Home

Besluit bekostiging WEC

Geldig van 1 augustus 2006 tot 13 april 2007
Geldig van 1 augustus 2006 tot 13 april 2007

Besluit bekostiging WEC

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2006 tot 13-04-2007]
[Regeling ingetrokken per 01-04-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 27 oktober 1987, nr. 9727/2363, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 19a en 59 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614) en de artikelen E 23 en E 24 van de Overgangswet ISOVSO ( Stb. 1987, 615);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 15 oktober 1987, nr. 1/1431);

De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1987, nr. W05.87.0581);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 22 december 1987, nr. 10080/2363, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Titel I. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

wet: Wet op de expertisecentra;

school: een school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, b, c, f, h, j, k, m of n, van de wet, dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede volzin, van de wet, tenzij het tegendeel blijkt;

afdeling: afdeling als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet;

instelling: instelling als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede volzin, van de wet, tenzij het tegendeel blijkt;

regionaal expertisecentrum: een regionaal expertisecentrum als bedoeld in artikel 28b van de wet;

nevenvestiging: een nevenvestiging als bedoeld in de artikelen 76a en 76b van de wet dan wel een nevenvestiging van een instelling, genoemd in artikel X van de Wet van 31 mei 1995, houdende wijziging van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en van enkele andere wetten inzake samenvoeging van de schoolsoorten onderwijs aan blinde kinderen en onderwijs aan slechtziende kinderen tot de schoolsoort onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen (Stb. 1995, 319);

openbare school: door een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, in stand gehouden school;

bijzondere school: door een privaatrechtelijke rechtspersoon in stand gehouden school;

bevoegd gezag van volgens de wet bekostigde scholen: voor wat betreft:

  1. een openbare school: het college van burgemeester en wethouders voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen, dan wel het krachtens een gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

  2. een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld in artikel 57 van de wet;

inspecteur: lid van de inspectie voor zover belast met taken op het gebied van het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 5 van de wet;

ouders: ouders, voogden of verzorgers;

teldatum: een van de data, bedoeld in artikel 118 van de wet;

commissie: de commissie, bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de wet;

leerling: een leerling die toelaatbaar is verklaard tot een van de onderwijssoorten die door de school worden verzorgd dan wel tot het cluster waartoe de school behoort alsmede een leerling, die toelaatbaar is verklaard tot een andere onderwijssoort binnen het cluster, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de wet dan de onderwijssoort die door de school wordt verzorgd en die met toepassing van artikel 76a van de wet, bij de school is ingeschreven, tenzij anders bepaald;

leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond: leerling:

  1. die behoort tot de Molukse bevolkingsgroep;

  2. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Griekenland, Italië, het voormalige Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije;

  3. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba;

  4. van wie ten minste een van de ouders of voogden als vreemdeling rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 of 33 van de Vreemdelingenwet 2000;

  5. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, echter met uitzondering van Indonesië.

schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend;

ambulante begeleiding: de begeleiding, bedoeld in artikel 8a, derde lid onder b, van de wet;

lokaal voor motorische therapie: ruimte van 120 m2 of minder die is bedoeld voor onderwijs in lichamelijke oefening aan leerlingen van 6 jaar en ouder;

schoolbad: een bad voor watergewenning of bewegingstherapie;

accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

formatiebasisbedrag: het formatiebasisbedrag, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a;

formatieleeftijdsbedrag: het formatieleeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b;

basisbedrag: het basisbedrag, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel c;

leeftijdsbedrag: het leeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel d.

TITEL II. Administratieve voorschriften met betrekking tot aanvang en einde bekostiging en borgstelling

Artikel 2. Gegevens en bescheiden school in plan van nieuwe scholen

Artikel 3. Borgstelling

Artikel 3a. Aanvang van de bekostiging

Artikel 3b. Vaststelling bevoorschotting en verrekening van voorschotten

Artikel 4. Opheffing van een school

TITEL III. Leerlingenadministratie, leerlingentelling, opgave gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van de school en overige bekostigingsgegevens

AFDELING 1. Leerlingenadministratie

Artikel 5. Inhoud leerlingenadministratie
Artikel 5a [Vervallen per 20-06-1997]
Artikel 6. Inschrijving
Artikel 7. Uitschrijving
Artikel 8. Bewaren van gegevens
Artikel 9. Leerlingentelling
Artikel 10. Verstrekken gegevens aan Minister

AFDELING 3. Verstrekken overige gegevens

Artikel 10a. Verstrekken gegevens REC aan Minister
Artikel 10b. Verstrekken gewogen gemiddelde leeftijd leraren
Artikel 10c. Verklaring bevoegd gezag

TITEL IV. [Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 11 [Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 11a [Vervallen per 10-02-2006]

