Home

Besluit bouwwerken leefomgeving

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024

Besluit bouwwerken leefomgeving

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 juni 2018, nr. 2017-0000316593, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op de richtlijn breedband, de richtlijn energieprestatie van gebouwen, de richtlijn hernieuwbare energie, de richtlijn veiligheid wegtunnels, de verordening bouwproducten en het VN-gehandicaptenverdrag en de artikelen 4.3, eerste lid, en 5.1 van de Omgevingswet, en artikel 119 van de Woningwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 december 2017, nr. W04.17.0186/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018, nr. 2018-0000524056, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1.1. Algemeen

Artikel 1.1. (begripsbepalingen)

Bijlage I bevat begripsbepalingen voor de toepassing van dit besluit.

Artikel 1.1a. (grondslag)

Afdeling 1.2. Internationaalrechtelijke verplichtingen

Artikel 1.2. (wederzijdse erkenning)

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen voor bouwwerken

Afdeling 2.1. Algemeen

Artikel 2.1. (toepassingsbereik: activiteiten)

Artikel 2.2. (bevoegd gezag)

Artikel 2.3. (maatwerkregels)

Artikel 2.4. (gelijkwaardigheid bij melding of vergunningvrije activiteit)

Artikel 2.5. (instandhouden gelijkwaardige maatregel)

Artikel 2.6. (specifieke zorgplicht: bouwwerkinstallatie)

Artikel 2.7. (gemeenschappelijk en gezamenlijk)

Artikel 2.8. (monumenten)

Artikel 2.9. (afwijking wegens implementatie van Europese regelgeving)

Artikel 2.10. (drank- en horeca-inrichtingen)

Artikel 2.10a. (waterkerende bouwwerken)

Artikel 2.11. (aantal personen in een bouwwerk)

Artikel 2.12. (overgangsrecht: aantal personen in een bouwwerk)

Afdeling 2.2. CE-markeringen, markttoezicht en kwaliteitsverklaringen bouw

Artikel 2.13. (verordening bouwproducten)

Artikel 2.14. (toepassing CE-markering en kwaliteitsverklaringen bouw)

Artikel 2.15. (erkenning kwaliteitsverklaringen bouw)

Artikel 2.15a. (Verordening (EU) 2019/1020)

Afdeling 2.2a. Stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen

Artikel 2.16. (normadressaat)

Artikel 2.17. (bouwactiviteiten die onder het stelsel van kwaliteitsborging vallen)

Artikel 2.18. (bouwmelding)

Artikel 2.19. (gegevens en bescheiden bij bouwmelding)

Artikel 2.20. (gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag)

Artikel 2.21. (gereedmelding bouwactiviteit)

Afdeling 2.3. Afbakening vergunningplichten

§ 2.3.1. Algemene bepalingen

Artikel 2.22. (algemene afbakeningseisen)
Artikel 2.23. (meetvoorschriften)
Artikel 2.24. (mantelzorg)

§ 2.3.2. Vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit

Artikel 2.25. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit: bouwwerken met een dak)
Artikel 2.26. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit: bouwwerken zonder dak)
Artikel 2.27. (uitzonderingen aanwijzing vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit in de artikelen 2.25 en 2.26 )

§ 2.3.3. Vergunningvrije gevallen omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.28. (toepassingsbereik)
Artikel 2.29. (vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot bouwwerken)
Artikel 2.30. (inperking vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot bouwwerken vanwege cultureel erfgoed)

Afdeling 2.4. Drijvende bouwwerken

Artikel 2.31. (drijvende bouwwerken)

Hoofdstuk 3. Bestaande bouw

Afdeling 3.1. Algemeen

Artikel 3.1. (toepassingsbereik: activiteiten)

Artikel 3.2. (toepassingsbereik: oogmerken)

Artikel 3.3. (toepassingsbereik: normadressaat)

Artikel 3.4. (toepassingsbereik: aansturingsartikel niet van toepassing)

Artikel 3.5. (specifieke zorgplicht: bestaande bouwwerken)

Artikel 3.6. (onderzoeksplicht)

Artikel 3.6a. (periodieke beoordeling)

Artikel 3.7. (maatwerkvoorschriften)

Afdeling 3.2. Veiligheid

§ 3.2.1. Constructieve veiligheid

Artikel 3.8. (aansturingsartikel)
Artikel 3.9. (fundamentele belastingscombinaties)
Artikel 3.10. (bepalingsmethode niet-bezwijken)

§ 3.2.2. Constructieve veiligheid bij brand

Artikel 3.11. (aansturingsartikel)
Artikel 3.12. (tijdsduur niet-bezwijken)
Artikel 3.13. (bepalingsmethode niet-bezwijken)

§ 3.2.3. Afscheiding aan de rand van een vloer, trap of hellingbaan

Artikel 3.14. (aansturingsartikel)
Artikel 3.15. (aanwezigheid afscheiding)
Artikel 3.16. (hoogte afscheiding)
Artikel 3.17. (openingen afscheiding)

§ 3.2.4. Veilig overbruggen van hoogteverschillen

Artikel 3.18. (aansturingsartikel)
Artikel 3.19. (voorziening bij hoogteverschil)
Artikel 3.20. (afmetingen trap)
Artikel 3.21. (trapbordes)
Artikel 3.22. (leuning)
Artikel 3.23. (afmetingen hellingbaan)
Artikel 3.24. (hellingbaanbordes)

