Home

Rechtbank Den Haag, 22-11-2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16529, 453140-13-1202

Rechtbank Den Haag, 22-11-2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16529, 453140-13-1202

Gegevens

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
22 november 2013
Datum publicatie
5 december 2013
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2013:16529
Zaaknummer
453140-13-1202

Inhoudsindicatie

Kort geding. Vervoersrecht. Schade tijdens transport van rozensorteermachine. Toepasselijkheid AVC-2002? Bewuste roekeloosheid ex. art. 8:1108 BW kan in kort geding niet worden aangenomen, nu de stellingen van partijen dienaangaande te ver uiteenlopen. Gelet hierop moet ervan worden uitgegaan dat de vervoerder beperkt aansprakelijk is ex art. 8:1105 BW. Vaststelling van het gewicht van de te vervoeren zaak/zaken. Beroep op verrekening van de factuur faalt op grond van art. 8:1128 BW.

Uitspraak

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/453140 / KG ZA 13-1202

Vonnis in kort geding van 22 november 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NICE-2-GET! B.V.,

gevestigd te Woubrugge en kantoorhoudende te Nieuwveen, gemeente Nieuwkoop,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. N.M. Louwmans te Amsterdam,

tegen:

[A],

handelend onder de naam [A] Transport,

wonende te [woonplaats], gemeente [gemeente],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. A.D. Huisman te Rotterdam.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als 'Nice2get' en '[A]'.

1 De feiten in conventie en in reconventie

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 14 november 2013 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

1.1.

Nice2get is de werkmaatschappij van [X] (hierna '[X]'). Enig aandeelhouder en bestuurder van Nice2Get is Niriko B.V. Niriko B.V. is ook enig aandeelhouder van Kwekerij Niriko B.V. (hierna 'Kwekerij Niriko'), waarvan Niriko B.V. en [X] de bestuurders zijn.

1.2.

Op 15 juli 2013 heeft [X] aan [A] mondeling de opdracht verstrekt tot het transport op 20 juli 2013 van een - uit twee moederdelen bestaande - rozensorteermachine en veertien daarbij behorende bosstations van Heerhugowaard naar Nieuwveen. Die zaken behoren in eigendom toe aan Nice2get. Bij het verstrekken van de opdracht spraken partijen af dat de moederdelen van de rozensorteermachine in twee ritten c.q. op twee opladers zouden worden vervoerd.

1.3.

Bij de uitvoering van de opdracht heeft [A] - nadat het eerste moederdeel met behulp van een autokraan op een vrachtwagen was geladen - aangegeven dat hij het tweede moederdeel, naast het andere deel, op dezelfde vrachtwagen zou plaatsen. Bij het laden van het tweede moederdeel is deze tegen het eerste moederdeel gestoten, waarna het eerste moederdeel vanaf de vrachtwagen tegen een muur is gevallen. Daardoor is het eerste moederdeel beschadigd. Nadat het gevallen deel weer op de vrachtwagen was geladen zijn de twee delen van de rozensorteermachine op één vrachtwagen naar Nieuwveen getransporteerd. De bosstations werden separaat vervoerd.

1.4.

In verband met het transport van de rozensorteermachine en de bosstations heeft [A] op 30 juli 2013 aan Kwekerij Niriko een factuur verzonden ad € 1.262,94, met de mededeling dat betaling binnen veertien dagen na factuurdatum moet plaatsvinden. Deze factuur is onbetaald gebleven.

1.5.

Na verkregen toestemming van de voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft Nice2get op 10 oktober 2013 ten laste van [A] conservatoir beslag laten leggen op een aantal roerende zaken van [A] (een bedrijfsauto, een aanhanger en een personenauto), alsmede derdenbeslag onder de Coöperatieve Rabobank Schiphol U.A. Dit laatste beslag is op 15 oktober 2013 weer opgeheven.

2 Het geschil

In conventie

2.1.

Zakelijk weergegeven vordert Nice2get [A] te veroordelen tot betaling van:

I. een bedrag van € 78.562,--, te vermeerderen met BTW en wettelijke rente;

II. een bedrag van € 26.893,60, te vermeerderen met € 230,40 per dag zolang het eerstgenoemde bedrag niet is voldaan, alsmede met wettelijke rente;

III. een bedrag van € 1.830,46, te vermeerderen met wettelijke rente;

IV. de proces- en beslagkosten, te vermeerderen met wettelijke rente.

2.2.

