Home

Drinkwaterbesluit

Geldig van 1 juli 2022 tot 21 december 2022
Geldig van 1 juli 2022 tot 21 december 2022

Drinkwaterbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2022 tot 21-12-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17 december 2010, nr. BJZ2010033451, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.;

Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 8, vierde lid, 10, eerste en tweede lid, 13, eerste lid, 18, tweede lid, 21, derde tot en met vijfde lid, 22, eerste tot en met vierde lid en zevende lid, 25, tweede lid, 27, 28, eerste lid, 29, tweede en derde lid, 38, 39, tweede lid, 40, tweede lid, 43, vierde lid, en 51, van de Drinkwaterwet, artikel 16 van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 44, eerste lid, van de Grondwet, de Mijnbouwwet, de artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid, 6, 8, onder a en c, 9, onder b, 12, 13, en 14 van de Warenwet, artikel 81 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de artikelen 5.1, eerste en derde lid, 5.2, eerste lid, 5.2b, derde en vierde lid, en 5.3, eerste en derde lid, 7.2, 7.4, 7.5, achtste lid, 7.8e en 7.35, vierde lid, van de Wet milieubeheer, artikel 33, tweede lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek en de artikelen 3, 4, 10a, derde en vierde lid, 11 en 28 van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 maart 2011, nr. W14.11.0003/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van (17 mei 2011, nr. BJZ2011043266), Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1.1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Definities

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

 • biocide: biocide als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

 • BRL 6010: Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO INSTAL® procescertificaat voor «legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties», zoals deze luidde op een bij ministeriële regeling genoemd tijdstip;

 • BRL K14010-1: Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa-attest met productcertificaat voor «legionellapreventie met alternatieve technieken; Deel 1: Fysische techniek inclusief beheersconcept voor de nageschakelde installatie», zoals deze luidde op een bij ministeriële regeling genoemd tijdstip;

 • BRL K14010-2: Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa-attest met productcertificaat voor «legionellapreventie met alternatieve technieken; Deel 2: Elektrochemische technieken: koper/zilver-ionisatie, anodische oxidatie», zoals deze luidde op een bij ministeriële regeling genoemd tijdstip;

 • BTO 2001.175: BTO 2001.175 «Hygiënecode drinkwater; opslag, transport en distributie», zoals deze luidde op een bij ministeriële regeling genoemd tijdstip;

 • certificatie-instelling: door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde instelling die bevoegd is certificaten af te geven of in te trekken voor een product, dienst of kwaliteitsmanagementsysteem;

 • chemicaliën: stoffen of daaruit samengestelde producten, niet zijnde biociden als bedoeld in artikel 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die ten behoeve van de bereiding van drinkwater in contact worden gebracht met te behandelen water of drinkwater, dan wel daaraan worden toegevoegd met het doel een kwaliteitsverandering van dat water te bewerkstelligen;

 • chemisch beheer: wijze van legionellapreventie, gebaseerd op het toevoegen van biociden aan drinkwater;

 • elektrochemisch beheer: wijze van legionellapreventie, gebaseerd op het gebruik van elektroden om daardoor biociden in het drinkwater te vormen dan wel biociden aan drinkwater toe te voegen;

 • fotochemisch beheer: wijze van legionellapreventie, gebaseerd op het gebruik van ultraviolet licht in combinatie met titaniumoxide om daardoor biociden in het drinkwater te vormen dan wel biociden aan drinkwater toe te voegen;

 • fysisch beheer: wijze van legionellapreventie, gebaseerd op het gebruik van filters, pasteurisatie of door lagedruk-lampen opgewekt ultraviolet licht;

 • hemelwater: water afkomstig van atmosferische neerslag;

 • huishoudwater: water als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet, dat uitsluitend bestemd is voor toiletspoeling;

 • huishoudwatervoorziening: samenstel van leidingen, fittingen en toestellen voor de productie en distributie van huishoudwater;

 • kwaliteitsmanagementsysteem: systeem voor de bedrijfsvoering van een drinkwaterbedrijf als bedoeld in artikel 15, dat betrekking heeft op de primaire en secundaire bedrijfsprocessen en strekt tot waarborging van de kwaliteit van het drinkwater en de kwaliteit van de distributie daarvan;

 • legionellabacterie: bacterie behorend tot het geslacht Legionella;

 • legionella-beheersplan: plan als bedoeld in artikel 38, eerste lid;

 • legionella-risicoanalyse: risicoanalyse als bedoeld in artikel 37, eerste en tweede lid;

 • leveringspunt: plaats waar:

