Home

Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017

Geldig van 18 september 2016 tot 1 oktober 2016
Geldig van 18 september 2016 tot 1 oktober 2016

Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-10-2016]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2021]

Aanhef

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel w, subonderdeel 2, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 2. contactschool: door de onderwijsinstellingen in de RMC-regio aangewezen onderwijsinstelling die namens hen optreedt als aanvrager en ontvanger van subsidie op grond van deze regeling;

 3. entreeopleiding: entreeopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 4. jongere in een kwetsbare positie: jongere die al dan niet met een getuigschrift of een diploma doorstroomt naar de entreeopleiding, basisberoepsopleiding of uitstroomt uit het onderwijs, en afkomstig is uit:

  1. 1°.

   het voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, met uitzondering van leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding;

  2. 2°.
  3. 3°.

   de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo, bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

  4. 4°.

   het leerwerktraject van het vmbo, bedoeld in artikel 10b1 van de Wet op het voortgezet onderwijs,

  5. 5°.

   de entreeopleiding; of

  6. jongere die niet vanuit één van de onderwijssoorten, genoemd onder 1° tot en met 5° instroomt in een entreeopleiding;

 5. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 6. onderwijsinstelling: regionaal opleidingencentrum als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, vakinstelling als bedoeld in artikel 1.3.2a van de Wet educatie en beroepsonderwijs, agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, alsmede school voor voortgezet onderwijs, met uitzondering van een school voor praktijkonderwijs, als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 7. plusvoorziening: voorziening ten behoeve van de onderwijsinstellingen en scholen in een RMC-regio, die bestaat uit een gecombineerd programma van onderwijs leidend naar het behalen van een startkwalificatie, zorg, hulpverlening en waar nodig arbeidstoeleiding en die wordt aangeboden aan jongeren tot 23 jaar, die zodanig ernstige problemen ondervinden op het gebied van financiën, gezondheid, huisvesting, sociale omgeving of maatschappelijk functioneren dat zij de onderwijsinstelling zonder diploma dreigen te verlaten;

 8. regionaal programma: regionaal programma voortijdig schoolverlaten, dat maatregelen bevat die, blijkens een regionale analyse door de RMC-contactgemeente en de contactschool over de RMC-regio, zijn gericht op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en op het bevorderen van de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen onderling en gemeenten in de RMC-regio;

 9. RMC-contactgemeente: contactgemeente als bedoeld in artikel 8.3.2, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 162b, derde lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 118h, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 10. RMC-regio: regio als bedoeld in artikel 8.3.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 11. studiejaar: tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar;

 12. voortijdig schoolverlater: voortijdig schoolverlater als bedoeld in artikel 8.3.1. van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 118g van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 162a van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 1.2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS [Nog niet in werking]

De hoofdstukken 3, 4 en 6 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS zijn niet van toepassing op subsidieverstrekking op grond van hoofdstuk 2 van deze regeling.

Hoofdstuk 2. Het regionaal programma voortijdig schoolverlaten

Artikel 2.1. Te subsidiëren activiteiten [Nog niet in werking]

Artikel 2.2. Regionaal programma voortijdig schoolverlaten [Nog niet in werking]

Artikel 2.3. Regionale samenwerking en contactschool [Nog niet in werking]

Artikel 2.4. Subsidieplafond [Nog niet in werking]

Artikel 2.5. Berekening subsidiebedrag [Nog niet in werking]

Artikel 2.6. Subsidieaanvraag [Nog niet in werking]

Artikel 2.7. Tijdstippen indiening aanvraag, beslissing en betaling [Nog niet in werking]

Artikel 2.8. Besteding van de subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 2.9. Verantwoording [Nog niet in werking]

Artikel 2.10. Meldingsplicht [Nog niet in werking]

Artikel 2.11. Monitoring en evaluatie [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 3. Uitvoeringsvoorschriften inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Artikel 3.1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

Artikel 3.2. Vaststelling bedrag en budgetten [Nog niet in werking]

Artikel 3.3. Voorschriften effectrapportage [Nog niet in werking]

Artikel 3.4. Vaststelling RMC-regio’s, aanwijzing gemeenten [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4.1. Intrekking regeling [Nog niet in werking]

Artikel 4.2. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Artikel 4.3. Citeertitel [Nog niet in werking]

Bijlage A. behorende bij artikel 2.6 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 [Nog niet in werking]

Bijlage B. behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 formulier en handleiding herziene RMC-effectrapportage [Nog niet in werking]

Bijlage C. behorende bij artikel 3.4 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs [Nog niet in werking]