

Artikel 3.14. (gemeentelijk rioleringsprogramma)
Artikel 3.14a. (inrichtingsprogramma)

§ 3.2.4. Programmatische aanpak

Artikel 3.15. (toepassingsbereik programmatische aanpak)
Artikel 3.16. (inhoud en werking programmatische aanpak)
Artikel 3.17. (eisen aan programma bij programmatische aanpak)
Artikel 3.18. (uitvoeringsplicht bij programmatische aanpak)
Artikel 3.19. (wijziging programma bij programmatische aanpak)

Hoofdstuk 4. Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving

Afdeling 4.1. Algemene bepalingen voor regels over activiteiten

§ 4.1.1. Algemene regels

Artikel 4.1. (decentrale regels over activiteiten)
Artikel 4.2. (toedeling van functies aan locaties)
Artikel 4.3. (grondslag rijksregels)

§ 4.1.2. Inhoud

Artikel 4.4. (melding of omgevingsvergunning)
Artikel 4.5. (maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften)
Artikel 4.6. (maatwerkregels)
Artikel 4.7. (gelijkwaardigheid)

§ 4.1.3. Bevoegd gezag

Artikel 4.8. (bevoegd gezag voor decentrale regels)
Artikel 4.9. (gemeente bevoegd gezag voor rijksregels)
Artikel 4.10. (bevoegd gezag voor rijksregels over wateractiviteiten)
Artikel 4.11. (provincie bevoegd gezag voor rijksregels)
Artikel 4.12. (rijk bevoegd gezag voor rijksregels)
Artikel 4.13. (bevoegd gezag rijksregels in combinatie met een omgevingsvergunning)
Artikel 4.13a. (flexibiliteitsregeling bevoegd gezag)

Afdeling 4.2. Voorbereidingsbescherming

Artikel 4.14. (voorbereidingsbesluit omgevingsplan)

Artikel 4.15. (voorbereidingsbesluit omgevingsverordening)

Artikel 4.16. (voorbereidingsbesluit in verband met projectbesluit, instructieregels of instructies)

Afdeling 4.3. Bijzondere bepalingen voor regels over activiteiten

§ 4.3.1. Decentrale regels

Artikel 4.17. (actualisering in verband met omgevingsplanactiviteiten)
Artikel 4.18. (aanwijzen moderniseringslocaties)
Artikel 4.19. (regels over het uiterlijk van bouwwerken)
Artikel 4.19a. (geen belemmering projectbesluit en voorbereidingsbesluit)
Artikel 4.19b. (toepassing Wet Bibob bij wijziging omgevingsplan op aanvraag)

§ 4.3.2. Rijksregels

Artikel 4.20. (rijksregels implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen)
Artikel 4.21. (rijksregels bouwwerken)
Artikel 4.22. (rijksregels milieubelastende activiteiten)
Artikel 4.23. (rijksregels wateractiviteiten)
Artikel 4.24. (rijksregels mijnbouwlocatieactiviteiten)
Artikel 4.25. (rijksregels beperkingengebiedactiviteiten wegen)
Artikel 4.26. (rijksregels beperkingengebiedactiviteiten mijnbouwinstallatie in een waterstaatswerk)
Artikel 4.27. (rijksregels gelegenheid bieden tot zwemmen en baden)
Artikel 4.28. (rijksregels cultureel erfgoed)
Artikel 4.29. (rijksregels werelderfgoed)
Artikel 4.30. (rijksregels activiteiten natuurgebieden)
Artikel 4.31. (rijksregels jacht, populatiebeheer en schadebestrijding)
Artikel 4.32. (rijksregels middelen, methoden en installaties vangen of doden dieren)
Artikel 4.33. (rijksregels walvissen)
Artikel 4.34. (rijksregels exoten)
Artikel 4.35. (rijksregels houtopstanden)
Artikel 4.36. (rijksregels handel en onder zich hebben van dieren, planten en producten)
Artikel 4.37. (rijksregels hout en houtproducten)
Artikel 4.38. (rijksregels flora- en fauna-activiteiten)
Artikel 4.39. (rijksregels landinrichting)

Hoofdstuk 5. De omgevingsvergunning en het projectbesluit

Afdeling 5.1. De omgevingsvergunning

§ 5.1.1. Verbodsbepalingen

Artikel 5.1. (omgevingsvergunningplichtige activiteiten wet)
Artikel 5.2. (afbakening vergunningplicht artikel 5.1 )
Artikel 5.3. (omgevingsvergunningplicht waterschapsverordening)
Artikel 5.4. (omgevingsvergunningplicht omgevingsverordening)
Artikel 5.5. (verbod handelen in strijd met voorschriften omgevingsvergunning)
Artikel 5.6. (verbod in stand laten zonder vergunning gebouwd bouwwerk)

§ 5.1.2. Reikwijdte aanvraag omgevingsvergunning en aanwijzing bevoegd gezag

Artikel 5.7. (aanvraag los of gelijktijdig)
Artikel 5.8. (bevoegd gezag gemeente aanvraag één activiteit)
Artikel 5.9. (bevoegd gezag aanvraag één wateractiviteit)
Artikel 5.9a. (bevoegd gezag aanvraag één jachtgeweeractiviteit)
Artikel 5.10. (bevoegd gezag provincie aanvraag één activiteit anders dan in artikel 5.9 )
Artikel 5.11. (bevoegd gezag Rijk aanvraag één activiteit anders dan in artikel 5.9 )
Artikel 5.12. (bevoegd gezag aanvraag meer activiteiten)
Artikel 5.13. (eens bevoegd gezag altijd bevoegd gezag)
Artikel 5.14. (bevoegd gezag grondgebiedoverstijgende aanvraag)
Artikel 5.15. (bevoegd gezag toepassing paragraaf 5.1.5 )
Artikel 5.16. (flexibiliteitsregeling bevoegd gezag)

§ 5.1.3. De beoordeling van de aanvraag

Artikel 5.17
Artikel 5.18. (beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten bij algemene maatregel van bestuur)
Artikel 5.19. (beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten in omgevingsverordening)
Artikel 5.20. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag bouwactiviteit)
Artikel 5.21. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag omgevingsplanactiviteit)
Artikel 5.22. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag rijksmonumentenactiviteit)
Artikel 5.23. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag ontgrondingsactiviteit)
Artikel 5.24. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag wateractiviteit)
Artikel 5.25
Artikel 5.26. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag milieubelastende activiteit)
Artikel 5.27. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag mijnbouwlocatieactiviteit)
Artikel 5.28. ( artikel 5.18 beoordelingsregels beperkingengebiedactiviteit anders dan een wateractiviteit)
Artikel 5.29. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag Natura 2000-activiteit en flora- en fauna-activiteit)
Artikel 5.29a. (artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag jachtgeweeractiviteit en valkeniersactiviteit)
Artikel 5.30. (beoordelingsregels artikel 5.3- en 5.4-activiteiten)
Artikel 5.31. (weigeren vergunning vanwege Wet bibob )
Artikel 5.32. (weigeren vergunning vanwege ernstige gezondheidsrisico’s)
Artikel 5.33. (verlenen of weigeren vergunning vanwege instemming)
Artikel 5.33a. (gedeeltelijke verlening omgevingsvergunning bij aanvraag meer activiteiten)

