Home

Vuurwerkbesluit

Geldig van 19 april 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 19 april 2023 tot 1 januari 2024

Vuurwerkbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-04-2023 tot 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 september 2001, nr. MJZ2001102504, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Gelet op de artikelen 24, 32, tweede en vierde lid, en artikel 39, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen, artikel 3 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 2c, derde lid, van de Wet rampen en zware ongevallen en de artikelen 16 en 20 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, artikel 74c van het Wetboek van Strafrecht, artikel 18, derde lid, van de Wet politieregisters, artikel 9, vijfde lid, onder b, van de Wet wapens en munitie,

voor zover het betreft artikel 5.1.3, gelet op de artikelen 8.2, tweede lid, 8.5 en 8.7 van de Wet milieubeheer,

voor zover het betreft de artikelen 1.1.4, 1.2.2, eerste lid, onder b, 1.4.3, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 en 5.1.9 tot en met 5.1.14, gelet op de artikelen 8.19, 8.40 en 8.41 van de Wet milieubeheer,

voor zover het betreft de artikelen 1.1.4, 1.2.2, eerste lid, onder b, en tweede lid, onder b, 1.4.3, 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3, gelet op artikel 8.44 van de Wet milieubeheer,

voor zover het betreft de artikelen 4.1 tot en met 4.4, gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet milieubeheer, en

voor zover het betreft artikel 5.1.6, gelet op artikel 18.4 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 13 december 2001, nr. W08.01.0495/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 januari 2002, nr. MJZ2002005975, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

§ 1. Begripsomschrijvingen en reikwijdte

Artikel 1.1.1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij: aanbieder van een dienst zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241);

 • ADR: de op 30 september 1957 te Genève tot stand gekomen Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Trb. 1959, 171);

 • bijlage: bij dit besluit behorende bijlage;

 • bedrijfsmatig: in de uitoefening van een beroep of bedrijf of tegen vergoeding;

 • beperkt kwetsbaar object:

   1. 1°.

    woning, woonschip of woonwagen van een derde, gelegen op een locatie met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, of

   2. 2°.

    dienst- of bedrijfswoning van een derde;

  1. kantoorgebouw, niet zijnde een kwetsbaar object;

  2. hotel of restaurant, niet zijnde een kwetsbaar object;

  3. winkel, niet zijnde een kwetsbaar object;

  4. sporthal, sportterrein, zwembad of speeltuin;

  5. kampeerterrein of ander terrein, niet zijnde een kwetsbaar object, bestemd voor recreatieve doeleinden;

  6. bedrijfsgebouw, niet zijnde een kwetsbaar object;

  7. object dat met een van de onder a tot en met e en g genoemde categorieën beperkt kwetsbare objecten gelijkgesteld kan worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval;

  8. object met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, dat wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdient tegen de gevolgen van dat ongeval;

 • bestemmingsgrens: grens van het perceel waarop de bouw, vestiging of plaatsing van een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object op grond van het voor het betrokken gebied geldende bestemmingsplan dan wel de daarvoor geldende beheersverordening geëffectueerd of toelaatbaar is;

 • bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is of zou zijn een omgevingsvergunning voor een inrichting te verlenen, waar consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik worden opgeslagen of bewerkt;

 • bouwstrook: gedeelte van het perceel dat op grond van het voor het betrokken gebied geldende bestemmingsplan dan wel de daarvoor geldende beheersverordening voor de bouw van een beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object is bestemd;

 • Categorie F1, F2, F3 en F4: categorie F1, F2, F3 onderscheidenlijk F4 als bedoeld in artikel 1A.1.3;

 • categorie T1 en T2: categorie T1 onderscheidenlijk T2 als bedoeld in artikel 1A.1.3;

 • CE-markering: CE-markering als bedoeld in de artikelen 19 en 20 van de EU-richtlijn pyrotechnische artikelen;

 • consumentenvuurwerk: vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F1, F2 of F3 en dat bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik;

 • distributeur: natuurlijk of rechtspersoon in de toeleveringsketen, niet zijnde de fabrikant of de importeur, die vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op de markt aanbiedt;

 • EU-richtlijn pyrotechnische artikelen: richtlijn nr. 2013/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (PbEU L 178);

 • fabrikant: natuurlijke of rechtspersoon die vuurwerk of een pyrotechnisch artikel voor theatergebruik vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen en dat vuurwerk of pyrotechnische artikel voor theatergebruik onder zijn naam of merknaam verhandelt;

 • fop- en schertsvuurwerk: consumentenvuurwerk dat is ingedeeld in categorie F1 alsmede ander, als zodanig bij ministeriële regeling aangewezen consumentenvuurwerk;

 • fulfilmentdienstverlener: fulfilmentdienstverlener als, bedoeld in artikel 3, onderdeel 11, van de EU-verordening markttoezicht;

 • gemachtigde: gemachtigde als, bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van de EU-verordening markttoezicht;.

