Home

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Geldig van 16 maart 2023 tot 12 augustus 2023
Geldig van 16 maart 2023 tot 12 augustus 2023

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 16-03-2023 tot 12-08-2023]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • accountant: accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek onderscheidenlijk de deskundige, bedoeld in artikel 121, zesde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES,

 • activiteitenplan: activiteitenplan als bedoeld in artikel 3.4,

 • activiteitenverslag: verslag waarvan de inrichting voor zover van toepassing overeenkomt met de inrichting van het activiteitenplan en dat:

  1. een overzicht bevat van de gerealiseerde activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt,

  2. de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering beschrijft van de gerealiseerde activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt,

  3. de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten beschrijft,

  4. voor zover van toepassing, beschrijft in hoeverre is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, en

  5. voor zover van toepassing, een vergelijking bevat van de gerealiseerde activiteiten en doelstellingen en de in het activiteitenplan voorgenomen activiteiten en nagestreefde doelstellingen en een toelichting op de verschillen geeft,

 • bijdragen van derden: bijdragen die de subsidieontvanger van een ander dan de minister voor de te subsidiëren of gesubsidieerde activiteit ontvangt en die de subsidieontvanger aanwendt voor de te subsidiëren of gesubsidieerde activiteit,

 • egalisatiereserve: egalisatiereserve als bedoeld in paragraaf 8.5,

 • eigen bijdrage: bijdrage van de subsidieontvanger zelf voor de te subsidiëren of gesubsidieerde activiteit,

 • financieel verslag: verslag dat:

  1. volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten per gerealiseerde activiteit waarvoor de subsidie is verleend en die werkelijk zijn verricht,

  2. aansluit bij de begroting en de nodige informatie geeft om de subsidie vast te stellen,

  3. per post is voorzien van een toelichting, en

  4. vergezeld gaat van een controleverklaring, opgesteld door een accountant overeenkomstig een door de minister vastgesteld model met inachtneming van een door de minister vastgesteld accountantsprotocol, bekend gemaakt op de website www.rijksoverheid.nl,

 • instelling :privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid of een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld,

 • instellingssubsidie: subsidie voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende, structurele activiteiten van een instelling,

 • jaarrekening: jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek onderscheidenlijk artikel 120 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES,

 • kosten: kosten van de subsidieontvanger voor zover die samenhangen met de te subsidiëren of gesubsidieerde activiteit,

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderscheidenlijk Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderscheidenlijk Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ieder voor zover het betreft het beleidsterrein waarvoor hij verantwoordelijk is, met dien verstande dat voor de toepassing van hoofdstuk 9 onder minister wordt verstaan: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en dat voor de toepassing van hoofdstuk 10 onder minister wordt verstaan: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

 • opbrengsten: eigen bijdrage en bijdragen van derden, voor zover die samenhangen met de te subsidiëren of gesubsidieerde activiteiten alsmede de aangevraagde of verleende subsidie,

 • projectsubsidie: subsidie voor activiteiten aan een instelling of een natuurlijk persoon die anders dan als instellingssubsidie wordt verstrekt,

 • subsidie: instellingssubsidie of projectsubsidie,

 • verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten: de verklaring waarin de subsidieontvanger aantoont:

  1. dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn verricht, voorzien van een korte toelichting,

  2. dat aan de aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen is voldaan,

  3. wat het totale bedrag van de gerealiseerde kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend en die werkelijk verricht zijn is,

  4. wat het totale bedrag van de gerealiseerde opbrengsten is, en

  5. wat het totale bedrag van de gerealiseerde eigen bijdrage is.

Artikel 1.2. Grondslag en reikwijdte

1.

De minister kan subsidie verstrekken voor activiteiten die passen binnen het beleid op de terreinen, genoemd in artikel 2 van de Wet overige OCW-subsidies, artikel 2 van de Kaderwet SZW-subsidies en artikel 2 van de Kaderwet VWS-subsidies.

2.

Deze regeling is niet van toepassing op het verstrekken van financiële middelen, bedoeld in artikel 9 van de Kaderwet SZW-subsidies.