§ 5.1.4. Inhoud en werking

Artikel 5.34. (voorschriften omgevingsvergunning)
Artikel 5.35
Artikel 5.36. (termijnstelling in omgevingsvergunning)
Artikel 5.36a. (termijnstelling seizoensgebonden en drijvende bouwwerken)
Artikel 5.36b. (conversie omgevingsvergunning wateractiviteit vanwege nieuwe vergunningplicht stortingsactiviteit op zee)
Artikel 5.37. (normadressaat omgevingsvergunning en aanwijzing vergunninghouder)
Artikel 5.37a. (verantwoordelijkheidsverdeling vergunninghouders)

§ 5.1.5. Actualisering, wijziging, intrekking en revisievergunning

Artikel 5.38. (actualisering omgevingsvergunning)
Artikel 5.39. (verplichting tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning)
Artikel 5.40. (bevoegdheid tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning)
Artikel 5.41. (toepassing artikelen 5.39 en 5.40 op verzoek instemmingsorgaan)
Artikel 5.42. (invulling algemene maatregel van bestuur artikelen 5.39 en 5.40 )
Artikel 5.43. (revisievergunning)

Afdeling 5.2. Projectprocedure

§ 5.2.1. Algemene bepalingen voor het projectbesluit

Artikel 5.44. (bevoegd gezag projectbesluit)
Artikel 5.44a. (voorrangsregel bevoegd gezag projectbesluit)
Artikel 5.44b. (flexibiliteitsregeling projectbesluit Rijk)
Artikel 5.45. (coördinatie uitvoeringsbesluiten)
Artikel 5.45a. (bevoegdheid tot indeplaatstreding)
Artikel 5.46. (projectbesluit voor hoofdinfrastructuur en primaire waterkeringen)

§ 5.2.2. Voornemen, verkenning en voorkeursbeslissing

Artikel 5.47. (voornemen)
Artikel 5.48. (verkenning)
Artikel 5.49. (voorkeursbeslissing)
Artikel 5.50. (uitwerken of wijzigen projectbesluit zonder paragraaf 5.2.2 )

§ 5.2.3. Projectbesluit

Artikel 5.51. (inhoud projectbesluit)
Artikel 5.52. (integraal besluit)
Artikel 5.53. (beoordelingsregels)
Artikel 5.53a. (geen belemmering projectbesluit en voorbereidingsbesluit)
Artikel 5.54. (uitwerking binnen besluit)

§ 5.2.4. Gemeentelijke projecten van publiek belang

Artikel 5.55. (gemeentelijk project van publiek belang)

Hoofdstuk 8. Aanvullende regels populatiebeheer, schadebestrijding en jacht

Artikel 8.1. (faunabeheereenheden en faunabeheerplannen)

Artikel 8.2. (bijzondere bepaling over aansluitplicht bij wildbeheereenheid)

Artikel 8.3. (bijzondere bepaling over de jacht)

Artikel 8.4. (bijzondere bepaling over aansprakelijkheidsverzekering jachtgeweren)

Artikel 8.5. (afpalingsrecht eendenkooien)

Hoofdstuk 9. Voorkeursrecht

Afdeling 9.1. Vestiging en gelding van een voorkeursrecht

Artikel 9.1. (grondslag en bevoegdheid vestiging voorkeursrecht op naam van gemeente, provincie of Staat)

Artikel 9.2. (exclusiviteit voorkeursrecht)

Artikel 9.3. (vestigen nieuw voorkeursrecht)

Artikel 9.4. (geldingsduur voorkeursrecht)

Artikel 9.5. (intrekking en verval van voorkeursrecht of vernietiging van voorkeursrechtbeschikking)

Afdeling 9.2. Vervreemding na vestiging van een voorkeursrecht

§ 9.2.1. Bevoegd gezag

Artikel 9.6. (bevoegd gezag)

§ 9.2.2. Hoofdregel en uitzonderingen daarop

Artikel 9.7. (hoofdregel bij vervreemding)
Artikel 9.8. (uitzonderingen op hoofdregel)
Artikel 9.9. (uitzondering op hoofdregel bij vervreemding vanwege een gesloten overeenkomst)
Artikel 9.10. (uitzondering op hoofdregel bij vervreemding vanwege gewichtige redenen)

§ 9.2.3. Vervreemding aan een gemeente, een provincie of de Staat

Artikel 9.12. (uitnodiging tot onderhandeling over vervreemding aan gemeente, provincie of Staat)
Artikel 9.13. (beslistermijn voor besluit over bereidheid tot verkrijging)
Artikel 9.14. (rechtsgevolg ontbreken bereidheid of overschrijding van beslistermijn)

§ 9.2.4. Gerechtelijke procedure tot vaststelling van de prijs of tot overdracht van het goed

Artikel 9.15. (toepassingsbereik)
Artikel 9.16. (verzoek om gerechtelijke procedure tot vaststelling van de prijs)
Artikel 9.17. (rechtsgevolg niet indienen of intrekken verzoek)
Artikel 9.18. (verzoek om gerechtelijke procedure tot overdracht van het goed)
Artikel 9.19. (rechtsgevolg afwijzing verzoek tot overdracht van het goed)

§ 9.2.5. Notariële akte tot levering van de onroerende zaak

Artikel 9.20. (notariële akte tot levering)
Artikel 9.21. (inschrijving notariële akte tot levering)

§ 9.2.6. Nietigheid van rechtshandelingen in strijd met voorkeursrecht

Artikel 9.22. (nietigheid van rechtshandelingen in strijd met voorkeursrecht)

Hoofdstuk 10. Gedoogplichten

Afdeling 10.1. Algemene bepalingen

Artikel 10.1. (begripsbepalingen)

Artikel 10.1a. (toegang tot de onroerende zaak)

Afdeling 10.2. Gedoogplichten van rechtswege

Artikel 10.2. (gedoogplichten wegen en waterstaatswerken)

Artikel 10.3. (gedoogplichten waterbeheer)

Artikel 10.4. informatieplicht voorgenomen activiteiten

Artikel 10.5. (bevoegdheid tot betreden plaatsen)

Artikel 10.6. (gedoogplichten Wet milieubeheer )

Artikel 10.7. (gedoogplicht Wet luchtvaart )

Artikel 10.8. (gedoogplichten Spoorwegwet en Wet lokaal spoor )

Artikel 10.9. (gedoogplicht Mijnbouwwet )

Artikel 10.10. (gedoogplicht zwemwater)

Artikel 10.10a. (gedoogplicht maatregelen toevalsvondst van verontreiniging op of in de bodem)

Artikel 10.10b. (gedoogplicht natuurgebieden)

Artikel 10.10c. (gedoogplicht voorbereiding landinrichting)

Artikel 10.10d. (gedoogplicht landinrichting)

Artikel 10.10e. (gedoogplicht verrichten werkzaamheden instructie)

Artikel 10.10f. (gedoogplichten herverkaveling)

Artikel 10.10g. (gedoogplichten tijdelijk in gebruik gegeven percelen)

Artikel 10.10h. (gedoogplichten voorbereidende werkzaamheden onteigening)