 • geprojecteerd beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object: nog niet aanwezig beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object dat op grond van het voor het betrokken gebied geldende bestemmingsplan dan wel de daarvoor geldende beheersverordening toelaatbaar is;

 • grondgebied van de Europese Unie: gebied waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is;

 • importeur: in de Europese Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die vuurwerk of een pyrotechnisch artikel voor theatergebruik uit een derde land in de Europese Unie in de handel brengt;

 • in de handel brengen: het voor het eerst in de Europese Unie op de markt aanbieden van vuurwerk of een pyrotechnisch artikel voor theatergebruik;

 • inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar;

 • kwetsbaar object:

  1. woning, woonschip of woonwagen, niet zijnde een beperkt kwetsbaar object;

  2. gebouw bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, waartoe in ieder geval behoren:

   1. 1°.

    een ziekenhuis, bejaardenhuis of verpleeghuis,

   2. 2°.

    een school of

   3. 3°.

    een gebouw of een gedeelte daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;

  3. gebouw waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren, waartoe in ieder geval behoren:

   1. 1°.

    een kantoorgebouw of hotel met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2,

   2. 2°.

    een complex waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd, waaronder in ieder geval een supermarkt, hypermarkt of warenhuis, met een gezamenlijk bruto vloeroppervlak van meer dan 1000 m2, of

   3. 3°.

    een winkel, zijnde een supermarkt, hypermarkt of warenhuis, met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2;

  4. kampeer- of ander recreatieterrein bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;

  5. rijksweg of hoofdspoorweg als bedoeld in de Spoorwegwet;

 • lidstaat van de Europese Unie: lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

 • luchthaven: luchthaven als bedoeld in de Wet luchtvaart;

 • Marktdeelnemers: fabrikant, importeur en distributeur;

 • NEM: netto explosieve massa, zijnde de totale hoeveelheid pyrotechnische stof of preparaat, met eventuele toevoegingen, in vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;

 • ontbrandingstoestemming: toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a;

 • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • Op de markt aanbieden: het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van vuurwerk of een pyrotechnisch artikel voor theatergebruik met het oog op distributie, consumptie of gebruik op de markt van de Unie;

 • persoon met gespecialiseerde kennis: persoon, aangewezen bij artikel 1.1.2a;

 • primaire verpakking: verpakking waarin zich meer dan één exemplaar bevindt van eenzelfde type vuurwerk, bedoeld om in zijn geheel aan de particulier ter beschikking te worden gesteld;

 • professioneel vuurwerk: vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F4 alsmede vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F2 of F3 en dat niet bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik;

 • pyrotechnisch artikel: artikel dat explosieve stoffen of een explosief mengsel van stoffen bevat die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties;

 • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik: pyrotechnische artikelen die bestemd zijn voor binnenshuis of buitenshuis plaatsvindend podiumgebruik, met inbegrip van film- en TV-producties of soortgelijke vormen van gebruik;

 • Richtlijn 2007/23/EG: Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen (PbEU L 154);

 • theatervuurwerk: met het oog op de opslag ervan door Onze Minister aangewezen pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, ingedeeld in categorie T1 of categorie T2;

 • toepassingsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 3B.1, eerste lid;

 • veiligheidsafstand: afstand die met het oog op de kwaliteit van het milieu voor zover het betreft externe veiligheid ten minste moet zijn gelegen tussen een inrichting als bedoeld in de artikelen 2.2.1, 3.2.1 en 3A.2.1, of een onderdeel van een zodanige inrichting, dan wel een zodanige inrichting waarvoor het geldende bestemmingsplan dan wel de daarvoor geldende beheersverordening verlening van een vergunning voor het bouwen daarvan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toelaat enerzijds en beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten en geprojecteerde beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten anderzijds;

 • vuurwerk: pyrotechnische artikelen ter vermaak;

 • werkdag: dag, niet zijnde een zondag of algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet;

 • woning: gebouw of gedeelte van een gebouw dat voor bewoning is bestemd;

 • woonschip: schip dat voor bewoning is bestemd;

 • woonwagen: woonwagen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

2.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. bewerken van professioneel vuurwerk: bewerken, verwerken, verpakken, herverpakken, voormonteren, monteren en assembleren;

 2. bewerken van consumentenvuurwerk: handelingen gericht op het positief beïnvloeden van de stabiliteit, waardoor de kans op omvallen of afbreken tijdens het afsteken wordt verkleind, waarbij geen pyrotechnische stof wordt verwijderd of toegevoegd.

3.

