Home

Subsidieregeling onderwijstijdverlenging basisonderwijs

Geldig van 1 januari 2010 tot 31 december 2013
Geldig van 1 januari 2010 tot 31 december 2013

Subsidieregeling onderwijstijdverlenging basisonderwijs

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2010 tot 31-12-2013]
[Regeling ingetrokken per 31-12-2013]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  2. school: basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs die in aanmerking komt voor aanvullende bekostiging voor personeelskosten voor de bestrijding van onderwijsachterstanden als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO;

  3. onderwijstijdverlenging: een verlenging van de effectieve leertijd, waarin de extra tijd benut wordt voor het actief tegengaan van onderpresteren bij leerlingen;

  4. samenwerkingsverband: ten minste drie basisscholen die met ten minste een school voor voortgezet onderwijs en de betreffende gemeente gezamenlijk een project in het kader van onderwijstijdverlenging uitvoeren.

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

1.

De minister kan projectsubsidie per kalenderjaar verstrekken aan bevoegde gezagsorganen van scholen ten behoeve van een project in het kader van onderwijstijdverlenging dat wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband.

2.

De projectsubsidie wordt met inachtneming van de artikelen 3 tot en met 7 verleend voor projecten die ten doel hebben:

  1. het duurzaam verhogen van leerling-prestaties in het basis- en voortgezet onderwijs door middel van het aanbieden van extra leertijd aan achterstandsleerlingen;

  2. het bewerkstelligen van een betere overgang van achterstandsleerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

Artikel 4. Subsidieplafond en subsidiebedrag

Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag

Artikel 5. Subsidieaanvraag

Artikel 6. Termijn indiening aanvraag

Artikel 7. Criteria bij subsidieverlening

Artikel 8. Tijdvak subsidieverlening

Artikel 9. Begrotingsvoorwaarde

Artikel 10. Besluitvorming door de minister

Hoofdstuk 3. Verplichtingen subsidieontvanger

Artikel 11. Egalisatiereserve

Artikel 12a. Algemene subsidieverplichtingen

Artikel 12b. Subsidieverplichtingen ten aanzien van het project

Hoofdstuk 4. Verantwoording en subsidievaststelling

Artikel 13. Financiële verantwoording

Artikel 14. Inhoudelijke verslaglegging

Hoofdstuk 5. Betaling

Artikel 15. Betaling in gedeelten

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 16. Inwerkingtreding

Artikel 17. Citeertitel