Afdeling 10.3. Bij beschikking op te leggen gedoogplichten

§ 10.3.1. Algemene bepalingen

Artikel 10.11. (toepassingscriteria)
Artikel 10.12. (op aanvraag en ambtshalve)

§ 10.3.2. Gedoogplichten

Artikel 10.13. (gedoogplichten infrastructuur en water)
Artikel 10.13a. (gedoogplicht stortplaatsen)
Artikel 10.13b. (gedoogplicht nazorg bodem)
Artikel 10.14. (gedoogplichten energie en mijnbouw)
Artikel 10.15. (gedoogplicht Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag )
Artikel 10.16. (gedoogplichten ontgrondingen)
Artikel 10.17. (gedoogplichten waterstaatswerken)
Artikel 10.18. (gedoogplicht luchtverontreiniging)
Artikel 10.19. (gedoogplichten archeologisch onderzoek)
Artikel 10.19a. (gedoogplicht defensiewerken)
Artikel 10.20. (gedoogplicht vanwege het maken van een ontwerp)
Artikel 10.21. (gedoogplicht andere werken van algemeen belang)
Artikel 10.21a. (gedoogplicht verontreiniging van de bodem zorgplicht of ongewoon voorval)

§ 10.3.3. De gedoogplichtbeschikking

Artikel 10.22. (inhoud gedoogplichtbeschikking)
Artikel 10.23. (wijziging van een gedoogplichtbeschikking)

§ 10.3.4. Bijzondere bepalingen

Artikel 10.24. (bomen en beplantingen)
Artikel 10.25. (rechtsopvolging)
Artikel 10.26
Artikel 10.27. (opruimen van een werk van algemeen belang)
Artikel 10.28. (eigendom van een werk van algemeen belang)

Afdeling 10.4. Overig

Artikel 10.29. (gedoogplicht maatregelen populaties dieren en planten)

Hoofdstuk 11. Onteigening

Afdeling 11.1. Algemene bepalingen

Artikel 11.1. (algemeen belang)

Artikel 11.2. (onteigenaar)

Afdeling 11.2. Onteigeningsbeschikking

Artikel 11.3. (aanwijzing van te onteigenen onroerende zaken)

Artikel 11.4. (bevoegd gezag)

Artikel 11.5. (criteria: onteigeningsbelang, noodzaak en urgentie)

Artikel 11.6. (grondslagen onteigeningsbelang)

Artikel 11.7. (onderbouwing noodzaak)

Artikel 11.8. (onderbouwing noodzaak in verband met de openbare orde)

Artikel 11.9. (onderbouwing noodzaak in verband met de Opiumwet)

Artikel 11.10. (onderbouwing noodzaak in verband met de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid)

Artikel 11.11. (onderbouwing urgentie)

Artikel 11.12. (vervallen onteigeningsbeschikking)

Artikel 11.13. (geen coördinatie met andere besluiten)

Afdeling 11.3. Schadeloosstelling bij onteigening

Artikel 11.14. (verzoekprocedure schadeloosstelling)

Afdeling 11.4. Onteigeningsakte

Artikel 11.15. (verzoek verlijden onteigeningsakte)

Artikel 11.16. (vereisten verlijden onteigeningsakte)

Artikel 11.17. (ondertekening onteigeningsakte)

Artikel 11.18. (rechtsgevolgen inschrijven onteigeningsakte)

Artikel 11.19. (lasten en belastingen)

Artikel 11.20. (inbezitstelling na inschrijving onteigeningsakte)

Afdeling 11.5. Niet verwezenlijken onteigeningsbelang

Artikel 11.21. (rechtsgevolgen niet verwezenlijken onteigeningsbelang)

Hoofdstuk 12. Bijzondere instrumenten voor het inrichten van gebieden

Afdeling 12.1. Algemene bepalingen

§ 12.1.1. Begripsbepalingen en toepassingsbereik

Artikel 12.1. (begripsbepalingen)
Artikel 12.2. (positie zakelijk gerechtigden)

§ 12.1.2. Algemene bepalingen voor landinrichting

Artikel 12.3. (landinrichting)
Artikel 12.4. (bevoegdheid tot landinrichting)
Artikel 12.5. (locaties die ook een militaire functie vervullen)
Artikel 12.6. (raming kosten herverkaveling en aandeel voor gezamenlijke eigenaren)

Afdeling 12.2. Inrichtingsbesluit

§ 12.2.1. Inrichtingsbesluit

Artikel 12.7. (vaststellen inrichtingsbesluit)
Artikel 12.8. (inhoud inrichtingsbesluit)
Artikel 12.9. (inhoud inrichtingsbesluit: openbaarheid van wegen)
Artikel 12.10. (bestaande rechten en gebruikstoestand)

§ 12.2.2. Toedeling van eigendom, beheer en onderhoud van voorzieningen van openbaar nut

Artikel 12.11. (toedeling eigendom, beheer en onderhoud wegen en eigendom waterstaatswerken)
Artikel 12.12. (regels voor toedeling eigendom, beheer en onderhoud wegen en eigendom waterstaatswerken)
Artikel 12.13. (toedeling eigendom, beheer en onderhoud gebieden en andere voorzieningen van openbaar nut)
Artikel 12.14. (tijdstip overgang beheer of onderhoud wegen)
Artikel 12.15. (afwijkende regeling overgang beheer of onderhoud wegen)

Afdeling 12.3. Uitvoering van landinrichting

§ 12.3.1. Algemene bepalingen

Artikel 12.16. (bevoegd gezag uitvoering)
Artikel 12.17. (fasering uitvoering)

§ 12.3.2. Verrichten van werkzaamheden

Artikel 12.18. (instructie tot verrichten werkzaamheden)
Artikel 12.19. (verrichten werkzaamheden na beschrijving)

Afdeling 12.4. Herverkaveling

§ 12.4.1. Algemene bepalingen

Artikel 12.20. (bevoegd gezag)
Artikel 12.21. (tijdelijk in gebruik geven percelen)

§ 12.4.2. Het ruilbesluit

Artikel 12.22. (vaststellen ruilbesluit)
Artikel 12.23. (lijst van rechthebbenden)
Artikel 12.24. (bepalingen over kavels en rechten)
Artikel 12.25. (uitweg kavel)
Artikel 12.26. (aanspraak eigenaar: aard, hoedanigheid en gebruiksmogelijkheden)
Artikel 12.27. (aanspraak pachter bij toewijzing)
Artikel 12.28. (bestaande en nieuwe pachtverhoudingen)
Artikel 12.29. (korting)
Artikel 12.30. (aanspraak eigenaar: oppervlakte)
Artikel 12.31. (algehele vergoeding in geld na korting bij onrendabele kavels)
Artikel 12.32. (betaling bij toedeling percelen voor voorzieningen van openbaar nut)
Artikel 12.33. (algehele vergoeding in geld bij toedeling percelen voor voorzieningen van openbaar nut)
Artikel 12.34. (waardering percelen voor voorzieningen van openbaar nut)
Artikel 12.35. (beperkte rechten en conservatoir en executoriaal beslag)