Artikel 1.3. Nader bepalen activiteiten

Artikel 1.4. Begrotingsvoorwaarde

Artikel 1.5. Subsidieverstrekking

Artikel 1.6. Afwijking bij beschikking

Artikel 1.7. Kostenberekening

Artikel 1.8. Kosten terugvordering en wettelijke rente

Artikel 1.9. Subsidieverstrekking aan Caribisch Nederland

Artikel 1.10. Tijdzone

Hoofdstuk 2. Subsidieplafond en wijze van verdeling

Artikel 2.1. Subsidieplafond

Artikel 2.2. Wijze van verdeling

Artikel 2.3. Uitwerking wijze van verdeling

Hoofdstuk 3. Aanvraag tot verlening van subsidie

Artikel 3.1. Formulier subsidieaanvraag

Artikel 3.2. Aanvraag vóór aanvang subsidieperiode

Artikel 3.3. Bij aanvraag tot subsidieverlening in te dienen documenten

Artikel 3.4. Activiteitenplan

Artikel 3.5. Begroting

Artikel 3.6. Melding andere aanvragen

Artikel 3.7. Overzicht financiële situatie

Hoofdstuk 4. Verlening

Artikel 4.1. Termijn besluit tot subsidieverlening

Artikel 4.2. Verlening

Artikel 4.3. Projectsubsidie na aanvraag en voor ten hoogste 5 jaar

Hoofdstuk 5. Verplichtingen

Artikel 5.1. Besteding subsidie

Artikel 5.2. Administratieplicht

Artikel 5.3. Vergoeding voor diensten aan derden

Artikel 5.4. Meewerken aan onderzoek

Artikel 5.5. Tussentijdse rapportage

Artikel 5.6. Doelgebonden en niet-doelgebonden verplichtingen

Artikel 5.7. Meldingsplicht

Artikel 5.8. Publicaties en auteursrecht

Artikel 5.9. Intellectuele eigendom

Artikel 5.10. Vergoeding voor vermogensvorming

Artikel 5.11. Inlichtingenplicht

Hoofdstuk 6. Bevoorschotting en betaling

Artikel 6.1. Bevoorschotting en betaling

Hoofdstuk 7. Verantwoording en vaststelling

Paragraaf 7.1. Aanvraag tot vaststelling

Artikel 7.1. Formulier subsidievaststelling

Artikel 7.2. Aanvraagtermijn subsidievaststelling

Paragraaf 7.2. Wijze van verantwoording per subsidiesoort en besluit tot vaststelling

Artikel 7.3. Subsidies tot € 25.000 die direct worden vastgesteld

Artikel 7.4. Subsidies tot € 25.000 die ambtshalve worden vastgesteld

Artikel 7.5. Subsidies vanaf € 25.000 voor meetbare prestatie-eenheden

Artikel 7.6. Subsidies van € 25.000 tot € 125.000 met verantwoording over activiteiten

Artikel 7.7. Subsidies van € 25.000 tot € 125.000 met verantwoording in verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten

Artikel 7.8. Subsidies vanaf € 125.000, anders dan voor meetbare prestatie-eenheden

Hoofdstuk 8. Specifieke voorschriften voor instellingssubsidies

Paragraaf 8.1. Algemeen

Artikel 8.1. Periode voor subsidieverstrekking

Paragraaf 8.2. Aanvraag

Artikel 8.2. Aanvraag subsidieverlening

Artikel 8.3. Eerste aanvraag instellingssubsidie

Paragraaf 8.3. Bevoorschotting en betaling

Artikel 8.4. Bevoorschotting en betaling

Paragraaf 8.4. Verplichtingen

Artikel 8.5. Verzekeringsplicht

Paragraaf 8.5. Vaststelling en egalisatiereserve

Artikel 8.6. Vaststelling

Artikel 8.7. Egalisatiereserve

Artikel 8.8. Besteding egalisatiereserve

Artikel 8.9. Opbouw egalisatiereserve

Hoofdstuk 9. Bijzondere bepalingen voor OCW

Paragraaf 9.1. Bekostigde onderwijsinstellingen

Artikel 9.1. Bekostigde onderwijsinstellingen

Paragraaf 9.2. Verantwoording in jaarverslaggeving niet bekostigde instellingen

Artikel 9.2. Verantwoording in jaarverslaggeving niet bekostigde instellingen

Paragraaf 9.3. Toepasselijkheid kaderregeling bij OCW

Artikel 9.3. Toepasselijkheid kaderregeling bij OCW

Hoofdstuk 10. Bijzondere bepalingen voor VWS

Artikel 10.1. Geen subsidies kleiner dan € 125.000

Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 11.1. Overgangsbepaling OCW

Artikel 11.2. Overgangsbepaling SZW

Artikel 11.3. Overgangsbepaling VWS

Artikel 11.4. Hardheidsclausule

Artikel 11.4a. Omhangbepaling

Artikel 11.5. Inwerkingtreding

Artikel 11.6. Citeertitel