Home

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 mei 1989, nr. RW 26148, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554);

De Raad van State gehoord (advies van 5 december 1989, nr. W09.89.0261);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 juli 1990, nr. RW 65900, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. begeleidingsvoertuig: bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1, van de Regeling voertuigen, met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg dat is bestemd voor de begeleiding van exceptionele transporten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit ontheffingverlening Dienst Wegverkeer exceptionele transporten;

 2. verkeersregelaar met in het kader van zijn beroep verkeersregelende taken: verkeersregelaar, niet zijnde transportbegeleider of verkeersregelaar die tot taak heeft eenvoudige verkeersregelende werkzaamheden te verrichten bij evenementen, die uit hoofde van zijn beroep verkeersregelende werkzaamheden verricht;

 3. bevoegd gezag: gezag als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet;

 4. gezichtsveldverbeterende voorziening: voorziening als bedoeld in artikel 5.3.45, zesde en elfde lid, van de Regeling voertuigen;

 5. wegvak: gedeelte van een weg tussen twee zijwegen of – indien geen zijweg aanwezig is – tussen twee punten waarop een verkeersmaatregel betrekking heeft;

 6. experiment: experiment als bedoeld in artikel 186 van de wet;

 7. experimentverkeersbesluit: verkeersbesluit als bedoeld in artikel 60;

 8. transportbegeleider: verkeersregelaar die optreedt ter begeleiding van een exceptioneel transport als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit ontheffingverlening Dienst Wegverkeer exceptionele transporten;

 9. verkeersregelaar: persoon behorend tot de ingevolge artikel 12, eerste lid, van de wet, aangewezen categorie, niet zijnde een persoon als bedoeld in artikel 82, eerste lid, onderdeel d, of artikel 82, derde lid, van het RVV 1990;

 10. wet: Wegenverkeerswet 1994;

 11. verwerking van kentekengegevens: verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens, met betrekking tot kentekengegevens;

 12. verantwoordelijke: verantwoordelijke als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 13. technisch hulpmiddel: hulpmiddel waarmee kentekens van voertuigen automatisch worden gefotografeerd of op andere wijze automatisch worden geregistreerd;

 14. kentekengegevens: de gegevens omtrent de naam, het adres en de woonplaats van de kentekenhouder, het kenteken van het voertuig, de locatie en het tijdstip van de registratie daarvan, de foto-opname of andere wijze van registratie van het kenteken en de kenmerken van het motorvoertuig;

 15. kentekenhouder: degene op wiens naam het kenteken is gesteld;

 16. verkeersonderzoek: onderzoek naar verkeersstromen, ten behoeve van maatregelen om de veiligheid en doorstroming op wegen te bevorderen;

 17. spitsmijdenproject: door of in samenwerking met Onze Minister geïnitieerd mobiliteitsproject waarbij frequente spitsreizigers in het wegverkeer uitgenodigd worden om in ruil voor een beloning de spitstijden te gaan mijden door buiten de spitstijden, met een andere vervoersmodaliteit of, binnen het kader van de doelstellingen van het project, helemaal niet meer te gaan reizen.

Artikel 1a

Het is aan anderen dan degenen die daartoe krachtens dit besluit bevoegd zijn verboden op, langs of boven de wegen verkeerstekens aan te brengen, te doen aanbrengen, aangebracht te houden of te verwijderen dan wel de zichtbaarheid van verkeerstekens weg te nemen.

Artikel 2

Hoofdstuk II. Verkeerstekens en maatregelen ter regeling van het verkeer

§ 1. Verkeerstekens

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4a [Vervallen per 01-01-2023]

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

§ 2. Onderborden

Artikel 8

§ 3. Zonale toepassing van verkeersborden

Artikel 9

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2010]

§ 4. Plaatsing en verwijdering van verkeerstekens krachtens verkeersbesluit

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 15

Artikel 16

§ 5. Maatregelen ter regeling van het verkeer

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 18

Artikel 19

§ 6. Verkeersbesluiten

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 21

Artikel 21a [Nog niet in werking]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

§ 7. Plaatsing, verwijdering, kosten

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 29

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 33

§ 8. Tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 37a [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Hoofdstuk IIA. Bewegwijzering

Artikel 42

Artikel 43

Hoofdstuk IIb. Verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Hoofdstuk III. Vaststelling bebouwde kom

Artikel 48

Hoofdstuk IV. Gehandicaptenparkeerkaart

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Hoofdstuk V. Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 58a

Artikel 58b

Hoofdstuk VI. Strafbepaling

Artikel 59

Hoofdstuk VII. Bepalingen inzake experimenten

Artikel 60

Artikel 60a

Artikel 60b

Artikel 60c

Artikel 60d

Artikel 60e

Artikel 60f

Artikel 60g

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-1995]

Hoofdstuk VIII. Inwerkingtreding

Artikel 65

Hoofdstuk IX. Citeertitel

Artikel 66