Home

Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie

Geldig vanaf 1 januari 2019
Geldig vanaf 1 januari 2019

Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ter implementatie van verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 juli 2008 (PbEU L 218) tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 339/93 voorzien moet worden in de aanwijzing van de nationale accreditatie-instantie;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

  2. verordening: verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 juli 2008 (PbEU L 218) tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 339/93;

  3. conformiteitsbeoordelingsinstantie: conformiteitsbeoordelingsinstantie als bedoeld in artikel 2, onderdeel 13, van de verordening;

  4. accreditatie: accreditatie als bedoeld in artikel 2, onderdeel 10, juncto artikel 3 van de verordening;

  5. Raad voor Accreditatie: de Stichting Raad voor Accreditatie genoemd in artikel 2, eerste lid.

Hoofdstuk 2. Aanwijzing nationale accreditatie-instantie

Artikel 2

Artikel 3

Hoofdstuk 3. Taak en uitvoering

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Hoofdstuk 4. Toezicht

Artikel 8

Hoofdstuk 5. Wijziging van andere wetten

Artikel 9

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12