Home

Rechtbank Limburg, 24-03-2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:2670, 8666707 CV EXPL 20-3577

Rechtbank Limburg, 24-03-2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:2670, 8666707 CV EXPL 20-3577

Gegevens

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
24 maart 2021
Datum publicatie
1 april 2021
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2021:2670
Zaaknummer
8666707 CV EXPL 20-3577

Inhoudsindicatie

Levering aluminium vouwwand. Herstelwerkzaamheden, schuldeisersverzuim.

Uitspraak

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 8666707 CV EXPL 20-3577

Vonnis van de kantonrechter van 24 maart 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiseres in conventie, verweerster in reconventie],

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

gemachtigde mr. S. Eernstman,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SMK ZARA B.V.,

gevestigd aan het Grendelplein 15, 6301 BS Valkenburg,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

gemachtigde mr. A. Kara.

Partijen worden hierna [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en SMK Zara genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

-

de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie

-

de conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie

-

de conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie

-

de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is een onderneming die zich bezighoudt met de vervaardiging, levering en plaatsing van aluminium en kunststof ramen, deuren, overkappingen, serres, zonweringen en lichtstraten.

2.2.

SMK Zara is een hotel-restaurant in Valkenburg, welke tevens handelt onder de naam Hotel Restaurant Montagna del Mondo.

2.3.

Tussen partijen is op 7 januari 2015 een overeenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de levering en plaatsing door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aan SMK Zara van een 5-delige en 4-delige aluminium vouwwand, voorzien van een loopdeur en glas en bovenlichten met vier elektrische klapramen, een en ander zoals nader omschreven in de als productie 1 bij exploot van dagvaarding en productie 1 bij conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie overgelegde overeenkomst.

2.4.

SMK Zara heeft zich op het standpunt gesteld dat de constructie gebreken vertoont. Zij heeft daartoe verwezen naar een in haar opdracht opgemaakt rapport van [naam bouwconsultant] Bouwconsultant te Maastricht van 16 april 2019.

2.5.

Partijen hebben een gerechtelijke procedure bij deze rechtbank gevoerd, welke geresulteerd heeft in een vaststellingsovereenkomst. Daarin zijn partijen voor zover relevant overeengekomen (productie 1 bij exploot van dagvaarding en productie 3 bij conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie):

“(…) 1. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zal de navolgende herstelwerkzaamheden verrichten:

-

de deur in de pui zal worden aangepast in die zin dat de scharnieren aan de andere zijde worden bevestigd. (…)

-

de kunststof wieltjes (…) worden vervangen door rvs-wieltjes, voor zover dit niet reeds is gebeurd;

-

de tochtstrip aan de buitenzijde wordt, nadat de vervangende werkzaamheden hebben plaatsgevonden, vernieuwd;

-

de twee middensluitingen aan de linkerzijde van binnenuit gezien, worden vervangen.

2. De bij overeenkomst overeengekomen garanties zin onverminderd van toepassing inhoudende dat op de bestaande verrichtte werkzaamheden de termijn doorloopt en op de herstelwerkzaamheden de garanties gaan lopen vanaf het moment dat deze herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden.

3. SMK Zara zal 50 procent van het overeengekomen bedrag conform overeenkomst van 7 januari 2015 van € 28.435,- uiterlijk voldoen op 6 november 2019 door overboeking op rekeningnummer (…) op naam van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] (…)

4. SMK Zara zal de andere 50 procent van het overeengekomen bedrag conform overeenkomst van 7 januari 2015 van € 28.435,-- uiterlijk op 6 november 2019 overmaken naar de derdengeldrekening van mr. Kara, (…)

5. Indien SMK Zara meer dan zeven dagen in gebreke blijft met de voldoening van de voornoemde bedragen, is SMK Zara B.V. in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en is het gehele bedrag direct opeisbaar. (…)

6. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zal de herstelwerkzaamheden verrichten vóór 1 maart 2020. Wanneer de werkzaamheden niet vóór 1 maart 2020 zijn verricht, is [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een boete verschuldigd van € 500,00 per week tot het moment dat de werkzaamheden alsnog zijn verricht.