Onder professioneel vuurwerk wordt mede verstaan: een door Onze Minister aangewezen stof of een preparaat, een voorwerp of een onderdeel van een voorwerp dan wel een stof of een preparaat, een voorwerp of een onderdeel van een voorwerp dat behoort tot een door Onze Minister bij ministeriële regeling aangewezen categorie, voor zover die stof of dat preparaat, dat voorwerp of dat onderdeel van een voorwerp kennelijk is bestemd of wordt gebruikt om voor vermakelijkheidsdoeleinden effecten te bewerkstelligen.

4.

Voor de toepassing van de artikelen 1.2.2, eerste tot en met derde lid, 2.1.2, eerste lid 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 wordt onder het begrip particulier mede verstaan een exploitant van een bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid of een rechtspersoon die:

 1. geen inrichting drijft als bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 3.2.1 of 3A.2.1;

 2. geen houder is van een vergunning als bedoeld in artikel 3B.1, eerste lid;

 3. in het buitenland is gevestigd en wiens bedrijfsmatige activiteit niet bestaat uit het verhandelen van of het tot ontbranding brengen van vuurwerk.

5.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. verpakt vuurwerk: vuurwerk inclusief het omhulsel en eventuele verpakking, detailhandelsverpakking of assortimentverpakking en inclusief de transportverpakking als bedoeld in het ADR;

 2. onverpakt vuurwerk: vuurwerk inclusief het omhulsel en eventuele verpakking, detailhandelsverpakking of assortimentverpakking doch exclusief de transportverpakking als bedoeld in het ADR;

 3. hoeveelheid consumentenvuurwerk in de bewaarplaats: massa verpakt consumenten-vuurwerk, uitgedrukt in kilogrammen;

 4. hoeveelheid consumentenvuurwerk in de bufferbewaarplaats of verkoopruimte: massa verpakt en onverpakt vuurwerk, uitgedrukt in kilogrammen onverpakt vuurwerk;

 5. hoeveelheid consumentenvuurwerk in de inrichting: sommatie van de aanwezige hoeveelheid consumentenvuurwerk in de bewaarplaats, de bufferbewaarplaats en de verkoopruimte, uitgedrukt in kilogrammen;

 6. maatwerkvoorschrift: maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

6.

Voor de toepassing van dit besluit wordt, voor zover dat voor de toepassing van de EU-verordening markttoezicht noodzakelijk is, verstaan onder marktdeelnemer hetgeen daaronder in artikel 3, onderdeel 13, van die verordening wordt verstaan.

Artikel 1.1.2a

Artikel 1.1.2 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 1.1.3

Artikel 1.1.4

Artikel 1.1.5

Artikel 1.1.6 [Nog niet in werking]

Artikel 1.1.7

Artikel 1.1.8 [Vervallen per 01-07-2012]

§ 2. Algemene bepalingen

Artikel 1.2.1 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 1.2.2

Artikel 1.2.2a

Artikel 1.2.3

Artikel 1.2.4

Artikel 1.2.5

Artikel 1.2.6

Artikel 1.2.7

§ 3. Binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen

Artikel 1.3.1

Artikel 1.3.2

§ 4. Ter beschikking stellen en registreren

Artikel 1.4.1

Artikel 1.4.2

Artikel 1.4.3

Artikel 1.4.4

Hoofdstuk 1a. In de handel brengen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1A.1.1

Artikel 1A.1.2

Artikel 1A.1.3

Artikel 1A.1.4

§ 2. Verbodsbepalingen

Artikel 1A.2.1

Artikel 1A.2.2

Artikel 1A.2.3

§ 2A. Algemene verplichtingen van de fabrikant

Artikel 1A.2A.1

Artikel 1A.2A.2

Artikel 1A.2A.3

Artikel 1A.2A.4

Artikel 1A.2A.5

Artikel 1A.2A.6

Artikel 1A.2A.7

Artikel 1A.2A.8

§ 2B. Algemene verplichtingen van de importeur

Artikel 1A.2B.1

Artikel 1A.2B.2

Artikel 1A.2B.3

Artikel 1A.2B.4

Artikel 1A.2B.5

Artikel 1A.2B.6

Artikel 1A.2B.7

Artikel 1A.2B.8

Artikel 1A.2B.9

§ 2C. Algemene verplichtingen van distributeurs

Artikel 1A.2C.1

Artikel 1A.2C.2

Artikel 1A.2C.3

Artikel 1A.2C.4

Artikel 1A.2C.5

Artikel 1A.2C.6

§ 2D. Identificatie van marktdeelnemers

Artikel 1A.2D.1

§ 2E. Eisen aan marktdeelnemers omtrent traceerbaarheid

Artikel 1A.2E.1

Artikel 1A.2E.1A [Vervallen per 17-10-2016]