Samengevat voert Nice2get daartoe het volgende aan.

[A] is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst betreffende het transport van de rozensorteermachine en de bosstations. Nice2get lijdt daardoor aanzienlijke schade. De herstelkosten belopen een bedrag van € 78.562,--, exclusief BTW, terwijl de gevolgschade tot nu toe € 26.893,60 bedraagt. Dit bedrag loopt dagelijks op met € 230,40. [A] weigert die schade te vergoeden. Via zijn verzekeraar heeft hij - onder kwijting en met een beroep op een volgens hem toepasselijke aansprakelijkheidsbeperkingsregeling - slechts een bedrag van € 12.920,-- aangeboden. Dat beroep op die regeling komt [A] echter niet toe, nu hij bij de uitvoering van de opdracht bewust roekeloos heeft gehandeld in de zin van artikel 8:1108 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Nice2get heeft in ieder geval recht op een voorschot op de door haar geleden schade. De buitengerechtelijke incassokosten moeten worden begroot op een bedrag van € 1.830,46.

2.3.

[A] heeft de vorderingen van Nice2get gemotiveerd bestreden. Voor zover nodig zal zijn verweer hierna worden besproken.

In reconventie

2.4.

[A] vordert, zakelijk weergegeven:

A. Nice2get te veroordelen tot betaling van een bedrag ad € 1.262,94, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente;

B. Nice2get - op straffe van verbeurte ven een dwangsom - te gebieden het conservatoire beslag op de roerende goederen van [A] op te heffen, al dan niet tegen zekerheidstelling tot het bedrag van de beperking van de aansprakelijkheid van [A];

C. Nice2get te veroordelen in de proceskosten.

2.5.

Verkort weergegeven voert [A] daartoe het volgende aan.

Voor zover Nice2get moet worden aangemerkt als de contractuele wederpartij van [A] dient zij de factuur van 30 juli 2013 te voldoen. Dat weigert zij echter, met een beroep op verrekening. Op grond van de op de overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Vervoerscondities 2002 (hierna 'AVC-2002') en artikel 8:1128 BW komt Nice2get een dergelijk beroep echter niet toe. Bovendien moet het conservatoire beslag op de roerende zaken worden opgeheven, aangezien [A] voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van de vervoersmiddelen waarop dat beslag rust.

2.6.

Nice2get voert gemotiveerd verweer, dat - voor zover nodig - hierna zal worden besproken.

3 De beoordeling van het geschil

In conventie

3.1.

[A] heeft aangevoerd dat [X] destijds de onderhavige opdracht telefonisch heeft verstrekt als bestuurder van Kwekerij Niriko, aan wie de factuur van 30 juli 2013 ook is verzonden, zodat Nice2get geen vordering heeft op hem. Voor zover [A] dat standpunt heeft willen handhaven - op de zitting is hij daarop immers niet meer teruggekomen - kan hij daarin echter niet worden gevolgd. In het beperkte bestek van dit kort geding moet ervan worden uitgegaan dat Nice2get de contractuele wederpartij van [A] is. Onweerspoken is dat Nice2get eigenaresse is van de rozensorteermachine en de bosstations, zodat het voor de hand ligt dat ook zij de opdracht tot transport heeft verstrekt. Bovendien heeft [A] in het door hem zelf ingevulde "administratiebewijs" (cva, prod. 6) Nice2get vermeld als opdrachtgever. Daar komt bij dat gesteld noch gebleken is dat [A] voormeld standpunt vóór de zitting ook al heeft ingenomen. Integendeel, als onbetwist staat vast dat hij aan Nice2get onvoorwaardelijk een bedrag van € 12.500,-- heeft aangeboden in verband met de bij het transport ontstane schade aan de rozensorteermachine. Bezien in het licht van het voorgaande maakt de enkele omstandigheid dat [A] de factuur op naam van Kwekerij Niriko niet dat Kwekerij Niriko als opdrachtgever moet worden aangemerkt.

