Home

Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001

Geldig van 9 mei 2012 tot 26 juni 2012
Geldig van 9 mei 2012 tot 26 juni 2012

Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-05-2012 tot 26-06-2012]

Aanhef

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Justitie;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, onder g, tweede en derde lid, 3, eerste, derde, vierde en zevende lid, 16, tweede lid, 26, eerste lid, onder d en derde lid, 27, eerste lid, 30, eerste lid, 31, derde lid, 40, eerste lid, onder d en zesde lid, 43, 57 en 59 van de Paspoortwet;

Besluit:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

§ 1. Definities en reikwijdte

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Paspoortwet;

b. aanvraag, weigering, verstrekking, uitreiking, houder, wijziging, inhouding, vervallen of vervallenverklaring en vermissing:

hetgeen ingevolge artikel 1, eerste lid, van de wet daaronder wordt verstaan;

c. aanvrager:

degene die een aanvraag als bedoeld in artikel 1, onder a, van de wet indient of op wie een dergelijke aanvraag betrekking heeft;

d. register paspoortsignaleringen:

het register, bedoeld in artikel 25, derde lid, van de wet;

e. signalerende autoriteit:

de autoriteit, bedoeld in de artikelen 18 tot en met 24 van de wet, die op grond van artikel 25 van de wet een verzoek tot weigering of vervallenverklaring heeft ingediend;

f. basisadministratie:

de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, dan wel een basisadministratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES, dan wel een bij Landsverordening van Aruba, Curaçao of Sint Maarten ingestelde bevolkingsadministratie;

g. basisregister reisdocumenten:

het register, bedoeld in artikel 4a van de wet;

h. aanvraagsysteem reisdocumenten:

het geheel van apparatuur, programmatuur, opslagmedia en overige materialen, waarvan door de bevoegde autoriteit gebruik wordt gemaakt bij de aanvraag, verstrekking, uitreiking en registratie van reisdocumenten;

i. reisdocumentenstation:

de door de leverancier beschikbaar gestelde apparatuur en programmatuur, waarin gegevens met betrekking tot aangevraagde en uitgereikte reisdocumenten worden verwerkt en gearchiveerd en waarmee de gegevensuitwisseling tussen de bevoegde autoriteit en de leverancier plaatsvindt (reisdocumentenaanvraag- en archiefstation);

j. reisdocumentenadministratie:

de in het reisdocumentenstation en op andere wijze bij de bevoegde autoriteit opgeslagen gegevens met betrekking tot aangevraagde en uitgereikte reisdocumenten;

k. reisdocumentenmodule:

de apparatuur en programmatuur, waarmee de bevoegde autoriteit bij de aanvraag en uitreiking gegevens uitwisselt met het reisdocumentenstation en de basisadministratie;

l. standaardclausule:

een clausule, waarvan de tekst in bijlage A van deze regeling is opgenomen en die door de leverancier dan wel de bevoegde autoriteit in het reisdocument wordt aangebracht;

m. standaardformulier:

een voorbedrukt formulier, opgenomen in bijlage B van deze regeling;

n. modelformulier:

een model voor een formulier, opgenomen in bijlage C van deze regeling;

o. aanvraag-informatieformulier:

een door de Minister van Buitenlandse Zaken voorgeschreven formulier, dat bestemd is voor het opmaken van een aanvraag voor een reisdocument;

p. openbaar lichaam:

openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

q. aanvraagnummer:

het nummer dat voorgedrukt is op het foto- en handtekeningformulier;

r. administratienummer:

het administratienummer, bedoeld in artikel 50 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, dan wel in de artikelen 10 en 11 van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES;

s. burgerservicenummer:

het nummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

t. bijschrijving:

bijschrijving van kinderen als bedoeld in artikel 17 van de wet;

u. bijschrijvingssticker:

sticker waarop de gegevens van een bij te schrijven kind zijn vermeld;

v. agentschap BPR:

het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

w. identificatiekaart:

een document als bedoeld in artikel 88, waarmee op elektronische wijze toegang kan worden verkregen tot het reisdocumentenstation en de daarin opgeslagen programmatuur en gegevens;

x. leverancier:

een bedrijf dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belast is met het verrichten van een of meerdere diensten die verband houden met de verstrekking van reisdocumenten;

y. distributeur:

het bedrijf dat zorg draagt voor de distributie van reisdocumenten, bijschrijvingsstickers, identificatiekaarten en overige materialen die door de leverancier worden geleverd;

z. uitgiftelocatie:

de locatie bij een bevoegde autoriteit waar de aanvragen aan de leverancier worden verzonden en de documenten en overige materialen door de distributeur worden afgeleverd;

aa.

