Home

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijksrecherche 2014

Geldig van 24 juni 2014 tot 24 juni 2019
Geldig van 24 juni 2014 tot 24 juni 2019

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijksrecherche 2014

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 24-06-2014 tot 24-06-2019]
[Regeling ingetrokken per 24-06-2019]

Aanhef

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van 21 januari 2014 van de afdeling Bedrijfsvoering P2 van de Rijksrecherche en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van Buitengewoon Opsporingsambtenaar in dienst van de Rijksrecherche, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

1.

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein VI, Generieke Opsporing, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar.

2.

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

3.

De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10