Home

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers KLPD 2009

Geldig van 10 juni 2010 tot 1 januari 2013
Geldig van 10 juni 2010 tot 1 januari 2013

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers KLPD 2009

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-06-2010 tot 01-01-2013]
[Regeling ingetrokken per 22-08-2014]

Aanhef

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de korpschef van het KLPD van 6 april 2009;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder

  1. de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

  2. KLPD: het Korps Landelijke Politiediensten.

Artikel 2

De ambtenaren van het KLPD werkzaam in de functie van medewerker van de Dienst Operationele Samenwerking en in de functie van medewerker van de Dienst Verkeerspolitie als “teleservicemedewerker” zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

1.

De in artikel 2 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein VI Generieke Opsporing, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

2.

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

3.

De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9