§ 3.2.5. Beweegbare constructieonderdelen

Artikel 3.25. (aansturingsartikel)
Artikel 3.26. (beweegbaar constructieonderdeel: gevarenzone)

§ 3.2.6. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

Artikel 3.27. (aansturingsartikel)
Artikel 3.28. (stookplaats)
Artikel 3.29. (rookgasafvoer)

§ 3.2.7. Beperking van het ontwikkelen van brand en rook

Artikel 3.30. (aansturingsartikel)
Artikel 3.31. (binnenoppervlak)
Artikel 3.32. (buitenoppervlak)
Artikel 3.33. (beloopbaar vlak)
Artikel 3.34. (vrijgestelde oppervlakte)
Artikel 3.35. (toepassing Euroklassen)

§ 3.2.8. Beperking van uitbreiding van brand

Artikel 3.36. (aansturingsartikel)
Artikel 3.37. (brandcompartiment: ligging)
Artikel 3.38. (brandcompartiment: omvang)
Artikel 3.39. (opvangcompartiment)
Artikel 3.40. (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: niveau van eisen)
Artikel 3.41. (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: bepalingsmethode)

§ 3.2.9. Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook

Artikel 3.42. (aansturingsartikel)
Artikel 3.43. (subbrandcompartiment: ligging)
Artikel 3.44. (beschermd subbrandcompartiment: ligging)
Artikel 3.45. (beschermd subbrandcompartiment: omvang)
Artikel 3.46. (subbrandcompartiment: weerstand tegen rookdoorgang)
Artikel 3.47. (beschermd subbrandcompartiment: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag)

§ 3.2.10. Vluchtroutes: verloop

Artikel 3.48. (aansturingsartikel)
Artikel 3.49. (vluchtroute)
Artikel 3.50. (vluchten naar de uitgang van een subbrandcompartiment)
Artikel 3.51. (beschermde route)
Artikel 3.52. (extra beschermde vluchtroute)
Artikel 3.53. (veiligheidsroute)
Artikel 3.54. (tweede vluchtroute)

§ 3.2.11. Vluchtroutes: inrichting

Artikel 3.55. (aansturingsartikel)
Artikel 3.56. (inrichting vluchtroute: weerstand tegen rookdoorgang)
Artikel 3.57. (inrichting vluchtroute: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag)
Artikel 3.58. (inrichting vluchtroute: permanente vuurlast)
Artikel 3.59. (inrichting vluchtroute: vrije doorgang)
Artikel 3.60. (inrichting vluchtroute: niet-besloten ruimte)

§ 3.2.12. Wegtunnels: hulpverlening bij brand

Artikel 3.61. (aansturingsartikel)
Artikel 3.62. (hulppost wegtunnel)

Afdeling 3.3. Gezondheid

§ 3.3.1. Wering van vocht

Artikel 3.63. (aansturingsartikel)
Artikel 3.64. (wering van vocht van buiten)
Artikel 3.65. (wateropname)

§ 3.3.2. Luchtverversing

Artikel 3.66. (aansturingsartikel)
Artikel 3.67. (luchtverversing verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte)
Artikel 3.68. (luchtverversing overige ruimten)
Artikel 3.69. (luchtkwaliteit: plaats van de uitmonding)
Artikel 3.70. (luchtkwaliteit: toevoer van ventilatielucht)
Artikel 3.71. (luchtkwaliteit: afvoer van binnenlucht)

§ 3.3.3. Spuivoorziening

Artikel 3.72. (aansturingsartikel)
Artikel 3.73. (capaciteit spuivoorziening)

§ 3.3.4. Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht

Artikel 3.74. (aansturingsartikel)
Artikel 3.75. (aanwezigheid)
Artikel 3.76. (capaciteit: afvoer van rookgas)
Artikel 3.77. (capaciteit: toevoer van verbrandingslucht)
Artikel 3.78. (rookdoorlatendheid)

§ 3.3.5. Bescherming tegen ratten en muizen

Artikel 3.79. (aansturingsartikel)
Artikel 3.80. (openingen)

§ 3.3.6. Daglicht

Artikel 3.81. (aansturingsartikel)
Artikel 3.82. (daglichtoppervlakte)

Afdeling 3.4. Duurzaamheid

§ 3.4.1. Energiezuinigheid

Artikel 3.83. (aansturingsartikel)
Artikel 3.84. (maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik)
Artikel 3.84a. (gegevens en bescheiden maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik)
Artikel 3.84b. (overgangsrecht maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik)
Artikel 3.85. (uitvoering van aanbevelingen bij het energielabel)
Artikel 3.86. (afbakening maatwerkvoorschriften maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik)
Artikel 3.87. (labelverplichting kantoorgebouw)
Artikel 3.87a. (uitzondering labelverplichting kantoorgebouw)

§ 3.4.2. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Artikel 3.87aa. (aansturingsartikel)
Artikel 3.87b. (oplaadpunt voor elektrische voertuigen)
Artikel 3.87c. (overgangsrecht)

Afdeling 3.5. Bruikbaarheid

§ 3.5.1. Verblijfsgebied en verblijfsruimte

Artikel 3.88. (aansturingsartikel)
Artikel 3.89. (aanwezigheid niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied)
Artikel 3.90. (afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte)

§ 3.5.2. Toiletruimte

Artikel 3.91. (aansturingsartikel)
Artikel 3.92. (aanwezigheid toiletruimte)
Artikel 3.93. (afmetingen toiletruimte)

