Home

Warenwetbesluit liften 2016

Geldig vanaf 1 februari 2020
Geldig vanaf 1 februari 2020

Warenwetbesluit liften 2016

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2020]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2015, nr. 2015-0000309166;

Gelet op richtlijn nr. 2014/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften (herschikking) (PbEU 2014, L 96), alsmede op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 7, 7a, derde lid, 11, 12, 13, 14 en 32b van de Warenwet, artikel 49 van de Mijnbouwwet, de artikelen 2 en 120 van de Woningwet en artikel 16, eerste, tweede en derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 januari 2016, nr. W12.15.0456/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 februari 2016, nr. 2016-0000017872;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. richtlijn: richtlijn nr. 2014/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften (herschikking) (PbEU 2014, L 96);

 2. accreditatie: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 3. CE-markering: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 4. conformiteitsbeoordeling: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 5. distributeur: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 6. EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie: conformiteitsbeoordelingsinstantie, genoemd in artikel 2 van de richtlijn;

 7. fabrikant: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 8. geharmoniseerde norm: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 9. gemachtigde: hetgeen artikel 2 van richtlijn daaronder verstaat;

 10. importeur: hetgeen artikel 2 van richtlijn daaronder verstaat;

 11. in de handel brengen: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 12. installateur: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 13. NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie: NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie, genoemd in artikel 26;

 14. liften: hetgeen de artikelen 1, eerste lid, en 2 van de richtlijn daaronder verstaan;

 15. marktdeelnemer: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 16. nationale accreditatie-instantie: nationale accreditatie-instantie, bedoeld in artikel 2 van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie;

 17. op de markt aanbieden: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 18. schema: het stelsel van regels, procedures en beheersaspecten voor het uitvoeren van (onderdelen van) de conformiteitsbeoordeling voor specifieke objecten waarvoor dezelfde specifieke eisen van toepassing zijn;

 19. veiligheidscomponenten voor liften: hetgeen artikel 1, eerste lid, van de richtlijn daaronder verstaat; en

 20. wet: Warenwet.

2.

Dit besluit is niet van toepassing op liften en veiligheidscomponenten voor liften als bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid, van de richtlijn.

3.

Dit besluit is mede van toepassing op liften die voorhanden zijn of worden gebruikt in de particuliere huishouding.

Artikel 2. Algemene verplichtingen

1.

Het is verboden liften in de handel te brengen, in bedrijf te stellen of te gebruiken en veiligheidscomponenten voor liften op de markt aan te bieden, in bedrijf te stellen of te gebruiken die niet voldoen aan de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

2.

Het is verboden liften in de handel te brengen en veiligheidscomponenten voor liften op de markt aan te bieden anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of aanduidingen.

3.

Het is verboden liften in de handel te brengen, in bedrijf te stellen of te gebruiken en veiligheidscomponenten voor liften op de markt aan te bieden, in bedrijf te stellen of te gebruiken, indien de bij of krachtens dit besluit voorgeschreven conformiteitbeoordelingsprocedures niet in acht zijn genomen.

4.

Het is verboden liften en veiligheidscomponenten voor liften te gebruiken anders dan met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot het voorhanden zijn van documenten.

Hoofdstuk 2. EU-conformiteitsverklaring en CE-markering

Artikel 3. Verplichtingen installateur

Artikel 4. Verplichtingen fabrikant

Artikel 5. Gemachtigde van de fabrikant of installateur

Artikel 6. Verplichtingen importeur

Artikel 7. Verplichtingen distributeur

Artikel 8. EU-conformiteit

Artikel 9. CE-markering

Artikel 10. Procedure EU-conformiteitsbeoordeling

Artikel 11. Intrekking verklaringen en goedkeuringen

Artikel 12. Aanwijzingsprocedure

Artikel 13. Weigering, schorsing, wijziging of intrekking aanwijzing

Artikel 14. Aanmeldende autoriteit

Artikel 15. Periodieke controle

Artikel 16. Informatie-uitwisseling installateur – aannemer

Artikel 17. Wijziging richtlijn

Hoofdstuk 3. Verplichtingen gebruiksfase

Artikel 18. Keuring gebruiksfase

Artikel 19. Certificaat van goedkeuring

Artikel 20. Weigering, schorsing, wijziging of intrekking certificaat van goedkeuring

Artikel 21. Liftenboek

Artikel 22. Staat van onderhoud lift

Artikel 23. Gebruik lift

Artikel 24. Veiligheid lift

Artikel 25. Buiten werking stellen lift

Artikel 26. Criteria voor aanwijzing als NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie

Artikel 27. Uitbesteden taken

Artikel 28. Aanwijzingsprocedure

Artikel 29. Weigering, schorsing, wijziging of intrekking van een aanwijzing

Artikel 30. Periodieke controle

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

Artikel 31. Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 32. Wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Artikel 33. Wijziging van het Warenwetbesluit machines

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 34. Overgangsbepaling liften en veiligheidscomponenten algemeen

Artikel 35. Overgangsbepaling liften die vóór 16 augustus 1991 in bedrijf zijn gesteld

Artikel 36. Overgangsbepaling liften tussen 16 augustus 1991 en 1 juli 1997 in bedrijf gesteld

Artikel 37. Overgangsbepaling liften tussen 16 augustus 1991 en 1 juli 1999 in bedrijf gesteld

Artikel 38. Overgangsbepaling liften voor 1 juli 1999 in de handel gebracht en in bedrijf gesteld

Artikel 39. Overgangsbepaling veiligheidscomponenten voor 1 juli 1999 in de handel gebracht en in bedrijf gesteld

Artikel 40. Overgangsbepaling aangewezen instellingen

Artikel 41. Intrekking Warenwetbesluit liften

Artikel 42. Inwerkingtreding

Artikel 43. Citeertitel