Hoofdstuk III. Vergoeding voor de uitgaven voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding voor scholen en schoolbaden van scholen, niet zijnde instellingen

Titel I. Algemeen

AFDELING 1. REIKWIJDTE

Artikel 12. Omschrijving

TITEL II. Vergoeding materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van scholen

Artikel 12a. Vaststelling en nadere vaststelling bekostiging materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding

Artikel 13. Maandelijkse betaling

Artikel 14. Normatieve vaststelling schoolgrootte

Artikel 14a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 15. Vergoeding door gemeente aan bevoegd gezag instellingen

Artikel 16 [Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 17. Omschrijving uitgaven materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding

Artikel 18. Omvang vergoeding uitgaven materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding

TITEL III. Vergoeding materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van schoolbaden

Artikel 19. Vergoeding schoolbaden

Hoofdstuk IV. Vergoeding voor en buitengebruikstelling van oude eigendoms- en huurscholen

Titel I. Algemeen

Artikel 20. Schatting

Artikel 21. Niet meer verschuldigde vergoeding

TITEL II. Eigendomsscholen als bedoeld in artikel 205 van de Lager-onderwijswet 1920

Artikel 22. Vergoeding

Artikel 23. Hoogte vergoeding

Artikel 24. Vermindering van de vergoeding

Artikel 25 [Vervallen per 23-06-2000]

Artikel 26. Vervreemding en buitengebruikstelling

Titel III. Scholen als bedoeld in artikel 184 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967

Artikel 27. Scholen als bedoeld in artikel 184 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967

Artikel 28. Vervreemding en buitengebruikstelling

Hoofdstuk V. Bekostiging voor de personeelskosten

Titel I. Algemeen

Artikel 29. Vaststelling bekostiging en latere wijziging bekostiging

Artikel 30. Betaalritme

Titel II. Bekostigingsgrondslagen

Artikel 31. Vaststelling bedragen

Artikel 32. Vast bedrag per school

Artikel 33. Formatie leraren per leerling t.b.v. berekening bedrag per leerling

Artikel 34. Formatie onderwijsondersteunend personeel per leerling t.b.v. berekening bedrag per leerling

Artikel 35. Aanvullende bekostiging personeelskosten voor de schoolleiding

Artikel 36. Meetellen plaatsen residentiële instellingen

Artikel 37. Aanvullende bekostiging personeelskosten bij aanzienlijke tussentijdse toename aantal leerlingen per 16 januari

Artikel 38. Aanvullende bekostiging personeelskosten bij toename aantal leerlingen per 1 oktober van het lopende schooljaar

Artikel 39. Berekening bekostiging ambulante begeleiding in verband met terugplaatsing

Artikel 40. Berekening bekostiging personeelskosten m.b.t. verbreed toegelaten leerlingen

Artikel 41. Berekening aanvullende bekostiging personeelskosten voor de bestrijding van onderwijsachterstanden

Artikel 42. Bekostiging instellingen

Hoofdstuk VI. Correcties op de bekostiging

Artikel 43. Correctie op de bekostiging

Artikel 44. Verrekening of betaling i.v.m. correcties

Hoofdstuk VII. Voorschriften betreffende berekening van overschotten bij opheffing of beëindiging van de bekostiging van de laatste school van een bevoegd gezag

Artikel 45. Berekening exploitatieoverschot bij opheffing of beëindiging van de bekostiging van de laatste school van een bevoegd gezag

Artikel 46 [Vervallen per 23-07-2004]

Artikel 47 [Vervallen per 23-07-2004]

Artikel 48 [Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 49 [Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 50 [Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 51 [Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 52 [Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 53 [Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 54 [Vervallen per 10-02-2006]

Hoofdstuk VIII. [Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 55 [Vervallen per 10-02-2006]

Artikel 56 [Vervallen per 10-02-2006]

Hoofdstuk IX. Regionale expertisecentra

Artikel 56a. Vergoeding regionaal expertisecentrum

Artikel 56b. Verstrekken gegevens

HOOFDSTUK X. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 57. Overgangsartikel met betrekking tot artikel 23, tweede lid

Artikel 58. Overgangsartikel met betrekking tot artikel 42

Artikel 59. Intrekking Bekostigingsbesluit ISOVSO

Artikel 60. Citeertitel

Artikel 61 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 62 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 63 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 64 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 65 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 66 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 67 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 67a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 68 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 69 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 70 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 71 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 71a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 72 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 73 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 73a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 74 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 75 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 76 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 77 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 77a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 77b [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 77c [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 77d [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 77e [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 78 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 79 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 80 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 81 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 82 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 83 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 83a [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 83b [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 84 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 85 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 86 [Vervallen per 20-06-1997]

Artikel 87 [Vervallen per 20-06-1997]

Inhoudsopgave

Bijlage I [Vervallen per 10-02-2006]

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV

Bijlage V