[vervallen;]

bb. verblijfsdocument:

een document waaruit het verblijfsrecht van de vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000, de Wet toelating en uitzetting BES of de Landsverordening Toelating en Uitzetting van Aruba, Curaçao of Sint Maarten blijkt;

cc. aanvraagstation:

de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen apparatuur en programmatuur voor het ondersteunen van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten;

dd. foto- en handtekeningformulier:

het in bijlage B van deze regeling opgenomen standaardformulier B8 dat bestemd is voor het in de aanvraag opnemen van de foto en handtekening, bedoeld in artikel 51, eerste en tweede lid;

ee. Aanvraagstationlocatie:

de locatie waar de bevoegde autoriteit met inachtneming van artikel 91 één of meerdere aanvraagstations heeft geplaatst;

ff. mobiel vingerafdrukopname-apparaat:

de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen apparatuur en bijbehorende programmatuur voor het opnemen van vingerafdrukken indien de aanvrager op grond van artikel 28, derde lid, van de wet niet in persoon verschijnt.

2.

Deze regeling is van toepassing op de verstrekking van reisdocumenten door de Minister van Buitenlandse Zaken en de hoofden van door hem aangewezen consulaire posten in het buitenland.

§ 2. Andere reisdocumenten van het Koninkrijk der Nederlanden

Artikel 2

§ 3. Modellen van de reisdocumenten

Artikel 3

Artikel 3a. Documenten zonder vingerafdrukken

§ 4. Register paspoortsignaleringen

Artikel 4. Vestigingsplaats van het register

Artikel 5. Administratie van kennisgevingen uit het register

§ 5. Aangewezen autoriteiten

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 20-07-2007]

Artikel 8. Heffing en kwijtschelding van rechten

Hoofdstuk II. Vaststelling aanspraken op reisdocumenten en geldigheid

§ 1. Nationale paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten

Artikel 9. Vaststelling van het Nederlanderschap

Artikel 10. Geldigheid

§ 2. Reisdocumenten voor niet-Nederlanders

§ 2.1. Reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen ten behoeve van personen die in het Europese dan wel Caribische deel van Nederland rechtmatig verblijf hebben

Artikel 11. Gebruik van het modelformulier
Artikel 12. Opmerkingen van de Nederlandse Minister van Justitie
Artikel 13. Vaststelling aanspraken op reisdocumenten als bedoeld in artikel 11 en 13 van de wet
Artikel 14. Vaststelling aanspraken op reisdocumenten als bedoeld in artikel 14 van de wet
Artikel 15. Beslissing inzake de aanspraak op een reisdocument als bedoeld in de artikelen 11 , 13 of 14 van de wet
Artikel 16. Reisdocumenten als bedoeld in artikel 12 en 15, tweede lid, van de wet

§ 2.2. Reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen ten behoeve van personen die in Aruba, Curaçao of Sint Maarten rechtmatig verblijf hebben

Artikel 17. Gebruik van een informatieformulier
Artikel 18. Vaststelling aanspraken op een reisdocument

§ 2.3. Nooddocumenten voor niet-Nederlanders als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de wet

Artikel 19. Laissez-passer voor vreemdelingen

§ 2.4. Geldigheid

Artikel 20

§ 3. Faciliteitenpaspoorten

Artikel 21. Aanspraken

Artikel 22. Geldigheid

§ 4. Tweede paspoorten

Artikel 23. Aanspraken

Artikel 24. Geldigheid

§ 5. Nooddocumenten

Artikel 25. Nooddocumenten voor Nederlanders als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet

Artikel 26. Nooddocumenten voor niet-Nederlanders als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet

Artikel 27. Geldigheid

Artikel 28. In nooddocumenten te vermelden tijdstip en autoriteit van inlevering

Artikel 29 [Vervallen per 26-08-2006]

Artikel 30 [Vervallen per 26-08-2006]

§ 6. Diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten

Artikel 31. Aanspraken en geldigheid

Artikel 32. Verplicht bezit nationaal paspoort

Artikel 33. Dienstpaspoortclausule

Artikel 34 [Vervallen per 26-08-2006]

