Home

Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz.

Geldig vanaf 4 juli 2013
Geldig vanaf 4 juli 2013

Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz.

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 04-07-2013]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs te wijzigen teneinde de schoolsoorten onderwijs aan blinde kinderen en onderwijs aan slechtziende kinderen samen te voegen tot de schoolsoort onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Wijziging van de interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en andere wetten

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Hoofdstuk II. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel X [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XI [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XII [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XIII [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XIV [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XV [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XVI [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XVII [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XVIII [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XIX [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XX. Inwerkingtreding