Home

Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014

Geldig van 23 maart 2013 tot 1 augustus 2013
Geldig van 23 maart 2013 tot 1 augustus 2013

Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-08-2013]
[Regeling ingetrokken per 18-09-2013]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. WPO: Wet op het primair onderwijs;

 2. WEC: Wet op de expertisecentra;

 3. basisschool: basisschool als bedoeld in artikel 1 van de WPO;

 4. speciale school voor basisonderwijs: speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de WPO;

 5. school voor (voortgezet) speciaal onderwijs: school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de WEC, niet zijnde een instelling;

 6. schoolgewicht: schoolgewicht, bedoeld in artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO;

 7. cumi-leerling: leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO en artikel 1 van het Besluit bekostiging WEC;

 8. instelling: instelling als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede volzin, van de WEC;

 9. REC: Regionaal expertisecentrum als bedoeld in artikel 28b van de WEC;

 10. formatiebasisbedrag: formatiebasisbedrag, bedoeld in artikel 22, onderdeel a, van het Besluit bekostiging WPO en artikel 31, onderdeel a, van het Besluit bekostiging WEC;

 11. formatieleeftijdsbedrag: formatieleeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 22, onderdeel b, van het Besluit bekostiging WPO en artikel 31, onderdeel b, van het Besluit bekostiging WEC;

 12. samenvoeging van scholen: per 1 augustus gerealiseerde samenvoeging van twee of meer gelijksoortige scholen als bedoeld in artikel 1 van de WPO en artikel 1 van de WEC;

 13. vestiging: hoofd- of nevenvestiging van een basisschool als bedoeld in artikel 1 van de WPO.

 14. ambulant begeleide leerling: een leerling als bedoeld in artikel 8a, derde lid, onder b, van de WEC dan wel een leerling als bedoeld in artikel 70a van de WPO dan wel een leerling als bedoeld in artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel een leerling, die een opleiding volgt als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder a en b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en voor wie op basis van artikel 28c van de WEC een leerlinggebonden budget beschikbaar is;

 15. BRON: het basisregister onderwijs als bedoeld in artikel 178b van de WPO.

Hoofdstuk 2. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Paragraaf 1. Basisscholen

Artikel 2. Vaststelling gemiddelde leeftijd en bedragen [Nog niet in werking]

Artikel 3. Vaststelling aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen en bestrijding onderwijsachterstanden [Nog niet in werking]

Artikel 4. Vaststelling aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en groei [Nog niet in werking]

Artikel 5. Vaststelling aanvullende bekostiging schoolleiding [Nog niet in werking]

Artikel 6. Vaststelling bekostiging zorgvoorzieningen en bedragen bij overdracht [Nog niet in werking]

Artikel 7. Vaststelling bedragen personele bekostiging LGF [Nog niet in werking]

Artikel 8. Vaststelling bedragen bekostiging materiële instandhouding LGF [Nog niet in werking]

Artikel 9. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 10. Vaststelling bedragen voor scholen voor kinderen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden [Nog niet in werking]

Paragraaf 2. Speciale scholen voor basisonderwijs

Artikel 11. Vaststelling gemiddelde leeftijd en bedragen [Nog niet in werking]

Artikel 12. Vaststelling bedragen zorgvoorzieningen [Nog niet in werking]

Artikel 13. Vaststelling bedragen aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding [Nog niet in werking]

Artikel 14. Vaststelling bedragen aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en voor de schoolleiding [Nog niet in werking]

Artikel 15. Vaststelling bedragen personele bekostiging LGF [Nog niet in werking]

Artikel 16. Vaststelling bedragen bekostiging materiële instandhouding LGF [Nog niet in werking]

Artikel 17. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid [Nog niet in werking]

Paragraaf 3. Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Artikel 18. Vaststelling gemiddelde leeftijd en bedragen (voortgezet) speciaal onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 19. Vaststelling vast bedrag per school en aanvullende bekostiging voor bestrijding onderwijsachterstanden [Nog niet in werking]

Artikel 20. Vaststelling bedragen aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en voor de schoolleiding [Nog niet in werking]

Artikel 21. Vaststelling aanvullende bekostiging voor ambulante begeleiding in verband met terugplaatsing [Nog niet in werking]

Artikel 22. Aanvullende bekostiging voor preventieve ambulante begeleiding [Nog niet in werking]

Artikel 23. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 24. Vergoeding regionaal expertisecentrum [Nog niet in werking]

Paragraaf 4. Instellingen voor visueel gehandicapte leerlingen

Artikel 25. Vaststelling bedragen [Nog niet in werking]

Artikel 26. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 3. Bijzondere bekostiging schooljaar 2013–2014

Paragraaf 1

Artikel 27. Aanwezigheid schipperskinderen [Nog niet in werking]

Artikel 28. Aanwezigheid zigeunerkinderen [Nog niet in werking]

Artikel 29. Aanwezigheid van leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden [Nog niet in werking]

Artikel 30. Leerlingen afkomstig uit ‘Blijf van mijn lijf huizen’ [Nog niet in werking]

Artikel 31. Toename aantal asielzoekerskinderen [Nog niet in werking]

Artikel 32. Eerste opvang vreemdelingen [Nog niet in werking]

Artikel 33. Aanwezigheid visueel gehandicapte leerlingen [Nog niet in werking]

Artikel 34. Schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs in het kader van veiligheid en opvang risicoleerlingen [Nog niet in werking]

Artikel 35. Groeiregeling scholen voor (V)SO met leerlingen uit een residentiële instelling, niet zijnde een justitiële jeugdinrichting of een instelling voor gesloten jeugdzorg [Nog niet in werking]

Artikel 36. Justitiële jeugdinrichtingen en instellingen voor gesloten jeugdzorg verbonden aan scholen voor Cluster 4 [Nog niet in werking]

Artikel 37. Zeer moeilijk lerende kinderen in de groepen drie tot en met acht van de basisschool [Nog niet in werking]

Artikel 38. Bijzondere bekostiging voor opvang en begeleiding van leerlingen met autisme [Nog niet in werking]

Artikel 39. Vaststelling bedragen prestatiebox primair onderwijs [Nog niet in werking]

Paragraaf 2. Bijzondere bekostiging bij samenvoeging

Artikel 40. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van basisscholen [Nog niet in werking]

Artikel 41. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van speciale scholen voor basisonderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 42. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Gewogen gemiddelde leeftijd en betaalritme

Artikel 43. Nadere regels gewogen gemiddelde leeftijd [Nog niet in werking]

Artikel 44. Betaalritme [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 5. Aanpassing van de bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2013–2014

Artikel 45. Leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2013–2014 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 46. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Artikel 47. Citeertitel [Nog niet in werking]