Home

Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

Geldig van 1 juli 2014 tot 28 november 2014
Geldig van 1 juli 2014 tot 28 november 2014

Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2023]

Aanhef

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. AOW: Algemene Ouderdomswet;

 2. Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 3. overbruggingsuitkering: overbruggingsuitkering als bedoeld in artikel 4;

 4. partneruitkering: partneruitkering als bedoeld in artikel 6;

 5. rechthebbende: rechthebbende als bedoeld in artikel 4;

 6. SVB: Sociale verzekeringsbank als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 7. zelfstandige: persoon die voor de voorziening in het bestaan is aangewezen of was aangewezen op arbeid in het eigen bedrijf of beroep en die:

  1. 1˚.

   voldoet of heeft voldaan aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en

  2. 2˚.

   met ingang van 1 augustus 2004 rechtmatig een bedrijf of beroep in Nederland heeft uitgeoefend.

2.

Onder zelfstandige als bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, wordt mede verstaan een gewezen zelfstandige als bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Artikel 2. Inkomen

1.

In deze regeling wordt onder inkomen verstaan:

 1. inkomen als bedoeld in de artikelen 2:2 tot en met 2:4 van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten;

 2. een voorziening als bedoeld in artikel 4 van de Remigratiewet;

 3. buitengewoon pensioen als bedoeld in de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers of de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet;

 4. een uitkering als bedoeld in de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 met uitzondering van toeslagen als bedoeld in artikel 21b van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 zoals dat luidde tot 1 januari 1992, alsmede toeslagen als bedoeld in artikel 19 van de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945;

 5. een uitkering op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 voor zover niet begrepen onder inkomen als bedoeld in de onderdelen a tot en met d.

Artikel 3. Vermogen

Paragraaf 2. Het recht op overbruggingsuitkering

Artikel 4. Recht op overbruggingsuitkering

Artikel 5. Regelingen

Artikel 6. Recht op partneruitkering

Artikel 7. Geen recht op uitkering

Artikel 8. Hoogte overbruggings- en partneruitkering

Artikel 9. Inkomensverrekening

Artikel 10. Korting op overbruggingsuitkering

Artikel 11. Aftopping

Artikel 12. Vrouwelijke rechthebbende

Paragraaf 3. Toekenning, ingang, intrekking, herziening en betaling van de overbruggingsuitkering

Artikel 13. Toekenning overbruggingsuitkering

Artikel 14. Controlevoorschriften

Artikel 15. Ingangs- en einddatum

Artikel 16. Intrekking of herziening

Artikel 17. Maatregel

Artikel 18. Overlijdensuitkering

Artikel 19. Betaalbaarstelling

Artikel 20. Voorschot

Artikel 21. Verjaring

Artikel 22. Terugvordering

Artikel 23. Vakantie-uitkering

Paragraaf 4. Informatieverplichtingen en beslistermijn

Artikel 24. Informatieverplichtingen aanvraag overbruggingsuitkering

Artikel 25. Verdere informatieverplichtingen

Artikel 26. Beslistermijn aanvraag overbruggingsuitkering

Artikel 27. Beslistermijn bezwaarschriftprocedure

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 28. Financiering

Artikel 29. Raming baten en lasten

Artikel 30. Betaling voorschot

Artikel 31. Afrekening

Paragraaf 6. Slotbepalingen

Artikel 32. Inwerkingtreding en overgangsvoorziening

Artikel 33. Citeertitel