Hoofdstuk III. Aanvraagprocedure

§ 1. Algemeen

Artikel 35. Het opmaken van de aanvraag voor een reisdocument

Artikel 36. Vaststelling van de identiteit van de aanvrager

Artikel 37. Persoonsgegevens van de aanvrager

Artikel 38. Vermelding pseudoniem aanvrager

Artikel 39. Gegevens van de (gewezen) echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner

Artikel 40. Bezit van of vermelding in andere reisdocumenten

Artikel 41. Vermist of ingenomen reisdocument bij aanvraag

Artikel 42

Artikel 42a. Vingerafdrukken

Artikel 43. Onbekwaamheid tot het plaatsen van een handtekening

Artikel 44. Verschijning van de aanvrager in persoon

§ 2. Aanvraag ten behoeve van een handelingsonbekwame

Artikel 45. Overleggen verklaring van toestemming

Artikel 46. Vaststelling identiteit en bevoegdheid van degene die het gezag uitoefent of curator

§ 3. Aanvraag voor een bijschrijving

Artikel 47. Algemeen

Artikel 48. Vaststelling van de identiteit en de nationaliteit van het bij to schrijven kind

Artikel 49. Aanvraaggegevens van het bij te schrijven kind

Artikel 50. Overleggen verklaring van toestemming

§ 4. Het opnemen van de foto, de vingerafdrukken en de handtekening

Artikel 51

§ 5. Beslissing op de aanvraag en vastlegging van de gegevens in het reisdocumentenstation

Artikel 52

Artikel 53

§ 6. Personaliseren van nooddocumenten

Artikel 54

Hoofdstuk IV. Verzending van het aanvraagbestand en levering van gepersonaliseerde documenten

Artikel 55. Het toevoegen van de foto, de vingerafdrukken en de handtekening aan de aanvraag

Artikel 56. Het verzenden van het aanvraagbestand

Artikel 57. In ontvangstneming van de geleverde documenten bij het ministerie

Artikel 58. Controle zending bij het ministerie en verdere distributie van de documenten

Artikel 59. Nabezorgen niet ontvangen documenten

Artikel 60. Controle zending in het reisdocumentenstation

Artikel 61. Terugzenden en vernietigen van verkeerd geleverde documenten

Artikel 62. Herzending van de aanvraag

Artikel 63. Terugzending onjuist geproduceerde, gepersonaliseerde of beschadigde documenten

Hoofdstuk V. Uitreiking van het reisdocument en bijschrijvingssticker

Artikel 64. Algemeen

Artikel 64a. Verificatie vingerafdrukken bij uitreiking

Artikel 65. Vermist of ingenomen reisdocument bij de uitreiking

Artikel 66. Bijschrijving door middel van een sticker

Artikel 67

Artikel 68. Registratie in het reisdocumentenstation

Hoofdstuk VI. Procedures inzake weigering en vervallenverklaring

Artikel 69. Uitsluiting Nederlandse identiteitskaart

Artikel 70. Informatie over de gesignaleerde persoon

Artikel 71. Kennisgeving van de beslissing op grond van artikel 45, tweede lid, van de wet

Hoofdstuk VII. Procedures inzake vermiste, ingenomen, ingehouden, ingeleverde, van rechtswege vervallen en gevonden reisdocumenten

§ 1. Vermiste of ingenomen reisdocumenten

Artikel 72. Vermist of ingenomen reisdocument anders dan bij aanvraag of uitreiking

Artikel 73. Melding van de vermissing of inname van een reisdocument

§ 2. Doorzending ingehouden reisdocumenten

Artikel 74. Reisdocumenten van gesignaleerde personen

Artikel 75. Definitief aan het verkeer te onttrekken reisdocumenten

§ 3. Melding van rechtswege vervallen reisdocumenten aan het register paspoortsignaleringen en het basisregister reisdocumenten

Artikel 76. Mededelingen inzake vermelding en verwijdering van de vermelding

§ 4. Melding inzake gevonden reisdocumenten

Artikel 77

Hoofdstuk VIII. Definitieve onttrekking van reisdocumenten en ongedaan maken van bijschrijvingen