3.2.

De vorderingen van Nice2get betreffen geldvorderingen. Ingevolge vaste jurisprudentie is dienaangaande in kort geding terughoudendheid geboden. Zo zal niet alleen moeten worden onderzocht of het bestaan van de vordering in kwestie voldoende aannemelijk is - hetgeen betekent dat met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten moet zijn dat de bodemrechter haar zal toewijzen - maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl in de afweging van de belangen van partijen het restitutierisico betrokken dient te worden.

3.3.

[A] heeft aangevoerd dat Nice2get geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Dat verweer wordt verworpen. Indien juist is dat Nice2get - zoals zij stelt - de herstelkosten niet kan betalen en de rozensorteermachine, als gevolg van de transportschade, slechts gedeeltelijk in gebruik kan worden genomen waardoor zij dagelijks extra kosten moet maken, is daarmee het spoedeisende belang bij de vorderingen gegeven.

3.4.

Op zichzelf is tussen partijen niet in geschil dat [A] aansprakelijk is voor de schade als gevolg van de val van het eerste moederdeel van de rozensorteermachine van de vrachtwagen, zoals hiervoor (kort) beschreven onder 1.3. Partijen verschillen met betrekking tot de aansprakelijkheid enkel van mening over (het antwoord op) de vraag of [A] zich kan beroepen op een beperking van zijn aansprakelijkheid en - zo ja - tot welk bedrag.

3.5.

Voor de beantwoording van voormelde kwestie kan in het midden blijven of - zoals [A] stelt en Nice2get (in feite enkel in reconventie) betwist - de AVC-2002 van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst, aangezien toepassing van het bepaalde in Afdeling 2 van Titel 13 van Boek 8 BW tot eenzelfde uitkomst leidt. In het navolgende zullen - mede gelet op voormelde betwisting van Nice2get - de bepalingen van Boek 8 BW als handvat worden genomen.

3.6.

Volgens Nice2get is [A] volledig aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade, aangezien [A] bij de uitvoering van het transport bewust roekeloos heeft gehandeld in de zin van artikel 8:1108 BW. De stellingen van partijen dienaangaande lopen echter zover uiteen, dat - mede gelet op het beperkte karakter van de onderhavige procedure - niet met voldoende zekerheid valt vast te stellen aan wiens zijde het gelijk ligt. Daarvoor is nader en grondiger onderzoek nodig, waarvoor een kort gedingprocedure - anders dan een bodemprocedure - zich niet leent. Bij deze stand van zaken kan de juistheid van voormelde stelling van Nice2get op dit moment dan ook niet worden aangenomen.

3.7.

Het vorenstaande brengt mee dat in de onderhavige procedure ervan moet worden uitgegaan dat de uitzonderingssituatie van artikel 8:1108 BW zich niet voordoet. Gelet hierop moet worden aangenomen dat de aansprakelijkheid van [A] op grond van artikel 8:1105 BW en het daarop gebaseerde "Besluit van 17 maart 1997 tot wijziging van het Besluit van 11 maart 1991 (Stb. 109) ter uitvoering van artikel 1105 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek" (Stb. 1997, 131) [hierna 'het Besluit'] en het "Aanpassingsbesluit Euro" (Stb. 2001, 415), is beperkt tot € 3,40 per kilogram ('kg').

3.8.

[A] stelt zich op het standpunt dat in verband met de bepaling van zijn (beperkte) aansprakelijkheid slechts het gewicht van de twee moederdelen - in totaal 3.800 kg - van belang is. Volgens Nice2get moet rekening worden gehouden met het gewicht van zowel de beide delen van de rozensorteermachine als de veertien bosstations, hetgeen neerkomt op een totaalgewicht van 9.680 kg.

3.9.

Ingevolge het Besluit geldt voor de vaststelling van het gewicht waarop de beperkte aansprakelijkheid van de vervoerder is gebaseerd, hetgeen daarover op de vrachtbrief is vermeld, terwijl zonder vrachtbrief het gewicht van de aan de vervoerder ter beschikking gestelde zaken bepalend is. In het midden kan blijven of het door [A] - als productie 6 - overgelegde "administratiebewijs" een 'vrachtbrief' in de zin van het Besluit betreft, waarover partijen van mening verschillen. Daarop staat immers geen gewicht vermeld, zodat in de onderhavige procedure hoe dan ook het gewicht van de aan [A] ter beschikking gestelde zaken bepalend is.

