Home

Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg

Geldig vanaf 1 januari 2018
Geldig vanaf 1 januari 2018

Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2018]

Aanhef

Gelet op:

van de Wet marktordening gezondheidszorg (hierna: Wmg),

en op:

heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld.

1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. bovengrens: grens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg.

  2. budgettair kader zorg (BKZ): het door het Ministerie van VWS jaarlijks vastgesteld macrokader dat de beschikbare middelen per jaar omvat voor een bepaald type zorg.

  3. macrobeheersinstrument (MBI): instrument waarmee op grond van de artikelen 35, zevende lid en artikel 50, tweede lid van de Wmg, ontstane overschrijdingen op het BKZ achteraf kunnen worden geredresseerd.

  4. omzet: omzet als bedoeld in artikel 7 van de beleidsregel macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2018 (met kenmerk: BR/REG-18115).

  5. prestaties Zintuiglijk gehandicaptenzorg: prestaties als bedoeld in artikel 4 van de Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg.

  6. Zintuiglijk gehandicaptenzorg: Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering.

  7. zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg.

  8. zorgverzekeraar: een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw).

  9. Zorgverzekeringsfonds: het fonds bedoeld in artikel 39 van de Zvw.

2. Doel van de nadere regel

Deze regeling heeft tot doel de (macro)kosten van de in artikel 1 genoemde zorg te beheersen door middel van een integraal macrobeheersmodel, respectievelijk macrobeheersinstrument (MBI).

Om dit doel te bereiken is deze regeling vastgesteld. Hierin zijn voorschriften opgenomen op het gebied van:

3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die zintuiglijk gehandicaptenzorg leveren als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van deze regeling.

4. Administratievoorschriften

5. Gegevensverstrekking

6. Accountantscontrole gegevensverstrekking

7. Wijze van gegevensverstrekking

8. Afdracht overschrijding

9. Inwerkingtreding en citeerregel