§ 3.5.3. Opstelplaatsen

Artikel 3.94. (aansturingsartikel)
Artikel 3.95. (aanwezigheid opstelplaats)
Artikel 3.96. (afmetingen opstelplaats)

Afdeling 3.6. Toegankelijkheid, bereikbaarheid vanaf de openbare weg

Artikel 3.97. (aansturingsartikel)

Artikel 3.98. (bereikbaarheid van een gebouw)

Artikel 3.98a. (overgangsrecht: bereikbaarheid van een gebouw)

Afdeling 3.7. Bouwwerkinstallaties

§ 3.7.1. Verlichting

Artikel 3.99. (aansturingsartikel)
Artikel 3.100. (verlichting)
Artikel 3.101. (noodverlichting)
Artikel 3.102. (aansluiting op voorziening voor elektriciteit)
Artikel 3.103. (verduisterde ruimte)
Artikel 3.104. (overgangsrecht: noodverlichting)

§ 3.7.2. Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie

Artikel 3.105. (aansturingsartikel)
Artikel 3.106. (voorziening voor elektriciteit)
Artikel 3.107. (voorziening voor gas)

§ 3.7.3. Watervoorziening

Artikel 3.108. (aansturingsartikel)
Artikel 3.109. (drinkwatervoorziening)
Artikel 3.110. (warmwatervoorziening)

§ 3.7.4. Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater

Artikel 3.111. (aansturingsartikel)
Artikel 3.112. (afvoer van huishoudelijk afvalwater)
Artikel 3.113. (afvoer van hemelwater)

§ 3.7.5. Tijdig vaststellen van brand

Artikel 3.114. (aansturingsartikel)
Artikel 3.115. (brandmeldinstallatie)
Artikel 3.116. (melding en doormelding)
Artikel 3.117. (rookmelders)

§ 3.7.6. Vluchten bij brand

Artikel 3.118. (aansturingsartikel)
Artikel 3.119. (ontruimingsalarminstallatie)
Artikel 3.120. (vluchtrouteaanduiding)
Artikel 3.121. (deuren in vluchtroutes: draairichting)
Artikel 3.122. (deuren in vluchtroutes: weerstand bij het openen)
Artikel 3.123. (zelfsluitende constructieonderdelen)

§ 3.7.7. Bestrijden van brand

Artikel 3.124. (aansturingsartikel)
Artikel 3.125. (droge blusleiding)
Artikel 3.126. (bluswatervoorziening wegtunnel)
Artikel 3.127. (blustoestellen)

§ 3.7.8. Toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten

Artikel 3.128. (aansturingsartikel)
Artikel 3.129. (brandweeringang)
Artikel 3.130. (afbakening maatwerkvoorschriften brandweeringang)
Artikel 3.131. (mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten)
Artikel 3.132. (afbakening maatwerkvoorschriften mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten)

§ 3.7.9. Aanvullende regels tunnelveiligheid

Artikel 3.133. (aansturingsartikel)
Artikel 3.134. (uitrusting hulppost wegtunnel)
Artikel 3.135. (bedieningscentrale wegtunnel)
Artikel 3.136. (afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen)
Artikel 3.137. (verkeerstechnische aspecten tunnelbuis)
Artikel 3.138. (communicatievoorzieningen wegtunnel)
Artikel 3.139. (aansluiting op noodstroomvoorziening)

§ 3.7.10. Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit

Artikel 3.140. (aansturingsartikel)
Artikel 3.141. (voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een woongebouw)

§ 3.7.11. Inzicht in de kwaliteit van de binnenlucht

Artikel 3.142. (aansturingsartikel)
Artikel 3.143. (kooldioxidemeter)
Artikel 3.144. (overgangsrecht: kooldioxidemeter)

§ 3.7.12. Systeem voor gebouwautomatisering en -controle

Artikel 3.145. (aansturingsartikel)
Artikel 3.146. (systeem voor gebouwautomatisering en -controle)
Artikel 3.147. (overgangsrecht)

Hoofdstuk 4. Nieuwbouw

Afdeling 4.1. Algemeen

Artikel 4.1. (toepassingsbereik: activiteiten)

Artikel 4.2. (toepassingsbereik: oogmerken)

Artikel 4.3. (toepassingsbereik: normadressaat)

Artikel 4.4. (toepassingsbereik: aansturingsartikel niet van toepassing)

Artikel 4.5. (maatwerkvoorschriften)

Artikel 4.6. (maatwerkvoorschriften herbouw)

Artikel 4.7. (maatwerkregels)

Artikel 4.8. (tijdelijk bouwwerk)

Artikel 4.9. (uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom)

Artikel 4.10. (uitzonderingen drijvend bouwwerk)

Afdeling 4.2. Veiligheid

§ 4.2.1. Constructieve veiligheid

Artikel 4.11. (aansturingsartikel)
Artikel 4.12. (fundamentele belastingscombinaties)
Artikel 4.13. (buitengewone belastingscombinaties)
Artikel 4.14. (bepalingsmethode niet-bezwijken)
Artikel 4.15. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.1a. Stabiliteit, drijvend vermogen en sterkte drijvende bouwwerken

Artikel 4.15a. (aansturingsartikel)
Artikel 4.15b. (afstand en scheefstand)
Artikel 4.15c. (bepaling afstanden)
Artikel 4.15d. (niet bezwijken van een drijflichaam)
Artikel 4.15e. (niet bezwijken van een aanmeerconstructie)

