Home

Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2005

Geldig van 3 september 2005 tot 1 januari 2006
Geldig van 3 september 2005 tot 1 januari 2006

Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2005

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 03-09-2005 tot 01-01-2006]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2006]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Agentschap Telecom: Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken;

 2. wet: Telecommunicatiewet;

 3. categorieën: categorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet;

 4. subcategorieën: subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet;

 5. vergoeding: vergoeding, bedoeld in artikel 16.1, eerste lid, van de wet;

 6. jaarlijkse bijdrage: bijdrage, bedoeld in artikel 16.1, vierde lid, van de wet.

Artikel 2

1.

Voor de kosten van het door Agentschap Telecom verrichten van werkzaamheden of diensten met betrekking tot de categorieën en subcategorieën, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage I, zijn de in bijlage I genoemde vergoedingen voor het kalenderjaar 2005 verschuldigd.

2.

Voor de kosten van het door Agentschap Telecom verrichten van werkzaamheden of diensten met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte die niet vallen onder één van de categorieën of subcategorieën, bedoeld in het eerste lid, is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven die zijn genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage II.

Artikel 3

De jaarlijkse bijdrage maakt deel uit van het bedrag dat per categorie of subcategorie in bijlage I is genoemd voor het toezicht dan wel voor de uitvoering en het toezicht. De jaarlijkse bijdrage bedraagt het bij onderstaande categorieën genoemde percentage van de vergoeding voor de desbetreffende (sub)categorie:

 1. I.

  categorieën met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte:

  1. vaste verbindingen: 3 procent;

  2. mobiele communicatie: 4 procent;

  3. mobiele openbare telefonie en semafonie: 7 procent;

  4. radiodeterminatie: 3 procent;

  5. radiozendamateurs: 4 procent;

  6. omroep: 4 procent, en

  7. immuniteitsbeproevingen: geen.

 2. II.

  categorieën met betrekking tot randapparaten, radiozendapparaten en overige apparaten:

 3. a.

  examens: geen;

 4. b.

  afgifte verklaringen, keuringen en erkenningen: geen;

 5. c.

  randapparatuur: 8 procent.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Bijlage I. , behorende bij artikel 2, eerste lid

Bijlage II. , behorende bij de artikelen 2, tweede lid , 6, tweede lid , 7, tweede lid , en 8 .