  1. het distributienet van een drinkwaterbedrijf, respectievelijk collectieve watervoorziening, overgaat in een collectieve watervoorziening, respectievelijk collectief leidingnet, dan wel overgaat in een woninginstallatie of andere installatie die op dat distributienet is aangesloten;

  2. een collectief leidingnet overgaat in een woninginstallatie of andere installatie die op dat leidingnet is aangesloten;

 • materialen: industrieel gevormde vaste stoffen of daaruit samengestelde producten, niet zijnde chemicaliën, die gebruikt worden voor het vervaardigen en verwerken van producten die in contact kunnen komen met te behandelen water of drinkwater en daarbij kunnen worden afgegeven aan dat water;

 • NEN 1006: NEN 1006 «Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties», zoals deze luidden op een bij ministeriële regeling genoemd tijdstip, met inbegrip van de bij die regeling aan te wijzen aanvullingen en correctiebladen;

 • NEN 3650: de volgende delen van NEN 3650:

  NEN 3650-1 «Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 1: Algemeen»;

  NEN 3650-2 «Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 2: Staal»;

  NEN 3650-3 «Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 3: Kunststof»;

  NEN 3650-4 «Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 4: Beton»;

  NEN 3650-5 «Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 5: Gietijzer»,

  zoals deze luidden op een bij ministeriële regeling genoemd tijdstip, met inbegrip van de bij die regeling genoemde aanvullingen en correctiebladen;

 • NEN 3651: NEN 3651 «Aanvullende eisen voor buisleidingsystemen in kruisingen met belangrijke waterstaatswerken», zoals deze luidden op een bij ministeriële regeling genoemd tijdstip, met inbegrip van de bij die regeling genoemde aanvullingen en correctiebladen;

 • NEN 7171-1: NEN 7171-1 «Ordening van ondergrondse netten – Criteria», zoals deze luidde op een bij ministeriële regeling genoemd tijdstip, met inbegrip van de bij die regeling genoemde aanvullingen en correctiebladen;

 • NEN-EN-ISO 9001: NPR 7171-2 «Ordening van ondergrondse netten – Procesbeschrijving», zoals deze luidde op een bij ministeriële regeling genoemd tijdstip, met inbegrip van de bij die regeling genoemde aanvullingen en correctiebladen;

 • NPR 7171-2: NEN-EN-ISO 9001 «Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen», zoals deze luidde op een bij ministeriële regeling genoemd tijdstip, met inbegrip van de bij die regeling genoemde aanvullingen en correctiebladen;

 • noodwater-risicoanalyse: analyse met betrekking tot het risico dat de inzet van noodwater oplevert voor de volksgezondheid of het distributienet als bedoeld in artikel 49;

 • paalkampeerterrein: kosteloos te gebruiken kampeerterrein van Staatsbosbeheer dat met een paal als zodanig is aangeduid;

 • recreatiewoning: recreatiewoonverblijf, waarvan de gebruikers het hoofdverblijf elders hebben, voor zover dit verblijf geen deel uitmaakt van een complex van soortgelijke verblijven dat in het kader van een bedrijf of in enigerlei vorm van onderlinge samenwerking door de rechthebbenden wordt beheerd;

 • tappunt: plaats waar het drinkwater, huishoudwater of warm tapwater beschikbaar komt voor gebruik;

 • thermisch beheer: wijze van legionellapreventie, gebaseerd op beheersing van de temperatuur van het drinkwater of het warm tapwater;

 • verstorings-risicoanalyse: analyse met betrekking tot het risico op verstoringen, bedoeld in artikel 33 van de wet, met inbegrip van het actueel houden van die analyse;

 • wet: Drinkwaterwet.

2.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen ter uitvoering van richtlijn 2013/51/EURATOM van de Raad van 22 oktober 2013 tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water, wordt verstaan onder «radioactieve stof», «indicatieve dosis» of «ID» en «parameterwaarde», hetgeen onder die begrippen wordt verstaan in artikel 2 van de genoemde richtlijn. Een wijziging van een in de eerste volzin genoemd begrip gaat voor de toepassing van dit besluit gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

§ 1.2. Huishoudwater

Artikel 2. Uitgezonderd van toepassing

Artikel 3. Productie en distributie van huishoudwater

Artikel 4. Gebruik van huishoudwater

Artikel 5. Productie van huishoudwater

Hoofdstuk 2. Tarieven en fusies

§ 2.1. Tarieven

Artikel 6. Vermogenskostenvoet

Artikel 7. Aandeel eigen vermogen

Artikel 8. In tarief door te berekenen kosten

Artikel 8a. Advies door Autoriteit Consument en Markt

Artikel 9. Raming van omzet en kosten

Artikel 10. Kostenposten en toerekening

§ 2.2. Fusies

Artikel 11. Beoordeling fusieverzoek

Hoofdstuk 3. De zorg voor de kwaliteit van drinkwater

§ 3.1. Drinkwaterbedrijven

§ 3.1.1. De hoedanigheid van het water

Artikel 12. Relatie met zorgplicht deugdelijk drinkwater
Artikel 13. Kwaliteitseisen
Artikel 13a
Artikel 14. Monsterneming en analyse