§ 4.2.2. Constructieve veiligheid bij brand

Artikel 4.16. (aansturingsartikel)
Artikel 4.17. (tijdsduur niet-bezwijken)
Artikel 4.18. (bepalingsmethode niet-bezwijken)

§ 4.2.3. Afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingbaan

Artikel 4.19. (aansturingsartikel)
Artikel 4.20. (aanwezigheid afscheiding)
Artikel 4.21. (hoogte afscheiding)
Artikel 4.22. (openingen afscheiding)
Artikel 4.23. (voorkomen overklauteren)

§ 4.2.4. Veilig overbruggen van hoogteverschillen

Artikel 4.24. (aansturingsartikel)
Artikel 4.25. (voorziening bij hoogteverschil)
Artikel 4.26. (afmetingen trap)
Artikel 4.26a. (markering trap)
Artikel 4.27. (trapbordes)
Artikel 4.28. (leuning)
Artikel 4.29. (regenwerend)
Artikel 4.30. (afmetingen hellingbaan)
Artikel 4.31. (hellingbaanbordes)
Artikel 4.32. (geleiderand)
Artikel 4.33. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.5. Beweegbare constructieonderdelen

Artikel 4.34. (aansturingsartikel)
Artikel 4.35. (beweegbaar constructieonderdeel: gevarenzone)
Artikel 4.36. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.6. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

Artikel 4.37. (aansturingsartikel)
Artikel 4.38. (stookplaats)
Artikel 4.39. (schacht, koker of kanaal)
Artikel 4.40. (rookgasafvoer)
Artikel 4.41. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.7. Beperking van het ontwikkelen van brand en rook

Artikel 4.42. (aansturingsartikel)
Artikel 4.43. (binnenoppervlak)
Artikel 4.44. (buitenoppervlak)
Artikel 4.45. (beloopbaar vlak)
Artikel 4.45a. (elektrische leidingen en pijpisolatie)
Artikel 4.46. (vrijgestelde oppervlakte)
Artikel 4.47. (dakoppervlak)
Artikel 4.48. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.8. Beperking van uitbreiding van brand

Artikel 4.49. (aansturingsartikel)
Artikel 4.50. (brandcompartiment: ligging)
Artikel 4.51. (brandcompartiment: omvang)
Artikel 4.52. (opvangcompartiment)
Artikel 4.53. (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: niveau van eisen)
Artikel 4.54. (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: bepalingsmethode)
Artikel 4.55. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.9. Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook

Artikel 4.56. (aansturingsartikel)
Artikel 4.57. (subbrandcompartiment: ligging)
Artikel 4.58. (beschermd subbrandcompartiment: ligging)
Artikel 4.59. (beschermd subbrandcompartiment: omvang)
Artikel 4.60. (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag)
Artikel 4.61. (subbrandcompartiment: weerstand tegen rookdoorgang)
Artikel 4.62. (beschermd subbrandcompartiment: weerstand tegen rookdoorgang)
Artikel 4.63. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.10. Vluchtroutes: verloop

Artikel 4.64. (aansturingsartikel)
Artikel 4.65. (vluchtroute)
Artikel 4.66. (vluchten naar de uitgang van een subbrandcompartiment)
Artikel 4.67. (uitgang van een beschermd subbrandcompartiment)
Artikel 4.68. (beschermde vluchtroute)
Artikel 4.69. (extra beschermde vluchtroute)
Artikel 4.70. (veiligheidsvluchtroute)
Artikel 4.71. (tweede vluchtroute)
Artikel 4.72. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.11. Vluchtroutes: inrichting en capaciteit

Artikel 4.73. (aansturingsartikel)
Artikel 4.74. (inrichting vluchtroute: weerstand tegen rookdoorgang)
Artikel 4.75. (inrichting vluchtroute: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag)
Artikel 4.76. (inrichting vluchtroute: permanente vuurlast)
Artikel 4.77. (rooksluis)
Artikel 4.77a. (voorportaal lift)
Artikel 4.78. (inrichting vluchtroute: vrije doorgang)
Artikel 4.79. (inrichting vluchtroute: niet-besloten ruimte)
Artikel 4.80. (doorstroomcapaciteit zonder opvangcapaciteit)
Artikel 4.81. (doorstroomcapaciteit bij opvangcapaciteit)
Artikel 4.82. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.12. Hulpverlening bij brand

Artikel 4.83. (aansturingsartikel)
Artikel 4.84. (brandweerlift)
Artikel 4.85. (loopafstand)
Artikel 4.86. (hulppost)
Artikel 4.87. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.13. Hoge en ondergrondse gebouwen

Artikel 4.88. (aansturingsartikel)
Artikel 4.89. (inrichting)

§ 4.2.14. Brand- en explosievoorschriftengebieden

Artikel 4.90. (aansturingsartikel)
Artikel 4.91. (brandwerendheid)
Artikel 4.92. (brandklasse buitenoppervlak)
Artikel 4.93. (brandklasse dak)
Artikel 4.94. (vluchtroute)
Artikel 4.95. (sterkte bij brand)
Artikel 4.96. (scherfwerking)

§ 4.2.15. Aanvullende regels tunnelveiligheid

Artikel 4.97. (aansturingsartikel)
Artikel 4.98. (verkeersveiligheid)

§ 4.2.16. Inbraakwerendheid

Artikel 4.99. (aansturingsartikel)
Artikel 4.100. (reikwijdte)