§ 12.4.3. Het besluit geldelijke regelingen

Artikel 12.36. (vaststellen besluit geldelijke regelingen)
Artikel 12.37. (inhoud besluit geldelijke regelingen)
Artikel 12.38. (schatting en voorbereiding besluit geldelijke regelingen)
Artikel 12.39. (verrekening)
Artikel 12.40. (verrekening waardevermeerdering)
Artikel 12.41. (titel voor vorderingen)

Afdeling 12.5. Overige bepalingen

Artikel 12.42. (geldelijke gevolgen vermindering schuldplichtigheid)

Artikel 12.43. (rechtsgevolg inschrijving uitspraak)

Afdeling 12.6. Kavelruil

Artikel 12.44. (kavelruilovereenkomst)

Artikel 12.45. (inschrijving kavelruilovereenkomst)

Artikel 12.46. (toepasselijkheid andere bepalingen)

Artikel 12.47. (kavelruil landelijk gebied)

Hoofdstuk 13. Financiële bepalingen

Afdeling 13.1. Leges

Artikel 13.1. (heffen van rechten Rijk)

Artikel 13.1a. (heffen van rechten gemeente, waterschap en provincie)

Artikel 13.2. (berekening en bedragen rechten en doelbelastingen)

Artikel 13.2a. (betalingsverplichting instemmingsbevoegdheid)

Afdeling 13.2. Vergoeding en verhaal van kosten

Artikel 13.3. (vergoeding van extra kosten bestuursorganen)

Artikel 13.3a. (verhaal van kosten bij verontreiniging fysieke leefomgeving)

Artikel 13.3b. (verhaal kosten waterstaatswerken of zuiveringtechnische werken)

Artikel 13.3c. (schadevergoedingsovereenkomst)

Artikel 13.3d. (verhalen van schadevergoeding bij beschikking)

Artikel 13.3e. (gebruiksvergoeding door initiatiefnemer)

Afdeling 13.2a. Heffingen

Artikel 13.4. (grondwaterbeschermingsheffing)

Artikel 13.4a. (ontgrondingenheffing)

Artikel 13.4b. (grondwateronttrekkingsheffing)

Afdeling 13.3. Financiële bepalingen vanwege omgevingsvergunningen

Artikel 13.5. (financiële zekerheid)

Artikel 13.6. (financiële voorschriften voor een ontgrondingsactiviteit)

Afdeling 13.4. Vergoeding voor adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage

Artikel 13.7. (vergoeding voor adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage)

Afdeling 13.5. Financiële bepalingen landinrichting

Artikel 13.7a. (positie zakelijk gerechtigden)

Artikel 13.8. (kosten landinrichting)

Artikel 13.9. (andere openbare lichamen en eigenaren)

Artikel 13.10. (heffing en invordering kosten landinrichting)

Afdeling 13.6. Kostenverhaal bij bouwactiviteiten en activiteiten vanwege gebruikswijzigingen

§ 13.6.1. Kostenverhaalsplicht en verbod

Artikel 13.11. (verhalen van kosten)
Artikel 13.12. (verbod activiteit te verrichten)

§ 13.6.2. Kostenverhaal langs privaatrechtelijke weg

Artikel 13.13. (kostenverhaal bij overeenkomst)

§ 13.6.3. Kostenverhaal langs publiekrechtelijke weg

Artikel 13.14. (kostenverhaal met tijdvak in omgevingsplan, omgevingsvergunning en projectbesluit)
Artikel 13.15. (kostenverhaal zonder tijdvak in omgevingsplan)
Artikel 13.16. (verdeling van de kosten)
Artikel 13.17. (opbrengsten, waardevermeerdering en inbrengwaarde van gronden)
Artikel 13.18. (wijze van kostenverhaal)
Artikel 13.19. (betaling na aanvang activiteit)
Artikel 13.20. (voorwaarden eindafrekening)
Artikel 13.21. (hoogte en begrenzing van kostensoorten)

Afdeling 13.7. Financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied

Artikel 13.22. (financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied)

Artikel 13.23. (verhaal van financiële bijdragen in omgevingsplan)

Artikel 13.24. (wijze van verhaal van financiële bijdragen)

Hoofdstuk 15. Schade

Afdeling 15.1. Nadeelcompensatie

Artikel 15.1. (toepassingsbereik)

Artikel 15.2. (schade die niet voor vergoeding in aanmerking komt)

Artikel 15.3. (schadebepaling als een omgevingsvergunning is vereist)

Artikel 15.4. (aanvraag om schadevergoeding als geen omgevingsvergunning is vereist)

Artikel 15.5. (actieve risicoaanvaarding)

Artikel 15.6. (passieve risicoaanvaarding)

Artikel 15.7. (normaal maatschappelijk risico)

Artikel 15.8. (bevoegd gezag)

Artikel 15.9. (delegatiegrondslag regels aanvraag schadevergoeding)

Artikel 15.10. (delegatiegrondslag informatieverplichting)

Afdeling 15.2. Schade bij gedoogplichten

Artikel 15.11. (begripsbepalingen)

Artikel 15.12. (schadevergoeding door initiatiefnemer)

Artikel 15.13. (omvang schadevergoeding bij gedoogplichten afdeling 10.2 met uitzondering van artikel 10.3, derde lid )

Artikel 15.14. (omvang schadevergoeding bij gedoogplichtbeschikkingen afdeling 10.3 en artikel 10.3, derde lid )

Artikel 15.15. (bevoegde rechter)

Artikel 15.16. (onderzoek en vergoeding schade bij grondwateronttrekkingen of infiltratie van water)

Afdeling 15.3. Schadeloosstelling bij onteigening

§ 15.3.1. Recht op en vaststelling van schadeloosstelling bij onteigening

Artikel 15.17. (recht op schadeloosstelling)
Artikel 15.18. (omvang schadeloosstelling)
Artikel 15.19. (schadeloosstelling huurverkoper)
Artikel 15.20. (peildatum)
Artikel 15.21. (schadeverhogende veranderingen)
Artikel 15.22. (werkelijke waarde)
Artikel 15.23. (invloed van werken en plannen voor werken)
Artikel 15.24. (bepalen prijs bij complex)
Artikel 15.25. (invloed van tot uitvoering gekomen functies)
Artikel 15.26. (wettelijke rente)
Artikel 15.27. (schakelbepaling voor rechten)
Artikel 15.28. (schadeloosstelling huurder)
Artikel 15.29. (schadeloosstelling pachter)
Artikel 15.30. (positie hypotheekhouder en ingeschreven beslaglegger – schadeloosstelling)
Artikel 15.31. (positie hypotheekhouder en ingeschreven beslaglegger – voorlopige schadeloosstelling)
Artikel 15.32. (vervallen erfdienstbaarheid en kwalitatieve verplichting)
Artikel 15.33. (positie vruchtgebruiker)
Artikel 15.34. (positie bezwaarde erfgenaam)
Artikel 15.35. (schadeloosstelling huurkoper)