§ 1. Definitieve onttrekking van een reisdocument aan het verkeer

Artikel 78. Redenen en wijze van onttrekking

§ 2. Ongedaan maken van een bijschrijving

Artikel 79. Wijze van ongedaan maken bijschrijving

§ 3. Kennisgevingen

Artikel 80

§ 4. Registratie definitief aan het verkeer onttrokken reisdocumenten

Artikel 81

Hoofdstuk IX. Reisdocumentenadministratie

Artikel 82. Opgenomen gegevens, raadpleegbaarheid, bewaartermijn

Artikel 83. Administratie laissez-passer buiten het reisdocumentenstation

Artikel 84 [Vervallen per 26-08-2006]

Artikel 85. Verstrekking van gegevens

Hoofdstuk X. Organisatie en beheer van het aanvraagsysteem reisdocumenten

§ 1. Aanwijzing en registratie bevoegde personen

Artikel 86. Aanwijzing en registratie algemeen

Artikel 87. De autorisatiebevoegden reisdocumenten

Artikel 88. De identificatiekaart

Artikel 88a. De opstartkaart

Artikel 88b. Het mobiel vingerafdrukopname-apparaat

Artikel 89. De tot ontvangst van gepersonaliseerde documenten bevoegde ambtenaren

Artikel 90. Registratie parafen

§ 2. Aflevering van zendingen

Artikel 91. Aanmelding en registratie van aanvraagstationlocaties en uitgiftelocaties

Artikel 92. Vastlegging tijdstip van aflevering

§ 3. Beheer van ontvangen gepersonaliseerde reisdocumenten en bijschrijvingsstickers

Artikel 93. Bewaring gepersonaliseerde reisdocumenten en bijschrijvingsstickers

Artikel 94. Ontbrekende gepersonaliseerde reisdocumenten en bijschrijvingsstickers

§ 4. Bestelling, aflevering en beheer van nooddocumenten

Artikel 95. De tot bestelling en ontvangst van blanco documenten bevoegde ambtenaren

Artikel 96. Bestelling en aflevering nooddocumenten

Artikel 97. Ontvangst en verdere verspreiding van de nooddocumenten door het ministerie

Artikel 98. Voorraadadministratie nooddocumenten bij de verstrekkende autoriteiten

Artikel 99. Inventarisatie van de voorraad

Artikel 100. Verbruik van nooddocumenten

§ 5. Te gebruiken apparatuur, programmatuur en overige materialen

Artikel 101. Reisdocumentenstation, aanvraagstation, mobiel vingerafdrukopname-apparaat en reisdocumentenmodule

Artikel 102. Dienststempel en clausulestempels

Artikel 103. Foto- en handtekeningformulieren en andere standaardformulieren

Hoofdstuk XI. Beveiliging

Artikel 104. Algemeen

Artikel 105. Fysieke beveiliging

Artikel 106. Back-up en herstel van gegevens in het aanvraagsysteem reisdocumenten

Artikel 107. Beveiligingsprocedure en beveiligingsfunctionaris

Artikel 108. Controle op de toepassing van de beveiligingsmaatregelen

Artikel 109. Ontvreemding of vernietiging

Hoofdstuk XII. Voorkoming en bestrijding van misbruik met reisdocumenten

Artikel 110. Onderzoek op onregelmatigheden en melding

Artikel 111. Aangifte bij de politie en definitieve onttrekking aan het verkeer

Hoofdstuk XIII. Verantwoording nooddocumenten

Artikel 112

Hoofdstuk XIV. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 113. Geldigheid van reisdocumenten verstrekt voor de inwerkingtreding van deze regeling

Artikel 114. Raadpleging originele aanvraagformulieren

Artikel 115. Ongedaan maken bijschrijving in reisdocumenten verstrekt voor de inwerkingtreding van deze regeling

Artikel 116 [Vervallen per 10-10-2010]

Artikel 117 [Vervallen per 21-09-2009]

Artikel 118. Intrekking Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995

Artikel 119. Inwerkingtreding

Artikel 120. Citeertitel

Bijlagen Paspoortuitvoeringsregelingen

Bijlage A. Standaardclausules

Bijlage B. Standaardformulieren

Bijlage C. Modelformulieren

Bijlage D. Foutafhandelingsprocedures

Bijlage E [Vervallen per 07-02-2009]

Bijlage F. Overzicht aanvraaggegevens

Bijlage G [Vervallen per 20-07-2007]

Bijlage H [Vervallen per 20-07-2007]

Bijlage I. IAR-kaarten

Bijlage J. Invulinstructie laissez-passer

Bijlage L. Fotomatrix