Afdeling 4.3. Gezondheid

§ 4.3.1. Bescherming tegen geluid van buiten

Artikel 4.101. (aansturingsartikel)
Artikel 4.102. (bescherming tegen geluid van buiten)
Artikel 4.103. (geluidwering bij weg-, spoorweg- of industriegeluid of geluid door activiteiten)
Artikel 4.103a. (afbakening maatwerkvoorschriften geluidwering)
Artikel 4.103b. (niet-geluidgevoelige gevel)
Artikel 4.103c. (overgangsrecht: Wet geluidhinder )
Artikel 4.104. (geluidwering bij luchtvaartlawaai)
Artikel 4.105. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.3.2. Bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties

Artikel 4.106. (aansturingsartikel)
Artikel 4.107. (aangrenzend bouwwerkperceel)
Artikel 4.108. (hetzelfde bouwwerkperceel)
Artikel 4.109. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.3.3. Beperking van galm

Artikel 4.110. (aansturingsartikel)
Artikel 4.111. (geluidsabsorptie)

§ 4.3.4. Geluidwering tussen ruimten

Artikel 4.112. (aansturingsartikel)
Artikel 4.113. (ander bouwwerkperceel)
Artikel 4.114. (verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde bouwwerkperceel)
Artikel 4.115. (verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie)
Artikel 4.116. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.3.5. Wering van vocht

Artikel 4.117. (aansturingsartikel)
Artikel 4.118. (wering van vocht van buiten)
Artikel 4.119. (factor van de temperatuur)
Artikel 4.120. (wateropname)

§ 4.3.6. Luchtverversing

Artikel 4.121. (aansturingsartikel)
Artikel 4.122. (luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte)
Artikel 4.123. (thermisch comfort)
Artikel 4.124. (regelbaarheid en uitschakelbaarheid)
Artikel 4.125. (luchtverversing overige ruimten)
Artikel 4.126. (luchtkwaliteit: plaats van de instroomopening en uitmonding)
Artikel 4.127. (luchtkwaliteit: toevoer van ventilatielucht)
Artikel 4.128. (luchtkwaliteit: afvoer van binnenlucht)
Artikel 4.129. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.3.7. Spuivoorziening

Artikel 4.130. (aansturingsartikel)
Artikel 4.131. (capaciteit spuivoorziening)
Artikel 4.132. (plaats van de opening)
Artikel 4.133. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.3.8. Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht

Artikel 4.134. (aansturingsartikel)
Artikel 4.135. (aanwezigheid)
Artikel 4.136. (capaciteit: afvoer van rookgas)
Artikel 4.137. (capaciteit: toevoer van verbrandingslucht)
Artikel 4.138. (plaats van de uitmonding)
Artikel 4.139. (plaats van de instroomopening)
Artikel 4.140. (thermisch comfort)
Artikel 4.141. (rookdoorlatendheid)
Artikel 4.142. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.3.9. Bescherming tegen ratten en muizen

Artikel 4.143. (aansturingsartikel)
Artikel 4.144. (openingen)
Artikel 4.145. (rattenscherm)

§ 4.3.10. Daglicht

Artikel 4.146. (aansturingsartikel)
Artikel 4.147. (daglichtoppervlakte)

Afdeling 4.4. Duurzaamheid

§ 4.4.1. Energiezuinigheid

Artikel 4.148. (aansturingsartikel)
Artikel 4.149. (bijna energieneutraal)
Artikel 4.149a. (afbakening maatwerkvoorschriften minimumwaarde aandeel hernieuwbare energie)
Artikel 4.149b. (voorkomen oververhitting)
Artikel 4.150
Artikel 4.151
Artikel 4.152. (thermische isolatie: warmteweerstand)
Artikel 4.153. (thermische isolatie: warmtedoorgangscoëfficiënt)
Artikel 4.154. (luchtvolumestroom)
Artikel 4.155. (gebruiksfunctie met een lage energievraag)
Artikel 4.156. (tijdelijk bouwwerk)
Artikel 4.157

§ 4.4.2. Milieuprestatie

Artikel 4.158. (aansturingsartikel)
Artikel 4.159. (milieuprestatie)
Artikel 4.160

§ 4.4.3. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Artikel 4.160a. (aansturingsartikel)
Artikel 4.160b. (oplaadpunten en leidingdoorvoeren)

§ 4.4.4. Systeem voor gebouwautomatisering en -controle

Artikel 4.160c. (aansturingsartikel)
Artikel 4.160d. (systeem voor gebouwautomatisering en -controle)
Artikel 4.160e. (overgangsrecht)

Afdeling 4.5. Bruikbaarheid

§ 4.5.1. Algemeen

Artikel 4.161. (afbakening maatwerkregels bruikbaarheid)

§ 4.5.2. Verblijfsgebied en verblijfsruimte

Artikel 4.162. (aansturingsartikel)
Artikel 4.163. (aanwezigheid)
Artikel 4.164. (afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte)

§ 4.5.3. Toiletruimte

Artikel 4.165. (aansturingsartikel)
Artikel 4.166. (aanwezigheid toiletruimte)
Artikel 4.167. (afmetingen toiletruimte)

§ 4.5.4. Badruimte

Artikel 4.168. (aansturingsartikel)
Artikel 4.169. (aanwezigheid badruimte)
Artikel 4.170. (afmetingen badruimte)

§ 4.5.5. Buitenberging

Artikel 4.171. (aansturingsartikel)
Artikel 4.172. (aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen)
Artikel 4.173. (regenwerend)