§ 15.3.2. De gerechtelijke procedure tot vaststelling van de schadeloosstelling

Artikel 15.36. (toepasselijkheid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering )
Artikel 15.37. (aanbod in verzoekschrift)
Artikel 15.38. (gevolmachtigde, bewindvoerder of benoemen van derde)
Artikel 15.39. (benoeming deskundigen)
Artikel 15.40. (eisen aan onderzoek ter plaatse door deskundigen)
Artikel 15.41. (belanghebbenden die niet zijn opgeroepen)
Artikel 15.42. (deskundigenbericht)
Artikel 15.43. (tussenbeschikking voorlopige schadeloosstelling)
Artikel 15.44. (mondelinge behandeling na deskundigenbericht)
Artikel 15.45. (eindbeschikking schadeloosstelling)
Artikel 15.46. (kosten schadeloosstellingsprocedure)
Artikel 15.47. (kosten minnelijk overleg en voorbereidingsprocedure onteigeningsprocedure)
Artikel 15.48. (beroep in cassatie)

§ 15.3.3. Overige bepalingen

Artikel 15.49. (consignatie na weigering ontvangst schadeloosstelling)
Artikel 15.50. (beslag op schadeloosstelling of voorlopige schadeloosstelling)
Artikel 15.51. (schadeloosstelling bij niet-tijdige inschrijving onteigeningsakte)

Afdeling 15.4. Schadevergoeding bij voorkeursrechten

Artikel 15.52. (schadevergoeding voorkeursrecht)

Afdeling 15.5. Schade door in het wild levende dieren

Artikel 15.53. (tegemoetkoming schade aangericht door in het wild levende dieren)

Hoofdstuk 16. Procedures

Afdeling 16.1. Elektronisch verkeer en gebruik van gegevens en methoden

§ 16.1.1. Elektronisch verkeer

Artikel 16.1. (elektronisch verkeer)
Artikel 16.2. (totstandkoming consolidatie omgevingsplan)
Artikel 16.3
Artikel 16.4

§ 16.1.2. Gebruik van gegevens en methoden

Artikel 16.5. (houdbaarheid onderzoeksgegevens)
Artikel 16.6. (beoordeling van gevolgen)

Afdeling 16.2. Coördinatie en betrokkenheid andere bestuursorganen

§ 16.2.1. Toepassing afdeling 3.5 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 16.7. (toepassing coördinatieregeling Awb )
Artikel 16.8. (koepelconcept)

§ 16.2.2. Aanvullende bepalingen voor coördinatie van de vergunningverlening voor een milieubelastende activiteit en wateractiviteit in gevallen als bedoeld in artikel 16.7, eerste lid, onder b

Artikel 16.9. (toepassingsbereik paragraaf 16.2.2)
Artikel 16.10. (buiten behandeling laten aanvraag)
Artikel 16.11. (advies)
Artikel 16.12. (termijn gelding omgevingsvergunningen)
Artikel 16.13. (instructie op initiatief algemeen bevoegd gezag)
Artikel 16.14. (instructie op initiatief bevoegd gezag water)

§ 16.2.2a. Coördinatie omgevingsplan en omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit

Artikel 16.14a. (coördinatie omgevingsplan en omgevingsvergunning)

§ 16.2.3. Betrokkenheid van andere bestuursorganen

Artikel 16.15. (advies)
Artikel 16.15a. (verplichte aanwijzing adviseurs)
Artikel 16.15b. (doorwerking advies gemeenteraad bij beslissingen op aanvragen omgevingsvergunning of instemming bij die beslissingen)
Artikel 16.16. (instemming)
Artikel 16.17. (gronden verlenen of onthouden instemming)
Artikel 16.18. (termijn instemming; geen fictieve instemming)
Artikel 16.19. (advies en instemming bij ambtshalve besluit tot wijziging of intrekking van eerder besluit op aanvraag)
Artikel 16.20. (advies en instemming bij projectbesluit)
Artikel 16.21. (reactieve interventie)

Afdeling 16.3. Totstandkomingsprocedures

§ 16.3.1. Toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 16.22. (toepassing paragraaf 16.3.1)
Artikel 16.23. (kring inspraakgerechtigden)
Artikel 16.24. (intrekking of wijziging)

§ 16.3.1a. Geluidproductieplafonds

Artikel 16.24a. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht )

§ 16.3.2. Zwemlocaties

Artikel 16.25. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht )

§ 16.3.2a. Natura 2000-gebieden

Artikel 16.25a. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht )

§ 16.3.3. Omgevingsvisie

Artikel 16.26. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht )

§ 16.3.4. Programma’s

Artikel 16.27. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht )
Artikel 16.28. (voorbereiding stroomgebiedsbeheerplan en overstromingsrisicobeheerplan)

§ 16.3.5. Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening

Artikel 16.29. (kennisgeving voornemen)
Artikel 16.30. (toepassing Algemene wet bestuursrecht )
Artikel 16.31. (zienswijzen)
Artikel 16.32. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht )

§ 16.3.5a. Peilbesluit

Artikel 16.32a. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht )

§ 16.3.6. Voorkeursrechtbeschikking

Artikel 16.32b. (kennisgeving en terinzagelegging voorkeursrechtbeschikking)
Artikel 16.32c. (bezwaar)

§ 16.3.7. Gedoogplichtbeschikking

Artikel 16.33. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en bekendmaking)
Artikel 16.33a. (geen coördinatie met andere besluiten)

§ 16.3.8. Onteigeningsbeschikking

Artikel 16.33b. (voorbereiding onteigeningsbeschikking)
Artikel 16.33c. (toezending ontwerponteigeningsbeschikking)
Artikel 16.33d. (terinzagelegging en bekendmaking onteigeningsbeschikking)
Artikel 16.33e. (inwerkingtreding onteigeningsbeschikking)

§ 16.3.9. Landinrichting

Artikel 16.33f. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht op inrichtingsbesluit)
Artikel 16.33g. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht op besluit tot tijdelijk in gebruik geven)
Artikel 16.33h. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht op ruilbesluit)
Artikel 16.33i. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht op besluit geldelijke regelingen)
Artikel 16.33j. (vaststelling besluit geldelijke regelingen na gelijktijdige terinzagelegging met ruilbesluit)
Artikel 16.33k. (gewijzigd ontwerp besluit geldelijke regelingen)
Artikel 16.33l. (beroep inrichtingsbesluit bij toedeling buiten herverkavelingsblok)

Afdeling 16.4. Milieueffectrapportage

§ 16.4.1. Milieueffectrapportage voor plannen en programma’s

Artikel 16.34. (reikwijdte, bevoegd gezag plan-mer)
Artikel 16.35. (uitzondering plan-mer-plicht)
Artikel 16.36. (plan-mer-plichtige plannen of programma’s)
Artikel 16.37. (gebruik andere plan-MER’en)
Artikel 16.38. (raadpleging reikwijdte en detailniveau)
Artikel 16.39. (advies Commissie voor de milieueffectrapportage)
Artikel 16.40. (voorbereidingsprocedure plan of programma)
Artikel 16.41. (plan of programma grondslag in het plan-MER)
Artikel 16.42. (inhoud plan-MER)
Artikel 16.42a. (monitoring plan-mer)
Artikel 16.42b. (grensoverschrijdende milieueffecten plan-mer)