§ 3.1.2. Kwaliteitsmanagementsysteem

Artikel 15. Handleiding en bedrijfsprocessen
Artikel 16. Certificering
Artikel 17. Betrokkenheid inspecteur
Artikel 18. Inrichting, werkzaamheden, vakbekwaamheid en voorlichting

§ 3.1.3. Materialen, chemicaliën en distributienet

Artikel 19. Zorgplicht
Artikel 20. Kwaliteitsverklaring
Artikel 21. Aanleg en herstel transport- en distributienet

§ 3.1.4. Niet voldoen aan kwaliteitseisen

Artikel 22. Onderzoek en herstelmaatregelen
Artikel 23. Informeren toezichthouder
Artikel 24. Aan consumenten te verstrekken informatie
Artikel 25. Overschrijding tabel IIIa, IIIb, IIIc of IV

§ 3.1.5. Verstrekking, publicatie en archivering kwaliteitsgegevens

Artikel 26. Bewaren en bekendmaking gegevens

§ 3.1.6. Warm tapwater

Artikel 27. Grondstof en borging kwaliteit

§ 3.1.7. Ontheffing

Artikel 28. Ontheffingverlening
Artikel 29. Kortdurende overschrijdingen zonder nadelige gevolgen

§ 3.1.8. Gebruikte grondstof

Artikel 30. Onderzoek en kwaliteitseisen

§ 3.2. Collectieve watervoorzieningen

Artikel 31. Artikelen die van overeenkomstige toepassing zijn

Artikel 32. Paalkampeerterrein

§ 3.3. Collectieve leidingnetten

Artikel 33. Artikelen die van overeenkomstige toepassing zijn

Artikel 34. Toepassing NEN 1006

Hoofdstuk 4. Legionellapreventie

§ 4.1. Reikwijdte en kwaliteitseis

Artikel 35. Reikwijdte

Artikel 36. Kwaliteitseis

§ 4.2. Legionella-risicoanalyse en legionella-beheersplan

Artikel 37. Legionella-risicoanalyse

Artikel 38. Legionella-beheersplan

Artikel 39. Terinzagelegging en wijziging

Artikel 40. Uitvoering maatregelen, logboek

§ 4.3. Controle, melding en maatregelen

Artikel 41. Informeren inspecteur, nemen maatregelen

Artikel 42. Wijze van monstername en analyse

Artikel 43. Frequentie monstername

Artikel 44. Volgorde beheersmaatregelen

Artikel 44a. Als gecertificeerd beschouwd beheer

Hoofdstuk 5. Leveringszekerheid en continuïteit

Artikel 45. Hoeveelheid en druk

Artikel 46. Prognose waterbehoefte

Artikel 47. Verstorings-risicoanalyse

Artikel 48. Nooddrinkwater

Artikel 49. Noodwater-risicoanalyse

Artikel 50. Eigen voorziening bij uitval externe leveranties

Artikel 51. Oefening

Artikel 52. Voortzetting levering

Artikel 53. Leveringsplan

Artikel 54. Optreden inspecteur

Hoofdstuk 6. De doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening

§ 6.1. Prestatievergelijking

Artikel 55. Frequentie

Artikel 56. Protocol

Artikel 57. Prestatie-indicatoren

§ 6.2. Verslag prestatievergelijking

Artikel 58. Inhoud van verslag

Hoofdstuk 7. Maatregelen in het belang van de volksgezondheid

Artikel 59. Verstrekking gegevens

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen en overgangsrecht

Artikel 60. Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 61. Wijziging Besluit gegevensverwerving CBS

Artikel 62. Wijziging Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Artikel 63. Wijziging Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Artikel 64. Wijziging Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009

Artikel 65. Wijziging Besluit milieu-effectrapportage 1994

Artikel 66. Wijziging Besluit houdende tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter

Artikel 67. Wijziging Mijnbouwbesluit

Artikel 68. Warenwetbesluit Verpakte waters

Artikel 69. Overgangsregime

Artikel 70. Inwerkingtreding

Artikel 71. Citeertitel

Bijlage A. behorend bij hoofdstuk 3 van het Drinkwaterbesluit

Bijlage B. behorend bij hoofdstuk 5 van het Drinkwaterbesluit

Bijlage C. behorend bij artikel 6 van het Drinkwaterbesluit