§ 4.5.6. Buitenruimte

Artikel 4.174. (aansturingsartikel)
Artikel 4.175. (aanwezigheid, afmetingen en bereikbaarheid)

§ 4.5.7. Opstelplaatsen

Artikel 4.176. (aansturingsartikel)
Artikel 4.177. (aanwezigheid opstelplaats)
Artikel 4.178. (afmetingen opstelplaats)

Afdeling 4.6. Toegankelijkheid

§ 4.6.1. Bereikbaarheid, algemeen

Artikel 4.179. (aansturingsartikel)
Artikel 4.180. (vrije doorgang: doorgang)
Artikel 4.181. (vrije doorgang: verkeersroute)
Artikel 4.182. (overbrugging van hoogteverschillen)

§ 4.6.2. Toegankelijkheidssector

Artikel 4.183. (aansturingsartikel)
Artikel 4.184. (toegankelijkheidssector: aanwezigheid)
Artikel 4.185. (toegankelijkheidssector: vloeroppervlakte algemeen)
Artikel 4.186. (toegankelijkheidssector: aanwezigheid specifieke ruimten)
Artikel 4.187. (toegankelijkheidssector: vloeroppervlakte specifieke ruimten)
Artikel 4.188. (toegankelijkheidssector: bereikbaarheid)
Artikel 4.189. (toegankelijkheidssector: hoogteverschillen)
Artikel 4.190. (lift: afmetingen en loopafstand)

§ 4.6.3. Bereikbaarheid van een bouwwerk

Artikel 4.191. (aansturingsartikel)
Artikel 4.192. (bereikbaarheid van een gebouw)

Afdeling 4.7. Bouwwerkinstallaties

§ 4.7.1. Verlichting

Artikel 4.193. (aansturingsartikel)
Artikel 4.194. (verlichting)
Artikel 4.195. (noodverlichting)
Artikel 4.196. (aansluiting op voorziening voor elektriciteit)
Artikel 4.197. (verduisterde ruimte)

§ 4.7.2. Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie

Artikel 4.198. (aansturingsartikel)
Artikel 4.199. (voorziening voor elektriciteit)
Artikel 4.200. (voorziening voor gas)

§ 4.7.3. Watervoorziening

Artikel 4.201. (aansturingsartikel)
Artikel 4.202. (drinkwatervoorziening)
Artikel 4.203. (warmwatervoorziening)

§ 4.7.4. Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater

Artikel 4.204. (aansturingsartikel)
Artikel 4.205. (afvoer van huishoudelijk afvalwater)
Artikel 4.206. (afvoer van hemelwater)

§ 4.7.5. Tijdig vaststellen van brand

Artikel 4.207. (aansturingsartikel)
Artikel 4.208. (brandmeldinstallatie)
Artikel 4.209. (melding en doormelding)
Artikel 4.210. (inspectiecertificaat brandmeldinstallatie)
Artikel 4.211. (rookmelders)

§ 4.7.6. Vluchten bij brand

Artikel 4.212. (aansturingsartikel)
Artikel 4.213. (ontruimingsalarminstallatie)
Artikel 4.214. (inspectiecertificaat ontruimingsalarminstallatie)
Artikel 4.215. (vluchtrouteaanduiding)
Artikel 4.216. (deuren in vluchtroutes: draairichting)
Artikel 4.217. (deuren in vluchtroutes: weerstand bij het openen)
Artikel 4.218. (zelfsluitende constructieonderdelen)
Artikel 4.218a. (lift)

§ 4.7.7. Bestrijden van brand

Artikel 4.219. (aansturingsartikel)
Artikel 4.220. (brandslanghaspels)
Artikel 4.221. (droge blusleiding)
Artikel 4.222. (bluswatervoorziening wegtunnel)
Artikel 4.223. (blustoestellen)
Artikel 4.223a. (automatische brandblusinstallatie)
Artikel 4.224. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.7.8. Toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten

Artikel 4.225. (aansturingsartikel)
Artikel 4.226. (brandweeringang)
Artikel 4.227. (afbakening maatwerkvoorschriften brandweeringang)
Artikel 4.228. (brandweerlift)
Artikel 4.229. (mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten)
Artikel 4.230. (afbakening maatwerkvoorschriften mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten)
Artikel 4.230a. (oplaadpunten elektrische voertuigen)

§ 4.7.9. Aanvullende regels tunnelveiligheid

Artikel 4.231. (aansturingsartikel)
Artikel 4.232. (uitrusting hulppost)
Artikel 4.233. (bedieningscentrale wegtunnel)
Artikel 4.234. (afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen)
Artikel 4.235. (verkeerstechnische aspecten tunnelbuis)
Artikel 4.236. (communicatievoorzieningen wegtunnel)
Artikel 4.237. (aansluiting op noodstroomvoorziening)

§ 4.7.10. Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit

Artikel 4.238. (aansturingsartikel)
Artikel 4.239. (voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een woongebouw)

§ 4.7.11. Veilig onderhoud gebouwen

Artikel 4.240. (aansturingsartikel)
Artikel 4.241. (veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud)

§ 4.7.12. Inzicht in de kwaliteit van de binnenlucht

Artikel 4.242. (aansturingsartikel)
Artikel 4.243. (kooldioxidemeter)