§ 16.4.2. Milieueffectrapportage voor projecten

Artikel 16.43. (aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten en besluiten)
Artikel 16.44. (ontheffing MER of mer-beoordeling)
Artikel 16.45. (mededeling voornemen)
Artikel 16.46. (raadpleging reikwijdte en detailniveau)
Artikel 16.47. (advies Commissie voor de milieueffectrapportage)
Artikel 16.48. (één MER)
Artikel 16.49. (aanhouden, buiten behandeling laten of afwijzen aanvraag)
Artikel 16.50. (voorbereidingsprocedure mer-plichtig besluit)
Artikel 16.51. (project grondslag in het MER)
Artikel 16.52. (inhoud project-MER)
Artikel 16.53. (milieugevolgen van het besluit)
Artikel 16.53a. (monitoring project-mer)
Artikel 16.53b. (grensoverschrijdende milieueffecten project-mer)

Afdeling 16.4a. Passende beoordeling Natura 2000

Artikel 16.53c. (passende beoordeling)

Afdeling 16.5. De omgevingsvergunning

§ 16.5.1. Algemeen

Artikel 16.54. (indienen aanvraag)
Artikel 16.54a. (ontvangst aanvraag)
Artikel 16.55. (aanvraagvereisten)
Artikel 16.56. (overleggen gegevens en bescheiden in verband met actualisering omgevingsvergunning)
Artikel 16.57. (kennisgeving aanvraag)
Artikel 16.58. (beslissing over kerkelijk rijksmonument)
Artikel 16.59
Artikel 16.60
Artikel 16.61. (begin beslistermijn)

§ 16.5.2. Reguliere voorbereidingsprocedure

Artikel 16.62. (toepassingsbereik reguliere voorbereidingsprocedure)
Artikel 16.63
Artikel 16.64. (beslistermijn en kennisgeving)
Artikel 16.64a. (kennisgeving)

§ 16.5.3. Toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 16.65. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht )
Artikel 16.66. (aanvullende bepalingen)
Artikel 16.67. (openbaarheid informatie)
Artikel 16.68. (uitzonderingen)

§ 16.5.4. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 16.69 [Vervallen per 01-01-2024]

Afdeling 16.6. Projectprocedure

§ 16.6.1. Voorkeursbeslissing

Artikel 16.70. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht )

§ 16.6.2. Projectbesluit

Artikel 16.71. (toepassing Algemene wet bestuursrecht )
Artikel 16.72. (goedkeuring projectbesluit waterschap)
Artikel 16.73. (afwijzing aanvraag om projectbesluit vast te stellen)
Artikel 16.74

Afdeling 16.6a. Kostenverhaalsbeschikking

Artikel 16.75. (aanhoudingsregeling kostenverhaalsbeschikking)

Artikel 16.76. (zienswijze kostenverhaalsbeschikking)

Afdeling 16.7. Beslistermijn, bekendmaking, inwerkingtreding en beroep

§ 16.7.1. Beslistermijn

Artikel 16.77. (opschorting beslistermijn)
Artikel 16.77a. (opschorting beslistermijn Natura 2000-activiteit bij compenserende maatregelen)
Artikel 16.77aa

§ 16.7.2. Bekendmaking en inwerkingtreding

Artikel 16.77b. (bekendmaking omgevingsplan, omgevingsvisie en programma)
Artikel 16.78. (inwerkingtreding omgevingsplan en projectbesluit)
Artikel 16.78a. (bijzondere bepalingen jachtgeweeractiviteiten)
Artikel 16.79. (inwerkingtreding omgevingsvergunning)
Artikel 16.80. (aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege Kernenergiewet )
Artikel 16.81
Artikel 16.82. (aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege doelmatige uitvoering en handhaving)
Artikel 16.82a. (inschrijving en ingaan voorkeursrecht)
Artikel 16.82b. (bekendmaking inrichtingsbesluit)
Artikel 16.82c. (inwerkingtreding besluiten in verband met inrichten gebieden)

§ 16.7.3. Beroep

Artikel 16.83. (ondergeschikte wijzigingen aangevochten besluit)
Artikel 16.84. (reikwijdte beroep na toepassing artikel 16.7, eerste lid, aanhef en onder b)
Artikel 16.85. (bundeling beroep)
Artikel 16.86. (beroepsgronden bij een projectbesluit of een uitvoeringsbesluit daarvan)
Artikel 16.87. (rechterlijke beslistermijn bij projectprocedure)
Artikel 16.87a. (administratief beroep omgevingsvergunning voor jachtgeweeractiviteit)
Artikel 16.88. (beroep tegen besluit tot tijdelijk in gebruik geven, ruilbesluit en besluit geldelijke regelingen)
Artikel 16.89. (wijziging ruilbesluit en besluit geldelijke regelingen na oproeping)
Artikel 16.90. (eindbeschikking, hoger beroep en cassatie)

Afdeling 16.8. Beroep voorkeursrecht

Artikel 16.91

Artikel 16.92. (beroep)

Afdeling 16.9. Bekrachtigingsprocedure onteigeningsbeschikking

§ 16.9.1. Verzoek tot bekrachtiging

Artikel 16.93. (verzoekschrift en stukken)
Artikel 16.94. (bevoegde rechter)
Artikel 16.95. (herstel verzuim)
Artikel 16.96. (verzoektermijn)

§ 16.9.2. Vooronderzoek

Artikel 16.97. (bedenkingen)
Artikel 16.98. (bedenkingentermijn)
Artikel 16.99. (reactie verzoeker op bedenkingen)
Artikel 16.100. (repliek en dupliek; schriftelijke uiteenzetting)

§ 16.9.3. Versnelde behandeling

Artikel 16.101. (aanvang en inhoud versnelde behandeling)
Artikel 16.102. (beëindiging versnelde behandeling)

§ 16.9.4. Vereenvoudigde behandeling

Artikel 16.103. (uitspraak na vereenvoudigde behandeling)
Artikel 16.104. (verzet)

§ 16.9.5. Uitspraak

Artikel 16.105. (uitspraaktermijn)
Artikel 16.106. (grondslag uitspraak, aanvullen rechtsgronden en feiten)
Artikel 16.107. (ambtshalve basistoets)
Artikel 16.108. (beslissingen uitspraak)
Artikel 16.109. (inhoud uitspraak)
Artikel 16.110. (griffierecht verzoek)
Artikel 16.111. (proceskostenvergoeding belanghebbenden)
Artikel 16.112. (kosten minnelijk overleg en voorbereidingsprocedure onteigeningsprocedure)

§ 16.9.6. Overige bepalingen bekrachtigingsprocedure

Artikel 16.113. (schakelbepaling)
Artikel 16.114. (terinzagelegging uitspraak)
Artikel 16.115. (kennisgeving uitspraak)
Artikel 16.116. (griffierecht verzoek om herziening)

Afdeling 16.10. Hoger beroep onteigeningsbeschikking

Artikel 16.117. (hoger beroep)

Artikel 16.118. (hoger beroep belanghebbende na bedenkingen)

Artikel 16.119. (griffierecht)

Artikel 16.120. (proceskosten)

Artikel 16.121. (uitspraaktermijn)

Afdeling 16.11. Gerechtelijke vaststelling van de prijs bij voorkeursrecht

Artikel 16.122. (gerechtelijke vaststelling van prijs als bedoeld in artikel 9.16 en 9.18 )

Artikel 16.123. (beschikking over prijs als bedoeld in artikel 9.16 en 9.18 )