3.10.

Blijkens de door [A] opgemaakte notitie/opdrachtbon (cva, prod. 3) heeft Nice2get één opdracht verstrekt met betrekking tot een "sorteermachine" en "div. losse componenten". Aangenomen moet worden dat met deze 'componenten' de bosstations worden bedoeld. Voorts vermeldt het hiervoor reeds aangehaalde administratiebewijs als te transporteren zaken: "1 soorteermachine + div stations". Bovendien betreft de factuur van [A] van 30 juli 2013 ad € 1.262,94 het transport van zowel de rozensorteermachine als de veertien bosstations. Onder die omstandigheden moet voor de vaststelling van het gewicht van het transport in de zin van het Besluit redelijkerwijs worden uitgegaan van het totaalgewicht van de twee moederdelen van de rozensorteermachine en de veertien bosstations. Dit is onweersproken 9.680 kg. De enkele omstandigheid dat het transport van de bosstations separaat, althans met behulp van een andere vrachtwagen plaatsvond doet aan het voorgaande niet af.

3.11.

Een en ander betekent dat in het beperkte bestek van dit kort geding met een grote mate van waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat de bodemrechter de aansprakelijkheid van [A] jegens Nice2get in ieder geval/minimaal zal vaststellen op een bedrag van € 32.912,-- (9.680 x € 3,40). [A] zal thans dan ook worden veroordeeld om dat bedrag - bij wijze van voorschot - aan Nice2get te voldoen, te vermeerderen met de op zichzelf onweersproken gebleven wettelijke rente vanaf 20 juli 2013. Voor het overige zullen de vorderingen van Nice2get - als te onzeker - worden afgewezen.

3.12.

[A] zal - als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij - in conventie worden veroordeeld in de proces- en beslagkosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

In reconventie

3.13.

Met betrekking tot de vordering tot betaling van de factuur van [A] d.d. 30 juli 2013 ad € 1.262,94 beroept Nice2get zich op haar - vermeende - bevoegdheid tot verrekening met haar schadevordering op [A] wegens de ondeugdelijke uitvoering van de vervoersovereenkomst. Uit het bepaalde in artikel 8:1128 BW vloeit echter voort dat een eventuele ondeugdelijke uitvoering door de vervoerder van het transport niet in de weg kan staan aan de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de factuur. Nice2get komt dus geen beroep op verrekening toe. Daarmee is de onderhavige vordering - inclusief de gevorderde en op zichzelf niet betwiste wettelijke handelsrente - toewijsbaar.

3.14.

Met betrekking tot de opheffing van het conservatoire beslag op de roerende goederen van [A] wordt vooropgesteld dat ingevolge artikel 705 lid 2 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering een dergelijk beslag wordt opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag blijkt. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad ligt het op de weg van degene die opheffing van het beslag vordert om, met inachtneming van de beperkingen van de kort gedingprocedure, aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is of dat het voortduren van het beslag om andere redenen niet kan worden gerechtvaardigd.

3.15.

Uit hetgeen hiervoor in conventie is overwogen volgt dat de ondeugdelijkheid van de (vermeende) vordering van Nice2get niet kan worden aangenomen, ook niet voor zover deze het bedrag van € 32.912,-- overstijgt. Bovendien heeft [A] niet aannemelijk gemaakt dat hij - op dit moment - enig nadeel ondervindt van het gelegde beslag, zodat hij bij opheffing daarvan thans ook geen belang heeft. De daartoe strekkende vordering zal dan ook worden afgewezen. Vanzelfsprekend staat het [A] vrij zekerheid te stellen tot het door de voorzieningenrechter bij het verleende verlof tot beslaglegging begrote bedrag, waarna Nice2get gehouden is het beslag op te heffen.

3.16.

Nu partijen over en weer op hoofdpunten in het ongelijk zullen worden gesteld, zullen de proceskosten in reconventie op de gebruikelijke wijze worden gecompenseerd.

4 De beslissing