Home

Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging extramurale behandeling zintuiglijk gehandicapten

Geldig vanaf 1 september 2014
Geldig vanaf 1 september 2014

Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging extramurale behandeling zintuiglijk gehandicapten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-2014]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 13 mei 2014 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2013/14, 30 597, nr. 439);

Besluit:

Artikel 1. definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

  1. zorgautoriteit: Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

  2. zintuiglijk gehandicaptenzorg: zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering;

  3. aanwijzing mbi ggz: Aanwijzing inzake macrobeheersinstrument voor de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg van 28 november 2013 (Stcrt. 2013, 34324).

Artikel 2. prestaties en tarieven

De zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2015 prestaties en maximumtarieven vast voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Artikel 3. macrobeheersbaarheid

1.

De zorgautoriteit voert met ingang van 1 januari 2015 voor zorgaanbieders die zintuiglijk gehandicaptenzorg leveren een generiek macrobeheersinstrument in, en hanteert daarbij de systematiek als omschreven in de artikelen 3 tot en met 5 van de aanwijzing mbi ggz.

2.

Het bedrag van de macrogrens wordt jaarlijks door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport per brief aan de zorgautoriteit verstrekt.