Afdeling 16.12. Bijzondere procedures voor landinrichting

§ 16.12.1. Eigendom buiten herverkavelingsblok

Artikel 16.124. (akte van toedeling)

§ 16.12.2. Eigendom en pachtverhoudingen binnen herverkavelingsblok

Artikel 16.125. (tijdstip registratie pachtovereenkomst)
Artikel 16.126. (bedenkingen)
Artikel 16.127. (procedure pachtkamer of grondkamer)
Artikel 16.128. (niet doorlopen procedure pachtkamer of grondkamer)
Artikel 16.129. (kennisgeving kadaster)
Artikel 16.130. (mededeling pachtverhoudingen)
Artikel 16.131. (ontwerppachtovereenkomst)
Artikel 16.132. (opmaking en ondertekening akte grondkamer)
Artikel 16.133. (beroep tegen beschikking grondkamer)
Artikel 16.134. (wijzigen bestaande pachtovereenkomst als gevolg van herverkaveling)
Artikel 16.135. (inwerkingtreding pachtovereenkomsten)
Artikel 16.136. (inhoud herverkavelingsakte)
Artikel 16.137. (inschrijving herverkavelingsakte)

Afdeling 16.13. Kennisgeving overeenkomst kostenverhaal

Artikel 16.138. (kennisgeving overeenkomst kostenverhaal)

Afdeling 16.14. Algemene delegatiegrondslagen procedurele en vormvereisten

Artikel 16.139. (delegatiegrondslag procedurele en vormvereisten)

Artikel 16.140. (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen)

Hoofdstuk 17. Adviesorganen en adviseurs

Afdeling 17.1. Adviesorganen op rijksniveau

§ 17.1.1. Algemene bepalingen

Artikel 17.1. (toepassing)
Artikel 17.2. (samenstelling, benoeming leden, werkwijze en ondersteuning adviesorganen)
Artikel 17.3. (nadere regels)
Artikel 17.4. (reglement van orde)

§ 17.1.2. Adviesorganen

Artikel 17.5. (instelling Commissie voor de milieueffectrapportage)
Artikel 17.5a. (instelling wetenschappelijke autoriteit CITES)
Artikel 17.6. (grondslag voor instelling overige adviesorganen)

Afdeling 17.2. Adviesorganen op gemeentelijk niveau

§ 17.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 17.7. (leden adviesorgaan)
Artikel 17.8. (eisen aan leden)

§ 17.2.2. Verplichte gemeentelijke adviesorganen

Artikel 17.9. (gemeentelijke adviescommissie)

Afdeling 17.3. Adviseurs

Artikel 17.10. (advisering over beroepen door StAB)

Hoofdstuk 18. Handhaving en uitvoering

Afdeling 18.1. Bestuursrechtelijke handhaving

§ 18.1.1. Bestuursrechtelijke handhavingstaak en handhavingsbevoegdheid

Artikel 18.1. (inhoud handhavingstaak)
Artikel 18.2. (toedeling handhavingstaak)
Artikel 18.3. (toedeling mede-handhavingstaak)
Artikel 18.4. (bestuursdwangbevoegdheid Minister)
Artikel 18.4a. (herstelsanctie en rechtsopvolger)
Artikel 18.5. (niet overgaan van bevoegdheid tot handhaving)
Artikel 18.5a. (handhavingstaak en -bevoegdheid bestuursorgaan Mijnbouwwet ).

§ 18.1.2. Aanwijzing en bevoegdheid toezichthouders

Artikel 18.6. (aanwijzing toezichthouder)
Artikel 18.6a. (reikwijdte bevoegdheid toezichthouder)
Artikel 18.7. (bevoegdheid binnentreden woning)
Artikel 18.8. (bevoegdheid rijksbelastingdienst)
Artikel 18.9. (inachtneming VN-Zeerechtverdrag)

§ 18.1.3. Intrekking begunstigende beschikking

Artikel 18.10. (bevoegdheid intrekken begunstigende beschikking)

§ 18.1.4. Bestuurlijke boete

Artikel 18.11. (bestuurlijke boete bij overtreding milieuregels Seveso-richtlijn)
Artikel 18.12. (bestuurlijke boete bij overtreding regels over bouwen, slopen, gebruik en in stand houden van bouwwerken)
Artikel 18.13. (bestuurlijke boete bij overtreding erfgoedregels)
Artikel 18.14. (bestuurlijke boete bij overtreding beperkingengebied luchthaven)
Artikel 18.15. (bestuurlijke boete bij overtreding regels beperkingengebied spoor)
Artikel 18.15a. (bestuurlijke boete bij overtreding regels handel dieren, planten, hout of producten daarvan)
Artikel 18.16. (afstemming bestuurlijke boete en strafrechtelijke handhaving)

§ 18.1.5. Bestuurlijke maatregelen dieren, planten, eieren, hout en producten daarvan

Artikel 18.16a. (bestuurlijke maatregelen dieren, planten, eieren, hout en producten daarvan)
Artikel 18.16b. (nadere regels over bestuurlijke maatregelen)

Afdeling 18.2. Strafrechtelijke handhaving

Artikel 18.17. (toepasselijkheid Nederlandse strafwet)

Afdeling 18.3. Kwaliteitsbevordering en afstemming uitvoering en handhaving

§ 18.3.1. Reikwijdte afdeling 18.3

Artikel 18.18. (reikwijdte afdeling 18.3 )

§ 18.3.2. Strategische en programmatische uitvoering en handhaving

Artikel 18.19. (strategische en programmatische uitvoering en handhaving)

§ 18.3.3. Kwaliteit uitvoering en handhaving; omgevingsdiensten

Artikel 18.20. (zorg kwaliteit uitvoering en handhaving)
Artikel 18.21. (instelling van omgevingsdiensten)
Artikel 18.22. (omgevingsdiensten met basistakenpakket of met bijzondere taken)
Artikel 18.23. (kwaliteit basistakenpakket omgevingsdiensten)
Artikel 18.24. (tweejaarlijks onderzoek doeltreffende uitvoering en handhaving)

§ 18.3.4. Informatieverstrekking en afstemming

Artikel 18.25. (informatieverstrekking uitvoering en handhaving)
Artikel 18.26. (coördinatie uitvoering en handhaving)
Artikel 18.27. (provinciaal handhavingsoverleg)

Hoofdstuk 19. Bevoegdheden in bijzondere omstandigheden

Afdeling 19.0. Bijzondere omstandigheden

Artikel 19.0. (bijzondere omstandigheden in de fysieke leefomgeving)

Afdeling 19.1. Ongewoon voorval

Artikel 19.1. (begripsbepalingen en toepassingsbereik afdeling 19.1 )

Artikel 19.2. (aanwijzing en afstemming bevoegd gezag)

Artikel 19.3. (doormeldings- en informatieplicht bevoegd gezag)

Artikel 19.4. (veroorzaker verplichten tot treffen van maatregelen)

Artikel 19.5. (bevoegdheid tot treffen van maatregelen)

Artikel 19.6. (kostenverhaal getroffen maatregelen)

Artikel 19.7. (onderzoek oorzaak en voorkomen herhaling)