§ 4.7.13. Elektronische communicatie

Artikel 4.244. (aansturingsartikel)
Artikel 4.245. (toegangspunt)
Artikel 4.246. (fysieke binnenhuisinfrastructuur)

§ 4.7.14. Technische bouwsystemen

Artikel 4.247. (aansturingsartikel)
Artikel 4.248. (systeemeisen)
Artikel 4.249. (verslaglegging)
Artikel 4.250. (onverwarmde en ongekoelde verblijfsruimte)

Hoofdstuk 5. Verbouw en verplaatsing van een bouwwerk en wijziging van een gebruiksfunctie

Afdeling 5.1. Algemeen

Artikel 5.1. (toepassingsbereik: activiteiten)

Artikel 5.2. (toepassingsbereik: oogmerken)

Artikel 5.3. (toepassingsbereik: normadressaat)

Artikel 5.3a. (maatwerkvoorschrift)

Afdeling 5.2. Algemene regels bij het verbouwen of verplaatsen van een bouwwerk en bij gebruiksfunctiewijziging

Artikel 5.4. (verbouw)

Artikel 5.5. (rechtens verkregen niveau)

Artikel 5.6. (verplaatsing)

Artikel 5.7. (wijziging van een gebruiksfunctie)

Afdeling 5.3. Verbouw

Artikel 5.8. (aansturingsartikel)

Artikel 5.9. (constructieve veiligheid)

Artikel 5.10. (constructieve veiligheid bij brand)

Artikel 5.10a. (hoogte afscheiding)

Artikel 5.11. (beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie)

Artikel 5.12. (beperking van het ontwikkelen van brand en rook)

Artikel 5.13. (beperking van uitbreiding van brand)

Artikel 5.13a. (verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook)

Artikel 5.14. (bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties)

Artikel 5.15. (luchtverversing)

Artikel 5.16. (afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht)

Artikel 5.17. (verblijfsgebied en verblijfsruimte)

Artikel 5.18. (toiletruimte)

Artikel 5.19. (badruimte)

Artikel 5.20. (energiezuinigheid)

Artikel 5.20a. (vluchten bij brand)

Artikel 5.21. (technische bouwsystemen)

Artikel 5.21a. (verslaglegging)

Artikel 5.21b. (onverwarmde en ongekoelde verblijfsruimte)

Artikel 5.21c. (oplaadpunten en leidingdoorvoeren)

Artikel 5.21d. (oplaadpunten elektrische voertuigen)

Afdeling 5.4. Wijziging van een gebruiksfunctie

Artikel 5.22. (aansturingsartikel)

Artikel 5.22a. (verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook)

Artikel 5.23. (geluidwering bij weg-, spoorweg- of industriegeluid)

Artikel 5.23a. (afbakening maatwerkvoorschriften geluidwering)

Artikel 5.24. (tijdig vaststellen van brand)

Artikel 5.24a. (vluchten bij brand)

Hoofdstuk 6. Gebruik van bouwwerken

Afdeling 6.1. Algemeen

§ 6.1.1. Algemeen

Artikel 6.1. (toepassingsbereik: activiteiten)
Artikel 6.2. (toepassingsbereik: oogmerken)
Artikel 6.3. (toepassingsbereik: normadressaat)
Artikel 6.4. (specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken)
Artikel 6.5. (maatwerkvoorschriften)
Artikel 6.5a. (grondslag uitvoeringstechnische, administratieve en meet- en rekenvoorschriften)

§ 6.1.2. Gebruiksmelding

Artikel 6.6. (aansturingsartikel)
Artikel 6.7. (gebruiksmelding)
Artikel 6.8. (gegevens en bescheiden bij gebruiksmelding)
Artikel 6.9. (gegevens en bescheiden na gebruiksmelding)
Artikel 6.10. (maatwerkregels gebruiksmelding)

Afdeling 6.2. Brandveiligheid

§ 6.2.1. Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand

Artikel 6.11. (aansturingsartikel)
Artikel 6.12. (verbod op roken en open vuur)
Artikel 6.13. (vastzetten zelfsluitend constructieonderdeel)
Artikel 6.14. (aankleding)
Artikel 6.15. (brandveiligheid inrichtingselementen)
Artikel 6.16. (brandveilig gebruik grote brandcompartimenten)
Artikel 6.17. (behandeling constructieonderdeel)
Artikel 6.18. (overgangsrecht: aankleding)

§ 6.2.2. Veilig vluchten bij brand

Artikel 6.19. (aansturingsartikel)
Artikel 6.20. (ontruiming bij brand)
Artikel 6.21. (deuren in vluchtroutes)
Artikel 6.22. (opstelling zitplaatsen en verdere inrichting)
Artikel 6.23. (gangpaden)
Artikel 6.24. (beperking van gevaar voor letsel)

Afdeling 6.3. Asbestvezels en formaldehyde

Artikel 6.25. (concentratie asbestvezels)

Artikel 6.26. (concentratie formaldehyde)

Afdeling 6.4. Energielabel

Artikel 6.27. (beschikbaarheid energielabel)

Artikel 6.28. (uitzonderingen energielabel)

Artikel 6.29. (eisen aan het energielabel)

Artikel 6.30. (kenbaarheid energielabel)

Artikel 6.31

Afdeling 6.5. Bouwwerkinstallaties

§ 6.5.1. Brandveiligheidsinstallaties

Artikel 6.32. (brandmeldinstallatie)
Artikel 6.33. (ontruimingsalarminstallatie)
Artikel 6.34. (droge blusleiding)
Artikel 6.35. (blustoestellen en brandslanghaspels)
Artikel 6.36. (automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem)

