Home

Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer

Geldig vanaf 1 juli 2019
Geldig vanaf 1 juli 2019

Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 juni 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-1392, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 149a, tweede en derde lid, en artikel 149b, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 14 juli 2005, nr. W09.05.0260/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 augustus 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-1664, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. aanhangwagen, bedrijfsauto, personenauto of voertuig: hetgeen daaronder in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen wordt verstaan;

  2. aslasten: de som van de last onder de wielen van een as als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;

  3. exceptioneel transport: een transport met een voertuig of een samenstel van voertuigen, met inbegrip van de daarmee vervoerde lading, dat niet voldoet aan in de Regeling voertuigen voorgeschreven eisen met betrekking tot breedte, hoogte, lengte, massa of aslasten.

§ 2. Ontheffingverlening door de Dienst Wegverkeer

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

§ 3. Gegevensverstrekking door de wegbeheerder aan de Dienst Wegverkeer

Artikel 6

§ 3a. Toestemmingverlening en gegevensverstrekking door de wegbeheerder

Artikel 6a

Artikel 6b

§ 4. Overleg

Artikel 7

§ 5. Wijziging andere regelgeving

Artikel 8

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 9

Artikel 10