Afdeling 19.2. Archeologische toevalsvondst van algemeen belang

Artikel 19.8. (aanwijzing en afstemming bevoegd gezag)

Artikel 19.9. (taken en bevoegdheden bij een archeologische toevalsvondst van algemeen belang)

Afdeling 19.2a. Toevalsvondst van verontreiniging op of in de bodem

Artikel 19.9a. (toepassingsbereik afdeling 19.2a )

Artikel 19.9b. (aanwijzing en afstemming bevoegd gezag; doormeldings- en informatieplicht bevoegd gezag)

Artikel 19.9c. (treffen van tijdelijke beschermingsmaatregelen)

Artikel 19.9d. (kostenverhaal getroffen maatregelen)

Afdeling 19.3. Alarmeringswaarden

Artikel 19.10. (vaststelling van alarmeringswaarden en informatieplicht)

Artikel 19.11. (informatie of waarschuwing bij overschrijding alarmeringswaarden)

Artikel 19.12. (tijdelijke regels bij luchtverontreiniging)

Afdeling 19.4. Gevaar voor waterstaatswerken

Artikel 19.13. (begripsbepaling en toepassingsbereik afdeling 19.4 )

Artikel 19.14. (calamiteitenplan beheer waterstaatswerken)

Artikel 19.15. (maatregelen beheerder bij gevaar voor waterstaatswerken)

Artikel 19.16. (instructiebesluit bij gevaar voor waterstaatswerken)

Afdeling 19.5. Buitengewone omstandigheden

Artikel 19.17. (in- en buitenwerkingstelling regulering bij schaarste)

Artikel 19.18. (regulering prioritering uitvoering projecten bij schaarste)

Artikel 19.19. (defensie)

Hoofdstuk 20. Monitoring en informatie

Afdeling 20.1. Monitoring en verzameling van gegevens

Artikel 20.1. (monitoringsplicht)

Artikel 20.2. (aanwijzing methode en bestuursorgaan)

Artikel 20.3. (regels over de uitvoering)

Artikel 20.4. (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen)

Artikel 20.5. (toetsing en correctie methoden door minister)

Artikel 20.6. (gegevensverzameling anders dan monitoring)

Artikel 20.7. (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen)

Afdeling 20.2. Gegevensbeheer en toegang tot gegevens

Artikel 20.8. (verstrekking van informatie aan het publiek)

Artikel 20.9. (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen)

Artikel 20.10. (grondslag registers)

Artikel 20.11. (verplichte registers)

Artikel 20.12

Artikel 20.13. (ter plaatse verstrekken van informatie aan het publiek)

Afdeling 20.3. Verslagen en kaarten

Artikel 20.14. (verslaglegging)

Artikel 20.15. (verslag veiligheid primaire waterkeringen)

Artikel 20.16. (kaarten)

Artikel 20.17. (verplichte kaarten)

Afdeling 20.4. Evaluatie

Artikel 20.18. (wetenschappelijk onderzoek van de fysieke leefomgeving)

Artikel 20.19. (effecten omgevingswaarden veiligheid primaire waterkeringen)

Afdeling 20.5. Digitaal stelsel Omgevingswet

§ 20.5.1. Algemeen

Artikel 20.20. (digitaal stelsel doel)

§ 20.5.2. Landelijke voorziening

Artikel 20.21. (landelijke voorziening)
Artikel 20.22. (andere functionaliteiten van landelijke voorziening)
Artikel 20.23. (beperking van toegang tot informatie)

§ 20.5.3. Persoonsgegevens en gegevensbeheer

Artikel 20.24. (gegevensbeheer)
Artikel 20.25. (persoonsgegevens)

§ 20.5.4. Beschikbaar stellen van informatie voor ontsluiting via de landelijke voorziening

Artikel 20.26. (beschikbaar stellen van informatie voor ontsluiting via landelijke voorziening)
Artikel 20.27. (kwaliteitsborging)

§ 20.5.5. Elektronisch indienen

Artikel 20.28. (gebruik landelijke voorziening en elektronisch formulier)

§ 20.5.6. Overige bepalingen

Artikel 20.29. (systeembeschrijving)
Artikel 20.30. (overige ministeriële regels)

Hoofdstuk 22. Overgangsrecht

Afdeling 22.1. Overgangsfase

§ 22.1.1. Van omgevingsplan met tijdelijk deel tot omgevingsplan

Artikel 22.1. (tijdelijk deel omgevingsplan)
Artikel 22.2. (omgevingsplanregels van rijkswege)
Artikel 22.3. (omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.4 )
Artikel 22.4. (regels verordeningen in omgevingsplan)
Artikel 22.5. (wettelijke verplichtingen omgevingsplan)
Artikel 22.6. (vervanging tijdelijk deel omgevingsplan)
Artikel 22.7. (beroep)

§ 22.1.2. De toepassing van in een verordening of het tijdelijke deel van het omgevingsplan opgenomen regels

Artikel 22.8. (omgevingsvergunning gemeentelijke verordening)
Artikel 22.9. (aanwijzing onderdelen voor verwezenlijking in de naaste toekomst)
Artikel 22.10. (binnenplanse bevoegdheid om af te wijken)
Artikel 22.11. (binnenplanse bevoegdheid tot stellen van nadere eisen)
Artikel 22.12. (uitsluiting gebruik afwijkbevoegdheid bestemmingsplan)
Artikel 22.13. (geen schadeveroorzakend besluit)

§ 22.1.3. Overige bepalingen

Artikel 22.14. (regels waterschapsverordening van rijkswege)
Artikel 22.15. (regels verordeningen in waterschapsverordening)
Artikel 22.16. (overgangsfase projectbesluit)
Artikel 22.17. (einde overgangsfase)

Afdeling 22.2. Sanering geluid decentrale infrastructuur

Artikel 22.18. (vaststellen van programma)

Artikel 22.19. (einde sanering)

Afdeling 22.4. Legalisering projecten natuur

Artikel 22.21. (vaststellen van programma)

Artikel 22.22. (einde legalisering)

Hoofdstuk 23. Overige en slotbepalingen

Afdeling 23.1. Implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen

Artikel 23.1. (implementatie)

Artikel 23.2. (doorwerking wijzigingen Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten in Nederlands recht)

Afdeling 23.2. Experimenteerbepaling

Artikel 23.3. (experimenten)

Afdeling 23.3. Publieksparticipatie, betrokkenheid parlement, totstandkomingsvereisten uitvoeringsregelgeving en overige bepalingen

Artikel 23.4. (publieksparticipatie)

Artikel 23.5. (voorhangprocedure)

Artikel 23.5a. (voorhangprocedure besluiten aanwijzing Natura 2000-gebieden in exclusieve economische zone)

Artikel 23.6. (doorwerking beginselen)

Artikel 23.6a. (noodregeling bodem)

Artikel 23.6b. (noodregeling stikstof Natura 2000)

Artikel 23.7. (verhouding publiek- en privaatrecht)

Artikel 23.8. (Staat is eigenaar vaste stoffen EEZ)

Afdeling 23.4. Evaluatie- en slotbepalingen

Artikel 23.9. (evaluatie)

Artikel 23.10. (inwerkingtreding)

Artikel 23.11. (citeertitel)

Bijlage bij artikel 1.1 van deze wet