Artikel 1A.2E.2

§ 2F. Eisen aan marktdeelnemers omtrent risico-uitsluiting

Artikel 1A.2F.1

§ 3. Conformiteitsbeoordelingsprocedure

Artikel 1A.3.1

Artikel 1A.3.2

§ 4. CE-markering en EU-conformiteitsverklaring

Artikel 1A.4.1

Artikel 1A.4.2

§ 4A. Uitvoering EU-verordening markttoezicht

Artikel 1A.4a.1

Artikel 1A.4a.2

§ 5. Aangewezen instantie

Artikel 1A.5.1

Artikel 1A.5.2

Artikel 1A.5.3

Artikel 1A.5.4

Artikel 1A.5.5

Artikel 1A.5.6

Artikel 1A.5.7

Artikel 1A.5.8

Artikel 1A.5.9

Artikel 1A.5.10

Artikel 1A.5.11

Artikel 1A.5.12

Artikel 1A.5.13

Artikel 1A.5.14

Artikel 1A.5.15

Artikel 1A.5.16

Artikel 1A.5.17

Artikel 1A.5.18

Artikel 1A.5.19

Artikel 1A.5.20

Hoofdstuk 2. Consumentenvuurwerk

§ 1. Eisen aan consumentenvuurwerk

Artikel 2.1.1

Artikel 2.1.2

Artikel 2.1.3

Artikel 2.1.4

§ 2. Opslaan en bewerken van consumentenvuurwerk

Artikel 2.2.1

Artikel 2.2.2 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 2.2.3

Artikel 2.2.4

Artikel 2.2.5

§ 3. Verkoop en tot ontbranding brengen van consumentenvuurwerk

Artikel 2.3.1

Artikel 2.3.2

Artikel 2.3.3

Artikel 2.3.4

Artikel 2.3.5

Artikel 2.3.5a

Artikel 2.3.6

Artikel 2.3.7

Hoofdstuk 3. Professioneel vuurwerk

§ 1. Eisen aan professioneel vuurwerk

Artikel 3.1.1

Artikel 3.1.2 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 3.1.3 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 3.1.4 [Vervallen per 04-07-2010]

§ 2. Opslaan en bewerken van professioneel vuurwerk

Artikel 3.2.1

Artikel 3.2.2

Artikel 3.2.3

Artikel 3.2.4

§ 3. Verkoop en tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk

Artikel 3.3.1

Artikel 3.3.2 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 3.3.3 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 3.3.4 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 3.3.4a [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 3.3.5 [Vervallen per 04-07-2010]

Artikel 3.3.6 [Vervallen per 04-07-2010]

Hoofdstuk 3a. Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

§ 1. Eisen aan pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Artikel 3A.1.1

Artikel 3A.1.2

§ 2. Opslaan en bewerken van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Artikel 3A.2.1

Artikel 3A.2.2

§ 3. Verkoop van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Artikel 3A.3.1

Hoofdstuk 3b. Het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Artikel 3B.1

Artikel 3B.2

Artikel 3B.3

Artikel 3B.3a

Artikel 3B.4

Artikel 3B.5

Artikel 3B.6

Artikel 3B.7

Artikel 3B.8 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Veiligheidsafstanden

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4 [Vervallen per 01-07-2012]

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Wijzigingsbepalingen

Artikel 5.1.1

Artikel 5.1.2

Artikel 5.1.3

Artikel 5.1.4

Artikel 5.1.5

Artikel 5.1.6

Artikel 5.1.7

Artikel 5.1.8

Artikel 5.1.9

Artikel 5.1.10

Artikel 5.1.11

Artikel 5.1.12

Artikel 5.1.13

Artikel 5.1.14

§ 2. Intrekking van regelgeving

Artikel 5.2.1

Artikel 5.2.2

§ 3. Overgangsbepalingen

Artikel 5.3.1

Artikel 5.3.2

Artikel 5.3.3

Artikel 5.3.4

Artikel 5.3.5

Artikel 5.3.6

Artikel 5.3.7

Artikel 5.3.8

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 5.4.0

Artikel 5.4.1

Artikel 5.4.2

Artikel 5.4.3

Bijlage 1. Voorschriften voor het opslaan, herverpakken en bewerken van consumentenvuurwerk, als bedoeld in artikel 2.2.1, eerste lid , en voor het opslaan en bewerken van theatervuurwerk, als bedoeld in artikel 3A.2.1, tweede lid

Bijlage 2. Voorschriften voor het opslaan en bewerken van professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, al dan niet tezamen met consumentenvuurwerk, als bedoeld in artikel 3.2.1 of 3A.2.1

Bijlage 3. Veiligheidsafstanden als bedoeld in de artikelen 2.2.1 , 3.2.1 , 3A.2.1 en 4.2

Bijlage 4. Het registermodel waarnaar in artikel 1A.5.14, derde lid , wordt verwezen.