§ 6.5.2. Airconditioningsystemen

Artikel 6.37. (keuring van airconditioningsystemen)

§ 6.5.3. Stookinstallaties

Artikel 6.37a. (begrippen)
Artikel 6.38. (keuring van stookinstallaties)
Artikel 6.39. (afstellen, onderhoud en rapportage)
Artikel 6.39a. (verslag keuring)
Artikel 6.40. (certificatie keuringsinstelling)
Artikel 6.41. (inzage in bescheiden)

§ 6.5.4. Verwarmingssystemen

Artikel 6.42. (keuring verwarmingssysteem)
Artikel 6.43. (overgangsrecht) [Nog niet in werking]

§ 6.5.5. Gasverbrandingsinstallaties

Artikel 6.44. (definitie certificaathouder)
Artikel 6.45. (werkzaamheden aan verbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen)
Artikel 6.46. (signalering (bijna-)ongevallen)
Artikel 6.47. (beeldmerk)
Artikel 6.48. (overgangsrecht: werkzaamheden aan verbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen)

Hoofdstuk 7. Bouw- en sloopwerkzaamheden

Afdeling 7.1. Bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerken

§ 7.1.1. Algemeen

Artikel 7.1. (toepassingsbereik: activiteiten)
Artikel 7.2. (toepassingsbereik: oogmerken)
Artikel 7.3. (toepassingsbereik: normadressaat)
Artikel 7.4. (specifieke zorgplicht)
Artikel 7.5. (maatwerkvoorschriften)
Artikel 7.5a. (risicomatrix)
Artikel 7.5b. (veiligheid en gezondheid directe omgeving: veiligheidscoördinator directe omgeving)
Artikel 7.5c. (gegevens en bescheiden: stikstofemissie en risicomatrix)
Artikel 7.6. (geen gelijkwaardige maatregel)

§ 7.1.2. Procedure bouwwerkzaamheden

Artikel 7.7. (informeren: begin en beëindiging bouwwerkzaamheden)
Artikel 7.8. (aanwezigheid gegevens en bescheiden bouwwerkzaamheden)

§ 7.1.3. Procedure sloopwerkzaamheden

Artikel 7.9. (asbestinventarisatieplicht)
Artikel 7.10. (sloopmelding)
Artikel 7.11. (gegevens en bescheiden bij sloopmelding)
Artikel 7.12. (informeren: begin en beëindiging sloopwerkzaamheden)
Artikel 7.13. (aanwezigheid gegevens en bescheiden sloopwerkzaamheden)
Artikel 7.14. (afbakening maatwerkvoorschriften procedure sloopwerkzaamheden)

§ 7.1.4. Inhoudelijke regels

Artikel 7.15. (veiligheid in de directe omgeving)
Artikel 7.16. (grondwaterstand)
Artikel 7.17. (geluidhinder)
Artikel 7.18. (trillinghinder)
Artikel 7.19. (stofhinder)
Artikel 7.19a. (stikstofemissie)
Artikel 7.20. (verwijderen asbest risicoklasse 2 en 2A)
Artikel 7.21. (asbestverwijdering anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf)
Artikel 7.22. (eindbeoordeling asbestverwijdering)
Artikel 7.22a. (veiligheidsmaatregelen aanbrengen gespoten PUR-schuim)
Artikel 7.23. (afbakening maatwerkvoorschriften veiligheid en gezondheid in directe omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden)

§ 7.1.5. Scheiden bouw- en sloopafval

Artikel 7.24. (vrijkomend bouw- en sloopafval)
Artikel 7.25. (scheiden gevaarlijk bouw- en sloopafval)
Artikel 7.26. (scheiden overig bouw- en sloopafval)

Afdeling 7.2. Mobiel breken van bouw- en sloopafval

§ 7.2.1. Algemeen

Artikel 7.27. (toepassingsbereik: activiteiten)
Artikel 7.28. (toepassingsbereik: oogmerken)
Artikel 7.29. (toepassingsbereik: normadressaat)
Artikel 7.30. (bevoegd gezag)
Artikel 7.31. (specifieke zorgplicht)
Artikel 7.32. (maatwerkvoorschriften)

§ 7.2.2. Procedurele regels

Artikel 7.33. (melding mobiel puinbreken)
Artikel 7.34. (gegevens en bescheiden bij melding mobiel puinbreken)
Artikel 7.35. (informeren: aanvang mobiel breken)
Artikel 7.36. (aanwezigheid bescheiden)
Artikel 7.37. (afbakening maatwerkvoorschriften procedure mobiel puinbreken)

§ 7.2.3. Inhoudelijke regels

Artikel 7.38. (overeenkomstige toepassing inhoudelijke regels sloopwerkzaamheden)
Artikel 7.39. (geluidhinder)
Artikel 7.40. (registratie)

Hoofdstuk 8. Overgangsrecht

Artikel 8.1. (gemeentelijke monumenten en voorbeschermde gemeentelijke monumenten)

Artikel 8.2. (rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten)

Artikel 8.3. (algemeen overgangsrecht lopende aanvragen en meldingen)

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 9.1. (inwerkingtreding)

Artikel 9.2. (citeertitel)

Bijlage I. bij artikel 1.1 van dit besluit (begrippen)

Bijlage II. bij de artikelen 3.115 en 4.208 van dit besluit (brandmeldinstallatie)