Home

Kaderwet SZW-subsidies

Geldig vanaf 1 januari 2016
Geldig vanaf 1 januari 2016

Kaderwet SZW-subsidies

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2016]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de totstandkoming van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht het wenselijk maakt een wettelijk kader te scheppen voor de verstrekking van subsidies door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of Onze Minister die belast is met de zorg voor een of meer onderdelen van het beleid, genoemd in artikel 2.

2.

Deze wet is van toepassing op de verstrekking van subsidie door Onze Minister, behoudens indien die subsidie wordt verstrekt krachtens een andere wet.

Artikel 2

Onze Minister kan subsidies verstrekken voor activiteiten welke passen in:

 1. het werkgelegenheidsbeleid en het arbeidsmarktbeleid;

 2. het arbeidsomstandighedenbeleid;

 3. het arbeidsverhoudingenbeleid;

 4. het inkomensbeleid;

 5. het sociale zekerheidsbeleid;

 6. het kinderopvangbeleid;

 7. het inburgeringsbeleid en het integratiebeleid.

Artikel 3

1.

Onverminderd hoofdstuk 3 van de Financiële-verhoudingswet kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur of bij regeling van Onze Minister terzake van de verstrekking van subsidie regels worden gesteld met betrekking tot:

 1. de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt en wie daarvoor in aanmerking komt;

 2. het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald;

 3. de aanvraag van een subsidie en de besluitvorming daarover;

 4. de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend;

 5. de verplichtingen van de subsidie-ontvanger;

 6. de vaststelling van de subsidie;

 7. intrekking en wijziging van de subsidieverlening of -vaststelling;

 8. de betaling van de subsidie en het verlenen van voorschotten;

 9. andere criteria voor de verstrekking van subsidie.

2.

In afwijking van artikel 4:21, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is titel 4.2 van die wet van toepassing op subsidies die worden verstrekt op grond van een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid, die uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld.

3.

Onze Minister kan bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van subsidieverstrekking op grond van deze wet gebruik maken van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer met het oog op rapportage over en evaluatie van de besteding van subsidie.

4.

De subsidie-ontvanger vermeldt bij het verstrekken van persoonsgegevens aan Onze Minister in verband met de besteding van subsidie het burgerservicenummer van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11