Home

Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting

Geldig van 1 juli 2021 tot 5 november 2021
Geldig van 1 juli 2021 tot 5 november 2021

Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 05-11-2021]

Aanhef

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet, en artikel 570b, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;

Gezien het advies van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 6 november 1998 (nr. 724485/98);

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. de minister: de Minister voor Rechtsbescherming;

 2. wet: de Penitentiaire beginselenwet;

 3. besluit: de Penitentiaire maatregel;

 4. ouder: de ouder van de gedetineerde, alsmede de stiefouder, pleegouder of grootouder, voor zover deze gedurende een langere tijd de ouderrol heeft vervuld;

 5. kind: het kind van de gedetineerde, alsmede het stiefkind, pleegkind, kind van de levenspartner of kleinkind;

 6. broer: de broer van de gedetineerde, alsmede de halfbroer of pleegbroer;

 7. zuster: de zuster van de gedetineerde, alsmede de halfzuster of pleegzuster;

 8. schoonouder: de schoonouder van de gedetineerde, alsmede de ouder van de levenspartner;

 9. levenspartner: de echtgenoot van de gedetineerde, alsmede de persoon met wie een aantoonbaar duurzaam samenlevingsverband wordt onderhouden daterende van voor de aanvang van de detentie;

 10. poliklinisch bezoek: bezoek aan een polikliniek van een algemeen ziekenhuis, specialist, fysiotherapeut of logopedist, dan wel aan een tandarts voor bijzondere tandheelkundige verrichtingen;

 11. ambulante psychiatrische of psychotherapeutische behandeling: bezoek aan een psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, psychotherapeutisch instituut, RIAGG of praktijk van een vrij gevestigde en geregistreerde psychiater of psycholoog in verband met ambulante psychotherapeutische of daarmee gelijk te stellen behandeling;

 12. intakegesprek: bezoek aan een psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, psychotherapeutisch instituut, behandelinrichting voor verslaafden, hulpverleningsinstelling in verband met de toetsing van de mogelijkheden van een opname tijdens of na de detentie, of instelling of officiële verschaffer van woonruimte in verband met de toetsing van de mogelijkheden van bijzondere woonvoorzieningen in aansluiting op de detentie;

 13. verlof: het, al dan niet onder begeleiding of bewaking, tijdelijk verlaten van de inrichting voor één van de in deze regeling genoemde doeleinden.

 14. re-integratieverlof: verlof als bedoeld in artikel 14;

 15. extramurale arbeid: arbeid, verricht buiten de inrichting ten behoeve van een derde, alsmede het volgen van een dagopleiding buiten de inrichting;

 16. incidenteel verlof: verlof als bedoeld in de artikelen 21 tot en met 33 van deze regeling;

 17. re-integratieverlof voor levenslanggestraften: verlof als bedoeld in artikel 20d van deze regeling;

 18. levenslanggestrafte: een persoon ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een levenslange gevangenisstraf plaatsvindt;

 19. detentie- en re-integratieplan: detentie- en re-integratieplan als bedoeld in artikel 18a van de wet;

 20. strafonderbreking: opschorting van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf als bedoeld in de artikelen 34 tot en met 40a van deze regeling;

 21. inrichtingsarts: de aan de inrichting verbonden arts of tandarts;

 22. verlofadres: het adres waar de gedetineerde tijdens zijn verlof verblijft en bereikbaar is;

 23. betrokkene: betrokkene als bedoeld in artikel 44b, onder c, van het besluit.

Artikel 1a

Indien de veroordeling tot een vrijheidsstraf nog niet onherroepelijk is, wordt voor het bepalen van het moment waarop vrijheden op grond van deze regeling kunnen worden toegekend, uitgegaan van de veroordeling waartegen het rechtsmiddel is aangewend.

Artikel 2. Verzoek, ontvangst en beslissing

Artikel 3. Inlichtingen en adviezen

Artikel 4. Weigeringsgronden

Artikel 5. Voorwaarden

Artikel 6. Afhandeling door de directeur

Artikel 7. Afhandeling door de minister

Artikel 8. Tenuitvoerlegging straf tijdens verlof

Artikel 9. Overplaatsing

Artikel 10. Incidenten

Artikel 11. Ziekte

Artikel 12. Verlofpas

Artikel 13. Financiële kwesties

Hoofdstuk 2. Re-integratieverlof

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 14. Re-integratieverlof

Artikel 15. Algemene voorwaarden

Artikel 16. Geen re-integratieverlof

Artikel 17. Gewijzigde omstandigheden

Paragraaf 2. Kortdurend en langdurend re-integratieverlof

Artikel 18. Beslissing tot kortdurend en langdurend re-integratieverlof

Artikel 19. Het kortdurend re-integratieverlof

Artikel 20. Langdurend re-integratieverlof

Paragraaf 3. Re-integratieverlof voor extramurale arbeid

Artikel 20a. Beslissing voor re-integratieverlof voor extramurale arbeid

Artikel 20ab. Re-integratieverlof voor extramurale arbeid

Hoofdstuk 3a. Verlof tijdens verblijf in een inrichting voor stelselmatige daders

Artikel 20b

Artikel 20c

Hoofdstuk 3b. Verlof ten behoeve van de re-integratie van een levenslanggestrafte

Artikel 20d. Re-integratieverlof van levenslanggestraften

Hoofdstuk 4. Incidenteel verlof voor humanitaire doeleinden

Artikel 21. Voorwaarden

Artikel 22. Bezoek

Artikel 23. Levensgevaar of ernstige psychische nood

Artikel 24. Sterfgeval

Artikel 25. Niet tot reizen in staat zijnde familieleden

Artikel 26. Kraambezoek

Artikel 27. Onderling gedetineerdenbezoek

Artikel 28. Medische, therapeutische en tandheelkundige behandelingen

Artikel 29. Intakegesprekken

Artikel 30 [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 31 [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 32. Beslissingsbevoegdheid

Artikel 33. Gewijzigde omstandigheden

Hoofdstuk 5. Strafonderbreking

Artikel 34. Voorwaarden

Artikel 35. Duur

Artikel 36. Bezoek

Artikel 37. Medische en therapeutische redenen

Artikel 38. Zakelijke omstandigheden

Artikel 39. Beslissingsbevoegdheid

Artikel 40. Gewijzigde omstandigheden

Hoofdstuk 5a. Strafonderbreking vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland

Artikel 40a

Hoofdstuk 6. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 41

Artikel 42. Inwerkingtreding

Artikel 43. Citeertitel