7. Zodra de herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden zal de oplevering plaatsvinden. Bij deze oplevering zal een onafhankelijke deskundige aanwezig zijn. (…) Wanneer deze deskundige aangeeft dat de werkzaamheden zoals genoemd onder 1 correct zijn uitgevoerd, zal deze deskundige mr. Kara hierover informeren, waarna mr. Kara het restantbedrag zoals overgemaakt op zijn derdengeldrekening, zoals vermeld onder 4, overboekt naar [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] (…)”

2.6.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft medio februari 2020 herstelwerkzaamheden verricht.

2.7.

Op 4 maart 2020 bericht de advocaat van SMK Zara aan de advocaat van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] dat nog een wieltje vervangen dient te worden. Op 6 april 2020 heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] het wieltje vervangen.

2.8.

SMK Zara heeft het - op grond van artikel 7 van de vaststellingsovereenkomst verschuldigde - restantbedrag aan [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voldaan onder inhouding van een bedrag van

€ 2.500,00. SMK Zara stelt zich op het standpunt dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vijf weken te laat was met herstel waardoor [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de in de schikking overeengekomen boete van 5 x € 500,00 aan SMK Zara verschuldigd is.

2.9.

Bij e-mailbericht van 3 juli 2020 deelt de advocaat van SMK Zara aan de advocaat van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] mee dat het wieltje het wederom heeft begeven en de vouwwand nier meer geopend en gesloten kan worden. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] wordt verzocht en voor zover nodig gesommeerd de gebreken te verhelpen.

2.10.

Bij e-mailbericht van 3 juli 2020 deelt de advocaat van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] aan de advocaat van SMK Zara mee dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] alle eventuele verplichtingen die zij jegens SMK Zara heeft, opschort totdat SMK Zara de nog onbetaald gelaten € 2.5000,00 voldoet.

2.11.

Omdat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] weigert de gebreken te verhelpen, heeft SMK Zara [naam bouwconsultant] Bouwconsultant te Maastricht opnieuw ingeschakeld voor het opstellen van een rapport en het laten verrichten van de herstelwerkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten van

€ 940,77 heeft SMK Zara bij [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in rekening gebracht, welke factuur [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] onbetaald heeft gelaten.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad veroordeling van SMK Zara tot betaling van € 3.017,95, bestaande uit € 2.500,00 aan hoofdsom, € 375,00 aan vergoeding buitengerechtelijke kosten en € 142,95 aan vervallen wettelijke handelsrente, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over € 2.500,00 vanaf 17 april 2020 tot de dag van algehele voldoening, alsmede tot betaling van de proceskosten.

3.2.

SMK Zara voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.

in reconventie

3.4.

SMK Zara vordert bij vonnis:

- primair veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot nakoming van de verbintenis zijdens [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , inhoudende dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] op grond van de afgegeven garantie de constructie in die staat brengt waardoor het wel voldoet aan de daaraan in alle redelijkheid te stellen eisen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,00 voor iedere week, een gedeelte van een week daaronder begrepen, althans een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen dwangsom,

- subsidiair ontbinding van de overeenkomst op grond van de tekortkoming in de nakoming met veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot vergoeding van de door SMK Zara geleden schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke handelsrente,

- primair en subsidiair veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot betaling van een boetebedrag van € 500,00 x aantal weken tellende vanaf datum proces-verbaal schikking tot datum vonnis en gemaximeerd tot het bedrag waarover de bevoegdheid van de kantonrechter strekt, maar minimaal € 12.500,00 (30 weken tot roldatum x € 500,00 – inmiddels ingehouden € 2.500,00), vermeerderd met de wettelijke handelsrente,

- primair en subsidiair veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de proceskosten in conventie en in reconventie, vermeerderd met de wettelijke handelsrente.

3.5.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voert verweer.

3.6.

Op de stellingen van partijen zal hierna - voor zover relevant - nader worden ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing