Home

Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld

Geldig van 8 juli 2021 tot 1 april 2022
Geldig van 8 juli 2021 tot 1 april 2022

Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 08-07-2021 tot 01-04-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-04-2022]

Aanhef

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • algemene de-minimisverordening: verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352);

 • lokaal energieproject: project gericht op energiebesparing of opwekking van duurzame energie ten behoeve van de eigen woning, dat wordt uitgevoerd binnen een postcodegebied als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel z, van de Wet belastingen op milieugrondslag;

 • maatwerkadviesrapport: maatwerkadviesrapport als bedoeld in de door de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland bindend verklaarde Nationale Beoordelingsrichtlijn 9500, deel 02, zoals vastgesteld op 31 augustus 2011, inclusief latere wijzigingen, opgesteld door een persoon die voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid van ‘EPA’-adviseur conform bijlage 2 van deze beoordelingsrichtlijn;

 • minister: Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • verduurzamingsmaatregel: maatregel als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b;

 • versterking: versterking van een woning in het kader van het bouwkundig versterkingsprogramma als gevolg van de gaswinning Groningenveld;

 • woning: gebouw of gedeelte van een gebouw dat bestemd is voor bewoning met inbegrip van de bijgebouwen die bijdragen aan de woonbestemming.

Artikel 2. Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen en maatwerkadviesrapport

1.

De minister verstrekt op aanvraag subsidie voor een verduurzamingsmaatregel of een maatwerkadviesrapport aan een eigenaar van een woning waaraan, blijkens een schriftelijk stuk:

 1. door het Centrum Veilig Wonen fysieke schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning in het Groningenveld van categorie A of B is vastgesteld, die:

  1. 1°.

   ten minste € 1.000,- bedraagt, en

  2. 2°.

   is erkend vanaf 1 januari 2016;

 2. door de Nederlandse Aardolie Maatschappij fysieke schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning in het Groningenveld is vastgesteld, die:

  1. 1°.

   ten minste € 1.000,- bedraagt, en

  2. 2°.

   is erkend vanaf 1 maart 2018;

 3. door de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen of het Instituut Mijnbouwschade Groningen fysieke schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning in het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg, is vastgesteld, die:

  1. 1°.

   ten minste € 1.000,- bedraagt, en

  2. 2°.

   is erkend vanaf 19 maart 2018;

 4. door de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen of het Instituut Mijnbouwschade Groningen een vergoeding is toegekend op grond van artikel 3, eerste of tweede lid, van de Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

2.

Aanvragen om subsidie als bedoeld in het eerste lid, kunnen worden ingediend in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien ze op de laatstgenoemde datum vóór 17:00 uur zijn ontvangen.

Artikel 3. Subsidiabele kosten

1.

De subsidiabele kosten zijn de kosten ter zake van een woning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of ter zake van een lokaal energieproject, voor:

 1. een maatwerkadviesrapport;

 2. het aanschaffen van materiaal en de kosten van de installatie voor zover de installatie wordt uitgevoerd door een onderneming, voor het aanbrengen of installeren van de navolgende energiebesparende of -opwekkende maatregelen:

  1. 1°.

   dak-, vloer- of gevelisolatie;

  2. 2°.

   muurisolatie;

  3. 3°.

   HR++(+) glas of isolerend glas voor een monument;

  4. 4°.

   kozijn vereist voor HR++(+) glas of kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument;

  5. 5°.

   combiketel met hoog rendement inclusief daarvoor vereiste verwarmingselementen en leidingen voor zover niet aanwezig;

  6. 6°.

   (micro) HRe ketel;

  7. 7°.

   HR luchtverwarming;

  8. 8°.

   zonnepanelen en zonnecollectoren;

  9. 9°.

   zonneboiler;

  10. 10°.

   pelletkachel;

  11. 11°.

   warmtepomp;

  12. 12°.

   infraroodpanelen;

  13. 13°.

   warmte-koudeopslag;

  14. 14°.

   technieken voor warmteterugwinning;

  15. 15°.

   lage temperatuurverwarming;

  16. 16°.

   energiezuinige vloerverwarmingspomp;

  17. 17°.

   apparaat te koppelen aan een slimme meter, hoofdzakelijk bedoeld voor het geven van inzicht in het energieverbruik;

  18. 18°.

   technieken voor de opwekking van windenergie.

2.

In afwijking van artikel 10, tweede lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, komen de kosten, bedoeld in het eerste lid, voor subsidie in aanmerking, indien deze zijn gemaakt ter voldoening aan een contractuele verplichting die is aangegaan vóór de indiening van de aanvraag, doch na de datum van erkenning van de schade, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

Artikel 5. Afwijzingsgronden

Artikel 6. Subsidieplafond

Artikel 7. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 8. Informatieverplichtingen

Artikel 9. Staatssteun

Artikel 10. Horizonbepaling

Artikel 11. Inwerkingtreding

Artikel 12. Citeertitel