Home

Besluit zorgverzekering BES

Geldig vanaf 1 januari 2023
Geldig vanaf 1 januari 2023

Besluit zorgverzekering BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 november 2010, kenmerk Z/VV-3020244;

Gelet op de artikelen 18.4.1 en 18.4.3. van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 6 december 2010, nummer  W13.10.0526/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 16 december 2010, kenmerk Z/VV- 3040126;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 2. RCN: de Rijksdienst Caribisch Nederland, genoemd in artikel 2 van het Organisatie- en mandaatbesluit BZK-BES;

 3. Zorgverzekeringskantoor BES: het onderdeel van het RCN dat ten behoeve van Onze Minister ten dienste staat aan de uitvoering van dit besluit;

 4. lichaam: rechtspersoon, maat- en vennootschap, samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk gelijk kan worden gesteld, of onderneming van publiekrechtelijke rechtspersoon en doelvermogens;

 5. instelling:

  1. een organisatorisch verband dat zich jegens het Zorgverzekeringskantoor BES heeft verbonden om behandeling, verpleging of verzorging te verlenen;

  2. een buiten het grondgebied van de BES-eilanden gevestigde rechtspersoon die in het land van vestiging zorg verleent in het kader van het in dat land bestaande sociale zekerheidsstelsel, dan wel bij gebreke daarvan overeenkomstig de wetgeving van dat land rechtmatig zorg verleent als bedoeld in artikel 6;

 6. zorgaanbieder: een instelling of persoon die zorg als bedoeld in artikel 6 verleent;

 7. loon: het loon, bedoeld in de hoofdstukken II en III, van de Wet loonbelasting BES;

 8. inkomen: de belastbare som, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting BES;

 9. identificatiedocument: de identiteitskaart, bedoeld in de Wet identiteitskaarten BES;

 10. identificatienummer: het ID-nummer op het identificatiedocument;

 11. BES-eilanden: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

 12. BZV: Bureau Ziektekostenvoorzieningen;

 13. SVB: Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen;

 14. Zorginstituut: Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;

 15. inspecteur: de bij regeling van Onze Minister van Financiën als zodanig aangewezen functionaris;

 16. basisadministratie BES: de basisadministratie, bedoeld in de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES;

 17. neonatale hielprik: het onderzoek, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel l;

 18. Nederlandse sociale verzekeringsuitkering: uitkering op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Artikel 2

Ingezetene in de zin van dit besluit is degene, die rechtmatig op het grondgebied van de BES-eilanden woont.

Artikel 3

Hoofdstuk 2. Kring van verzekerden

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk 3. De aanspraken

§ 3.1. Curatieve zorg en langdurige zorg

Artikel 6

Artikel 7

§ 3.2. Contracten met zorgaanbieders

Artikel 8

Artikel 9

§ 3.3. Het geldend maken van de aanspraken

Artikel 10

Hoofdstuk 4. De op te brengen middelen

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Hoofdstuk 5. Uitvoeringstaken

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk 6. Gegevensuitwisseling

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Hoofdstuk 7. Bezwaar en beroep

Artikel 23

Artikel 24

Hoofdstuk 8. De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31 [Vervallen per 30-03-2019]

Artikel 32

Artikel 33