Home

Regeling basisnet

Geldig van 1 december 2016 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 december 2016 tot 1 januari 2024

Regeling basisnet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-12-2016 tot 01-01-2024]

Aanhef

Paragraaf 1. Begrippen en reikwijdte

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • baanvak: gedeelte van de hoofdspoorweg waarvan het begin en einde wordt aangeduid met coördinaten uit het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, bedoeld in artikel 52 van de Kadasterwet;

 • Bevt: Besluit externe veiligheid transportroutes;

 • binnenste kantstreep: markering van de begrenzing van de binnenzijde van de binnenste rijstrook;

 • buitenste kantstreep: markering van de begrenzing van de buitenzijde van de buitenste rijstrook;

 • doorgaande rijbaan: elk voor in één rijrichting rijdende voertuigen bestemd weggedeelte, zonder de invoeg- en uitvoegstroken;

 • GR-plafond: plaats als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de wet waar het plaatsgebonden risico maximaal 10-7 of 10-8 per jaar is;

 • HART: de Handleiding risicoanalyse transport, versie 1;

 • middenberm: gebied gelegen tussen de binnenste kantstrepen van de twee doorgaande rijbanen die deel uitmaken van de weg;

 • minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • omgevingsvergunning: vergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken;

 • overige hoofdspoorwegen: hoofdspoorwegen, genoemd in bijlage 1 en bijlage 2, onderdeel a, van het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen, voor zover ze niet met name zijn vermeld in bijlage II;

 • PR-plafond: plaats als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de wet waar het plaatsgebonden risico maximaal 10-6 per jaar is;

 • RBM II: softwareprogramma voor de berekening van vervoersrisico’s, getiteld RBM II, versie 2;

 • referentiepunt: referentiepunt als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de wet;

 • rekenmethodiek transportrisico’s: rekenmethodiek voor de vaststelling van risico’s vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen, bestaande uit RBM II en HART;

 • spoorbundel voor het doorgaand verkeer: geheel van alle naast elkaar liggende sporen, niet zijnde opstelsporen en andere sporen waarmee het spoornetwerk slechts in één rijrichting kan worden bereikt, waarover treinen die rechtdoor rijden hun weg in dezelfde rijrichting kunnen vervolgen;

 • tracébesluit: tracébesluit als bedoeld in de Tracéwet;

 • verbindingsboog: rijbaan die bij knooppunten doorgaande rijbanen met elkaar verbindt;

 • wegvak: gedeelte van een weg als bedoeld in artikel 2, tweede lid;

 • wet: Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

2.

In deze regeling wordt onder een bestemmingsplan mede begrepen een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 of 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2

1.

De wegen, hoofdspoorwegen en binnenwateren, opgenomen in onderscheidenlijk bijlage I, bijlage II en bijlage III, zijn de wegen, hoofdspoorwegen en binnenwateren, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet.

2.

Wegen als bedoeld in het eerste lid zijn onderverdeeld in wegvakken waarvan het begin en einde van het wegvak wordt aangeduid door benoeming van een knooppunt of van een aansluiting. Voor zover het begin of einde van een wegvak wordt aangeduid door een knooppunt, begint of eindigt het betreffende wegvak op het geografische midden van het knooppunt. Voor zover het begin of einde van een wegvak wordt aangeduid door benoeming van een aansluiting, begint of eindigt het betreffende wegvak op het geografische midden van de kruising van de doorgaande rijbaan met de weg waar de afslag op uit komt.

3.

Hoofdspoorwegen als bedoeld in het eerste lid zijn onderverdeeld in baanvakken.

4.

Binnenwateren als bedoeld in het eerste lid zijn onderverdeeld in vaarwegen. In open verbinding met deze vaarwegen staande havens en zijwateren die niet voor doorgaand vervoer worden gebruikt, vormen geen onderdeel van deze vaarwegen.

Paragraaf 2. De vaststelling van de geografische ligging van de risicoplafonds

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Paragraaf 3. Onderzoek naar overschrijding risicoplafonds

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Paragraaf 4. Ruimtelijke ontwikkelingen langs basisnetroutes

Artikel 13

Artikel 14

Paragraaf 5. Ruimtelijke ontwikkelingen langs transportroutes, niet zijnde basisnetroutes

Artikel 15

Paragraaf 6. Plasbrandaandachtsgebieden

Artikel 16

Artikel 17

Paragraaf 7. Meetpunten

Artikel 18

Artikel 19

Paragraaf 8. Slotbepalingen

Artikel 20

Artikel 21

Bijlage I. Tabel Basisnet weg

Bijlage II. Tabel Basisnet spoor

Bijlage III. Tabel Basisnet water